Szentségek liturgiája és joga  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49577
típus K
Vezető kutató Erdo Péter
magyar cím Szentségek liturgiája és joga
Angol cím The liturgy and the law of the sacraments
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely MTA PPKE Liturgiatudományi Kutatócsoport (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Füzes Ádám
Káposztássy Béla
Kuminetz Géza
Szabó Péter
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.300
FTE (kutatóév egyenérték) 5.89
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2005: liturgikus bibliográfia összeállítása, liturgikus honlap fejlesztése. Monográfiák, szakcikkek az állandó diakonátus, a II. Vatikánum ekkleziológiai modellváltása, a különböző rítusú egyházmegyék kölcsönhatása, az interrituális kazuisztika kérdéseiről. 2006: bővült a keleti bibliográfia és a latin-magyar liturgikus és szentségjogi kifejezésgyűjtemény, folytatódott az 1506-os Tolnai-féle breviárium vizsgálata, a liturgikus változtatások összevetése a II. Vatikáni Zsinat elképzeléseivel, valamint a zene szentségének értelmezése korunk egyházzenéjében, a liturgikus nevelés és lelkipásztorkodás elemzése. Publikációk a katolikus házasságjogról, a megszentelés egyéb eszközeiről, a katolikus egyház két autonóm jogrendjének kölcsönhatásairól, a tomista jogfilozófiáról, az inkardinációról, 2007: a népi jámborság és a liturgia összhangja, a katolikus házasságjog és az állami jog kapcsolatai, a vegyes házasságok problémái, a bérmálkozás, a felnőttek katekumátusa jogi vonatkozásai, a bűn és engesztelés kérdése, a keleti eucharisztikus fegyelem, a szentáldozás gyakorlatának értelmezései, kiemelten is az Egyház kormányzati tevékenysége. 2008: szentségjogi kézikönyv kánonjogi, dogmatikai, morális, pasztorális, liturgikai szintézissel, a szakramentális teológia jogtörténeti háttere, aktuális egyházi kérdések kánonjogi vizsgálata. Két doktori védés, egy habilitáció történt, a kutatásvezető az MTA levelező tagja lett, és megrendeztek egy kánonjogi világkongresszust.
kutatási eredmények (angolul)
2005: Liturgical bibliography, liturgical website. Monographs, articles on: the permanent diaconate; new aspects of Vatican II ecclesiology; the coexistence of particular churches of different rites. 2006: The bibliography of the Eastern rite Churches. Latin-Hungarian liturgical and sacramental vocabulary. Analysis of the Tolnay Breviarum. Harmonising liturgical changes with the principles of Vatican II. The sacred nature of contemporary ecclesiastical music. Assessment of liturgical education and questions of pastoral care. Publications on marriage law, the interaction of the two autonomous juridical systems of the Catholic Church, Thomist philosophy, incardination. 2007: Integration of popular piety and liturgy. Harmonisation of Catholic and civil marriage law. Problems of mixed marriages. Confirmation. The juridical aspects of the adult catecumenate. Questions relating to sin and penance. Eucharistic discipline in the Eastern Churches. The practice of Holy Communion. Aspects of the Church’s governing role. 2008: Handbook on sacramental law as a synthesis of canonical, dogmatic, moral, pastoral and liturgical matters. The juridical and historical background of sacramental theology. Canonical assessment of some present-day questions. Defence of two doctoral theses, analysis of a rehabilitation case. Nomination of the research programme leader as correspondence member of the MTA. The organization of a World Congress.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2001/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kuminetz Géza: A vallásszabadság joga és kötelessége a katolikus egyház felfogásában és jogrendjében, Teológia, 2006 40:1-25., 2006
ERDŐ, P.: La place de l’Église catholique romaine dans la société hongroise et son rapport avec l’État, L’Année Canonique 45 (2003) 111-120, 2005
ERDŐ, P.: Sopravvivenza del diritto romano in Ungheria e in Polonia nel Medioevo, A. Debinski – M. Wójcik (red.), Wspó³czesna romanistyka prawnicza w Polsce, Lublin 2004, 77-85., 2005
ERDŐ, P.: Magyar Katolikus Lexikon (27 articles), szerk. Diós I. - Viczián J., X, Budapest 2005, 2005
ERDŐ, P.: Az európai kultúra keresztény gyökerei és a katolikus egyetemek, Vigilia 70 (2005) 385-391., 2005
ERDŐ, P.: Teológiai és jogi szempontok az állandó diakónusok szolgálatához, Kánonjog 7 (2005) 7-19., 2005
ERDŐ, P.: Il diritto canonico come rappresentante della cultura giuridica europea in Ungheria e in Polonia nel Medioevo, Szuromi Sz. A. (ed.), Parare viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar OCist’s 75th Birthday (Biblioth. Inst. Postgrad. Iuri, 2005
ERDŐ, P.: Le primazie nella Chiesa di Occidente. Ricordi di uno sviluppo teorico nella canonistica medievale, O. Condorelli (a cura di), „Panta rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo. Roma 2004, II, 245-264. (pubblicato nel 2005), 2005
ERDŐ, P.: Quattro decenni di sviluppo istituzionale: aspetti giuridici (Commemorazione del XL anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi), L’Osservatore Romano 145 (2005) Lunedì-Martedì 10-11 Ottobre, p. 5-6., 2005
ERDŐ, P.: Il supremo patronato dei re ungheresi nella ricerca di Vilmos Fraknói, in Accademia d’Ungheria in Roma, Istituto storico „Fraknói”, Annuario 2002-2004., Conferenze e convegni, Roma 2005, 357-364., 2005
ERDŐ, P.: A katolikus, a megkeresztelt és a Katolikus egyházzal teljes közösségben levő krisztushívő. Megj. a „katolikus” fogalmához, Iustum Aequum Salutare 1 (2005) I, 11-26., 2005
ERDŐ, P.: L’Europe unie: un point de vue hongrois. Espoirs et inquiétudes de l’Église de Hongrie, Communio 30 (2005) 5/6, 181-191, 2005
ERDŐ, P.: Il diritto canonico come rappresentante della cultura giuridica europea in Ungheria e in Polonia, Iustitia in caritate.Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis, Roma 2005, 57-65., 2005
ERDŐ, P.: Az állandó diakonátus. Teológiai adottságok és jogi szabályozás, Fodor Gy. – Tarjányi B.(szerk.), „Akik az igazságra oktattak sokakat”. A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Bp. 2005, 44-56., 2005
ERDŐ, P.: Die Forschung der Geschichte des kanonischen Rechts: ein Dialog zwischen Theologie und Rechtsgeschichte, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 91 (2005) 1-16., 2005
KUMINETZ, G: Az Egyház megszentelő feladata IV. A megszentelés egyéb eszközei, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici), Budapest 2005, 148 pp., 2005
KUMINETZ, G: Az Egyház megszentelő feladata II. A kiengesztelődés szentségei, Budapest 2005 [kézirat, 205 pp.], 2005
KUMINETZ, G: Az Egyház megszentelő feladata III. A szent rend és a klerikusok, Budapest 2005 [kézirat, 110 pp.], 2006
KUMINETZ, G: La forma de la celebración del matrimonio desde la comparación entre ordenamientos, Ius Canonicum 45 (2005) 89–142. [Pamplona, Spanyolország], 2005
KUMINETZ, G: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica con particolare riferimento allo ius connubi, Folia Canonica 8 (2005) (megjelenés alatt), 2005
KUMINETZ, G: La forma canonica della celebrazione del matrimonio ed i cosiddetti casi interrituali, Parare viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp Zakar Ocist.’s 75. Birthday (ed. Sz. A. Szuromi) Bp. 2005, 53-79, 2005
KUMINETZ, G: A házasságkötés jogi formájának jelentősége, in Studia Wesprimiensia 7 (2005) 121-133., 2005
KUMINETZ, G: A Biblia helye és szerepe az Egyház jogrendjében, FODOR GY. – TARJÁNYI, B. (szerk.), „Akik az igazságra oktattak sokakat”. A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Budapest 2005, 208-218., 2005
KUMINETZ, G: Bánk József, mint a XX. századi magyar kanonisztika egyik kiemelkedő alakja, KRÁNITZ, M. (szerk.) A XX. század jelentős katolikus teológusai (kézirat leadva, megjelenés alatt)., 2006
KUMINETZ, G: A házasság az Egyház jogrendjében, Horváth-Szabó K. (szerk.), Házasság és család témakörű gyűjteményes kötet (kézirat leadva 2004-ben)., 2006
SZABÓ, P.: Autonomia disciplinare come carattere del fenomeno dell’Ecclesia ‘sui iuris’: ambito e funzioni, Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione. Atti del Convegno di Studio svolto a Ko¹ice, 6–7. III. 2004, Venezia [2005], 67–96., 2005
SZABÓ, P.: A pápai hivatal betöltésére vonatkozó szabályrend fejlődése és mai állása. II. Az ‘Universi Dominici gregis’ kezdetű apostoli rendelkezés, Kánonjog 7 (2005) 41–54., 2005
SZABÓ, P.: Analisi della competenza giuridica del Metropolita «sui iuris», Parare viam Domino. Commemorative Studies on the Occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar OCist. 75th Birthday, A. SZUROMI OPraem. (ed.), Budapest 2005, 151–177., 2005
SZABÓ, P.: Chiese ‘sui iuris’ in diaspora e realizzazione della ‘communio Ecclesiarum’, Atti del Convegno di Studio svolto all’Istituto Pio X (Venezia), 23–25. IV. 2005, Venezia [2006], 9 pp, 2006
SZABÓ, P.: A keleti katolikus szentségjog sajátosságai, Athanasiana Füzetek, Nyíregyháza 2005, 56 pp, 2005
SZABÓ, P.: A keleti jog releváns rendelkezései a latin gyóntató számára, Kánonjog, 2006, 2006
FÜZES, Á.: Radó (János) Polikárp. Élete és munkássága, Istenkereső tudósok. Magyar katolikus teológusportrék a XX. század második feléből. Új ember, 2007., 197-208., 2006
FÜZES, Á.: Rítusváltás vagy liturgikus reform? Pázmány Péter liturgikus rendteremtése a XVII. században,, Praeconia, Liturgiatudományi folyóirat (megjelenés alatt), 2006
ERDŐ, P.: Codici medievali di diritto canonico in Ungheria, in Medieval Canon Law Collections and European Ius Commune. Középkori kánonjogi gyűjtemények és az európai ius commune, Bibilitheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici III. 8, Budapest 2006, 11-31., 2006
ERDŐ, P.: A katolikus, a megkeresztelt és a Katolikus egyházzal teljes közösségben levő krisztushívő. Megjegyzések a „katolikus” fogalmához az Egyházi Törvénykönyv..., Találkozások. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik, 2006
Kuminetz Géza: Einige schwere Pflichten des Beichtvaters, Folia canonica 9 (2006) megjelenés alatt, 2007
ERDŐ, P.: Forum wewnêtrzne i forum zewnêtrzne w prawie kanonicznym, Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym, red. A Skorupa, Lublin 2006, 11-35., 2006
ERDŐ, P.: Foro interno e foro esterno nel diritto canonico, Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym, red. A Skorupa, Lublin 2006, 37-60.., 2006
ERDŐ, P.: Wolno¶æ a prawo, Kardyna³ Péter Erdő. Daktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, Lublin 2006, 25-38., 2006
ERDŐ, P.: La libertá e il diritto, Kardyna³ Péter Erdő. Daktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, Lublin 2006, 61-74., 2006
ERDŐ, P.: Foro interno e foro esterno nel diritto canonico. Questioni fondamentali, Periodica de re canonica 95 (2006) 3-35., 2006
ERDŐ, P.: Katolikus egyházszervezet, Magyar művelődéstörténeti lexikon V, Budapest 2006, 191-197., 2006
ERDŐ, P.: Belső fórum és külső fórum a kánonjogban. (Alalpvető kérdések), Kánonjog 8 (2006) 7-23., 2006
ERDŐ, P.: Területi és személyi elv az egyház szervezetében. Különböző részegyházak és sajátjogú egyházak együttélése ugyanazon a területen, Látó szívvel, szerk. Bende J. – Deák V. H. – Pákozdi I., Budapest 2006, 48-59., 2006
ERDŐ, P.: Codici manoscritti di diritto canonico e loro frammenti in Ungheria, Universitate ºi Culturã. Volum dedicat Profesorului Andrei Marga cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani, Cluj-Napoca 2006, 47-59., 2006
ERDŐ, P.: Prímási Főszentszék, Magyar Katolikus Lexikon, szerk. Diós I., XI, Budapest 2006, 272., 2006
ERDŐ, P.: Az esztergomi bazilika sajátos helyzete, rangja és elnevezése, Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis. III. Emlékkönyv az esztergomi bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából, szerk. Beke M., Budapest 2006, 9-20., 2006
ERDŐ, P.: Grosse Synodalbücher mitteleuropäischer Kirchenprovinzen (Gnesen, Prag, Salzburg), Bulletin of Medieval Canon Law 25 (2002/2003) 15-39., 2006
ERDŐ, P.: Stredoveké cirkevné súdnictvo v Uhorsku a v Polsku, Tribunál 5/2 (2006) 7-11., 2006
Füzes Ádám: Musica Sacra? Mit jelent manapság a zene szentsége?, "Inter Sollecitudines" Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján. Budapest 2006, 171-177., 2006
Kuminetz Géza: A gyóntató néhány súlyos jogi kötelessége. A Magyar Kánonjogi Társaság 2005. júniusi ülésén elhangzott előadás szövege., Kánonjog 8 (2006) 25-38., 2006
Kuminetz Géza: A katolikus egyház tanítása és jogalkotása a vallásszabadság jogáról, AA.VV., Formatori Iuris Publici. Studia in honorem Geisae Kilényi septuagenarii, Budapest 2006, 281-303., 2006
Kuminetz Géza: 44. A vallásszabadság joga és kötelessége a katolikus egyház felfogásában és jogrendjében, Teológia 40 (2006)1-25., 2006
Szabó Péter: A magyar unitárius keresztség érvényességének mai megítélése és ennek kihatása a katolikus házasságjogi gyakorlatra, Kánonjog 8 (2006) 39–48., 2006
SZABÓ, P.: Az anya felekezete szerinti szertartásban keresztelt törvénytelen gyermek rítusa (Interrituális kazuisztika: 1), Athanasiana 22 (2006) 193–214., 2006
Szabó Péter: Correlazioni tra lo ius orientale ed occidentale oggi. Correnti ed interrogativi d’interpretazione, UNVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, ‘La scienza del diritto canonico orientale: stato attuale e prospettive di ricerca’, Colloquio canonistico, Catania.., 2007
Szabó Péter: Diritto particolare e coordinazione interordinamentale, Simposio canonistico ‘Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche’, 2007
ERDŐ, P.: Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből, Budapest, 2006, 544 pp., 2006
ERDŐ, P.: Prímás, Magyar Katolikus Lexikon, szerk. Diós I., XI, Budapest 2006, 271., 2006
ERDŐ, P.: Aspetti giuridici del Sinodo dei Vescovi, Forum Canonicum 1 (2006) I, 35-47 (Lisszabon), 2006
ERDŐ, P.: Il diritto canonico come fonte della giurisprudenza occidentale nell’Ungheria e nella Polonia del medioevo, Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington, The Catholic University of America Press, 2006, 357-364, 2006
ERDŐ, P.: La „bolla del Concilio di Costanza” e il supremo patronato dei re ungheresi nella ricerca di Vilmos Fraknói, Annuarium Historiae Conciliorum 36 (2004) 167-176., 2007
ERDŐ, P.: Erkölcs egy bonyolult világban. Háború, tudomány, kereszténység, Magyar Sion. Új folyam 1/43 (2007) 35-43., 2007
ERDŐ, P.: Az egyházak és a magyar állam alkotmányos viszonya, Vallástudományi Szemle 2/2. (2006) 5-19., 2007
ERDŐ, P.: A primáciák a nyugati Egyházban. Egy elméleti fejlődés emlékei a középkori, Kánonjog 9 (2007) 12-25., 2007
ERDŐ, P.: La storiografia del diritto canonico medievale all’alba del terzo millennio. Aspetti di un messaggio attuale, Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law. Catania, 30 july – 6 august 2000, Monumenta Iuris Canonici,C,12), Cittá del Vaticano 2006, 3-16, 2007
Erdő, P.: Magyar kánonjogászok az egyetemes Egyház történetében, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum 18 (2006) 1-2. sz., 5-20., 2007
Füzes, Á.: Püspökkari rendelkezések a szentmise liturgiájának magyarországi megújításában. Adalék a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus megújulás magyarországi történetéhez, in Perendy László szerk.: Porta Patet. Emlékkönyv Török József 60. születésnapjára, SzIT, Budapest 2007, 69-80., 2007
Füzes, Á.: Népi jámborság összhangban a liturgiával. A direktórium összeállítása és kulcsfogalmai, Teológia (2007) 3-4., 2007
Kuminetz, G.: A bűn és az engesztelés Horváth Sándor O.P. teológiájában, Teológia 41 (2007) 43-53., 2007
Kuminetz, G.: A keresztény ember részvétele a közéletben Horváth Sándor O.P. társadalombölcselete fényében, PERENDI, L. (szerk.), Porta patet. A 60 éves Török József köszöntése, Budapest 2007, 115-144., 2007
Kuminetz, G.: A keresztények közötti házasság szentségi méltósága, különös tekintettel a vegyes házasságok problémájára, Kézirat publikálás végett leadva a Studia Wesprimiensa-nak 2007-ben, 2007
Kuminetz, G.: A klerikusi hovatartozás, vagyis az inkardináció jogintézménye, Kánonjog 9 (2007) 27-50., 2007
Kuminetz, G.: A klerikusi állapot, mint a szent rend kiszolgáltatásának jogkövetkezménye I., m.a. Teológia, 2007. III-IV. sz., 2007
Kuminetz, G.: A jogrend természetjogi szemléletének időtállósága, Vigilia 72 (2007) 1-11., 2007
Kuminetz, G.: A tomista állameszme aktualitása, Iustum, aequum, salutare 3 (2007) 109-139., 2007
Szabó, P.: A bérmálás kiszolgáltatási ideje. Történeti szinopszis és megújuló teológiai vízió, Athanasiana 25 (2007) 65–101., 2007
Szabó, P.: A keleti eucharisztikus fegyelem néhány sajátossága. A szentáldozás gyakorlata, m.a. Wesprimiensia 9 (2007) 1–2, 2007
Szabó, P.: A gyóntatási felhatalmazás rezervációja: egyházközi esettan, m.a. Athanasiana 25 (2007, 2007
Szabó, P.: Competenza governativa e fisionomia. L’integrità della potestà episcopale nel sistema degli organi sinodali di carattere permanente, m.a. Ius Ecclesiae (2007), 2007
ERDŐ, P.: Legislazione nel diritto canonico. Un esempio per le radici ebraiche: l’impedimento della, Periodica de re canonica 96 (2007) 377-400 (pubblicato nel 2008), 2008
ERDŐ, P.: Quellen und Tradition. Zur Legitimierung der kirchlichen Rechtsnormen, Bibliotheca Institutis Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae, III. Studia, 10), Budapest 2008, 23-27., 2008
ERDŐ, P.: Storia delle fonti del diritto canonico (Istituto di Diritto Canonico San Pio X, Manuali 2),, Venezia 2008, 2008
ERDŐ, P.: Benedek pápa könyve Jézusról, Magyar Tudomány 169 (2008) nr. 4, pp. 520-523., 2008
ERDŐ, P.: Az íjászok és hajítógép-kezelők büntetése. Adalékok a kánonjogi esetmegoldás módszeréhez a, Magyar Sion. Új folyam 2/44 (2008) 23-58., 2008
ERDŐ, P.: Hostiensis Lecturájának és Káldi György bibliafordításának esztergomi kézirat-töredékei, Magyar Sion. Új folyam 2/44 (2008) 104-110., 2008
ERDŐ, P.: The Law and the Rule of Law as Criteria for Belonging to Europe, Europe in a World in Transformation, eds. S. E. Vizi – T. G. Kucsera, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2008, 43-50., 2008
ERDŐ, P.: A szenttéavatási eljárás a XIII. században. Árpád-házi Szent Erzsébet ügye a kor, Kánonjog 10 (2008) 9-23., 2008
ERDŐ, P.: Dankworte anlässlich der Verleihung des Ehrendoktorates der Ludwig-Maximilians-Univeristät, Archiv für katholisches Kirchenrecht 176 (2007) 19-22 (megjelent 2008-ban), 2008
ERDŐ, P.: Dimensioni giuridico-canoniche del dialogo tra ebrei e cristiani di fronte alle sfide comuni attuali, Apollinaris 80 (2007) 589-602 (megjelent 2008-ban), 2008
ERDŐ, P.: Il concordato in Europa, Concordatary Law Sz. A. Szuromi (ed.), Concordatary Law (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmán Budapest 2008, 15-26., 2008
ERDŐ, P.: Der Einfluss des Rechts der EU auf das eigene Recht der katholischen Kirche, Sz. A. Szuromi (ed.), Concordatary Law (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae, I/7), Budapest 2008, 259-2, 2008
ERDŐ, P.: Meszlényi Zoltán káptalani megválasztásának egyházjogi háttere. Adalékok a püspöki szék akadályoztastásának kánonjogi kezeléséhez, Magyar Sion. Új folyam 2/44 (2008) 159-181., 2008
ERDŐ, P.: Questioni interordinamentali tra la Chiesa latina e le Chiese cattoliche orientali, XII Congrès International de Droit Canonique. Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques, dir. Elie RAAD, Beyrouth 2008, 29-36., 2008
ERDŐ, P.: Rigidità ad elasticità delle strutture normative nel dialogo ecumenico. Elementi istituzionali nel CIC aperti per un dialogo ecumenico, La legge canonica nella vita della Chiesa. Aula del Sinodo in Vaticano, 24-25 gennaio 2008,Città del Vativano 2008, 147-178., 2008
ERDŐ, P.: La presenza del diritto romano in Ungheria e in Polonia nel Medioevo, Iudex et magister. Miscelánea en honor al Pbro. Nelson C. Dellaferrera (Pontificia Universidad Católica Argentina „Santa Maria de los Buenos Aires”, 2008, I,137-145., 2008
KUMINETZ, G.: Il peccato e la riconciliazione nella teologia di Sándor Horváth O.P, Folia Theologica 18 (2007) 129-145, 2008
KUMINETZ, G.: Lelkiség és kormányzati tevékenység az egyházban, Studia Wesprimiensia 9 (2007) 67-85., 2008
KUMINETZ, G.: A keresztények közötti házasság szentségi méltósága, Praeconia 2 (2007) 39-73., 2008
KUMINETZ, G.: A keresztények közötti házasság szentségi méltósága, különös tekintettel a vegyes házasságok problémájára, Studia Wesprimiensia 9 (2007)37-65., 2008
KUMINETZ, G.: Megfontolások a püspök lelkipásztori látogatásáról, Kánonjog 10 (2008) 25-41., 2008
KUMINETZ, G.: A szabad akarat a tomista bölcselet és a kánonjog tükrében, Iustum aequum salutare 4 (2008) 23-56., 2008
KUMINETZ, G.: A lelkiismeret, mint a szabad cselekvés iránytűje, Deliberationes 1 (2008/1)5-36., 2008
KUMINETZ, G.: A bűnök és a lelkiismeretvizsgálat, illetve a gyóntatás során történő megítélésük (Erkölcsteológiai és kánonjogi megfontolások), Deliberationes 2 (2008) 85-125., 2008
SZABÓ, P.: Questioni intorno alla validità del battesimo amministrato da un pagano, KJPI 2008 febr 4., 2008
SZABÓ, P.: Communio eucharistica infantium» Considerazioni teoriche e pratiche, ISTITUTO TEOLOGICO IBLEO SAN GIOVANNI BATTISTA, L’iniziazione cristiana nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Convegno internazionale di studio, Ragusa, 24–27,, 2008
ERDŐ, P.: Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn. Gesammelte Studien (Aus Religion und Recht 3),, Berlin 2005, 239 pp., 2005
Káposztássy Béla: Liturgiatörténeti adatok Szókratész Szkholasztikosz és Küroszi Theodorétosz egyháztörténeti műveiben., PhD disszertáció, PPKE HTK, 2006. p. 200, 2006
Füzes Ádám: Rítusváltás vagy liturgikus reform? Pázmány Péter liturgikus rendteremtése a XVII. században, Praeconia, Liturgikus szakfolyóirat, 2006 1: 22-33., 2006
ERDŐ, P.: Aspetti Giuridici del Sinodo dei Vescovi. Quattro decenni di sviluppo istituzionale, Eterovic, N., ed., Il Sinodo dei Vescovi. 40 anni di storia. 1965-2005, Lateran University Press, Cittá del Vaticano 2006, 39-55., 2006
ERDŐ, P.: Geschichte der Wissenschaft vom kanonischen Recht. Eine Einführung, Kirchenrechtliche Bibliothek 4, LIT Verlag, Berlin 2006, 206pp., 2007
SZABÓ, P.: Le Chiese sui iuris in diaspora: le tradizioni orientali e le possibili modalità della loro ‘implantatio’ in Occidente, Ius missionale 2 (2008) 169–194 [Roma], 2008
SZABÓ, P.: A keleti egyháza szentségjoga. Összehasonlító bemutatás. (Habilitációs dolgozat), Budapest 2008 [kézírat], 210 pp., 2008
KUMINETZ, G.: La forma canonica del matrimonio con particolare riferimento ai casi interrituali, AA.VV Judex eminenter magister. Misalánea en honor al pbro. Nelson C. Dellaferrera II. Buenos Aires 2008 (Pontifici Universitat Católica Argentina) 277-295., 2008
KUMINETZ, G.: A kiengesztelődés szentségei, Bibliotheca Instituti Postgradualis iuris cannici Universitatis de Petro Pázmány nominatae II. Manualia, Budapest 2008. 423. pp., 2008
ERDŐ, P.: Il Papato e il regno d’Ungheria ai tempi di Sigismondo di Lussemburgo (1387-1437), Sz. A. Szuromi (ed.), Concordatary Law (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae, I/7), Budapest 2008, 41-63, 2008
vissza »