State of the Republic's legal system (1989-2004) Complex research in the field of jurisprudence and legal sociology  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46838
Type K
Principal investigator Szigeti, Péter
Title in Hungarian A Köztársaság jogrendszerének állapota (1989-2004). Komplex jogelméleti, szakjogi és jogszociológiai kutatás
Title in English State of the Republic's legal system (1989-2004) Complex research in the field of jurisprudence and legal sociology
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences (Széchenyi István University)
Participants Cs. Kiss, Lajos
Fleck, Zoltán
Halmai, Gábor
Horváth, Gergely
Horváthy, Balázs
Patyi, András
Rigó, Anett
Sulyok, Gábor
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 5.906
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
„A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989–2006. Komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés” c. (Akadémiai Kiadó, Budapest) megjelenő mű dokumentálja a kutatást. A magyar jogrendszert mint egészet és egységet kezelve írtam meg mozgásának dinamikáját, külső kapcsolatait és belső tagozódásának, tartalmai alakulásának és intézményi megoldásainak jellegét (intenzív totalitásában). A jogirodalomban és a szakjogi tanulmányokban rengeteg fontos részlet elemzése látott napvilágot, ahogy ez egy fejlett jogi kultúrában nem is nagyon lehetne másként. A szakjogi tudás azonban nem egyenlő a jogelméletivel, amely nem részterületekre, hanem az egészre, a jogrendszer létokaira, funkcióira, belső tagolódásának mozgására, változásaira keresi a magyarázatot. Szintézisre törekedve oldottam meg a honnan jöttem?, hol vagyok?, hová tartok? kérdéseit, s egyben a lehetséges kritikai mércéknek a kidolgozását (a helyes jog értékmérője problémáját). Kritikai elemzéseim a jogalkotást, az igazságszolgáltatás reformját (1997-2006) és jogrendszer-tagozódásunkat egyaránt jellemzik, s jogfejlődésünk útjainak elemzése pedig olyan általam eredetinek tartott törekvés, amelyet másoknál ez ideig nem láttam. Jog- és alkotmányelméleti szintézis mellett a politikaelmélet számára is fontos témákat dolgoztam fel (legitimációs erőforrások elemzése Mo-on; az új államépítési törekvések jellemzése; az igazságszolgáltatás politikai funkciói).
Results in English
The work „The State of the Hungarian Republic’s Legal System 1989-2006. A Complex Analysis in Legal Theory, Constitutional Law, Sociology of Law and Other Legal Disciplines” (Akadémiai Kiadó, Budapest) attests the research. I wrote about the Hungarian legal system as a whole and integrated one and pointed out to its dynamics of motion, external relations and internal divisions, the character of its changing contents and institutional variants (in its intensive totality). A lot of important details have already been discussed in legal disciplinal studies, as it is common in developed legal cultures. Legal disciplinal and legal theoretical knowledge are not identical, the latter seeks explanation to the whole, the fundamental grounds, functions, motion of internal divisions and changes of a legal system. I have made synthesis in answering the questions „Where am I from? Where am I now? Where do I go?” and in elaborating the possible critical standards (the problem of the standard of the right law. Besides legal theoretical and constitutional analysis I elaborated important topics for political theory (analysis of sources of legitimation in Hungary; characterization of new state-building endeavours; political functions of jurisdiction) I made a diagnosis and a critical analysis of the above mentioned themes.
Full text http://real.mtak.hu/1599/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sulyok Gábor: A nemzetközi jog és a belső jog viszonya: a fontosabb elméletek és a hazai gyakorlat, LEVIATÁN Tomus III. 65-94. o., 2005
Egresi Katalin: A Szent Korona-tan és a köztársasági eszme a magyar politikai gondolkodásban - egy 1999-es törvényjavaslat jelentősége, LEVIATÁN Tomus III. 23-46.o., 2005
Milassin László: Az Európai Unió Információs irányelve, LEVIATÁN Tomus II. 141-186.o., 2005
Milassin László: Az EU információs irányelv, LEVIATÁN Tomus III. 117-148. o., 2005
dr. Horváth Gergely: Magánjogi jogintézmények a környezetvédelemben, SZE JGK ÁJI Fiatal oktatók Tanulmányai 2., 175-188.o., 2004
Reiderné dr. Bánki Erika: A kapcsolattartás néhány problemetikus kérdése a magyar családi jogban, SZE JGK ÁJI Fiatal Oktatók Tanulmányai, 2. 189-199.o. Győr, 2004
Rigó Anett: A Magyar Köztársaság szuverenitása a jogrendszer változásainak tükrében 1988-tól napjainkig, LEVIATÁN Tomus III. 47-64. o., 2005
dr. Horváth Gergely: Az agrárjog és a környezeti jog fejlődésének tendenciái 81-101. o., LEVIATÁN Tomus V. , 81-101., 2007
Szegedi András: A közösségi kartellpolitika alapvonalai, LEVIATÁN Tomus IV. , 168-196., 2006
Horváthy Balázs: Az uniós és a magyar jogrendszer metszéspontjai, LEVIATÁN Tomus V. 6-42., 2007
Reiderné dr. Bánki Erika: Kihívások a magyar családi jogban 1990-2006, LEVIATÁN Tomus V. 43-64., 2007
Göndör Éva: A Munka Törvénykönyvének legjelentősebb változásai megalkotásától napjainkig, LEVIATÁN Tomus V. 65-80., 2007
Herédi Erika: Jogbizonytalanság az idegenforgalmi adó szabályozásában, LEVIATÁN Tomus V. 102-115., 2007
Fleck Zoltán: Jogbizonytalanság az idegenforgalmi adó szabályozásában, LEVIATÁN Tomus V. 116-137., 2007
Back »