Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46924
típus F
Vezető kutató Hódosy Annamária
magyar cím Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában
Angol cím Living Rhetoric. The Relevance of Rhetoric Concepts in the Interpretation of Literary Texts
zsűri Irodalom
Kutatóhely Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Ármeán Otília
Fogarasi György
Füzi Izabella
Medgyes Tamás
Milián Orsolya
Török Ervin
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.394
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Összefoglaló ''Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában'' A kutatási program első szakaszában (Hagyományok) terveink szerint elvégeztük a klasszikus és az „új” retorika alapműveinek áttekintését és feldolgozását, a második szakaszban (Stratégiák) megalkottuk azt a stratégiai rendszert, amely működőképessé tette az elméletek statikus kereteit, a harmadik szakaszban (Olvasatok) pedig működésbe hoztuk a retorikai alapú olvasási szabályrendszereket. Az elsősorban a metaszemémák (eminensen a metafora, metonímia és szinekdoché) által működtetett tropológiai eljárások (az értelmezés tropológiája) mellett a szöveg materialitására alapozott hypogrammatikus olvasási stratégiák bizonyultak hatékonynak. A kutatás negyedik szakaszában (Megértés) a huszadik század magyar irodalmának meghatározó alkotásainak (elsősorban József Attila, Mikszáth Kálmán, Ottlik Géza, Mészöly Miklós, Esterházy Péter műveinek) értelmezései részben és jótékonyan módosították mind az elméleti keretet, mind a működőképes stratégiákat. Nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző retorikai eljárások nem egymást kizáró szisztémák, sokkal inkább egymásra épülő és egymást segítő olvasási módszerek. A kutatás négy éve alatt négy konferenciát szerveztünk, kiadtunk négy könyvet (két fordításgyűjteményt, egy konferenciakötetet és egy tanulmánygyűjteményt), s projekt résztvevői közül négyen sikeresen védték meg doktori disszertációjukat.
kutatási eredmények (angolul)
Summary Report „The Living Rhetorics. The Relevance of Rhetorical Concepts in the Reception of Literary Artifacts” We surveyed and worked up the basic works of classical and „new” rhetorics in the first phase of our research (Traditions). We created the strategical system that realigned the static frames of theories in the second phase of our research (Strategies). In the third phase (Readings) we applied the conceptual systems of reading. Tropological methods (the tropology of interpretation) actuated by metasememes (especially metaphor, metonym and synecdoch) and hypogrammatic reading strategies based on the materiality of the text turned out to be the most effective reading strategies. In the fourth phase of our research (Comprehension) the interpretations of determinative artifacts of 20th century Hungarian literature (principally works by Attila József, Kálmán Mikszáth, Géza Ottlik, Miklós Mészöly, Péter Esterházy) partly and beneficently modified both the theoretical frames and operable strategies. It became evident that the various rhetorical strategies are not mutually exclusive but rather reading methods that build upon and aid each other. During the four-year-period of our research we had organized four conferences, we had published four books (two volumes of translations, one conference volume and one collection of essays). Four participants of the project had gained doctoral (PhD) degree.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1631/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Darabos Enikő: Jacques Lacan mint feminista botrányhős, Thalassa 2005/1. 39-62., 2005
Darabos Enikő: A kudarc paródiája vagy a paródia kudarca, Kalligram 2006/7-8. 150-152., 2006
Darabos Enikő: Az én, aki a másik, Árgus 2007/2. 126-133., 2007
Darabos Enikő: Az interpretáció súlyos szabadsága, Kalligram 2007/7-8. 70-72., 2007
Darabos Enikő: A néma test diskurzusa. A saját mássága mint az individualitás kritériuma Nádas Péter Párhuzamos történetek c. könyvében, Testre szabott élet (Nádas Péter Saját halál és Párhuzamos történetek című műveiről) Kritikai zsebkönyvtár 9. (Sorozatszerkesztő: Bacsó Béla, Kálmán C. György, Thomka Beá, 2007
Darabos Enikő: Biopolitika és kortárs magyar irodalom, Kultúra – művészet – társadalom a globalizálódó világban. A Kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8. között rendezett nemzetközi konferencia előadás, 2007
Füzi Izabella: Megismerés és narráció. Edward Branigan kognitív narratíva-modellje., Apertúra. Filmelméleti és Filmtörténeti Szakfolyóirat, 2006. tél (www.apertura.hu/2006/tel/fuzi), 2006
Milián Orsolya: Az arckép reprezentációs csapdái (Ekphraszisz és descriptio)., Alföld 2004/10. 86–95., 2004
Milián Orsolya: „… mit radíroz ki” egy kép., Literatura 2005/2. 228–240., 2005
Milián Orsolya: Az S/Z ekphrasztikus „hézaga”., Alföld 2006/5. 71–83., 2006
Milián Orsolya: Posztmodern: izmus vagy -itás?, Korunk 2006/7. 54–61, 2006
Milián Orsolya: Az ekphraszisz eredetei., Fosszília 2006/1. 102–115., 2006
Milián Orsolya: Ihletspekulációk., Ex Symposion 2005/51. 19–22., 2005
Sághy Miklós – Tóth Ákos: Az újmagyar dal., Szeged, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2004. 134 p., 2004
Sághy Miklós: The effect of film representation on literature. (An example: rhetorical role of the camera in the novel Film by Mészöly Miklós), Among Texts (Studies in Modern Philology and Theory of Literature). Szerk. Fried István – Sághy Miklós. Szeged, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2006. 1, 2006
Sághy Miklós: Főszerepben: Mándy Iván. (Mándy Iván szövegeinek filmes kapcsolatairól), Elmélet, irodalom, történet. (A komaparatív megértés lehetőségei). Szerk. Sághy Miklós – Tóth Ákos. Szeged, Tiszatáj Könyvek, 2004. 225-253., 2004
Sághy Miklós: Filmszakadás a szövegtérben – Mándy Iván Régi idők mozija című kötetének néhány jellegzetességéről, Literatura 2007/3. 294-307., 2007
Sághy Miklós: Az ember, aki nem látott a szemétől (A technikai képek szerepe Mándy Iván Zoro halála című novellájában), Alföld, 2007/12. 74-84., 2007
Sághy Miklós: A narrátor teste (Az emberi testek kiazmatikus viszonyának szerepe Mészöly Miklós Film című regényében), Jelenkor, 2007/4. 428-438., 2007
Sághy Miklós: A tekintet és a kamera (avagy a pszichoanalízis tekintet-fogalma miképpen válik kamerává?), Alföld, 2007/4. 79-87., 2007
Sághy Miklós: A nagyítás retorikai szerepe (Mészöly Miklós: Film), Alföld, 2006/6. 38-47., 2006
Sághy Miklós: A tekintet hatalma (Mándy Iván: Diákszerelem), Tiszatáj, 2006/1. (Diákmelléklet), 2006
Sághy Miklós: A film mediális üzenetének néhány sajátossága, Apertura, 2007/tél (www.apertura.hu/2007/tel/saghy), 2007
Török Ervin: Idő és referencia. Heinrich von Kleist: A chilei földrengés., Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Szerkesztette Ármeán Otília et al., Pompeji, Szeged, 2004. 67–76., 2004
Török Ervin: Az eltört korsó példája. Két alakzat., Filológiai közlöny 2005/1-2. 65–81., 2005
Török Ervin: „A király helye”. Heinrich von Kleist: Az eltört korsó., Literatura 2006/1. 51–66., 2006
Török Ervin: A látás obszcenitása. (Heinrich von Kleist: Amphitryon)., Alföld 2006/10. 76–91., 2006
Török Ervin: Zeit und Referenz. Über Heinrich von Kleists Das Erdbeben in Chili. In Vom Zweck des Systems. Beiträge zur Geschichte literarischer Utopien., Árpád Bernáth, Hárs Endre, Peter Plener (Hg.), Tübingen, Francke Verlag, 2006. 89–107, 2006
Füzi Izabella – Török Ervin: Vizuális és irodalmi narráció (digitális tankönyv a HEFOP tananyagfejlesztési pályázat keretében), http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/tankonyv/tartalom.html, 2006
Török Ervin: Az individualitás kérdése Kafka és Welles Perében., Apertura Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat 2007 tavasz, 2007
Darabos Enikő: Tárgyilagos szenvedély. „Szerelemszemantika” Oravecz Imre: 1972. szeptemberében, Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára, Pompeji Alapítvány, Szeged, 2004, 365-373., 2004
Milián Orsolya: Önreflexív hard-core: lehetetlen?, Új Symposion 2007/0052-0053. 114–127., 2007
Milián Orsolya: Egy híres mozgó kép., Ármeán Otília-Kürtösi Katalin-Odorics Ferenc-Szörényi László szerk. Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Pompeji, Szeged, 2004. 93–101., 2004
Milián Orsolya: Saját helyek – fragmentum –, Rácz I. Péter szerk. Testre szabott élet. Nádas Péter Saját halál és Párhuzamos történetek című műveiről. Kijárat Kiadó, Budapest, 2007. 92–103., 2007
Milián Orsolya: Roland Barthes és a bekeretezett „veszély”., Hajdu Péter – Ritoók Zsigmond szerk. Retorika és narráció. Gondolat – Pompeji, Budapest – Szeged, 2007. 96–111., 2007
Darabos Enikő: Az elbeszélhetetlen elbeszélése – van képe hozzá! (Nádas Péter: Saját halál), Testre szabott élet (Nádas Péter Saját halál és Párhuzamos történetek című műveiről) Kritikai zsebkönyvtár 9. (Sorozatszerkesztő: Bacsó Béla, Kálmán C. György, Thomka Beá, 2007
Sághy Miklós: Mészöly Miklós tettenérésének tanulságai (Film című regényéről), Serta pacifica. Szerk. Ármeán Otília – Kürtösi Katalin – Odorics Ferenc – Szörényi László. Pompeji Alapítvány, Szeged, 2004. 351-364., 2004
Sághy Miklós: Szövegnyomozás Novák Antal öngyilkosságának ügyében (Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényéről), Literatura, 2005/2. 167-176., 2005

 

Projekt eseményei

 
2023-08-11 11:39:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »