The Interdisciplinary Theory of Dialogical Interpretation and the Figures of Cultural Text (Verbality, Visuality, and Multimedia)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49295
Type K
Principal investigator Odorics, Ferenc
Title in Hungarian A dialogikus értelmezés interdiszciplináris elmélete és a kulturális szöveg alakváltozatai (verbalitás, vizualitás és multimedialitás)
Title in English The Interdisciplinary Theory of Dialogical Interpretation and the Figures of Cultural Text (Verbality, Visuality, and Multimedia)
Panel Literature
Department or equivalent Department of Visual Culture and Literary Theory (University of Szeged)
Participants Ármeán, Otília
Darabos, Eniko
Füzi, Izabella
Hárs, Endre
Hódosy, Annamária
Medgyes, Tamás
Milián, Orsolya
Müllner, András
Sághy, Miklós
Séra, Bálint
Szilasi, László
Török, Ervin
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-09-30
Funding (in million HUF) 5.280
FTE (full time equivalent) 5.49
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Projekt arra vállalkozott, hogy kidolgozza a verbális, a vizuális és a multimediális szövegek és mûalkotások értelmezésének dialogikus, interdiszciplináris elméletét. A történeti előzmények leírására vonatkozó kutatási egység feladatait a tervek szerint végeztük el. A monologikus értelmezéseket irányító stratégiák a referencialitás, a társadalmi elkötelezettség és a történeti hűség normái köré szerveződve alapvetően nem alkalmasak a verbális, a vizuális és a multimediális szövegek és mûalkotások értelmezésének kielégítő végrehajtására. Jelentős eredményeket értünk el a kulturális szöveg retorikájának kidolgozásában (itt elsősorban Milián Orsolya és Sághy Miklós doktori disszertációjára és Szilasi László könyvére gondolunk), illetve a multimedialitás értelmezési eljárásainak hasznosításában és továbbfejlesztésében főként a filmelmélet területén. A multimedialitás vonalán Müllner András munkái érdemelnek figyelmet, a filmelméleti kutatásokban Füzi Izabella, Sághy Miklós és Török Ervin ért el jelentős eredményeket. Filmelméleti vonalon elsősorban a verbális és vizuális narráció összevetésében, illetve a retorika eszközkészletének filmes alkalmazásában történtek előrelépések. Elmondhatjuk, hogy a projekt ideje alatt a Szegedi Egyetemen egy olyan – az irodalomelméleti eredményekre támaszkodó – filmes és a vizuális kultúra alapkérdéseivel foglalkozó tudományos műhely jött létre, amely méltán igényelheti az országos tudományosság figyelmét.
Results in English
Our project aimed at working out a dialogical, interdisciplinary theory of interpreting verbal, visual and multimedial works of art. We realized our scope of duties with regard to the description of historical antecedents according to our plan. Strategies that control monological interpretations and rest on the concepts of referentiality or various historical and social ideologies are not suited for the successful comprehension of verbal texts, visual or multimedial works of art. We produced remarkable achivements in working out the rhetorics of the cultural text (see mainly Orsolya Milián’s and Miklós Sághy’s Ph.D.-theses and László Szilasi’s book), utilizing and developing multimedial interpretive strategies principally on the field of film theory. András Müllner’s research is highly noteworthy with respect to multimediality, while the works of Izabella Füzi, Miklós Sághy and Ervin Török constitute great results in film theory. We achieved innovative accomplishments in comparing verbal and visual narration, applicating rhetorical concepts in film studies. We might declare that the process of the research project developed an academic workshop at the University of Szeged that is engaged in basic questions of film and visual culture while leaning on the results of literary theory. That academic workshop could rightly claim the attention of national and international academic life.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49295
Decision
Yes

 

List of publications

 
Odorics Ferenc: Megjegyzések a hagyomány (irodalom)történetéhez, Literatura 2006/2 287-292., 2006
Milián Orsolya: Képes beszéd., JAK-füzetek. JAK-Prae.hu, Budapest,, 2009
Sághy Miklós: A fény retorikája; a technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban,, Tiszatáj Könyvek, Szeged., 2009
Darabos Enikő: Nem-játék. Nyelv, nemi szerepek, pszichoanalízis,, Jószöveg Műhely-Thalassa, Budapest,, 2008
Odorics Ferenc: Az értelmezés tropológiája, Budapest, Gondolat Kiadó., 2009
Szilasi László: A sas és az apró madarak. (Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában), Humanizmus és reformáció 30. (Sorozatszerk.: Jankovics József.) Budapest, Balassi, 2008., 2008
Sághy Miklós: „Stubborn Realism. What Kind of Fiction is Reality?”, Acta Universitatis Sapientia (Film and Media Studies) Vol. 1, 2009. 23-33., 2009
Füzi Izabella: Where is Reality? Gábor Bódy’s Film Theory., Acta Univ. Sapientiae, Film and Media Studies, 1 (2009), 35-46., 2009
Török Ervin: Rhythm, Event and Aporia in Michael Kohlhaas., Berszán István (ed.): Orientation in the Occurence, Komp-Press, Cluj-Napoca, 2009., 2009
Füzi Izabella: Image and event in recent Hungarian film., Orientation in Occurrence. Szerk. Berszán István. Cluj-Napoca, 2009. 331-341., 2009
Sághy Miklós: „The Gaze and the Camera: How the Psychoanalytic Notion of Gaze Becomes the Camera”. In Among Texts (Studies in Modern Philology and Theory of Literature)., Eds. István Fried – Flóra Kovács – Lengyel Zoltán. Szeged, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2009. 4-14., 2009
Füzi Izabella: “Double Projection”. Tendencies in Hungarian Film Theory., European Network for Cinema and Media Studies (http://www.necs-initiative.org). Budapest Conference Papers, 2009
Müllner András: The Fiction of „Bare Life”. How performatives funkction in Hungarian neo-avant-garde works of art, Documenta Magazines Online Journalhttp://magazines.documenta.de/frontend/list.php?filter_F_author=1361, 2007
Sághy Miklós: „Filmszerű irodalom vagy irodalomszerű film”., Ex-Symposion 2009/ 68. szám. 13-21., 2009
Müllner András: Montázspolitika. Neoavantgárd nyomok magyar experimentális filmekben,, Gelencsér Gábor - Kodolányi Sebestyén (szerk.): A Balázs Béla Stúdió története. 2009., 2009
Szilasi László: Az ítélet sürgetése. A panasz retorikája: szemrehányás és bevádolás XVI. századi panasz-versekben., Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. (Szerk.: Császtvay Tünde – Nyerges Judit) Bp., Balassi – MTA ITI, 2009. 417-426., 2009
Milián Orsolya: Az ekphraszisz Pügmalión- és Medúza-pillanata., Ex Symposion, 2009/68. 25-29., 2009
Milián Orsolya: Verbális és vizuális összeütközései a Hajnali háztetőkben., Sághy Miklós szerk. „Csinálj vele, amit akarsz, édes öregem!”. Ottlik Géza (újra)olvasásának lehetőségei. Savaria University Press, Szombathely, 2009. 15-23., 2009
Milián Orsolya: Hangos testek. Ambi-diegézis, popzene és a történeti múlt az Across the Universe-ben., Apertúra, 2009/tél. http://apertura.hu/2009/tel/milian, 2009
Török Ervin: A filmes szatíra néhány kérdése, Apertúra, 2009/ nyár, 2009, 2009
Füzi Izabella: A fotografikus nyomtól a végtelen képig. A BBS filmelméleti kísérletei., Tanulmánykötet a BBS 50. évi fennállásának tiszteletére. Szerk. Gelencsér Gábor. Budapest, 2009., 2009
Füzi Izabella: Arc, hang, tekintet: szemiotikai, esztétikai és politikai összefüggések Balázs Béla filmesztétikájában., Apertúra. Film–Vizualitás–Elmélet, 2009. ősz (http://apertura.hu/2009/osz/fuzi), 2009
Odorics Ferenc: Ottlik Egyeteme: a lélek megőrzésének titkos beavatása. = „Csinálj vele, amit akarsz, édes öregem!”. Ottlik Géza (újra)olvasásának lehetőségei. Szerk. Sághy Miklós., Savaria University Press, Szombathely, 69-73., 2009
Odorics Ferenc: Ottlik és a csillagos ég. = „Csinálj vele, amit akarsz, édes öregem!”. Ottlik Géza (újra)olvasásának lehetőségei. Szerk. Sághy Miklós., Savaria University Press, Szombathely, 7-8., 2009
Odorics Ferenc: „[M]iért a multak?” Az archaikus hagyomány leplei az Esti kérdésben. = Esti kérdés. Szerk. Fűzfa Balázs., Savaria University Press, Szombathely. 119-128., 2009
Füzi Izabella: Medialitás, nézői szubjektivitás, narráció – Kortárs filmelmélet magyarul., Filmelméleti szöveggyűjtemény az Apertúra írásaiból. Szerk. Füzi Izabella. Szeged, 2007., 2007
Füzi Izabella: Narratív kódoltság és a film mediális sajátosságai. In Retorika és narráció., Szerk. Hajdu Péter és Ritoók Zsigmond. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007., 2007
Milián Orsolya: Művészetköziség – tudományköziség – irodalom., Alföld 2007/3. 106-111., 2007
Milián Orsolya: A vég dicsérete (Hans Belting: A művészettörténet vége), www.ahet.ro, 2007
Müllner András: A császár új ruhája. Esszék a könyv és a hipertext kapcsolatáról, valamint más médiumokról,, Jószöveg Kiadó, Budapest, 2007., 2007
Müllner András: A „puszta élet” fikciója. Performatívumok működésmódja magyar neoavantgárd művekben, Documenta Magazines Online Journalhttp://magazines.documenta.de/frontend/list.php?filter_F_author=1361, 2007
Dánél Mónika - Müllner András: Nyelvek karnevalizációja a neoavantgárd művészetben. 1966 – Az első magyarországi happening, Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk): A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 549-563., 2007
Török Ervin: Eszköztelenség, dokumentarizmus, meggyőzés. Kosztolányi Dezső: Paulina., Fosszília, 2007/12, 2007
Török Ervin: Szküllák, Karübdiszek. (Kovács András Bálint: Ez csak egy szivar c. tanulmányáról), Apertura 2007 tél, 2007
Török Ervin: „A narrátor teste (Az emberi testek kiazmatikus viszonyának szerepe Mészöly Miklós Film című regényében)”, Jelenkor, 2007/4. 428-438., 2007
Török Ervin: „A tekintet és a kamera (avagy a pszichoanalízis tekintet-fogalma miképpen válik kamerává?)”, Alföld, 2007/4. 79-87., 2007
Török Ervin: „A film mediális üzenetének néhány sajátossága”., Apertura, 2007/tél (www.apertura.hu/2007/tel/saghy), 2007
Odorics Ferenc: Az értelemadás kegyelme., A magyar irodalom történetei. III. kötet. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András. Gondolat, Budapest, 2007. 594-605., 2007
Odorics Ferenc: A lélektől elszakított én retorikus narratívája., Retorika és narráció. Szerk. Hajdu Péter és Ritoók Zsigmond. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007., 2007
Szilasi László: Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején., A magyar irodalom történetei I. A kezdetektől 1800-ig. (Főszerk.: Szegedy-Maszák Mihály. Kötetszerk.: Jankovits László és Orlovszky Géza.) Bp., Gondolat, 2007. 422-437., 2007
Szilasi László: Elocutio-tilalom és interpretatio-parancs, Retorika és narráció. Konferencia-kötet. Szerk.: HAJDU Péter. Szeged, 2007., 2007
Séra Bálint: Útleírás és inskripció, Retorika és narráció. Konferencia-kötet. Szerk.: HAJDU Péter. Szeged, 2007., 2007
Séra Bálint: Útleírás és inskripció, Hajdu Péter - Ritoók Zsigmond (szerk.): Retorika és narráció. 2007, Budapest, Gondolat Kiadó., 2007
Séra Bálint: Séra Bálint: Netsemlegesség és fájlcsere Magyarországon, Isite.hu, 2007. június 26., 2007
Szilasi László: Mindig füstbe megy (Megnevezés és megszólítás Petőfinél)., EX Symposion 64. szám, 53-55., 2008
Szilasi László: „Ha láthatná, se láthatná” Vakok Velencéje – az emléktárgy (Tömörkény István: A tengeri város), Literatura, 2008. 4. 458-468., 2008
Török Ervin: A másik protézis(e?). Heinrich von Kleist: A marionettszínházról., Alföld 2008/2, 49–64., 2008
Török Ervin: Nyomvétel, túldetermináció és a látvány allegóriái. Gesztusszínház (A harmadik és a Montázs), Apertúra 2008 tél, III. évfolyam (http://apertura.hu/2008/tel/torok), 2008
Török Ervin: Eszköztelenség, dokumentarizmus, meggyőzés. Kosztolányi Dezső: Paulina., Tiszatáj, 2008/5. 53–60., 2008
Milián Orsolya: Kopereczky állati anomáliái., Milián Orsolya szerk. A Noszty fiú esete Tóth Marival. Gondolat – Pompeji, Budapest – Szeged,, 2008
Milián Orsolya: A festészet elbeszélései. (Egy művészettörténeti narratológia felé)., Alföld, 2008/9. 92-106., 2008
Milián Orsolya: Verbális és vizuális összeütközései a Hajnali háztetők-ben., Tiszatáj, 2008/9. 84-92., 2008
Sághy Miklós: „Hibák, ellentmondások az Ottlik-szövegekben? (Az Egy tárca: Elhagyott hősnő és a Buda)., Tiszatáj, 2008/9. 98-104., 2008
Sághy Miklós: „A temető, ahol nincsenek testek (A technikai képek szerepe Mándy Iván Zoro halála című novellájában)”., Alföld, 2008/8. 86-94., 2008
Sághy Miklós: „A kamera és a tekintet szerepe Francois Ozon Kis halál című filmjében”, Apertura 2008/tavasz (www.apertura.hu/2008/tavasz/saghy), 2008
Sághy Miklós: Filmszakadás a szövegtérben. Mándy Iván Régi idők mozija című kötetének néhány jellegzetességéről., Szakadás(köz)vetítések. Irodalom és medialitás. Szerk. Hózsa Éva – Samu János Vilmos. Forum Könyvkiadó – Újvidéki Egyetem, Újvidék – Szabadka, 2008. 133-146., 2008
Müllner András: A hipertext ideológiája. Theodore Holm Nelson és a Xanadu-álom, Havasréti József és Szijártó Zsolt (szerk.): Reflexiók és mélyfúrások. A kultúrakutatás változatai a "kulturális fordulat" után, Gondolat Kiadó - PTE 97-111., 2008
Odorics Ferenc: Az aranykor eljövetelének rejtett, anagrammatikus próféciája, Apokrif. Szerk. Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2008. 24-35., 2008
Odorics Ferenc: „Valamikor a paradicsom állt itt.”, Életünk 2008/6-7. 99-107., 2008

 

Events of the project

 
2010-03-30 08:30:23
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Modern Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Vizuális kultúra és irodalomelmélet tanszék(BTK) (Szegedi Tudományegyetem).
Back »