Plauzíbilis érvelés a nyelvészetben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49139
típus K
Vezető kutató Kertész András
magyar cím Plauzíbilis érvelés a nyelvészetben
Angol cím Plausible reasoning in linguistics
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Német Nyelvészeti Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Darai Zsuzsanna
Rákosi Csilla
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.532
FTE (kutatóév egyenérték) 3.60
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt legfontosabb eredménye a kutatási terv két központi feladatának teljesítése: (a) Egyrészt kidolgoztuk a nyelvészeti elméletalkotás eddig nem vizsgált aspektusainak feltárására alkalmas – p-modellnek nevezett – metaelméleti elemzési módszert. (b) Másrészt a p-modellt számos esettanulmányban a következő nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének feltárására alkalmaztuk: a generatív szintaxis standard elmélete, a kormányzás és kötés elmélete, a német affrikáták egy SPE-alapú elmélete, a kompozicionalitás formális szemantikai elméletei, a kétszintű szemantika és a fogalmi metaforaelmélet. A nyelvészeti elméletalkotás p-modellje és az esettanulmányokban való alkalmazása a nyelvészeti elméletalkotás radikálisan új értelmezéséhez vezet: (a) A nyelvészeti elméletalkotás ciklikus és prizmatikus, retrospektív újraértékelésre épülő plauzibilis érvelési folyamat. (b) A nyelvészeti adatok és evidencia szerkezete és funkciói ezen plauzibilis érvelési folyamat sajátosságaitól függnek. (c) Az érvelési folyamat sajátosságai adnak magyarázatot többek között a nyelvészeti adatok bizonytalanságára, sokféleségére, kombinálhatóságára, valamint az adatok által kiváltott ellentmondások fellépésére és (időleges) fennállására. (d) Lehetővé vált a parakonzisztencia szerepének feltárása a nyelvészeti elméletalkotásban. (e) Elkülöníthetővé vált a plauzibilis érvelés az érvelési hibáktól.
kutatási eredmények (angolul)
The main result of the project is the solution of both central tasks as defined in the proposal: (a) First, a novel metatheoretical approach – which we called “p-model” – was put forward. The p-model is capable of accounting for several aspects of theory formation in linguistics which current metatheoretical approaches cannot capture. (b) Second, in a series of case studies the p-model was applied to revealing the argumentation structure of the following linguistic theories: the Standard Theory of Generative Grammar, Government-Binding Theory, a SPE-based theory of German affricates, three theories of compositionality, the two-level semantics and Conceptual Metaphor Theory. The p-model along with its applications in the case studies yields a radically new account of linguistic theorizing: (a) Linguistic theorizing is a cyclic and prismatic process of plausible argumentation based on the retrospective re-evaluation of data and hypotheses. (b) The structure and function of linguistic data and evidence depend on the properties of this process. (c) It is the properties of the process of plausible argumentation that account for the uncertainty, the pluralism, the complexity, the combinability, and the inconsistency of linguistic data. (d) The role of paraconsistency in linguistic theories could be revealed. (e) Plausible argumentation could be distinguished from fallacious argumentation.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1924/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rákosi Csilla: A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete. 1. rész, Argumentum 1 (2005), 62-87, 2005
Darai Zsuzsanna: A természetes nyelvi szinten ható kompozicionalitás elve Frege szemantikájában. 1. rész, Argumentum 1 (2005), 88-114, 2005
Darai Zsuzsanna: A kompozicionalitás három dimenziója, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005
Kertész András, Rákosi Csilla: Plausible vs. fehlerhafte Schlüsse in der kognitiv-semantischen Theoriebildung. Eine Fallstudie, Argumentum 1 (2005), 26-61, 2005
Rákosi Csilla: Nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének elemzése. PhD értekezés, Debrecen Egyetem, 2005
Rákosi Csilla: The A over A principle and the argumentational structure of the standard theory of generative syntax. Part 1, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 15.1 (2005), 63-96, 2005
Rákosi Csilla: The A over A principle and the argumentational structure of the standard theory of generative syntax. Part 2, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 15.2 (2005), 189-231, 2005
Darai Zsuzsanna: A természetes nyelvi szinten ható kompozicionalitás elve Frege szemantikájában. 2. rész, Argumentum 2, 48-66, 2006
Iványi Zsuzsanna, Kertész András, Marinecz Kornélia, Máté Nóra: Social Categorization and the Grammar-Pragmatics Relation. An Analysis of Hungarian Data, Sprachtheorie und germanistische Linguistik 16, 111-157, 2006
Kertész András, Rákosi Csilla: Überlegungen zu einem heuristischen Modell von Fehlschlüssen, Horváth, G., Bombitz, A. (Hrsg.): "Die Wege und die Begegnungen." Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag. Budapest: Gondolat, 40-54., 2006
Kertész András, Rákosi Csilla: Ciklikus és prizmatikus érvelés Lakoff és Johnson fogalmi metaforaelméletében, Vass L. (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged: JGYTF Kiadó, 186-191, 2006
Rákosi Csilla: A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete. 2. rész, Argumentum 2, 17-47, 2006
Kertész András, Rákosi Csilla: Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben, Csatár, P., Pethő, G. (szerk.): Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 49-94, 2007
Kertész András, Rákosi Csilla: Adatok és körben forgó érvelés a fogalmi metaforaelméletben, Csatár, P., Pethő, G. (szerk.): Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 95-128, 2007
Kertész András, Rákosi Csilla: Data, Evidence and Plausible Argumentation in Linguistics, kézirat, megjelenés előtt, 2010
Kertész András, Rákosi Csilla: Inconsistency and Plausible Reasoning in an Analysis of German Affricates. A Case Study in the Philosophy of Linguistics, Language Sciences 28, 386-423, 2006
Kertész András, Rákosi Csilla: Conservatism vs. Innovation in the (Un)grammaticality Debate, Kertész, A. & Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Frankfurt am Main, etc.: Lang, 61-84, 2008
Kertész András, Rákosi Csilla: Conservatism vs. Innovation in the Debate on Data in Generative Grammar, Kertész, A. & Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Frankfurt am Main, etc.: Lang, 85-108, 2008
Kertész András, Rákosi Csilla: On the metascientific representation of inconsistency in linguistic theories, Heusden, B. van & Wildgen, W. (eds.): Meta-representation, self-organization and art. Frankfurt am Main etc.: Lang (sajtó alatt), 2009
Kertész András, Rákosi Csilla: Adatok és plauzibilis érvelés a nyelvészetben, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 264 pp. [Elméleti és kísérleti Nyelvészet 5], 2008
Rákosi Csilla: Nyelvészet és argumentációelmélet, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005
vissza »