The Medieval Canon Law Collections and the European ius commune  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48584
Type K
Principal investigator Szuromi, Szabolcs
Title in Hungarian A középkori kánonjogi gyüjtemények és az európai ius commune
Title in English The Medieval Canon Law Collections and the European ius commune
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Kánonjogi Posztgraduális Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Ferenczy, Rita
Körmendy, Kinga
Starting date 2005-02-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 6.300
FTE (full time equivalent) 2.48
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A középkori kánonjogi kódexek magyarországi használata terén végzett kódextöredék vizsgálatunknak köszönhetően növekedett a Decretum Gratiani előtti kánonjogi könyvhasználat tárgyi emlékeinek ismert száma. Ugyanez a vizsgálat világosabb képet rajzolt a 12-13. század fordulójának hazai kánonjogi tudományosságáról, mely alapján a kor magas tudományos szintű kánonjogi műveinek az eddig feltételezettnél valamivel erőteljesebb haza használata valószínűsíthető. A pre-Gratianus gyűjtemények és szövegtanúik elemzése: pontosította a Dictatus Papae összeállításához használt forrásokat; feltárta a Decretales Pseuodo-Isidorianae-ban megjelenő prímási kompetencia feltehető forrását; feltárta és osztályozta a 8-12. századi kánonjogi gyűjtemények összeállításának és a szövegfejlődésének indokait, különösen a Collectio Anselmi Lucensis-re és Chartres-i Ivo-i szövegcsaládokra vonatkozóan Sikerült megerősíteni az Sg. Ms. 673 kéziratot, mint jelenleg ismert legrégibb Decretum Gratiani verziót, ami nem jelenti azt, hogy autográf forma lenne. Az esztergomi székesegyházi kanonokok 14-15. sz-i műveltségének vizsgálata rávilágított arra, hogy az teljese európai szinten állt. A kánonjogi gyökerekre visszamenő jogi személy jellegzetességeinek feltárása nemzetközi szinten járul hozzá az Európai Unió új egységes jogi koncepciójának kialakításához. Egyedülálló alapkutatást ért el a középkori konkordatárius jogi források hatásának vizsgálata az újabb és legújabb kor nemzetközi jogára.
Results in English
The identified pre-Gratian fragmented canon law exemplars of the Medieval Hungary have become more numerous based on our research. We were able to describe more clear overview on the level of the Hungarian canonical knowledge of the 12th-13th centuries, which has testified higher standard than was estimated before. Our analysis has given more detailed to the formal sources of the Dictatus Papae. We were able to reveal the very probable source of the primate’s competence which appears in the Decretales Pseuodo-Isidorianae. We could reconstruct and classify the motive and goal of the composition and textual development of the 8th-12th centuries canonical collections, especially regarding to the Collectio Anselmi Lucensis and the textual-families of Ivo of Chartres. Our research supported that the presently known earliest textual version of the Decretum Gratiani is found in Sg. Ms. 673, but even this version is not Gratian’s autograph. The analysis of the book-learned studies of the Cathedral Chapter of Esztergom (14th-15th centuries) has testified a high European standard. We revealed the jurisprudential peculiarities of the juridical person which has canonical roots. This result is a great contribution to a new and general concept by the European Union. We have done an international recognized unique fundamental research on the medieval sources of the concordatary law and their effect on the international law of the Modern Age.
Full text http://real.mtak.hu/1837/
Decision
Yes

 

List of publications

 
SZUROMI Szabolcs: A ’szent hatalom’ és gyakorlásának sajátosságai 1073 és 1303 között, Jogtörténeti szemle 1 (2006)., 2006
SZUROMI Sz.A.: The Rules Concerning Bishops and Sacred Power in an Early Gregorian Canonical Collection (Diuersorum patrum sententie siue Collectio in LXXIV titulos digesta), Folia Theologica, 2005
SZUROMI Sz.A.: A középkori egyetemek létrejöttének és az egyetemi oktatás megszületésének sajátosságai, Jogtörténeti szemle 5, 2005
SZUROMI Sz.A.: Egy 12. századi lelkipásztori ‘zsebkönyv’ (A National Library of Scotland, Edinburgh, Ms. 18. 8. 6 jelzetű kézirata),, Magyar könyvszemle 122, 2007
SZUROMI Sz.A.: Comments to the Changes of Modern Era Relation of Church and State in Europe, Folia Canonica 8, 2005
SZUROMI Sz.A.: A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII-XIII. században, Budapest., 2007
SZUROMI Sz.A.: Anselm of Lucca as a Canonist (Critical Summary on importance of the Collectio Anselmi Lucensis), Libro de homenaje al Pbro. Nelson Dellaferrera, Buenos Aires, 2009
SZUROMI Sz.A.: Some observations on BAV Pal. lat. 587 compared with other textual-witness of Ivo’s works, SZUROMI, Sz.A. (ed.), Commemorative Vol. in occ. of Right Rev. Archabbot Policarp Zakar O.Cist’s 75th birthday (Bibl. Ins. Postgrad. Iuris Can. Univ. Cath. de P. P, 2005
SZUROMI Sz.A.: A 12th century pastoral pocket book (Some impressions on Nat. Library of Scotland, Edinburgh, Adv. Ms. 18. 8. 6, as compared with Bruxelles, Bibli. Royal MS 1817, SZUROMI, SZ.A., Medieval Canon Law Colections and European Ius Commune (Bibli. Ins.i Postgradl. Iuris Can. Univ. CatPetro Pázmány nominatae III/8., 2006
SZUROMI Sz.A.: A Canones apostolici mint a keleti és nyugati egyházak közös jogforrása, Teológia 39, 2005
SZUROMI Sz.A.: Les Synodes d'Esztergom et les collectiones canonique en Hongrie au XIIe siècle, SZUROMI, SZ.A., Medieval Canon Law Collections and European Ius Commune (Bibli. Ins.i Postgradl. Iuris Can. Univ. CatPetro Pázmány nominatae III/8., 2006
FERENCZY R. – SZUROMI Sz.A.: A ius commune mint az Európa-jog alapja, Kánonjog 7, 2005
FERENCZY R.: The juridical person as a juridical institution, SZUROMI, SZ.A., Medieval Canon Law Collections and European Ius Commune (Bibli. Ins.i Postgradl. Iuris Can. Univ. CatPetro Pázmány nominatae III/8., 2006
ERDŐ P.: Codici medievali di diritto canonico in Ungheria, SZUROMI, SZ.A., Medieval Canon Law Collections and European Ius Commune (Bibli. Ins.i Postgradl. Iuris Can. Univ. CatPetro Pázmány nominatae III/8., 2006
SZUROMI Szabolcs: A ’szent hatalom’ és gyakorlásának sajátosságai 1073 és 1303 között, Hatalom, legitimáció, ideológia, Miskolc-Budapest 2007, 2007
SZUROMI Szabolcs: Esztergomi zsinatok és kánongyűjtemények a XII. századi Magyarországon, Justum, aequum et salutare 2, 2006
SZUROMI Szabolcs: A IV. Lateráni Zsinat (1215) határozatainak jelentősége teológiai, jogi és történeti szempontból, Teológia 40, 2006
SZUROMI Szabolcs: Az egyházjogi források feldolgozásának szempontjai, Kánonjog 8, 2006
SZUROMI Szabolcs: The importance of the 6th – 8th centuries Councils of Toledo in the Spanish and in the universal canonical discipline of the Church, Folia Theologica, 2006
SZUROMI Szabolcs: Az egyházjogi oktatás és kutatás a Pesti Egyetem szemináriumi rendszerének létrejöttétől, Eötvös Lóránt Tudományegyetem jubileumi kötete, 2006
SZUROMI Szabolcs: Anselm of Lucca as a Canonist (A textual-critical overview on the ‘Collectio Canonum Anselmi Lucensis’), Adnotationes in Ius Canonicum], Frankfurt am Main, 2006
SZUROMI Szabolcs: Megjegyzések a Skóciai Nemzeti Könyvtár (Edinburgh) Ms. 18. 8. 6 jelzetű kézirata kapcsán, Ünnepi tanulmányok a 60 éves Török József professzor tiszteletére, Budapest, 2007
SZUROMI Szabolcs: Európa mint kulturális koncepció, Communio 14 (2006/3-4), 2006
SZUROMI Szabolcs: The BAV Pal. lat. 587 as a textual witness of the canonical work of Ivo of Chartres, Rivista internazionale di diritto comune 17, 2006
SZUROMI Szabolcs: Europe as a cultural concept, “The ideological foundations of Europe: unity in diversity” http://www.ppke.hu/nonfkb/pdf, 2006
SZUROMI Szabolcs: The Rules concerning Bishops in the 'Anselmi Collectio Canonum' - Source and Discipline-, Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law. Catania, August 2000, Roma, 2007
SZUROMI Szabolcs: Confessionalism and Separation between State and Church. The Case of Hungary (Schanda Balázzsal), Jewish Law, Catholic Church Law, and Israeli Law, Roma 2007. [megjelenés alatt], 2009
SZUROMI Szabolcs: A házassági kötelék mint alperes (Ferenczy Ritával), Kánonjog 9, 2007
SZUROMI Szabolcs: Pillanatfelvétel Ivo műveinek szövegfejlődési folyamatából (Az Angers, Bibliothèque Municipal, Ms. 369 jelzetű kódex összehasonlító elemzése a BAV Reg. lat. 973..., Kánonjog 9 (2007), 2007
Körmendy Kinga: Kanonistische Handschriften aus dem Bestand vor 1543 der Kathedralbibliothek Esztergom (Gran) und eine die Pecienvermerke enthaltende Handschrift des Collegiums..., Medieval Canon Law Collections and European ius commune (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/8), 2006
SZUROMI Szabolcs: Az érett középkori kánoni bírósági eljárás menetének vázlata (oktatási segédanyag), PPKE KJPI, Budapest 2006, 2006
Freneczy Rita: The ius commune in the European Law and the actual questions of the legal institution of the legal personality, Medieval Canon Law Collections and European ius commune (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/8), 2006
Freneczy Rita: Az egyházak, valamint önálló képviselettel rendelkező egységeik jogi helyzete és a non-profit szervezetek státusza közötti különbségek a magyar magánjogban, Kánonjog 8, 2006
Freneczy R. - Szuromi Sz.A.: A házassági kötelék mint alperes, Kánonjog 9, 2007
SZUROMI Szabolcs: A konkordátumok szerkezeti sajátosságai a középkorban (oktatási segédanyag), PPKE KJPI, Budapest 2006, 2006
SZUROMI Szabolcs: A szemináriumi és szerzetesi növendékképzés alapelveinek vázlata, Teológia, 2007
SZUROMI Szabolcs: A klerikusok kötelességeire és jogaira vonatkozó egyházfegyelem fejlődése a XI-XII. századi kánonjogi gyűjtemények alapján, Iustum Aequum Salutare IV/2, 2007
SZUROMI Szabolcs: Változások a katolikus egyház jogintézményeinek államilag elismert kompetenciájában Magyarországon (1894-1918, Jogtörténeti szemle (megjelenés alatt), 2007
SZUROMI Szabolcs: Jog-kánonjog (jogelméleti vázlat), Iustum Aequum Salutare 5, 2007
Szuromi Sz.A.: A klerikusok latin nyelvű kultúrájának pártolásáról tanúskodó egyházi forrás a korai 11. századból, Teológia (2007) 214-220., 2007
Szuromi Sz.A.: The BAV Pal. lat. 587 as a textual witness of the canonical work of Ivo of Chartres, Rivista internazionale di diritto comune 17 (2006) 343-358., 2006
Szuromi Sz.A.: Canon Law Handbook by Ivo of Chartres, Folia Canonica 9 (2006) 93-116., 2006
Szuromi Sz.A.: Peculiarities of the conception of ’sacred power’ and its exercise between 1073 and 1303, Folia Theologica 17 (2007) 261-270., 2007
Szuromi Sz.A.: The clarification of the different degrees of Holy Orders up to the 5th Century, RAAD. E. (dir.), Systeme juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridique (XII Congrès International de Droit Canonique, 20-25 septembre 2004, Adma [Li, 2008
Szuromi Sz.A.: Concordats in the Middle Ages (between 1098 and 1418), Szuromi, Sz.A. (ed.), Concordatary Law (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/6), Budapest 2008. 27-40., 2008
Szuromi Sz.A.: La riforma della vita dei canonici (La configurazione del diritto proprio dell’Ordine Premostratense e il nuovo Codice di Diritto Canonico),, Angelicum 85 (2008) 1089-1099., 2008
Szuromi Sz.A.: Some 12th century textual-witnesses of the family of the Ivonian Panormia(A Comparative Analysis of St. Petersburg, Rossiyskaya Nationalnaya Biblioteka Ermit. lat. 25 with BAV Barb. lat. 502 and other Ivonian manuscripts), Ius Ecclesiae 20 (2008) 369-387., 2008
Szuromi Sz.A.: Remarques concernant la nécessité de la promulgation de la loi ecclésiastique, Szuromi, Sz.A. (ed.), Sacrae disciplinae leges. Commemorazione del 25° anniversario della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (Bibliotheca Instituti Postgr, 2008
Szuromi Sz.A.: La riforma della vita dei canonici (La configurazione del diritto proprio dell’Ordine Premostratense e il nuovo Codice di Diritto Canonico), Szuromi, Sz.A. (ed.), Sacrae disciplinae leges. Commemorazione del 25° anniversario della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, Budapest 2008. 53-70., 2008
Szuromi Sz.A.: Az érett középkori egyházi bíráskodás és bírósági szervezet történetének vázlata, HARSÁGI V. – WOPERA Zs. (ed.), Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században (Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére), Budapest 2007. 379-388., 2007
Szuromi Sz.A.: The Epoch of Crisis of the Classical Categories, VIZI, E.S. – KUCSERA, T.G.(ed.), Europe in a World in Transformation, Budapest 2008. 165-171., 2008
Szuromi Sz.A.: Az egyházi büntetőeljárást megelőző előzetes vizsgálat sajátosságai, Jogtudományi közlöny 63 (2008) 51-54., 2008
Szuromi Sz.A.: A kanonoki élet reformja (A Premontrei Rend saját jogának alakulása és az új, Kánonjog 10 (2008) 43-51., 2008
Szuromi Sz.A.: Alfons M. Stickler SDB, Bíboros (1910-2007), Kánonjog 10 (2008) 7-8., 2008
Szuromi Sz.A.: A Pázmány Péter (1616-1637) által összehívott zsinatok tekintélye és rendelkezései, Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis IV. Budapest 2008., 2008
Szuromi Sz.A.: Az érett középkor egyházi bíráskodása és bírósági szervezetének sajátosságai, Teológia 42 (2008) 70-77., 2008
Szuromi Sz.A.-Ferenczy R.: Az egyházi személyek utáni öröklés hatályos egyházjogi és magyar állami egyházjogi vonatkozásai, Kánonjog 10 (2008) 101-106., 2008
SZUROMI Sz.A.: Változások a katolikus egyház jogintézményeinek államilag elismert kompetenciájában Magyarországon (1894-1918), Jogtörténeti szemle 3 (2007) 64-67., 2007
SZUROMI Sz.A.: Tekintély és szentségi jelleg a katolikus egyházbanMagyarországon (1894-1918), Teológia 42 (2008) 236-249., 2008
SZUROMI Sz.A.: Kánonjogtudomány és kodifikáció (Megjegyzések a latin egyházjog kodifikációjához), Iustum Aequum Salutare IV/2 (2008) 83-92., 2008
SZUROMI Sz.A.: Fulbert et Bonipert – Les relations entre deux évêques au XIe siècle, ROUCHE, M. (dir.), Fulbert de Chartres. Précurseur de l’Europe médiévale? (Cultures et civilisations médiévales 43), Paris 2008. 55-62., 2008
SZUROMI Sz.A.: Magyar kánonjogi bio-bibliográfia, http://www.kjpi.ppke.hu/bio.html, 2008
SZUROMI Sz.A.: A Hittudományi Kar Kánonjogi Tanszékén benyújtott licenciátusi és doctorátusi (laurea) dolgozatok 1905-től, http://www.kjpi.ppke.hu/bio.html, 2008
SZUROMI Sz.A.: An ecclesiastical source which aims at promoting the Latin culture of the clergy in, Rivista internazionale di diritto comune 18 (2007), 2007
SZUROMI Sz.A.: Il passaggio da un’istituto ad un altro istituto di vita consacrata, Commentarium pro religiosis et missionaris 89 (2008) [megjelenés alatt], 2008
SZUROMI Sz.A.: The Canones apostolici as a common disciplinary source for the Eastern and, Rivista internazionale di diritto comune 19 (2008) [megjelenés alatt], 2008
SZUROMI Sz.A.: An important canonical bond in the ecumenical endeavor between the Eastern and Latin churches: the Canones apostolici, Archiv für katholisches Kirchenrecht 177 (2008) [megjelenés alatt], 2008
SZUROMI Sz.A.: Outlines of the Medieval Concordatary Law between 1122 and 1418, Folia Theologica 18 (2008), 2008
SZUROMI Sz.A.: Authority and sacramentality in the Catholic Church (A Canonical-Theological Schema), Folia Canonica 11 (2008) [megjelenés alatt], 2008
SZUROMI Sz.A. (ed.): Parare viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar OCist.’s 75th Birthday (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/7), Budapest 2005, 2005
Szuromi Sz.A.: Egyházatyáktól származó szövegek Luccai Szent Anzelm kánongyűjteményének 'A' recenziójában, FODOR Gy.-TARJÁNYI B. (szerk.), Ünnepi kötet Rózsa Huba 65. születésnapja tiszteletére, Budapest 2005. 373-382., 2005
Szuromi Sz.A.: Patrisztikus szövegek a Collectio canonum Anselmi Lucensis 'A' recenziójában, Kánonjog 7 (2005) 55-63., 2005
Szuromi Sz.A.: A VI-VIII. századi toledói zsinatok szerepe a hispániai és az egyetemes egyházfegyelemben, Studia Caroliensia 4 (2005) 25-32., 2005
SZUROMI Sz.A.: A középkori egyetemek létrejöttének és az egyetemi oktatás megszületésének sajátosságai, KÖRMENDY K., Studentes extra regnum. Egyetemjárás és könyvhasználat az Esztergomi Székeskáptalanban 1183-1543 (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici)Budapest, 2007
SZUROMI Sz.A.: ‘Work in progress’ – The transformation of the cathedral teaching to the university instruction of the canon law at the end of the 11th Century, Zeitschrift der Savigny-Stiftung Kanonistische Abteilung 91 (2005) 758-766, 2005
SZUROMI Sz.A.: Anselm of Lucca as a Canonist, Rivista Internazionale di diritto comune 16, 2005
SZUROMI Sz.A. (ed.): Medieval Canon Law Collections and European ius commune (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/8), Budapest 2006, 2006
SZUROMI Szabolcs: A snapshot from the process of the textual – development of Ivo’s works (Comparative analysis of Angers, Bibliothèque Municipal, Ms. 369..., Ius Ecclesiae 18, 2006
Szuromi Sz.A.: Ivonian intention to collect the «ancient canons» together with new decretal materials, The Jurist 67 (2007) 285-310., 2007
Szuromi Sz.A.: Some observations on the textual-development of the Tripartita (A Comparative Analysis of Paris, Bibliothèque Nationale lat. 3858 with other Ivonian manuscripts, Ius Ecclesiae 19 (2007) 369-384., 2007
Szuromi Sz.A.: Development of the Clerical Duties and Rights Based on the 11th -12th centuries Canonical Collections, Folia Canonica 10 (2007) 137-150., 2007
KÖRMENDY K.: Studentes extra regnum. Egyetemjárás és könyvhasználat az Esztergomi Székeskáptalanban 1183-1543, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universi), Budapest 2007., 2007
Szuromi Sz.A.: Sacrae disciplinae leges. Commemorazione del 25° anniversario della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/10), Budapest 2008., 2008
SZUROMI Sz.A. (szerk.): Concordatary Law (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/6), Budapest 2008, 2008
Back »