Ritualia Hungarica - Középkori magyarországi latin liturgikus források szövegének kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47163
típus K
Vezető kutató Déri Balázs
magyar cím Ritualia Hungarica - Középkori magyarországi latin liturgikus források szövegének kiadása
Angol cím Ritualia Hungarica - Edition of text of medieval Latin liturgical sources from Hungary
zsűri Kultúra
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Földváry Miklós István
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.908
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Elkészítettük a középkori magyar liturgikus hagyomány néhány meghatározó forrásának kritikai kiadását, így a Missale Strigoniense-ét, az Ordinarius Strigoniensis-ét, a Rubrica Strigoniensis-ét, illetve töredékekből helyreállítottuk egy elveszett, XI. századi Pontificale Strigoniense egyházi évre vonatkozó ordóit. Egyes napok anyagának közlésével megkezdtük a Breviarium Strigoniense szövegkritikai feldolgozását is. 2. A latin liturgia végzésére vonatkozó középkori normaszövegek nemzetközi szinten mindeddig legátfogóbb elemzését adtuk módszertani, tipológiai, történeti, filológiai, nyelvi és liturgikus szempontból. A témában megjelent források legteljesebb ismert jegyzékét állítottuk össze. Munkánkhoz személyes tapasztalatokra épülő rítusfenomenológiai megfigyeléseket is használtunk és elsődleges forrásfeltáró munkát végeztünk. 3. A kutatások előkészítéséhez kapcsolódó vagy azokból járulékosan származó közleményekkel, ismeretterjesztő írásokkal járultunk hozzá a szélesebb értelemben vett középkori filológia és liturgiatörténet műveléséhez, illetve a régi latin liturgia kulturális szempontból is jelentős újjáéledéséhez. 4. Nemzetközileg is kiemelkedő, a nyilvánosságnak hozzáférhető szakkönyvtárat alapoztunk meg.
kutatási eredmények (angolul)
1. We have made the critical editions of some of the most important sources of the medieval Hungarian liturgical tradition, i.e. that of the Missale Strigoniense, the Ordinarius Strigoniensis, the Rubrica Strigoniensis, and reconstructed the ordines of an eleventh century Pontificale Strigoniense on the ecclesiastical year by means of rubrical fragments. Editing the material of some special days, we began to work on the textual analysis of the Breviarium Strigoniense as well. 2. We have made the most elaborate analysis of the texts ever regulating the medieval Latin liturgy on an international level from a methodological, typological, historical, philological, linguistic and liturgical point of view. We have compiled the fullest bibliography of sources edited on this topic in the last two centuries. While working on the project, we used personal experiences in the fields of the phenomenology of rituals and discovered primary written sources. 3. By preparing this research and by its accessorial results, we contributed in medieval philology and liturgical history with publications dealing with some aspects of the main topic and helped the rebirth of the traditional Roman rite which is also of considerable cultural significance. 4.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1711/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Déri Balázs: A szakrális nyelv mint vallási jelenség, Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 265-280., 2005
Földváry Miklós István: Mózes szarva, Antik tanulmányok XLVIII (2004), 2004
Földváry Miklós István: Antik és keresztény kultikus terek, Vallástudományi Szemle II (2005) 63-71., 2005
Földváry Miklós István: Az ógörög kultusztér vázlata, Vallástudományi Szemle II (2005) 51-62., 2005
Déri Balázs: ''Hórák és órák''. A szent idő mint vallásfenomenológiai jelenség, Vallástudományi Szemle II./1. (2006) 53-65., 2006
Déri Balázs: Ambrosius-idézetek Gellértnél, Draskóczy István (szerk.): Studia professoris - Professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza tiszteletére. Magyar Országos Levéltár, Budapest 2005. 75-81., 2006
Déri Balázs: Szent Gellért Deliberatio-ja. Elmélkedés a Benedicite kantikum fölött, Füzes Ádám - Legeza József (szerk.): „Memoriae tradere”. Tanulmányok Török József hatvanadik születésnapjára. Mikes Kiadó, Budapest 2006. 435-439., 2006
Földváry Miklós István: A latin rítusú templomtér kialakításának mai lehetőségei, Pánczél Hegedűs János (szerk.): A jó harc. Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. La Magione, Poggibonsi-Budapest 2006. 151-177., 283-292., 2006
Földváry Miklós István: A latin mint liturgikus nyelv fogalma és lehetőségei a kortárs lelkiségben, Pánczél Hegedűs János (szerk.): A jó harc. Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. La Magione, Poggibonsi-Budapest 2006. 179-202., 2006
Földváry Miklós István: A latin liturgikus szövegek kiejtése, Pánczél Hegedűs János (szerk.): A jó harc. Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. La Magione, Poggibonsi-Budapest 2006. 209-214., 2006
Földváry Miklós István: Mózes szarva. Melyik „latin” a liturgia nyelve?, Dobszay Ágnes (szerk.): „Inter sollicitudines”. Tudományos ülésszak 2003 stb. MTA-TKI stb., Budapest 2006. 153-170., 2006
Déri Balázs: Ambrosius: Deus creator omnium. Ellentét és egység egy kora keresztény himnuszban, Magyar Egyházzene XIV (2006/2007), 2007
Déri Balázs: Missale Strigoniense. Nürnberg 1484. [közlésre elfogadva], Argumentum Kiadó, Budapest 2008, 2007
Déri Balázs - Földváry Miklós István: Nagyhét és húsvét Turabdinban 2005-ben, Magyar Egyházzene XIV (2006/2007), 2007
Déri Balázs: Missale Strigoniense. Nürnberg 1484. [közlésre elfogadva], Argumentum Kiadó, Budapest 2008., 2008
Földváry Miklós István: Ordinarius Strigoniensis 1496-1520. [közlésre elfogadva], Argumentum Kiadó, Budapest 2008., 2008
Földváry Miklós István: Unknown Fragments of Ordines in Medieval Hungary and Related Central European Churches. [közlésre elfogadva], Actes du Colloque Mabillon 2007 Solesmes, CERCOR, 2008
Földváry Miklós István: A középkori Magyarország ordináriuskönyvei, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. Az ELTE Egyetemi Könyvtára, Budapest 2007., 2007
Földváry Miklós István: A liturgiamagyarázat nyomai a XIV. század előtti Magyarországon. A Pray-kódex Micrologus-a és annak környezete, Déri Balázs (szerk.): Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. L'Harmattan - ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest 2008., 2008
Földváry Miklós István: \''Ligatis natibus\''. Egy romlatlan szöveghely tanulságai, közlésre elfogadva: Magyar Egyházzene, 2005
Földváry Miklós István: A melki atyák rubrikái, Magyar Egyházzene XI (2003/2004), 2004
Földváry Miklós István: Az első ezredforduló monasztikus szabályzatainak csillagászati részletei, Vallástudományi Szemle II./1. (2006) 127-135., 2006
Földváry Miklós István: Zsolozsmarendek I. Az ünnepélyes vesperás rítusa \''tridenti\'' szertartás szerint, Magyar Egyházzene XI (2003/2004), 2004
Földváry Miklós István: Zsolozsmarendek II. Az ünnepélyes vesperás rítusa a laoni székesegyház XII-XIII. századi ordináriuskönyve szerint, Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 315-320., 2005
Földváry Miklós István: Zsolozsmarendek III. Az ünnepélyes vesperás rítusa a salisbury-i székesegyház XIII–XIV. századi ordináriuskönyvének két változata szerint, Magyar Egyházzene XIII (2005/2006) 121-132., 2006
Földváry Miklós István - Csonka Szabina Babett: Ádvent első vasárnapjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint, Egyházzenei Füzetek V/A-1 [Budapest] 2005, 2005
Földváry Miklós István - Csonka Szabina Babett: Karácsony napjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint, Egyházzenei Füzetek V/A-2 [Budapest] 2006, 2006
vissza »