Nemzetközi emberkereskedelem  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46973
típus K
Vezető kutató Fehér Lenke Irén
magyar cím Nemzetközi emberkereskedelem
Angol cím International Trafficking in Human Beings
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely MTA Jogtudományi Intézet
résztvevők Hollán Miklós
Végvári Réka
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.954
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46973 Nemzetközi emberkereskedelem. 2004-2008. Témavezető: Fehér Lenke MTA Jogtudományi Intézete A kutatás a nemzetközi emberkereskedelem problémájának komplex elemzésére irányult. A munka eredményeként több publikáció született. A tanulmányok mellett, kiadásra került a témakör átfogó feldolgozását bemutató tanulmánykötet is, amely témájánál és feldolgozási módjánál fogva, hiánypótló jellegű a mai magyar jogirodalomban. A mű, amely a téma nemzetközi és hazai vonatkozásait, valamint elméleti és gyakorlati kérdéseit egyaránt taglalja, problémákat felvetve és javaslatokat megfogalmazva, a tudományos kutatási eredmények gazdagításán túl, oktatási célra is felhasználható. A kutatás foglalkozik többek között az emberkereskedelemre vonatkozó, nemzetközi dokumentumok áttekintésével. Különös figyelmet szentel a sértett büntető eljárásjogi helyzetének, továbbá az áldozatsegítésre vonatkozó nemzetközi dokumentumok főbb rendelkezéseinek, ajánlásainak az ismertetésére is. Kitér a szervezett bűnözés problémáira és foglalkozik a nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményeivel is. Elemzi a magyar jogi szabályozásnak a nemzetközi követelményekhez, standardokhoz való viszonyát, valamint vizsgálja a joggyakorlatot. Végül javaslatokat fogalmaz meg az emberkereskedelem elleni fellépés hatékonysága érdekében. Publikációk száma: 34
kutatási eredmények (angolul)
International Trafficking in Human Beings Project leader: Dr. Lenke Fehér Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences Project period: 2004-2008 OTKA No 46 973 The research aimed to draw up a complex picture on trafficking in human beings. As a result, several studies were published as well as a book, elaborating a detailed analysis of this topic. This monograph can be regarded of a great importance in the present Hungarian legal literature by its topic and methods and in combating trafficking in human beings. By discussing the related international and national, theoretical and practical questions, try to define the problems and offer solutions. Besides, the enrichment of research results, the book can be used for the purposes of education, too. The research, among others, gives an overview on the relevant international documents, dedicating a special attention to the situation of victims, providing guidelines on victim support and assistance. It deals with the major problems of organised crime and deals with the structures and institutions of international cooperation in criminal matters. The research gives a detailed picture of the Hungarian legal regulation on trafficking in human beings in the framework of the international obligations and standards as well as on the legal practice. Finally, it offers some ideas for the legislation and legal practice for the more effective fight against trafficking in human beings. Number of publications: 34
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46973
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hollán Miklós: Reconsideration of Presumption of Innocence., Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Ed. Kimmo Nuotilo, 2007, University of Helsinki, p. 363-372., 2007
Hollán Miklós: Jogharmonizáció és elkobzás: terminológiai kérdések., De Iurisprudentiae et iure publico (jog-és politikatudományi folyóirat), I. évf. 2007. évi 1-2. szám. P. 1-9. http://www.dieip.hu/2007_1_01.pdf, 2005
Fehér Lenke: Az emberkereskedelem fogalomtörténete, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p.15-32., 2009
Fehér Lenke: Az egyes nemzetközi szervezetek tevékenysége az emberkereskedelem elleni fellépés jegyében., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p.32.-57., 2009
Fehér Lenke: Az emberkereskedelem modern, nemzetközileg elfogadott definíciója., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p.57-74.., 2009
Fehér Lenke: Migráció, globalizáció és kísérő jelenségei, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p.74.-83, 2009
Fehér Lenke: Klasszikus és új európai modellek a prostitúció szabályozására., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 83.-107., 2009
Fehér Lenke: A magyar szabályozási modell., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 107-130., 2009
Fehér Lenke: A prostitúció körüli élősdi jellegű cselekmények vizsgálatának hazai tapasztalatai, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 130.-149., 2009
Fehér Lenke: Az áldozatsegítés áldozatvédelem alapelvei a nemzetközi dokumentumokban., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 149.-167., 2009
Fehér Lenke: Az embercsempészet és emberkereskedelem Magyarországon., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 167.-178., 2009
Fehér Lenke: Az emberkereskedelem bűncselekményének felderítése, a joggyakorlat kérdései., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 250-262, 2009
Fehér L. - Hollán M. -Végvári R.: Javaslatok a törvényhozás és a joggyakorlat számára az emberkereskedelem elleni fellépés hatékonysága érdekében, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 262-268, 2009
Fehér Lenke: International Trafficking in Human Beings. Summary., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 268.-269., 2009
Hollán Miklós: Az emberkereskedelemre vonatkozó hazai büntetőjogi szabályozás., In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 178.-199., 2009
Hollán Miklós: Az emberkereskedelem hatályos hazai szabályozása a nemzetközi egyezmények és más nemzetközi instrumentumok tükrében, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 199.-213., 2009
Végvári Réka: A tanúvédelem,, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 213.-236., 2009
Végvári Réka: A nemzetközi együttműködés keretei, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények. 2008. No.22. I. fejezet. p 236-250., 2009
Póczik Sz.-Dunavölgyi-Sz. Fehér L.-Jagusztin T.-Windt Sz.: Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány. 2008. 9. szám. p. 1095-1107., 2008
Fehér Lenke: Nemzetközi migráció, embercsempészet, emberkereskedelem., Póczik Szilveszter - Dunavölgyi Szilveszter: Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok. HVG- Orac, 2008. Budapest.p. 235-283., 2008
Fehér Lenke: Emberkereskedelem Magyarországon., Póczik Szilveszter - Dunavölgyi Szilveszter: Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok. p. 425-446, 2008
Fehér Lenke: Az egyes nemzetközi szervezetek tevékenysége az emberkereskedelem elleni fellépés jegyében, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények, No.22.p. 15-32, 2007
Fehér Lenke: Az egyes nemzetközi szervezetek tevékenysége az emberkereskedelem elleni fellépés jegyében, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények, No.22.p. 15-32, 2008
Fehér L.-Hollán M.- Végvári L.: Javaslatok a törvényhozás és a joggyakorlat számára emberkereskedelem elleni fellépés hatékonysága érdekében, In: Nemzetközi emberkereskedelem. MTA JtI Közlemények, No.22.p. 262-268., 2008
Fehér Lenke: Az emberkereskedelem néhány aktuális kérdése (Illegális migráció, embercsempészet, emberkereskedelem), Kriminológiai tanulmányok 2004. évi 42. sz. p.210-233., 2005
Fehér Lenke: A prostitúció szabályozásának európai modelljei., Állam-és Jogtudomány, 2007.XVii.évf. p. 31-51, 2007
Hollán Miklós: A bűncseleményből eredő vagyon elvonása és az ártatlanság védelme. Alapjog-dogmatikai vizsgálódás., Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Nagy Ferenc) Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2006. p.75-92., 2006
Végvári Réka: Shifts in Criminal Procedural Law Thinking /Változások a büntető eljárásjogi gondolkodásban/, (közlésre elfogadva: “Criminal Law Theory in Transition” University of Helsinki)., 2006
Hollán Miklós: Az elkobzással kapcsolatos bizonyítási könnyítések. In: Keresztmetszet. Tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából szerk. Karsai Krisztina)., Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005. 47-69. o., 2005
Fehér Lenke: Az emberkereskedelem fogalmi megközelítésének néhány kérdése, Wiener A. Imre Ünnepi Kötet. Szerk. Ligeti Katalin, KJK,-Kerszöv. Budapest , p.115-127., 2005
Fehér L.-Hollán M.-Végvári R.: Nemzetközi emberkereskedelem. Szerk. Fehér L., MTA Jogtudományi Intézete, Közlemények. 2008. No.22. p. 269., 2008
Fehér Lenke: Prostitúció, emberkereskedelem. In. Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Szerk.: Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné., TÁRKI, Budapest, 2009. p. 211-230., 2009
Fehér Lenke: Az emberkereskedelem elleni nemzetközi fellépés főbb állomásai., Acta Humana, 2008. évf. 18. szám, p. 14 - 37., 2005
Fehér Lenke: A prostitúció körüli élősdi jellegű bűncselekmények. Egy empirikus vizsgálat főbb tanulságai., Kriminológiai Tanulmányok, No. 44. Budapest, 2007. p. 111-134., 2007
vissza »