Területpolitika helyi szociális ellátórendszert érintő döntéseinek hatása a vidéki helyi társadalmak (falvak és kisvárosok) népesség megtartó képességére és a helyi hatalom érdekérvényesítésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48301
típus K
Vezető kutató Bódi Ferenc
magyar cím Területpolitika helyi szociális ellátórendszert érintő döntéseinek hatása a vidéki helyi társadalmak (falvak és kisvárosok) népesség megtartó képességére és a helyi hatalom érdekérvényesítésére
Angol cím Decision of the Regional Policy effect on the Local Organisation of Social Services an the preservation of the population ability of the Rural Local Society (village, small-town) and the Assertion of the Interests of Local Governments
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Politikatudományi Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bohm Antal
Csatári Bálint
Fekete Attila
Nagyné dr. Molnár Melinda
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.350
FTE (kutatóév egyenérték) 0.65
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás rávilágított arra, hogy a területpolitika „beavatkozási” kísérletei 1990-2002 között, a kistérségek életvilágára; társadalmi dinamikájára, s a településeinek fejlődési trendjére, vagy azok gazdaságára igen csekély számszerűsíthető hatással voltak: Az elemzésekből kitetszik, hogy a decentralizált forrásallokáció inkább kedvez a vidékies kistérségeknek, míg inkább a centralizáltan kezelt fejlesztési támogatások a városias kistérségekbe, városokba jutottak el. Feltételezhető, amennyiben ha a terület- és településfejlesztési források nagyobb arányban jutnak decentralizált elosztási rendszerbe (a megfigyelt időszakban 14% volt), akkor abban az esetben a vidékies kistérségek nagyobb arányban juthatnának támogatáshoz, de a forrásallokáció decentralizációja önmagában nem garantálja a hátrányok leküzdését, mert a fejlettség szintje és fejlesztési források mértéke között nem mutatható ki közvetlen kapcsolat. Minden bizonnyal, a hatékony település- és területfejlesztés nem a centralizált és a decentralizált szintek prioritásán múlik egyedül. A struktúra egészét szükséges érinteni, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési források a kívánt eredményt elérjék; a leszakadó kistérségek felzárkózását, a fejlettebb kistérségek számának gyarapodását. A fejlesztési források hatékonyabb felhasználását minden bizonnyal az endogén források alaposabb feltárása és ehhez időben rendelt külső források csatlakoztatása jelentené. E fejlesztési stratégia erősebb kooperációt követel meg a helyi társadalmak szintjén, és nyitottabb, reflexívebb politikát igényelne a kormányzati szintek irányából.
kutatási eredmények (angolul)
The research revealed that intervention of regional policy between 1990 and 2002 took only a little effect on the life-world and social dynamics of small regions and on the development or economy of their settlements. It is obvious from the analysis that decentralised resource allocation was rather propitious for rurality small regions while urbanity small regions and cities benefit more from centralised development subsidy. Presumably if regional and settlement development resources would get into decentralised allocation in a higher rate (14% in the observed period) rurality small regions may get more subsidy. However, decentralisation of resource allocation itself will not ensure overcoming the disadvantages because it cannot be shown that there is a direct connection between developmental level and the amount of development resources. In all conscience effective regional and settlement development do not depend only on the priority of centralised and decentralised levels. The whole structure should be concerned so that the available development resources have the required effect on improving the underdeveloped small regions and increasing the number of developed small regions. In all conscience development resources could be used more efficiently by a deeper revelation of inner resources and connecting outer resources to them. This development strategy requires closer cooperation in local society and opener and more reflexive governmental policy.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1775/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bódi Ferenc: A falusi önkormányzatok demokrácia deficitje, A Falu, 2005
Bódi Ferenc: Önkormányzati választások a városokban, 1998-2002, A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon 1990-2002 (szerk.: Bőhm Antal) MTA PTI, Budapest. (pp. 307-319), 2005
Bódi Ferenc: Az edelényi helyzet (foglalkoztatás a hátrányos helyzetű térségekben), A Falu XXI. Évfolyam, 1. szám Tavasz (pp. 63-77), 2006
Bódi Ferenc – Fekete Attila: Fejlesztések és igények a vidéki önkormányzatokban az EU csatlakozás után., A Falu XXI. Évfolyam, 3. szám Ősz (pp. 31-41), 2006
Bódi Ferenc_Fekete Attila: Gyermek ingázás Magyarországon, A Falu (XXII. évf.) 4. sz. (Tél), 2007
Bódi Ferenc-Bódi Mátyás: A szociális ellátórendszer örökölt különbségei in Helyi szociális ellátórendszer 91-104.o., MTA PTI, 2008
Bódi Ferenc: Forrásallokáció és fejlettség in: Helyi szociális ellátórendszer (257-278 o.), MTA PTI, 2008
Bódi Ferenc (szerk. és írta): Helyi szociális ellátórendszer (384 oldal), MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2008
Bódi Ferenc (szerk.): Tények, Adatok a települési önkormányzatokról. (Választási adattár), A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon 1990-2002 (szerk.: Bőhm Antal) MTA PTI, Budapest. (pp. 341-419), 2005
Bódi Ferenc (szerk.): A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon 1990-2002 kötet CD adattára: Az önkormányzati választási adatok, A megye közgyűlések választási adatai, A f, A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon 1990-2002 (szerk.: Bőhm Antal) MTA PTI, Budapest. MTA PTI, Budapest. (CD melléklet), 2005
Bódi Ferenc – Fekete Attila: Kormányzati kísérletek a területi különbségek enyhítésére., A Falu XX. évfolyam, 4. szám Tél (pp. 9-76), 2005
Bódi Ferenc: A falusi önkormányzatok újraéledése és demokráciadeficitje., A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon 1990-2002 (szerk.: Bőhm Antal) MTA PTI, Budapest. (pp. 320-337), 2005
Bódi Ferenc-Fekete Attila: A területfejlesztési források térbeli eloszlása az Európai Uniós csatlakozás előtti időszakban, Területi Statisztika, 2007
Fekete Attila: Hátrányoshelyzetű települések infrastruktúrájának fejlődése 1990 után in: Helyi szociális ellátórendszer, MTA PTI, 2008
Bódi Ferenc-Fekete Attila: A helyi települési önkormányzatok érdekérvényesítése a nagypolitika erőterében., A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon 1990-2002 (szerk.: Bőhm Antal) MTA PTI, Budapest. (pp. 66-120), 2005
Bódi Ferenc (szerk.): Területfejlesztés útjai az Európai Unióban (298 oldal), MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2008
Bódi Ferenc_Fekete Attila: Iskolák, óvodák elhelyezkedése és bezárása, A Falu (XXIII. évf.) 2. sz. (Nyár), 2008

 

Projekt eseményei

 
2011-12-19 11:01:24
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
vissza »