Social view of young generation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49655
Type K
Principal investigator Somlai, Péter
Title in Hungarian Fiatalok társadalomszemlélete nemzedéki metszetben
Title in English Social view of young generation
Panel Society
Department or equivalent Institute of Sociology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-09-30
Funding (in million HUF) 7.110
FTE (full time equivalent) 1.01
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk a kamaszkor kitolódása, a poszt-adoleszcencia jelenségeiről, okairól és következményeiről szólt. Munkánk célja az lett, hogy képet nyerjünk korunk ifjúsága életének és tevékenységének legfontosabb új vonásairól. Ennek érdekében dolgoztuk fel a hazai és külföldi szakirodalmat, készítettünk probléma-feltáró interjúkat, s végeztünk másodelemzéseket nagyobb adatbázisokon. Vizsgálódásaink során megismertük a tanulás és a munka jelenkori világának új tendenciáit, elemeztük a fiatalok szerepeinek, párkapcsolatainak, értékorientációinak alakulását, a nemzedék megváltozott népesedési, társadalmi, kulturális sajátosságait. Kutatásunk legfontosabb eredményeként megjelentettük az „Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről” című tanulmány-kötetet. Ez tartalmazza Bognár Virág, Tóth Olga, Kabai Imre, illetve az én elemzésemet a fiatal nemzedékről. Vizsgálódásaink egyes eredményeit több hazai és nemzetközi tudományos konferencián ismertettük. Legfontosabb ezek közül az „Új ifjúság” címmel 2008 május 30-31-én az ELTE-n rendezett konferencia volt, amelyen szép számban vettek részt demográfusok, szociológusok és más társadalomkutatók, s ahol vitára is sor került a hazai ifjúságkutatásról. A konferencia tizenhat résztvevőjének előadása elérhető a következő címen: http://ifjusagkonf.fw.hu/
Results in English
The subject of our research was the protraction of the puberty, the process of the so called „post-adolescence”. We wanted to know more about the new patterns of the youth’ life and activity in present societies. We worked out in detail the Hungarian and foreign literature about post-adolescence, interviewed youth, and analyzed data-bases for secondary use. By our research we recognized new tendencies of the learning and working process. We analyzed the roles, companionship, value orientation of the youth and how demographic, social and cultural patterns of this generation are changing. Primary result of our research is a book: „New youth. Social studies on post-adolescence”. This volume contains analyses of Virág Bognár, Olga Tóth, Imre Kabai and of mine on the generation. We made known the results of our research in several Hungarian as well as foreign conferences. The most relevant one of them was the conference „New youth” in the ELTE at 30-31 May, 2008. Many demographers, sociologists and other social scientists participated in the conferences. The papers of sixteen participants are available http://ifjusagkonf.fw.hu/.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49655
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bognár Virág: How different are female and male partnership histories? Comparison of two generations in Hungary, ’Family Diversity and Gender’ Sept 9-13, 2008, CFR Conference, ISA Research Committee on Family Research, RC06 and Centre for Public Administration & Policies, CAPP, Lisb, 2008
Bognár Virág: Fiatalkori párkapcsolati pályák a XX. század második felében, ’Párkapcsolatok c. konferencia Cseh-Szombathy-László tiszteletére’ előadás prezentációja (KSH-NKI – Századvég- ARTT), Budapest, 2008. november 25., http://andorkaweb.tark, 2008
Bognár Virág: Gyermekvállalási tervek – munkaerő-piaci helyzet, Demográfia, LI. évf. 4. szám, 356- 375, 2008
Somlai Péter: Recenzió Szalai Erzsébet ''Az első válaszkisérlet'' című könyvéről, „Kritika” XXXIV. Évf. 2. 31-32, 2005
Tóth Olga: Familism instead of Feminism: how socialization and education reproduce traditional gender roles. The Hungarian case, GENDERWISE Conference, Barcelona,, 2006
Mártonfi György: Szakmák, foglalkozások és a gazdaság igényei a változó munkaerőpiacon, Educatio, 15. évf. 2.sz. p. 215-231., 2006
Bognár Virág: Első elszakadás a szülői háztól: a felnőtté válás kezdete?, Somlai Péter (szerk.) Új ifjúság. Bp. Napvilág k. 45-80., 2007
Somlai Péter: A posztadoleszcensek kora. Bevezetés, Somlai Péter (szerk.) Új ifjúság. Bp. Napvilág k. 9-44., 2007
Tóth Olga: Fiatalok párkapcsolatai történelmi háttérrel., Somlai Péter (szerk.) Új ifjúság. Bp. Napvilág k. 81-110., 2007
Kabai Imre: A magyar egyetemisták és főiskolások életútja, élettervei 2004-ben., Somlai Péter (szerk.) Új ifjúság. Bp. Napvilág k. 111-154.., 2007
Somlai Péter: Ifjúság, módszer, találkozások, Hegyesi Gábor (szerk.) Gondos Anna emlékére. Bp. Sík kiadó. 138-141., 2007
Somlai Péter: Megnyúló kamaszkor, az életút új szakasza., Kiss Éva (szerk.) Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pécs, Pannon Egyetem-Pécsi Tudományegyetem, 85-93., 2007
Somlai Péter: Társas és társadalmi., Bp. Napvilág kiadó, 2008
Somlai Péter: Post-adolescence and family diversity, Paper to the ISA-RC06-Lisbon Conference „Family Diversity and Gender” at 9-13 September 2008, 2008
Somlai Péter: Szerepelméletek útjai és állomásai., Bagdy E. – Demetrovics Zs. – Pilling J. (szerk.) Polihistoria. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Bp. Akadémia, 153-162., 2009
Somlai Péter: Fiatal nemzedék és új társadalom, Előadás a „Magyar generációk - Générations hongroises 1989-2009” című konferencián. Budapest, 2009. május 28, Francia Intézet, 2009
Back »