Intézmények és szövegtípusok a XVI. század első felének magyarországi költészetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48943
típus K
Vezető kutató Jankovits László
magyar cím Intézmények és szövegtípusok a XVI. század első felének magyarországi költészetében
Angol cím Institutions and textual types of the Hungarian poetry in the first half of the XVIth century
zsűri Irodalom
Kutatóhely Bölcsészettudományi Kar (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bartók István
Ötvös Péter
Pap Balázs
Szilasi László
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 3.066
FTE (kutatóév egyenérték) 3.58
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a XVI. század első fele költői és költészettel kapcsolatos munkáit magyaráztuk műhely-megbeszéléseken és konferenciákon, valamint közleményekben. Részben a pályázat nyelv- és irodalomszemlélettel kapcsolatos részének munkája eredményeként megjelent Bartók István monográfiája, amely Sylvester János nyelvtanának európai környezete mellett számos irodalomtörténeti kérdéssel foglalkozik. Ezek közé tartozik a Sylvester által használt „lelís” terminus, illetve a terminus latin megfelelője, az inventio magyarországi továbbélése, valamint Sylvester hónapverseinek szerzősége. A pályaterv másik témájában, a magyar és a népnyelv rétegei, ezek kapcsolata kérdésében a humanista levél és a népnyelvű röpirat kapcsolatáról végeztünk kutatásokat. Több tanulmány született a humanista mecenatúra kérdéskörében. A pályaterv harmadik része, a reformáció énekköltészetének vizsgálata során a históriás ének műfaji besorolása terén fogalmaztunk meg új következtetéseket.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our project was to provide an explanation of poems and theoretical works written in the first half of the 16th century. In order to discuss the related questions together, we organized workshops and conferences, and partly we published the results of our research. Perhaps the most important result of our result is the monography by István Bartók about Johannes Sylvester’s approaches to grammar and literature. Bartók placed in its context Sylvester’s term, „lelís” for the Latin inventio. Another field of the project was the connections between Latin and vernacular literature, among the humanist epistle and the vernacular Flugschrift. Several treatises were written about the questions of patronage. The third part of the project, i. e. examination of biblical historical songs led to new conclusions regarding their generic structure.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48943
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jankovits László: Jacobus Piso életpályájának első szakasza, Classica, mediaevalia, neolatina, edd. Ladislaus HAVAS, Emericus TEGYEY, Debrecen, Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis, 2006, 61—68, 2006
Jankovits László: A száműzetés témája az északi humanista költészetben, Jelenkor 50(2007), 112—116, 2007
Jankovits László: A Mohács előtti humanista költészet szakaszai, A magyar irodalom történetei, főszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, I. A kezdetektől 1800-ig, szerk. ORLOVSZKY Géza, J. L., Bp., Gondolat, 2007, 146–152., 2007
Jankovits László (Szörényi Lászlóval közösen): A megíratlan és a megírt magyar tárgyú eposz, A magyar irodalom történetei, főszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, I. A kezdetektől 1800-ig, szerk. ORLOVSZKY Géza, J. L., Bp., Gondolat, 2007, 195–203., 2007
Jankovits László: Jacobus Piso Schediája, A magyar irodalom történetei, főszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, I. A kezdetektől 1800-ig, szerk. ORLOVSZKY Géza, J. L., Bp., Gondolat, 2007, 266–273., 2007
Jankovits László: Egy korai humanista forrás Oroszországról: Jacobus Piso levele az orszai csatáról, Добрый великанъ: Tanulmányok Hetesi István tiszteletére, szerk. V. GILBERT Edit, J. L., PAP Balázs, Pécs, PTE Irodalomtudományi Tanszékek, 2007, 67—72., 2007
Jankovits László: “Vir tersissimus Iacobus Piso” – magyar humanista költő és diplomata az erazmista világban, Classica, Mediaevalia, Neolatina, edd. Ladislaus HAVAS, Emericus TEGYEY, Debrecen, Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis, 2007, 41—50., 2007
Jankovits László: Jacobus Piso és Szalkai László, Emlékkötet Szatmári György tiszteletére, szerk. FEDELES Tamás, Bp., Pécs, Pécsi Egyházmegye, Egyháztörténeti Bizottság, 2007 (Egyháztörténeti Tanulmányok, 3), 69--80, 2007
Jankovits László: Az identitás kérdése Jacobus Piso egyik verse kapcsán, Humanizmus, religio, identitástudat: Tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről, szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely Tamás, Debrecen, Kossuth Egye, 2007
Jankovits László: Jacobus Piso verse Janus Coryciushoz, "Nem sűlyed az emberiség!": Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. JANKOVICS József, Bp., MTA ITI, 2007, 263--266., 2007
Jankovits László: Apollo és Daphne a Klimo-könyvtár egy kötetében, Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére, szerk. KOKOVAI Szabina, POHÁNKA Éva, Pécs, PTE, 2009 (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, 8), 133--136., 2009
Jankovits László: Ars fingendi carminis, “Mielz valt mesure que ne fait estultie”: a hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. BARTÓK István, al., Bp., Krónika Nova, 2008, 140--145., 2008
Jankovits László: Elbeszélés, álom, játék: Jacobus Piso hekatosztichonja, Thomka-symposion: Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére, szerk. KISANTAL Tamás, al., Pozsony, Kalligram, 485--490., 2009
Pap Balázs: „Ment őket az Isten Egyiptomból kihozá”, AHistLittHungAUnivSzeg, 29(2006), 211–219., 2006
Bartók István: „Nem egyéb, hanem magyar poézis”: Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben, Bp., Akadémiai Kiadó–Universitas Kiadó, 2007, 454 l. (Irodalomtudomány és Kritika – Klasszikusok), 2007
Bartók István: Lelemények és találmányok: Adalékok a magyar poétikai szaknyelv történetéhez, = „Mielz valt mesure que ne fait estultie”: A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. BARTÓK István et al., Bp., Krónika Nova Kiadó, 2008, 402 l., 41–47., 2008
Bartók István: „Ad reliquarum nationum exemplum”: A neolatin grammatikai irodalom hatása az első magyar nyelvtan létrejöttére, Classica-Mediaevalia-Neolatina II, ediderunt Ladislaus HAVAS et Emericus TEGYEY, Debrecen, DE BTK, Klasszika-filológiai Intézet, 2007 (Societas Neolatina Hungarica, Se, 2007
Bartók István: Sylvester és Servestanus: Adalék a kora újkori német–magyar kulturális kapcsolatok történetéhez, Ötvös Péter Festschrift, szerk. FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, Szeged, SZTE BTK, 2006, 296 l. (Acta Historiae Literarum Hungaricarum, Tomus XXIX), 33–40., 2006
Bartók István: „Grammatica est…”: The Significance and Sources of János Sylvester’s Definition, Camoenae Hungaricae, 3(2006), 39–58., 2006
Bartók István (kiad., tan.): Ioannes Sylvester, Grammatica Hungarolatina, Bp., Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, 2006, 142 l. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova 15., 2006
Szilasi László: A sas és az apró madarak. (Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában)., Budapest, Balassi, 2008 (Humanizmus és reformáció, 30)., 2008
Szilasi László: Elocutio-tilalom és interpretatio-parancs (Az eszközök korábbi sorsa: történetmondás és képes beszéd XVI. századi közepi magyar nyelvű vallásos históriákban), Retorika és narráció. Szerk.: Hajdu Péter. és Ritoók Zsigmond. Budapest-Szeged, Gondolat-Pompeji, 2007. 25-42., 2007
Szilasi László: Az ítélet sürgetése. A panasz retorikája: szemrehányás és bevádolás XVI. századi panasz-versekben., Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. (Szerk.: Császtvay Tünde – Nyerges Judit) Bp., Balassi – MTA ITI, 2009. 417-426., 2009
Ötvös Péter: "Egy vers nemenek módja", Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. (Szerk.: Császtvay Tünde – Nyerges Judit) Bp., Balassi – MTA ITI, 2009. 288-295., 2009
Ötvös Péter: Kirche und Worttempel. Bemerkungen zur inspirierten Sprache der Dichtkunst, Die Ideologie der Formen., Hg. József JANKOVICS, S. Katalin NÉMETH, Budapest, Balassi ("Studia Humanitatis", 14), 137-145., 2006
Szilasi László: A sas és az apró madarak., Budapest: Balassi, 2008 (Humanizmus és reformáció, 30), 76-85, 138-148, 217-235, 149-159, 236-246., 2008
vissza »