A magyar közigazgatási bíráskodás története (1896-1949)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46741
típus K
Vezető kutató Stipta István
magyar cím A magyar közigazgatási bíráskodás története (1896-1949)
Angol cím History of administrative juctice in Hungary (1896-1949)
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet (Miskolci Egyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.494
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás kezdetén a tárgykört érintő, nyomtatásban megjelent (jogtörténetileg adekvát) irodalmat tártam fel. Ezen belül összegyűjtöttem a századforduló - e tárgyú - politikai publicisztikájának eredményeit, és a pénzügyi közigazgatási bíróság megalakításának történeti összefoglalásait. A legfontosabb bibliográfiai és biográfiai adatokat számítógépre rögzítettem, és rendszereztem. A kutatás elején rendszerbe szedtem a hazai közigazgatási bíróság létrejöttére, a korabeli külföldi változataira vonatkozó nyomtatott forrásokat. Összeállítottam azt a bibliográfiát, amely a további kutatások publikált forrásbázisát képezte. Számba vettem a dualizmus időszakában és a két világháború között született alapműveket, és a közigazgatási bíráskodás újbóli bevezetésének igényét felvető jelenkori tudományok munkákat. Különös figyelmet fordítottam azon feldolgozásokra, amelyek a jogintézmény nemzetközi előzményeivel foglalkoztak. Feltártam a közigazgatási bíráskodás hazai előzményeire, létrejöttére és működésére vonatkozó parlamenti viták legfontosabb dokumentumait. A kutatási tervben ígértem a 19. századi közigazgatási jogvédelem európai mintáinak kutatását, és a kialakult modellek hatásának elemzését. Ennek megfelelően került sor az 1875. évi osztrák közigazgatási bíróság létrejöttének, szervezetének, működésének és magyarországi hatásának vizsgálatára. Összegyűjtöttem az Országos Levéltárban fellelhető közigazgatás bírósági ítéleteket, elemeztem a döntvénytárakban közzétett
kutatási eredmények (angolul)
The goals of the research has been the investigation into the practice of Hungarian administrative jurisdiction and the analysis of the results. In addition to the aforementioned goals, the research monitored the enactment of international models and the overall European tendencies of administrative jurisdiction. Within the framework of the basic research I endeavoured to identify and collect all available sources, and especially the archivalia and the sources of political journalism. I also emphasized the importance of juridical literature published in the respective scientific periodicals. Such research was supported by both the natural instinct to reveal our historic past and the present necessity to further develop our constitutional order. The initial goal of the research was the exploration of the printed (and historically adequate) literature respective to the subject. At the initial phase of the research I systematized the printed sources respective to the founding of the administrative court and the contemporary equivalents thereof. I have compiled the bibliography that is to constitute the published source base for any further research. I have recorded the fundamental works had been published during the Dualistic era and the interwar period, and the contemporary scientific works that propose the re-establishment of the administrative court system. I have payed particular attention to the works that analyse the international antecedents of such legal phenomenon.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1560/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Stipta István: Die Entstehung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Ungarn, Budapest,, 2005
Stipta István: Deák Ferenc állambírósági koncepciója. In: „…a hazának szent ügye…” Emlékkötet Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. Szent István Társulat., Budapest, 2005
Stipta István: Der Einfluss des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes auf die Gestaltung der Rechtskontrolle der Verwaltung in Ungarn, Budapest,, 2005
Stipta István: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Spoloèna edícia Katedry ¹tátu a práva Univerzity Pavla Jozefa ©afarika a Katedry právnych dejín Univerzity v Miskolci 1. Nica., Budapest,, 2004
Stipta István: A pénzügyi közigazgatási bíráskodás története Magyarországon, Miskolc (megjelenés alatt), 2006
Stipta István: Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz. Rechtsgeschichtliche Vorträge 45. (Hrsg.: Prof. Dr. Barna Mezey), Budapest, Gondolat Kiadó, 2005
Stipta István: Országgyűlési vita a pénzügyi közigazgatási bíróságról 1883-ban. In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. (Szerk.: Mezey Barna, Révész T. Mihály). Gondolat Kiadó. Budapest, 2006. 518-546. p., Budapest, Gondolat Kiadó, 2006
Stipta István: A német közigazgatási bíráskodás kialakulása, és hatása a magyar közigazgatási jogvédelemre. In: Facultas nata. Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. (Szerk.: Szabadfalvi József), Miskolc,, 2006
vissza »