A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése az angol mint idegen nyelvben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47017
típus F
Vezető kutató Károly Krisztina
magyar cím A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése az angol mint idegen nyelvben
Angol cím A corpus-based and computerised analysis of discourse competence in text produced by Hungarian learners of English
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Angol-Amerikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Tankó Gyula
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.679
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program egyik fő eredménye a közel 2,4 millió szavas Magyarországi angolnyelv-tanulói szövegtár létrehozása. A szövegtár két alkorpuszból áll: az Érvelő esszé alkorpuszból (544.473 szó), amelynek egy része az International Corpus of Learner English része, és a Szakdolgozat alkorpuszból (1.814.772 szó). A kutatás másik eredménye, hogy elméleti és empirikus vizsgálatai révén új ismeretekkel gazdagítja a hazai és nemzetközi szakirodalmat a diskurzuselemzés, a kontrasztív retorika és a szaknyelv-oktatás területén. Kidolgoztuk az érvelő esszék és a tudományos dolgozatok (szakdolgozatok) strukturális/retorikai elemzésének ún. mozzanat-struktúra modelljeit. E modellek lehetővé teszik magyar anyanyelvűek angolul írt érvelő és tudományos szövegeinek elemzését, valamint a szövegek korpuszban történő funkcionális kódolását. Korpusz-alapú vizsgálataink leírják az angolt idegen nyelvként tanuló magyar egyetemi hallgatók érvelő esszékben és szakdolgozatokban alkalmazott fontosabb szövegszerkesztési stratégiáit (pl. érvelő fókuszmondatok, mozzanat-struktúra, szerzői jelenlét) és rámutatnak arra, hogy a hallgatók szövegei miben térnek el leginkább az anyanyelvi beszélők írásaitól. Az eredmények számos alapvető különbségre hívják fel a figyelmet anyanyelvi és nem anyanyelvi írók között, amelyek ismerete elengedhetetlen feltétele a hatékony és sikeres angol tudományos szaknyelvi oktatásnak. Közleményeink részletesen foglalkoznak a kutatás pedagógiai implikációival is.
kutatási eredmények (angolul)
One of the main outcomes of this research is the almost 2.4 million-word Hungarian Corpus of Learner English (HuCLE). The corpus contains two sub-corpora: the Argumentative Essay Sub-corpus (544,473 words), part of which constitutes the Hungarian sub-corpus of the International Corpus of Learner English, and the Thesis Sub-corpus (1,814,772 words). Another important outcome is that considerable amount of new knowledge has been produced in the fields of discourse analysis, contrastive rhetoric, and the teaching of English for academic purposes. We have devised new move-structure models for the structural/rhetorical analysis of argumentative essays and research papers (theses). These models allow for the study of Hungarian EFL speakers argumentative and academic discourse, as well as for the functional coding of the texts of the corpus. Our corpus-based investigations describe the most important discourse strategies of Hungarian EFL learners in argumentation and academic writing (e.g., argumentative thesis statements, move structure, authorial identity) and pinpoint the differences between native speaker’s and EFL learners’ texts. The results show a number of discrepancies between the discourse strategies of English L1 and EFL speakers: therefore it is argued that the identification of the differences is crucial in designing efficient English academic writing courses. Our publications also report on the pedagogical implications of the research.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1666/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Károly Krisztina: A szövegkoherencia és a kohézió vizsgálatának néhány alapvető elméleti kérdéséről., Dobos Cs., Kis Á., Lengyel Zs., Székely G. & Tóth Sz. (Szerk). Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben (241-248.o). Bicske: SZAK Kiadó., 2005
Károly Krisztina és Fóris Ágota (Szerk.): New Trends in Translation Studies, Budapest: Akadémiai Kiadó., 2005
Tankó Gyula: The writing handbook., Konferencia előadás. “Into Europe” European Standards in Language Assessment Conference. Budapest., 2006
Tankó Gyula: Using the internet in teaching and learning English., Konferencia elaődás. IATEFL Hungary 16th Annual Conference. Esztergom., 2006
Károly Krisztina: Makrostruktúra-elemzés a fordításkutatásban., Fordítástudomány, 8(2), 5-20., 2006
Tankó Gyula: Korpusz-alapú érvelő szövegstruktúra-elemzés., "Az angol helyzete Magyarországon" konferencia. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem., 2007
Tankó Gyula és Tamási J. Gergely: Az érvelő esszétípusok fókuszmondatainak taxonómiája és elemzése., "Az angol helyzete Magyarországon" konferencia. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem., 2007
Károly Krisztina: A lexikai ismétlés a fordításban., "Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe: Feladatok és lehetőségek" A Modern Filológiai Társaság konferenciája. Budapest: ELTE., 2008
Tankó Gyula és Tamási J. Gergely: A taxonomy of argumentative thesis statements: The testing perspective., EALTA Greece 5th konferencia. Athén, Görögország., 2008
Tankó Gyula és Szollás K.: Using the internet in teaching and learning English., IATEFL Hungary 16th Annual Conference. Esztergom., 2006
Károly Krisztina: Author identity in English academic discourse: A comparison of expert and Hungarian EFL student writing., Acta Linguistica Hungarica, 56(1), 1-23., 2009
Károly Krisztina: Szerzői jelenlét az angol tudományos szövegben: A nyelvpedagógia feladatairól a stíluskompetencia fejlesztésében., In Frank T. és Károly K. (Szerk.), Anglisztika és amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón. Budapest: Tinta Könyvkiadó. (megjelenés alatt), 2009
Tankó Gyula és Tamási J. Gergely: Az érvelő fókuszmondatok átfogó taxonómiája. Előzetes tanulmány., In Frank T. és Károly K. (Szerk.), Anglisztika és amerikanisztika: Magyar kutatások az ezredfordulón. Budapest: Tinta Könyvkiadó.(megjelenés alatt), 2009
Károly Krisztina: Genre transfer strategies and genre transfer competence ini translation., Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 18(1), 37-53., 2008
Károly Krisztina: Translation as text (re)production., In Translation as cultural diversity. XVIII. FIT World Congress Proceedings. Shaghai: Foreign Language Press., 2008
Tankó Gyula és Tamási J. Gergely: A comprehensive taxonomy of argumentative thesis statements: A preliminary pilot study., Working Papers in Language Pedagogy, 2, 1-17., 2008
Károly Krisztina: The rhetorical move structure of English academic discourse. A comparative analysis of expert and EFL student writing., In Heltai P. (Szerk.), Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A MANYE Kongresszusok előadásai. 3. kötet (351-360.o.), 2007
Károly Krisztina: Szövegtan és fordítás., Budapest: Akadémiai Kiadó., 2007
Károly Krisztina: Szövegkutatás és fordítástudomány, In Dróth J. (Szerk.), Szaknyelv és szakfordítás 2005-2006. Gödöllő: Szent István Egyetem, GTK. 33-40., 2006
Tankó Gyula: A move structure model of the Anglo-American formal argumentative essay., PhD Doktori Disszertáció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem., 2005
vissza »