The Syntax of Medieval Italian  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47167
Type K
Principal investigator Salvi, Giampaolo
Title in Hungarian A középkori olasz nyelv mondattana
Title in English The Syntax of Medieval Italian
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of Romance Philology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 1.624
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Giampaolo Salvi és Lorenzo Renzi szerkesztette Grammatica dell’italiano antico (‚Középkori olasz nyelvtan‘) az olasz nyelv legkorábbi dokumentált szakaszának (a Firenzében 1250 és 1325 között használt nyelvnek) részletes leírását tartalmazza. A műhöz (a tervezett anyag kb. 85%-ában) jelenleg a következő internetes oldalon lehet hozzáférni: http://geocities.com/gpsalvi/konyv/, de később megjelenik könyv formában is (kb. 1000 oldalas terjedelemben). A mű a modern nyelvészet főbb irányzatainak az elvein alapszik, felhasználva a generatív grammatikát (de annak komplex formalizmusa nélkül), a pragmatikát, a szövegnyelvészetet, stb.; ezzel a lehetőleg minél teljesebb nyelvi leírást célozza. Az elméleti keretet és leírási technikákat a Grande Grammatica Italiana di Consultazione (‚Nagy olasz nyelvtan‘, szerk. Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi és Anna Cardinaletti, 3 kötet, Bologna: il Mulino, 1988-1995, 20012) adja meg. A mű emellett a történeti-összehasonlító nyelvészet főbb eredményeit is tartalmazza. A nyelvtanban a középkori nyelv szisztematikusan összehasonlításra kerül a mai olasz nyelvvel. A mű ezért a régi nyelv szinkronikus leírásával is szolgál, amely az olaszra nézve egészen újszerű vállalkozás, de más középkori nyelvek esetén is ritka, ugyanakkor megadja a megfelelö alapot azoknak a nyelvi változásoknak a tanulmányozására, amelyek később zajlottak le a középkori és a modern nyelv közötti átmenetben. Az adatok egy mintegy 2 millió szóból álló korpuszból származnak, amely tartalmazza az összes ismert, az adott időszakban Firenzében írt szöveget.
Results in English
The Grammatica dell’italiano antico, edited by Giampaolo Salvi and Lorenzo Renzi, offers a detailed description of the first documented stage of Italian (the language used in Florence between 1250 and 1325). The work is presently available (for the about 85% of the projected material) on the following site: http://geocities.com/gpsalvi/konyv/; it will later be published in book format (about 1000 pages). The work is based on current principles of the major tendencies in modern linguistics, such as generative grammar (minimizing however the complex terminology of this specific approach), pragmatics, text linguistics, etc., while aiming at the most comprehensive description of language possible. The theoretical approach and the presentational techniques are mainly inspired by the Grande Grammatica Italiana di Consultazione, edited by Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi, and Anna Cardinaletti (3 vols., Bologna: il Mulino, 1988-1995, 20012). The major results of the historical-comparative approach are also widely implemented in the work. In the grammar the medieval language is systematically compared to Modern Standard Italian. The work comprises, therefore, a synchronic description of Old Italian (a project never attempted before as far as Italian is concerned, and rare for other medieval languages too), but at the same time it allows for and implies the study of linguistic changes that took place from the Old Italian to the modern state. The data stem from a corpus comprising all known texts written in Florence in the chosen period (aprox. 2.000.000 words).
Full text http://real.mtak.hu/1714/
Decision
Yes

 

List of publications

 
György Domokos- Giampaolo Salvi (eds.): Lingue romanze nel Medioevo. Atti del Convegno (Piliscsaba 22-23 marzo 2002), I parte,, Verbum 4 (2002), 267-526; II parte, Verbum 5 (2003), 57-277, 2003
Giampaolo Salvi: Quanto era diverso l’italiano antico. Le frasi copulative, Szörényi László – Takács József (eds.): Serta Jimmyaca. Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára, Budapest: Balassi, 2004, 289-310., 2004
Giampaolo Salvi: La modernità dell’italiano moderno, I. Fried – A. Carta (eds): Le esperienze e le correnti culturali europee del Novecento in Italia e in Ungheria, Budapest, 2003, 23-34., 2003
Back »