A jelentés és megértés kérdése az analitikus filozófiában, a fenomenológiában és hermeneutikában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46757
típus K
Vezető kutató Forrai Gábor
magyar cím A jelentés és megértés kérdése az analitikus filozófiában, a fenomenológiában és hermeneutikában
Angol cím The Issue of Meaning and Understanding in Analytic Philosophy, Phenomenology and Hermeneutics
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Ambrus Gergely
Bognár László
Farkas Katalin
Gáspár Csaba László
Huoranszki Ferenc
Jacsóné Mészáros Magdolna
Mezei Balázs
Nyírő Miklós
Schmal Dániel
Schwendtner Tibor
Szegedi Nóra
Veres Ildikó
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.546
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a jelentés és a megértéshez kapcsolódó problémák egy részét jártuk körül az analitikus, a fenomenológiai és a hermeneutikai tradíció keretén belül. A kutatás központjában az alábbi kérdések álltak: (1) A nyelv szerepe. Mi a viszony a nyelvi és nem-nyelvi megértés között? (2) Az interszubjektivitás. Mi biztosítja az egyének és kultúrák közötti megértést? (3) A jelentés meghatározottsága. Milyen tényezők korlátozzák az értelmezés szabadságát? (4) A holizmus és a hermeneutikai kör. Mennyiben holisztikus jellegű a megértés? Vannak-e önállóan értelmezhető kisebb egységek? Mely pontokon kezdődhet el az értelmezés? Szintén kísérletet tettünk a különböző jelentés- és megértés-elméleti koncepciók alkalmazására egyes konkrét problémákra, valamint filozófiai és irodalmi szövegekre vonatkozóan.
kutatási eredmények (angolul)
The research aimed at the exploration of some of the problems relating to meaning and understanding within the framework of three philosophical traditions, analytic philosophy, phenomenology and hermenutics. The central questions were the following: (1) The role of languages. How are linguistic and non-linguistic forms of undestanding connected? (2) Intersubjectivity. What are the possible foundation of interpersonal and intercultural understanding? (3) The determinacy of meaning. What factors may limit the range of admissible interpretations? (4) Holism and the hermeneutic circle. How holistic is understanding? Are there smaller units which allow independent interpretation? What are the starting points of interpretation? We have also made attempts to apply the various meaning- and understanding-theoretic approaches to particular problems as well as to philosophical and literary texts.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1568/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Schmal D: The Concept of Nature and the Theodicy Problem in the Malebranche-Arnauld-Leibniz Debate, In: Hörcher F Szécsényi E (eds) Aspects of Enlightenment: Aesthetics, Politics and Religion, Budapest: Akadémiai, pp. 275-293, 2004
Schmal D: Représentations corporelles et la question du mal chez Malebranche, In: Jacquet C Pavlovits T (éds), Les significationsdu ''corps'' dans la philosophie classique, Paris: L'Harmattan, 2004. pp. 143-160, 2004
Huoranszki F: Mitől erkölcsös egy cselekedet, In: Dénes IZ szerk. A szabadság értelme, az értelem szabadsága, Budapest: Argumentum, pp. 221-234, 2004
Forrai G Kampis Gy szerk.: Intentionality: Past and Future, pp. 281., Amsterdam, New York: Rodopi, 2004
Farkas K: "Sajátos és eredeti módon": Frege az indexikus kifejezésekről, In: Neumer K Laki J szerk. Minden filozófioa "nyelvkritika" II, Budapest, Gondolat, pp. 54-68, 2004
Bognár L: A három nővér játszmája: Kísérlet a Csehov-dráma cselekményének feltárására, pp. 212., Budapest: Lestár, 2005
Schwendtner T: A nyelv csábítása. A történeti meditációk helye a késői Husserl fenomenológiájában, Pro Philosophia 38: 45-51, 2004
Ambrus G: Nyelv, igazolás, metafizika: Feigl és Carnap, In: Neumer K Laki J szerk. Minden filozófia ''nyelvkritika'' II, Budapest: Gondolat, 20004. pp. 69-84., 2004
Schwendtner T: Fenomén és nyelv. A nyelv prolematikájának helye a \''Lét és idő\''-ben, In: Neumer K Laki L (szerk.) Minden filozófia \''nyelvkritika\'' II, Budapest: Gondolat, 2004. pp. 129-141., 2004
Schwendtner T: Die Wissenschaftsauffassung Martin Heideggers, Peter Lang, Wien, 2005
Schwendtner T: Az emberi szubjektivitás paradoxona. Megjegyzések Husserl metafizika-fogalmához, Világosság, 46: 121-126., 2005
Szegedi N: A kanti sematizmus mint fenomenológiai probléma, Világosság 45: pp. 173-84,, 2005
Schmal D: René Descartes levele Marin Mersenne-nek (1629 november 20), Gottfried Wilhelm Leibniz: előszó az általános tudományhoz; Az általános nyelv (fordítások), In: Neumer K Laki J (szerk) Minden filozofia "nyelvkritika" I, Budapest: Gondolat, pp. 179-188., 2004
Ambrus G: Russell az ''én'' jelentéséről és az Én azonosságáról, Világosság, 46: 43-52., 2005
Ambrus G: Kommentár Forrai Gábor "Jelentés és fogalmi szerep szemantika" c. tanulmányához, Szabad változók, www.szv.hu, 2005
Farkas K: Semantic Externalism and Internalism, In: Lepore E Smith B (eds) The Oxford Handbook of Philosophy of Language, Oxford: Oxford University Press, pp. 323-340., 2006
Forrai G: Lockean Ideas as Intentional Contents, In: Forrai G Kampis G (eds) Intentionality: Past and Future, Amsterdam New York: Rodopi, pp. 37-50., 2005
Forrai G: A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása, Világosság, 46: 61-71., 2005
Forrai G Huoranszki F: Salva veritate felcserélhetőség egyszerű mondatokban, Magyar Filozófiai Szemle, 49: 549-553., 2005
Huoranszki F: Passions and Reasons, Acta Analytica, 21: 42-53., 2006
Nyírő M: Az idegen - variációk Simmeltől Derridáig, BUKSZ 17: pp. 272-77, 2005
Schmal D: La réforme de l'entendement humain et l'entendement divin, In: Jacquet Ch (éd) Les facultés de l'ame, Paris: Presses de l'Université Paris-Sorbonne, pp. 203-217., 2006
Gáspár Cs: A vallás tapasztalat igazolhatóságáról, Vigilia 72. pp. 629-634., 2007
Ambrus G: Inferentialism and the Content of Perception, Phänomenologische Forschungen, közlésre elfogadva, 2008
Bognár L: Arisztotelész: A létrejövés és a pusztulás, fordítás, jegyzetek elemzés, pp. 128., Miskolc Budapest: ME BTK Filozófiatörténet Tanszék LEstár Kiadó, 2006
Forrai G: Szavak, In: Bognár L Forrai G (szerk.) Esszéírás és informális logika, digitális tankönyv, http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.hu, 2006
Forrai G: Az intencionalitás, In: Ambrus G Demeter T Forrai G Tőzsér J (szerk.) Elmefilozófia, Budapest: L'Harmattan, megj. alatt., 2008
Gáspár Cs: A mítosz mint ''világ''-alapító gondolkodás, Katekhón 3: 5-30., 2006
Mezei B: Divine Revelation and Human Person, Philosophy and Theology 2008/1 pp. 30-42., 2008
Schwendtner T: Das Problem der Freiheit bei Husserl und Heidegger, In: K-M Kodelle (hg.) Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute, Würzburg: Könighausen & Neumann, megj. alatt., 2007
Schwendtner T: Dimensionen des Verstehens. Bemerkungen zur Brandoms Heidegger-Interpretation, Phänomenologische Forschungen, közlésre elfogadva, 2008
Schmal D: Természettörvény és gondviselés: egy filozófiai és teológiai kérdés a korai felvilágosodás korában, pp. 284., Budapest: L'Harmattan, 2006
Szegedi N: Alkotás és adódás a kanti tapasztalatelméletben és Husserl genetikus fenomenológiájában, In: Rónai A Kenéz L (szerk.) A dolgok (és a szavak). Fenomenológiai tanulmányok, Budapest: L'Harmattan, megj. alatt., 2008
Szegedi N: A magában való dolog és a transzcendentális tárgy fenomenológiája. Egy kanti probléma a husserli fenomenológia nézőpontjából, Budapest: L'Harmattan, megj. alatt., 2008
Veres I: A hermeneutika lehetőségei az irodalomszociológiában, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIV. Sectio Philosophica redigit: János Loboczky, Eger, pp. 144-152., 2007
Farkas K: Ismeretség és leírás, Világosság, 46: pp. 53-60, 2005
Farkas K: Phenomenal Intentionality Without Compromise, Monist, közlésre elfogadva, 2008
Farkas K: Externalism, Routledge Encyclopaedia of Pragmatics, szerk. Louise Cummings, megj. alatt, 2008
Farkas K: The Subject's Point of View, Oxford: Oxford University Press, közlésre elfogadva, 2008
Forrai G: Brandom and Two Problems of Conceptual Role Semantics, Phänomenologische Forschungen, özlésre elfogadva, 2008
Gácspár Cs: A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára, Katekhón 3. pp. 37-62., 2007
Gáspár Cs: Tárgy-Világ. Gondolkodás (szeretet) és tárgyi környezet összefüggéséről, Vigilia 73. pp. 55-61., 2008
Huoranszki F: Törvénnyé tett szabadság, Világosság 45. pp. 65-81., 2004
Mezei B: Vallásbölcselet. A vallás valósága, I-II kötet,, Budapest: Attraktor, 2004
Nyírő M: Az igaz barátok bölcsességéről, s a bölcsesség barátairól. Humanizmus – két szólamban, Lábjegyzetek Platónhoz 4. A barátság. Szerk. Dékány A. és Laczkó S., Pro Philosophia - Librarius, Szeged, pp. 297-305., 2005
Nyírő M: On the ’Logic’ of Rorty’s Imaginative Liberalism: Utopia, Solidarity, and the Private-Public Distinction, Self and Society. Szerk. A. Krémer és J. Ryder, Rodopi Press, Albany N.Y., 2008 ─ megjelenés alatt., 2008
Nyírő M: A hermeneutikai fenoménről: képzés és ontológia, H.-G. Gadamer – egy 20. századi humanista. Szerk. Nyírő M., L’Harmattan, megj. alatt, 2008
Schmal D: Individualitás és teodícea a kései 17. században, In: Tallár Ferenc (szerk.), Az idividuum és az európai tradíció; Szombathely: Savaria University Press, pp. 74–92., 2004
Schmal D: Tudásformák konfliktusa a kartezianizmus korában, Világosság 46. pp. 59–67., 2005
Schmal D: The Problem of Conscience and Order in the Amour-pur Debate, In: Gábor Boros, Martin Moors, Herman De Dijn (eds), The Concept of Love in Modern Philosophy: Descartes to Kant; Brussel, pp. 53-61., 2005
Schwendtner T: Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise, Budapest: L'Harmattan, közlésre elfogadva, 2008
Schwendtner T - Gedő É: Das Fremde: Freund oder Feind?, Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychoterapie, közlésre elfogadva, 2008
Szegedi N: A reflektáló ítélőerő előzményei és szerepe a kanti tapasztalatelméletben, Világosság, megj. alatt, 2008
Szegedi N: Szabadság és felelősség – Immanuel Kant és Emmanuel Lévinas, In: Transzcendencia és megértés. Tanulmányok Emmanuel Lévinas születésének 100. évfordulójára (szerk. Bokody Péter, Kenéz László, Szegedi Nóra). L’Harmattan (megjelenés a, 2008
Veres I: Megértéselméletek a magyarországi filozófiában, H.-G. Gadamer – egy 20. századi humanista. Szerk. Nyírő M., L’Harmattan, megj. alatt, 2008
Veres I: Brandenstein Béla bölcseleti antropológiája, Magyar Filozófiai Szemle 50. pp.17-38, 2006
Ambrus G: Feigl on Language and Metaphyics: The Validation/Vindication Distinction, In: Munz, V. Neumer, K. (Hg.) Denken, Nation. Zur Kultur- und Geistesgeschichte von Locke bis zur Moderne. pp. 75-90., 2004
vissza »