A tanulók fogalmi fejlődése és fogalmi váltása a kémia tanítási-tanulási folyamatában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49379
típus K
Vezető kutató Tóth Zoltán
magyar cím A tanulók fogalmi fejlődése és fogalmi váltása a kémia tanítási-tanulási folyamatában
Angol cím Student's conceptual development and conceptual change in chemical education
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Dobóné Tarai Éva
Kluknavszky Ágnes
Kószó Katalin
Ludányi Lajos
Sebestyén Annamária
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.440
FTE (kutatóév egyenérték) 6.25
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Általános és középiskolás tanulók, valamint egyetemi hallgatók csoportjainak fogalmi fejlődését és tévképzeteit vizsgáltuk a kémia területén. A fogalmi fejlődés követéséhez meghatároztuk, és hierarchikus kapcsolati hálóval modelleztük a tanulócsoportok tudásszerkezetét. Kimutattuk, hogy - a tanulók kémiai alapfogalmakkal kapcsolatos fogalmi fejlődését a konkrét anyagok tanulmányozása jobban segíti, mint az általános kémia; - a kémiai problémák megoldása során a tanulók a különböző megoldási stratégiákat algoritmusszerűen használják a fogalmi megértés helyett; - a memorizálási technikával megtanult ismeretek izolálódnak a tudásszerkezetben; - a fogalmi fejlődés jellemző profilja megjeleníthető a tanulócsoport tudásszerkezetében is; - a tapasztalati megismerésből adódó tévképzeteket nem vagy alig korrigálja a kémia oktatása; - az általános iskolás tanulóknak az anyag szerkezetével és változásaival kapcsolatos ismereteiben döntő az anyag részecskemodelljének megértése; - az anyag tulajdonságaival és átalakulásaival kapcsolatos tanulási problémák egyik meghatározó tényezője, hogy a tanulók – a szakértőkkel ellentétben – nem a részecskék közötti kölcsönhatásokkal, hanem a makroszkopikus jellemzőkkel „felruházott” részecskék tulajdonságaival értelmezik az anyag tulajdonságait és átalakulásait. Számos ponton sikerült tovább fejlesztenünk a tanulócsoportok tudásszerkezetének vizsgálatára alkalmas tudástér-elméletet. Az eredményekből 82 publikáció és 3 doktori értekezés született.
kutatási eredmények (angolul)
In this project conceptual development and misconceptions on chemistry were studied among students from primary, secondary and tertiary education. The knowledge structure characterising different students’ groups was explored and modelled as hierarchical graph of concepts or knowledge. Main results are as follows: - The conceptual development regarding basic chemical concepts is helped better by studying real chemical materials then by learning general chemistry. - Students typically use problem-solving strategies as algorithms instead of the conceptual understanding. - Rote learning give separated items in the knowledge structure. - A typical shape of the process of conceptual change was demonstrated by knowledge structures. - Misconceptions based on the students’ empirical assumptions are not influenced by instruction. - In case of students from primary education understanding the particle model is the key to acquire knowledge on structure and changes of matter. - In the difficulties in teaching and learning the properties and changes of matter plays important role the fact that students use the particle model in different ways to experts do. Students transfer the properties of substances to the particle level and use these particles with macroscopic properties to explain phenomena. We could develop the knowledge space theory in some details. Our results were published in 82 lectures, posters and papers, and in 3 PhD thesis.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49379
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth Zoltán: Effect of instruction on the future teachers' knowledge structure regarding the solving strategies of chemical problems, Proceedings, II. European Variety in Chemistry Education, Prague, 315-319. oldal, 2007
Tóth Zoltán, Kiss Edina: A fizikai és kémiai változások azonosításával kapcsolatos tudásszerkezet, Iskolakultúra, 17. évfolyam, 1. szám, 19-30. oldal, 2007
Tóth Zoltán, Sebestyén Annamária: A tanulók reakcióegyenletek rendezésében mutatott teljesítményének és tudásszerkezetének változása a gimnáziumi oktatás során, Középiskolai Kémiai Lapok, 32. évf. 3. szám, 254-267. oldal, 2005
Kiss Edina, Sebestyén Annamária, Tóth Zoltán: A tanulók tévképzetei és fogalmi fejlődése a fizikai változás és a kémiai változás témakörében, A Kémia Tanítása, 13. évf. 4. szám, 11-22. oldal, 2005
Dobóné Tarai Éva: Kémiai fogalmak és gyermektudományos elméletek, A Kémia Tanítása, 13. évf. 2. szám, 12-19. oldal, 2005
Tóth Zoltán: A tudásszerkezet és a tudás szerveződésének vizsgálata a tudástér-elmélet alapján, Magyar Pedagógia, 105. évfolyam, 1. szám, 59-82. oldal, 2005
Ludányi Lajos: Az atomfogalom tanításának lehetőségei és problémái. I. Elméleti alapok, Középiskolai Kémiai Lapok, 33. évfolyam, 5. szám, 340-350. oldal, 2006
Kiss Edina, Tóth Zoltán: A tanulók anyagmennyiséggel kapcsolatos fogalmi megértése és fejlődése, Középiskolai Kémiai Lapok, 33. évfolyam, 1. szám, 72-90. oldal, 2006
Tóth Zoltán: Középiskolás tanulók alapvető fizikai és kémiai mennyiségek ismeretével és alkalmazásával kapcsolatos tudásszerkezetének vizsgálata a tudástér-elmélet segítségével, A Kémia Tanítása, 14. évfolyam, 2. szám, 12-21. oldal, 2006
Tóth Zoltán, Kiss Edina: Using particulate drawings to study 13-17 year olds' understanding of physical and chemical composition of matter as well as the state of matter, Practice and Theory in Systems of Education, 1. évfolyam, 1. szám, 109-125. oldal, 2006
Ludányi Lajos: Kémiai fogalmak jelentésváltozásai a diákok gondolkodásában, Magyar Kémikusok Lapja, 61. évfolyam, 2. szám, 173-178. oldal, 2006
Tóth Zoltán, Dobó-Tarai Éva, Revák-Markóczi Ibolya, Schneider K. Ilona, Oberleander Franz: 1st graders prior knowledge about water: knowledge space theory applied to interview data, Journal of Science Education, 8. évfolyam, 2. szám, 116-119. oldal, 2007
Tóth Zoltán, Ludányi Lajos: Combination of phenomenography with knowledge space theory to study students' thinking patterns in describing an atom, Chemistry Education: Research and Practice, 8. évfolyam, 3. szám, 327-336. oldal, 2007
Tóth Zoltán: Mapping students' knowledge structure in understanding density, mass percent, molar mass, molar volume and thier application in calculations by the use of KST, Chemistry Education: Research and Practice, 8. évfolyam, 4. szám, 376-389. oldal, 2007
Ludányi Lajos: Az atomfogalom tanításának lehetőségei és problémái. II. Hazai tapasztalatok, Középiskolai Kémiai Lapok, 34. évfolyam, 1. szám, 68-84. oldal, 2007
Ludányi Lajos: Kémiai Bábel, Iskolakultúra, 17. évfolyam, 1. szám, 3-18. oldal, 2007
Dobóné Tarai Éva: Általános iskolai tanulók tudásszerkezete (Az anyag és az anyag változásai), Iskolakultúra, 17. évfolyam, 8. szám, 119-131. oldal, 2007
Dobóné Tarai Éva: Általános iskolai tanulók anyagszerkezettel és anyagi változásokkal kapcsolatos fogalmainak fejlődése, Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem Kémia Doktori Iskola, Debrecen, 1-176. oldal, 2008
Ludányi Lajos: A tanulók kémiai részecskékkel kapcsolatos fogalmi rendszere, Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem Kémia Doktori Iskola, Debrecen, 1-141. oldal, 2008
Kiss Edina: A tanulók tévképzeteinek és fogalmi fejlődésének vizsgálata a kémia néhány alapfogalma területén, Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem Kémia Doktori Iskola, Debrecen, 1-149. oldal, 2008
Tóth Zoltán, Ludányi Lajos: Using phenomenography combined with knowledge space theory to students' thinking patterns in describing an ion, Journal of Baltic Science Education, 6. évfolyam 3. szám, 27-33. oldal, 2007
Tóth Zoltán, Revák-Markóczi Ibolya, Schneider K. Ilona, Oberlaender Franz, Dobó-Tarai Éva: Effect of instruction on 1st graders' thinking patterns regarding the description of water with every day and scientific concepts, Practice and Theory in Systems of Education, 3. évfolyam 1. szám, 45-54. oldal, 2008
Tóth Zoltán: Kémia józan ésszel (Egy modell a tévképzetek megértésére), A Kémia Tanítása, 16. évfolyam 5. szám, 3-6. oldal, 2008
Tóth Zoltán, Csatári Nóra: A tanulók tapasztalati feltételezéseken alapuló tévképzeteinek vizsgálata, Középiskolai Kémiai Lapok, 35. évfolyam 4. szám, 318-324. oldal, 2008
Kiss Edina: A tanulók tévképzeteinek és fogalmi fejlődésének vizsgálata a kémia néhány alapfogalmának területén, Középiskolai Kémiai Lapok, 35. évfolyam 5. szám, 374-387. oldal, 2008
Tóth Zoltán, Kiss Edina: Modelling students' thinking patterns in describing chemical change at macroscopic and sub-microscopic levels, Journal of Science Education, 10. évfolyam, 1. szám, 24-26. oldal, 2009
Tóth Zoltán, Sebestyén Annamária: Relationship between students' knowledge structure and problem-solving strategy in stoichiometric problems based on the chemical equation, Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 1. évfolyam, 1. szám. 8-20. oldal, 2009
Ludányi Lajos: Tanári tévképzetek kémiából, Iskolakultúra, 19. évfolyam, 7-8. szám, 26-35. oldal, 2009
Ludányi Lajos: A tanulók kémiai részecskékkel kapcsolatos fogalmi rendszere, Középiskolai Kémiai Lapok, 36. évfolyam, 2. szám, 148-165. oldal, 2009
Dobóné Tarai Éva: Általános iskolai tanulók anyagszerkezettel és anyagi változásokkal kapcsolatos fogalmainak fejlődése, Középiskolai Kémiai Lapok, 36. évfolyam, 1. szám, 75-89. oldal, 2009
Kluknavszky Ágnes, Tóth Zoltán: Tanulócsoportok levegőszennyezéssel kapcsolatos fogalmainak vizsgálata szóasszociációs módszerrel, Magyar Pedagógia, 109. évfolyam, 4. szám (megjelenés alatt), 2009
Tóth Zoltán: Kémia, vegyészmérnöki és biomérnöki alapképzésüket kezdő egyetemi hallgatók kémiai alapismereteinek vizsgálata, Középiskolai Kémiai Lapok, 37. évfolyam, 1. szám (megjelenés alatt), 2010

 

Projekt eseményei

 
2008-09-03 08:15:55
Résztvevők változása
vissza »