The history of hungarian wordclasses and its general questions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48770
Type K
Principal investigator Mátai, Mária
Title in Hungarian Általános és magyar szófajtörténet
Title in English The history of hungarian wordclasses and its general questions
Panel Linguistics
Department or equivalent Society of Hungarian Linguistics
Participants Friczné Terbe, Erika
Starting date 2005-02-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.014
FTE (full time equivalent) 1.41
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Vállalt tervemet a 2 éves pályázati idő alatt megvalósítottam. Befejeztem azt a munkát, amivel már több éve foglalkozom. Az elkészült monográfia két fő területet tekint át: 1. a szó, szófaj, szófaji rendszerezés, szófaji változás stb. általános, elméleti kérdéseit, valamint 2. a magyar szófajok történetét az ősmagyar kortól napjainkig. A magyar nyelvre vonatkozó elemzés kettős megközelítésű. A feldolgozás az első részben a teljes szófaji rendszer változásának leírására, összefüggéseinek, szabályszerűségeinek, a változások okainak stb. a feltárására törekszik, a másodikban pedig leszűkíti a vizsgálatot. Ez a leszűkített vizsgálat, ez az új nyelvi anyag feltárásán nyugvó, statisztikákra is épülő elemzés egyrészt a középmagyar korra (16--18. század), másrészt a viszonyszók (grammatikai szók) egy részére (igekötő, névutó, névutómelléknév, kötőszó, módosítószó, partikula), valamint a velük történetileg szoros kapcsolatban levő adverbiumokra irányul. Ennek a részletes elemzésnek a nagy részét végeztük munkatársaimmal a pályázat ideje alatt. Ezeknek a nemzetközileg is kevésbé vizsgált szóosztályoknak az elemzése sok fontos összefüggés felismerését is lehetővé teszi, ill. tette: a szófajok közötti kapcsolatok pontosabb megismerésén túl olyan kérdéseket helyeznek, ill. helyeztek bizonyos szempontból új, más megvilágításba, mint például a konverzió, a többszófajúság, a poliszémia--homonímia, a lexikalizáció, a grammatikalizáció, a centrum--periféria, bizonyos tipológiai kérdések stb.
Results in English
The research reported here has been successfully carried out in the appropriate time frame. I succeeded in finishing the study, in which I had been engaged over the last couple of years. The overall purpose of the monograph is twofold: (1) to discuss the general and theoretical issues concerning the parts of speech system of Hungarian language. This chapter is mainly concerned with the definition of the terms “word” and “part of speech”, “grammaticalization” and “classification” within the word-class system of Hungarian; (2) to give an overview of the history of the word-class system from the period of Ancient Hungarian to the present day. In the first part of this two-part monograph, I present a general view of the entire parts of speech system of Hungarian language, pointing out the connections, regularities and processes of change inside the language system. In the second half of my paper, I focus on function words (especially on preverbs, post positions, adjectival post positions, connectives, modifiers and particles) during the period of Middle Hungarian (18-19 century). Besides, I examine the relation between function words and adverbials. In this research project the often neglected parts of speech of Hungarian language are examined. The results not only made clear the relation between word-classes, but also have foregrounded questions about conversion, polysemy and homonymy, lexicalization, grammaticalization and other typological matters.
Full text http://real.mtak.hu/1863/
Decision
Yes

 

List of publications

 
D. Mátai Mária: A szófajtörténet történeti problematikája, Magyar Nyelvőr 129. évf. 495--509, 2005
D. Mátai Mária: Alak, illetve jelentés, 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest, ELTE BTK, 21--31, 2006
D. Mátai Mária: Szófajváltás és grammatikalizáció, Uráli grammatizáló BUM 4. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 214--227, 2005
D. Mátai Mária: A magyar szófajtörténet általános kérdései, Nyelvtudományi Értekezések (elfogadva), 2008
Back »