Research on the Surname in Hungary 1867-1896  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49095
Type K
Principal investigator Farkas, Tamás
Title in Hungarian A magyarországi családnév-változások kutatása 1867-1896
Title in English Research on the Surname in Hungary 1867-1896
Panel Linguistics
Department or equivalent Society of Hungarian Linguistics
Participants Juhász, Dezső
Kozma, István Péter
N. Fodor, János
Starting date 2005-02-01
Closing date 2008-09-30
Funding (in million HUF) 4.484
FTE (full time equivalent) 3.20
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Elkészítettük az 1867-1896 közötti hivatalos magyarországi családnév-változtatások teljes számítógépes adatbázisát (16.788 eset), az eredeti minisztériumi iratanyag információs tartalmának rögzítésével. Megterveztük és elkészítettük a Nemo nevű egyedi szoftvert, amely az adatbázis anyagának további elemzésre, társadalomtörténeti és nyelvi-névtani kódolására, az elsődleges és a kódolás révén nyert másodlagos információk szerinti komplex feldolgozására és vizsgálatára alkalmas. A családnév-változtatások általános és elméleti kérdésköreit vontuk vizsgálat alá, továbbá a témakör több részkérdését, többek közt esettanulmányok formájában. Megszerveztük a témakör kutatásának első, háromnapos, interdiszciplináris konferenciáját (29 előadással), s az előadások lektorált anyagát (21 előadással) tematikus kötetté szerkesztve elkészítettük, egyelőre kéziratként. A témakört, illetve kutatásának eredményeit különböző módokon, különböző nemzetközi és hazai fórumokon prezentáltuk. (A kutatásban közreműködő további munkatársaink tevékenységét nem számítva, összesített közleményjegyzékünk 1 kötetet, 15 konferencia-előadást, 10 folyóiratcikket és 7 egyéb közleményt tartalmaz; egy részük még megjelenés előtt áll.) A névváltoztatások kutatásának támogatására elkészítettük a kutatócsoport honlapját, ahol többek közt az elkészült szoftver, az adatbázis és a vonatkozó szakirodalom bibliográfiáját is közzé tettük (http://nevvaltoztatas.elte.hu).
Results in English
The complete database of cases of official surname changes in Hungary in the period of 1867-1896 was created (16,788 cases), based on the original ministerial sources and its relevant information. A special software, ‘Nemo’ was developed to manage the database of the change-of-name cases, to analyse and record their social historical and linguistic-onomastic features, and, based on these primary and secondary information, to enable the database for complex analyses of surname changes. General and theoretical questions of surname changes were analysed, as well as other questions of the research field, also as case studies. The first and interdisciplinary, three days long conference on name changes was organized (29 papers presented), and the manuscript of the proceedings, peer-reviewed (21 papers accepted), were edited. The research and its results were presented in various ways, on various national and international scenes of scientific research. (The list of our publications, besides of those of our assistants in the research, contains 1 volume of papers, 15 papers in different conference volumes, 10 articles, 7 other publications; some of them in press or submitted.) For the support of further research, the homepage of the research team was developed, presenting, for example, the database, the software ‘Nemo’ and the bibliography of publications in the field of research of surname changes (http://nevvaltoztatas.elte.hu).
Full text http://real.mtak.hu/1917/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Juhász D: Múltidézés és családnév-változtatás, Farkas T – Kozma I szerk., Névváltoztatás – társadalom – történelem. A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. Kézirat (közlésre elfogadva), 2007
Farkas T: Családnév-változtatás a 20. század második felében, Névtani Értesítő 27. 2005: 62–72., 2005
Farkas T: Kárpáti, Kárpáthy és a Kárpáti-k. Egy újkeletű magyar családnév művelődéstörténete, pp. 147–164 in Hoffmann I – Juhász D szerk., Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest, 2007
N. Fodor J: A természetes családnévanyag lexikális-morfológiai és keletkezéstörténeti vizsgálata, pp. 113-129 in Hoffmann I – Juhász D szerk., Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest, 2007
Farkas T: Changing names as abolishing the difference: Characteristics of name changes, the Magyarization of surnames in Hungary, 11th International Conference on Minority Languages (ICML XI) (közlésre elfogadva), 2007
N. Fodor J: Magyar eredetű családnevek megváltoztatásának esetei a dualizmus korában, A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (közlésre elfogadva), 2007
Farkas T: Szemlélet és terminológia a magyar családnévanyag és a családnév-változtatások kutatásában, A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (közlésre elfogadva), 2007
Kozma I: Kísérlet a hivatalos családnév-változtatásokban szerepet játszó tényezők modellezésére, A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (közlésre elfogadva), 2007
Farkas T: Farkas Tamás írja, Magyar Nyelv 103. 382., 2007
Farkas T, Karády V, Kozma I, Lukácsi B: Esti beszélgetés – tudományról, Kossuth Rádió, Budapest. 2007. november 28. 22.25–23.00., 2007
Farkas T: Jewish surname changes in Hungary (19th-20th century), 23rd International Congress of Onomastic Sciences (közlésre elküldve), 2008
Farkas T: Surnames of foreign origin in language contact situation: the reasons and ways of their changes and their influence on the surname stock in Hungary, 23rd International Congress of Onomastic Sciences (közlésre elküldve), 2008
Farkas T: Konferencia a családnév-változtatások témaköréből, Névtani Értesítő 30. (közlésre elfogadva), 2008
Farkas T: Idegen családnévből magyart. A névmagyarosítások XIX. századi történetéből, Élet és tudomány 63: 328–330, 2008
Farkas T: Névváltoztatás – társadalom – történelem. Családnév-változtatások – több szempontú megközelítésben, Életünk 38: 115–118, 2008
Juhász D: Névmagyarosítás és nemzeti romantika, Magyar Nyelv 101. 196–202, 2005
Farkas T: Szempontok, irányok, feladatok és lehetőségek a családnév-változtatások vizsgálatában, Farkas T – Kozma I szerk., Névváltoztatás – társadalom – történelem. A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. Kézirat (közlésre elfogadva), 2007
Kozma I: Közeledés vagy az elkülönülés reprodukálása másként? (A névmagyarosítással felvett családnevek csoportsajátos vonásai keresztények és zsidók körében, 1897–1908), Farkas T – Kozma I szerk., Névváltoztatás – társadalom – történelem. A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. Kézirat (közlésre elfogadva), 2007
N. Fodor J: A magyar családnevek új szempontú rendszerezési lehetőségéről, Magyar Nyelv 104: 286–305, 2008
Maitz P, Farkas T: Nyelvi nacionalizmus és német családnevek a 19. századi Magyarországon, Századok. Kézirat (közlésre elküldve), 2008
Farkas T, Kozma B, Kozma I: Nemo – a névváltoztatási kérelmeket nyilvántartó és feldolgozó számítógépes program leírása, http://nevvaltoztatas.elte.hu. Kézirat, 2008
Farkas T: A Selected and Annotated Bibliography of the Research of Official Surname Changes in Hungary (1872-2008), http://nevvaltoztatas.elte.hu. Kézirat, 2008
Farkas T, Kozma B, Kozma I: Nemo 2.8.0.0. Névváltoztatási kérelmeket nyilvántartó és feldolgozó program, http://nevvaltoztatas.elte.hu, 2008
Farkas T, Kozma I, et alii: Farkas T – Kozma I szerk., Névváltoztatás – társadalom – történelem. A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban, Kézirat, 2008
Farkas T: The research of official family name changes in Hungary, in Hoffmann I – Tóth V eds., Onomastica Uralica 6. Debrecen–Helsinki (közlésre elfogadva), 2008
Farkas T: Surname changes in Hungary: researches and their onomastic conclusions, pp. 343–350 in MG Arcamone – D de Camilli – B Porcelli eds., Proceedings. 22nd International Congress of Onomastic Sciences. Pisa (Italy), 28.8–4.9.2005. II. Pisa, 2008
Kozma I: A családnév-változtatás társadalmi funkciói és személyes motivációi Magyarországon a 19–20. században, pp. 131-145 in Hoffmann I – Juhász D szerk., Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest, 2007
Kozma I: A hivatalos családnév-változtatások indokrendszerének vizsgálatáról, Névtani Értesítő 29. 87–106., 2007
Maitz P, Farkas T: Der Familienname als Nationalsymbol. Über den Untergang deutscher Familiennamen im Ungarn des 19. Jahrhunderts, Zeitschrift für germanistische Linguistik 2: 163–196, 2008
Juhász D: Nationaler Charakter, Identität und Namensänderung in Ungarn im 19. Jahrhundert, pp. 164-175 in R Blokland – C Hasselblatt eds., Language and Identity in the Finno-Ugric World. [...] Maastricht, 2007
Juhász D: A magyarosított családnevek morfológiájának és szemantikájának konnotációs megközelítéséhez, pp. 165-173 in Hoffmann I – Juhász D szerk., Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest, 2007
Farkas T, et alii: A családnév-változtatások kutatása Magyarországon. A kutatócsoport honlapja, http://nevvaltoztatas.elte.hu, 2008
Farkas T: A magyar családnév-változtatások szakirodalmának válogatott bibliográfiája (1872–2008), http://nevvaltoztatas.elte.hu, 2008
Back »