A XVIII-XIX. századi magyar közköltészet kutatása II.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48440
típus F
Vezető kutató Csörsz Rumen István
magyar cím A XVIII-XIX. századi magyar közköltészet kutatása II.
Angol cím Research of the Hungarian popular poetry in 18-19th centuries
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Küllős Imola
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2010-09-30
aktuális összeg (MFt) 3.900
FTE (kutatóév egyenérték) 2.58
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat 4+1 éve során a régi magyar közköltészet forráskiadásai és kritikatörténeti feltárása terén egyaránt fontos új eredmények születtek. 2010 őszéig kb. 80%-ban elkészült a Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, Közköltészet III. (Társadalmi költészet) c. kötet sajtó alá rendezése (Küllős Imolával közösen); 2011-ben lektorálható és pályáztatható. 2008-ban megjelent Szirmay Antal „Magyarország szóképekben” (Hungaria in parabolis, 1804, 1807) c. művelődéstörténeti könyvének műfordítása Vietórisz József hagyatékából, a témavezető jegyzeteivel, kiegészítéseivel és előszavával. 2009-ben napvilágot látott a témavezető kismonográfiája „Szöveg szöveg hátán: A magyar közköltészet variációs rendszere 1700–1840” címmel. Mindkét utóbbi kötet kedvező fogadtatásban részesült. A résztanulmányok főként interdiszciplináris tanulmánykötetekben (pl. a „Folklór a magyar művelődéstörténetben” c. sorozat részeként) láttak napvilágot. Az érintett témák: magyar közköltészeti műfajok a XVIII–XIX. században; XVII–XIX. századi magyar költők műveinek közköltészeti inspirációi és popularizálódása (Gyöngyösi István, Gvadányi József, Csokonai Vitéz Mihály, Pálóczi Horváth Ádám, Szirmay Antal); ismeretlen vagy eddig feldolgozatlan XIX. századi kéziratos versgyűjtemények; metrikai és dallamtörténeti összefüggések a közép-európai folklórban.
kutatási eredmények (angolul)
During the 4+1 years of the project there have been important new results in the edition and publication of popular early Hungarian poetry as well as its critical history. By the fall of 2010, 80 per cent of the next volume of Old Hungarian Poets (18th Century Popular Poetry (Social Poetry)) has been edited with Imola Küllős, which can be submitted for the press and financial support in 2011. In 2008 the work Hungary in parables (Hungaria in parabolis, 1804, 1807) written by Antal Szirmay was translated into Hungarian. The book is from the bequest of József Vietórisz, and is accompanied by the project leader's notes, additions and introduction. In 2009 the project leader published a monography entitled Text on Text: The Variation System of Hungarian Popular Poetry 1700-1840 ("Szöveg szöveg hátán: A Magyar közköltészet variációs rendszere 1700-1840"). Both of the latter two volumes have had favorable critical reception. There are articles that appeared primarily in interdisciplinary volumes (e.g. as part of the series entitled Folklore in Hungarian Cultural History) with subjects such as genres in 18th century popular Hungarian Poetry; the popularization of 17-19th century poets' works inspired by popular poetry (István Gyöngyösi, József Gvadányi, Mihály Csokonai Vitéz, Ádám Pálóczi Horváth and Antal Szirmay); unknown or unedited poetry manuals from the 19th century; and problems of poetic meter and melodical history in Central-European folklore.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48440
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Küllős Imola: A műfaj, a nyelv és a stílus összefüggéseiről két számlalevél - paródia kapcsán., Folklór és nyelv, szerk. SZEMERKÉNYI Ágnes, Budapest, Akadémiai, 2010 (Folklór a magyar művelődéstörténetben, 5) [nyomdában], 2010, 2010
Csörsz Rumen István: Két XVII. századi magyar sírvers XIX. századi másolata (Adalék az RMKT XVII. századi sorozatának pótkötetéhez), Lymbus, Magyarságtudományi Forrásközlemények (2010), Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2010 [mkegjelenés alatt], 2010
Csörsz Rumen István (szerk.): Mindenes Gyűjtemény I, Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, Bp., ELTE Folklore Tanszék, 2005
Csörsz Rumen István, Küllős Imola (s. a. r.): Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, VIII, Közköltészet II., Társasági és lakodalmi költészet, Bp., Universitas, 746 + 8 l., 2006
Csörsz Rumen István: „Csipkebokor, kormos agyag énekemet énekeli”: Közköltészeti cserefolyamatok Pálóczi Horváth Ádám Érthetetlen énekében, Folklór és irodalom, szerk. SZEMERKÉNYI Ágnes, Bp., Akadémiai, 61–78., 2005
Csörsz Rumen István: Közköltészet a többnyelvű Magyarországon (1700–1840), Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ Ferenc, Bp., Argumentum, 207–260., 2005
Csörsz Rumen István: Másnak vettem feleséget: Férjpanaszok a 18–19. századi magyar közköltészetben, Mindenes Gyűjtemény I, Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, szerk. Cs. R. I., Bp., ELTE BTK Folklore Tanszék, (Artes Populares, 21), 63–74., 2005
Csörsz Rumen István: A „Régi Magyar Közbeszéd Tára”: Szirmay Antal és a Hungaria in parabolis (1804, 1807), Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CS. R. I., HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gábor, munkatárs BRETZ Annamária, Bp., Universitas, 528-544., 2006
Csörsz Rumen István: Közköltészet – irodalom alatt, kultúrák fölött, Literatura, 2006/2, 273–282., 2006
Csörsz Rumen István: „Mert meg égett a’ kis Filó”. Egy Csokonai-vers közköltészeti háttere, Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. DEVESCOVI Balázs, SZILÁGYI Márton, VADERNA Gábor, Bp., Ráció, 79–87., 2007
Csörsz Rumen István: Csokonai közkézen, avagy egy költő kéziratos toplistája, ’s végre mivé leszel?” Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából, szerk. HERMANN Zoltán, Bp., Ráció (Ráció – Tudomány, 10), 278–294., 2007
Csörsz Rumen István: Másodvirágzás „a szerelem argumentumában” (Egy kötet margójára), Haja, haja, virágom, Virágénekek (2., jav. kiad.), gond., bev. SZABÓ T. Attila, gond., a CD-mell. szerk. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 283–295., 2007
Csörsz Rumen István: Egy Faludi-vers travesztiája Napóleon korából, Summa, Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Piliscsaba, PPKE BTK (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok, 7), 49–52., 2007
Csörsz Rumen István: Vizuális kultúra a kéziratos hagyományban (17–19. század), Folklór és vizuális kultúra, szerk. SZEMERKÉNYI Ágnes, Bp., Akadémiai, 151–169., 2007
Csörsz Rumen István: Közköltészet Erdélyben a XVIII. század második felében (Néhány kutatási szempont), Erdélyi Múzeum, 2007/3-4. (A 2006. évi kolozsvári ''Felvilágosodás, Erdély'' c. konferencia aktái; szerk. EGYED Emese) 157–166, 2007
Csörsz Rumen István: Történelmi hősök helyzetdalai a 18–19. századi magyar közköltészetben, Folklór és történelem, szerk. SZEMERKÉNYI Ágnes, Bp., Akadémiai (Folklór a magyar művelődéstörténetben, 3), 123–138. – Megjelent 2008-ban, 2007
Csörsz Rumen István: Stoll 1099., A Stollwerk: Stoll Béla 80. születésnapjára, szerk. ÁCS Pál, SZÉKELY Júlia, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet – Balassi, 2008, 38–39., 2008
Csörsz Rumen István: „Vinum facit rusticum optimum latinum”: Latin bordalok a XVIII–XIX. századi magyar közköltészetben, „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. JANKOVICS József, Bp., MTA ITI, 2007. www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Csorsz.pdf [2008], 2007
Csörsz Rumen István: SZIRMAY Antal: Magyarország szóképekben (Hungaria in parabolis), ford. VIETÓRISZ József, s. a. r. Cs. R. I., Kolozsvár, Kriterion (Téka). [szövegkiadás előszóval és jegyzetekkel], 2008
Küllős Imola: Makói énekeskönyv, Makó néprajza 3. Szerk. TÓTH Ferenc, Makó, 631–656., 2008
Csörsz Rumen István: Szöveg szöveg hátán: A magyar közköltészet variációs rendszere 1700–1840, Bp., Argumentum, 2009 (Irodalomtörténeti Füzetek, 165). (223 l.), 2009
Csörsz Rumen István: Gyöngyösi recyclatus (Miniatűrök a közköltészet Gyöngyösijéről), Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek (Humanizmus és gratuláció), szerk. CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, Bp., Balassi – MTA Irodalomtudományi Intézet, 2009., 2009
Csörsz Rumen István: Gvadányi József közköltészeti utalásaiból, Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. AMBRUS Judit, BÁRÁNY Tibor, CSÖRSZ Rumen István, HEGEDÜS Béla, VADERNA Gábor, Bp., rec.iti, 2009, 155–167., 2009
Csörsz Rumen István: Ritka kertben: Egy közép-európai dallamcsalád, Folklór és zene, szerk. SZEMERKÉNYI Ágnes, Budapest, Akadémiai, 2009 (Folklór a magyar művelődéstörténetben, 4), 105–139., 2009
Csörsz Rumen István: Arany dalgyűjteményének debreceni kapcsolataihoz: K. R. gyűjteménye, Aranyozás: Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára, szerk. FÓRIZS Gergely, Budapest, rec.iti, 2009, 180–201., 2009
Csörsz Rumen István: A magyarság toposzai Szirmay Antal műveiben, Irodalom, nemzet, identitás: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongr.-on elhangzott előadások, szerk. JANKOVICS József, NYERGES Judit, Bp., NMTT, 2010, 30–42., 2010
Csörsz Rumen István: Balassi Bálint egyik lengyel nótajelzésének dallamcsaládja, Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Budapest, rec.iti, 2010, 477–487., 2010
Csörsz Rumen István: Toldy Ferenc küldeménye Erdélyi János Népdalok és mondák című kötetéhez, Építész a kőfejtőben – Architect in the Quarry. Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára (…), szerk. HITES Sándor, TÖRÖK Zsuzsa, Bp., rec.iti, 2010, 321–343, 2010
Csörsz Rumen István: Szirmay Antal és a szájhagyomány, Folklór és nyelv, szerk. SZEMERKÉNYI Ágnes, Budapest, Akadémiai, 2010 (Folklór a magyar művelődéstörténetben, 5) [nyomdában], 2010
Csörsz Rumen István: Interetnikus kapcsolatok a XVIII–XIX. századi felvidéki közköltészetben, Margó, szerk. Vančoné Kremmer Ildikó - Bárczi Zsófia, Bratislava, AB Art, 2010 [nyomdában], 2010
Küllős Imola: Nőkről – nőknek. Gondolatok a népballadáról, Élet/út/írások Szilágyi Miklós tiszteletére. Szerk. Bali János – Turai Tünde. MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE BTK Néprajzi Intézet, Bp. 2009, 396-401., 2009
Csörsz Rumen István: Mehrsprachigkeit in der populären Dichtung Ungarns im 18./19. Jahrhundert, Litterae plurium linguraum et monumenta litteraria (…), hg. von Martin SVATOS, Praha, 2010. [megjelenés alatt], 2010
vissza »