Vidéki társadalmak Magyarországon 1930-1960. Struktúra- és tapasztalattörténet.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49424
típus K
Vezető kutató Ö. Kovács József
magyar cím Vidéki társadalmak Magyarországon 1930-1960. Struktúra- és tapasztalattörténet.
Angol cím Rural societies in Hungary 1930-1960
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Csíki Tamás
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.600
FTE (kutatóév egyenérték) 4.80
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vidéki társadalmak Magyarországon 1930-1960. Struktúra- és tapasztalattörténet. Csíki Tamás az 1945 előtti falusi társadalmak családi, háztartási és munkavégzési kérdéseivel foglalkozott. A családi és közösségi normákat, valamint az egyéni törekvések mindennapi gyakorlatait egyaránt vizsgálta. Az elkészült és megjelenés előtt álló tanulmányai (7) legfőbb tapasztalata az, hogy a parasztságot nem lehet egy koherens demográfiai-statisztikai modell szerint ábrázolni. Az 1945 utáni időszak kutatását Ö. Kovács József végezte. Az 1956 előtti időszak kérdéseit a viszonylagos feltártsága miatt reprezentatív módon vizsgálta, ezzel szemben az 1956/57 és 1962 közötti dokumentációt átfogóan és részletesen feltárta. A megjelent (10) és megjelenés alatt (1) lévő tanulmányok, hazai és külföldi konferencia-előadások mellett megírt egy közel 500 oldalas kéziratot A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945 – 1965 címmel. Ezt egészíti ki egy hasonló terjedelmű forrástár. Ebben a témakörben három hónapig Németországban is kutatott. A készülő könyv kézirata a következő tematikai egységekből áll: diktatórikus, szovjet típusú társadalmi konstrukció; a hagyományos struktúrák megtartóereje; az iparosodás hatásai; alkalmazkodás, tapasztalat, mentalitás.
kutatási eredmények (angolul)
Rural Societies in Hungary 1930-1960. History of Social Structures and Experiences Tamás Csíki studied the family, household and occupational issues of pre-1945 village societies. He examined family and community values as well as personal everyday life. The main conclusion of his seven published and to-be-published studies is that the peasantry cannot be portrayed in the context of a coherent demographic-statistical model. József Ö. Kovács completed comprehensive research studies on the post-1945 period. In view of the relatively well known documentation of the pre-1956 period he examined these issues on a representative basis, while he studied documentation of the 1956-57-1962 period comprehensively and in great detail.. In addition to ten published, two to-be-published studies and conference papers in Hungary and Europe, he has completed a nearly 500-page manuscript, entitled The Political and Social History of Rural Hungary, 1945-1965, including a comprehensive documentary collection. He also engaged in research in Germany on this topic for three months. His manuscript in preparation consists of the following topics: Soviet-style dictatorial social structure, resistance of traditional social structures, impacts of industrialisation, adjustment, experiences, mentalities.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1971/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csíki Tamás: Rítus és emlékezet. A munkavégzés színterei a két világháború közötti paraszti társadalomban., Néprajzi Látóhatár XVIII. évf. 2009. 1. sz. 41-69., 2009
Ö. Kovács József: A színlelt szocializmusról, Halmos K. et al. A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest: Századvég, 2009. 483-491., 2008
Ö. Kovács József: A kollektivizálás kortársi tapasztalata, Honvári J. (szerk.): 20. századi magyar gazdaság- és társadalomtörténet. Konferenciakötet. Győr: Széchenyi I. Egyetem, 2008. 118-131., 2008
Ö. Kovács József: A vidéki társadalmak átalakítása és átalakulása. Szempontok egy német-magyar összehasonlításhoz., Majtényi Gy. és Szabó Cs. (szerk.): Rendszerváltás és Kádár-korszak. Távolodás és közelítések. Bp. ÁBSZTL, Kossuth K., 2008. 509-520., 2008
Ö. Kovács József: Az erőszak történelmi tapasztalatai a politikai diktatúrában, Szederjesi C. (szerk.): Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Salgótarján – Budapest, 2008. 331-351., 2008
Ö. Kovács József: Márciusban újrakezdték. Mit írtak a faluról 1957-ben?, Keményfi R. szerk.: 1956 a néphagyományban. Debrecen. megjel. alatt, 2009
Csíki Tamás: A parasztságról alkotott sztereotípiák, Debreceni Egyetem, 2008
Ö. Kovács József: Fotók, filmek, mindennapok története, Gesta, Miskolci történész folyóirat, VI. évf. 2006. 1.sz. 77-84., 2006
Csíki Tamás: A parasztságról alkotott sztereotípiák a 19. század második felében, Tanulmányok a Fekete-Körös vidékéről. (szerk. Keményfi Róbert.), 2009
Csíki Tamás: „A nemzet néperejének kifogyhatatlan gyűjtőmedencéje…” A parasztság népesedésének jellemzői a két világháború között., Ethnographia 118. évf. 2007. 4. szám 359-378., 2007
Csíki Tamás: Család és háztartás – struktúrák és tapasztalatok a két világháború közötti falusi társadalmakban, A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (szerk.: Veres László-Viga Gyula) XLVI. évf. 2007. 341-357., 2007
Csíki Tamás: „Amor fati...” Házassági kényszerek és stratégiák a két világháború közötti falusi társadalmakban, Néprajzi Látóhatár XVII. évf. 2008. 2. sz. 5-20., 2008
Ö. Kovács József: ,,Ekkora gyűlölet még nem volt a falunkban, mint most.” Szövegek és kommentárok az erőszakos kollektivizálás befejező hullámáról., . Századvég, 47. sz. 2008. 1. sz. 37-69., 2008
Ö. Kovács József: Ötven éve történt? A kollektivizálás társadalmiasítása, Ö. Kovács J. et al. (szerk.): A politikai diktatúra társadalmiasítása., 2009
Csíki Tamás: A magyarországi földközösség historiográfiai vázlata., Agrártörténeti Szemle XLVI. évf. 2005. 1-4. sz. 241-251., 2005
Ö. Kovács József: Mindennapi szocializmus Balotaszálláson, Szakál Aurél (szerk.): Balotától Balotaszállásig. Balotaszállás: BÖ, 2006. 177-224., 2006
Ö. Kovács József: A társadalom peremén. Balotaszállási életvilágok 1950-60, Czoch G. et al.(szerk.): Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest: Korall, 2008. 337-354., 2008
Ö. Kovács József: The Application of Collectivization in Hungarian Society, Bauerkämper, A. et al.(eds.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe: Comparison and Entanglements from the 1930s to the 1960s. Berlin.megj.al., 2009

 

Projekt eseményei

 
2010-04-19 12:54:10
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Újkori Magyar Történeti Tanszék (Miskolci Egyetem), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem).
vissza »