Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49738
típus K
Vezető kutató Péteri Attila
magyar cím Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból
Angol cím Sentence types and modality from a typological perspective
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Germanisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Baloghné Nagy Gizella Mária
Beczner Ágnes Barbara
Brdarné Dr. Szabó Rita
Kukorelli Eszter
Simonné Horváth Katalin
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.522
FTE (kutatóév egyenérték) 4.84
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A T049738. sz. projekt eredményes volt, a vállalt feladatokat a munkaterv szerint elvégeztük. A kutatás három szakmai és kiegészítő modulban folyt. Az első modul keretében a német és a magyar nyelv mondatfajta-rendszerét vetettük össze egymással, valamint további európai nyelvekkel (angol, olasz, orosz, finn, török, albán). Elsősorban a kérdő mondatokra koncentráltunk, ezeknek ugyanis valamennyi nyelvi szinten lehetnek kifejezőeszközeik (kérdő morfémák, kérdőszók, kérdő szórend és intonáció), így jól vizsgálható volt az egyes nyelvi szintek együttműködése, egymásra hatása ennek a komplex szemantikai tartalomnak a kifejezésében. A második modulban a kérdések és felszólítások indirekt kifejezőeszközeit vizsgáltuk ugyancsak több európai nyelvben. Az összehasonlító korpuszvizsgálatok során szignifikáns különbségeket sikerült kimutatni, amelyeknek motiválására a vizsgált nyelvek tipológiai sajátosságainak segítségével és a kognitív metafora- és metonímiakutatások újabb eredményeinek fényében tettünk javaslatot. A harmadik modulban a német és a magyar módbeli segédigéket, valamint modális kifejezőeszközöket hasonlítottuk össze. Jelentős felismerésekhez jutottunk a mondatfajta, a mondat grammatikai szerkezete, valamint a módbeli kifejezőeszközök használatának kapcsolatáról. A kiegészítő modul keretében egy, a kutatás empirikus bázisát jelentő kontrasztív német-magyar szövegkorpuszt, valamint egy rendszerezett mondat- és hanganyaggyűjteményt állítottunk össze a vizsgált nyelvekre.
kutatási eredmények (angolul)
The research in project T049738 has been successfully completed according to its aims. It has been carried out in 3 research and 1 complementary modules. In module 1 we have contrasted the system of sentence types in German and Hungarian, as well as in further European languages (English, Italian, Russian, Finnish, Turkish, Albanian). We have focussed on interrogatives, as they may have markers at each linguistic level (interrogative morphemes, words, word order and intonation), which allows for the examination of their interaction in the expression of a complex semantic content. In module 2 we have examined indirect interrogatives and imperatives in several European languages. The results of the contrastive corpus analyses show significant differences, which we have accounted for with reference to the typological features of the languages considered, as well as the latest results of the cognitive theory of metaphor and metonymy. In module 3 we have contrasted the grammatical modal markers in German and Hungarian, and established strong correlations between sentence type, the grammatical structure of sentences and the use of modals. For the empirical research we have compiled a comparative German-Hungarian corpus, and a systematic collection of sentences and sound material in the languages examined.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2023/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Péteri A: Entscheidungsinterrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem sprachtypologischen Ausblick, pp. 144-164 in: Hohnsträter, D; Masát, A. Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2006. Budapest-Bonn: GuG/DAAD, 2006
Péteri A: Mondattípus és mondatmodalitás a német és a magyar nyelvben, Magyar Nyelvőr 129: 218-235, 2005
Péteri A: Satzmodi und satzmodusrelevante Merkmale im Deutschen und im Ungarischen, pp. 165-176 in: Szigeti, I. Junge Germanisten aus Ungarn stellen sich vor. Frankfurt/M.: Peter Lang., 2005
Péteri A: Satzmodus unter kontrastivem Aspekt und seine Relevanz im Fremdsprachunterricht, pp. 236-243 Repka, R; Adamcová, L. Jazyk a komunikácia. Bratislava, Lingos, 2005
Péteri A: Intonation und Prosodie an der Schnittstelle zwischen Grammatik und Pragmatik, pp. 203-226 in: Orosz, M; Albrecht, T. Jahrbuch der ungarischen Germanistik. Budapest/Bonn, GuG/DAAD, 2005
Péteri A: Problematische Satztypen und ihre deutsch-ungarische Übersetzung, pp. 137-148 in: Muráth J; Oláh-Hubai, Á. Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und des Dolmetschens. Wien, Edition Praesens, 2007
Péteri A: Prozódia a grammatika és a pragmatika határán, pp. 69-85 in: Gósy, M. Beszédkutatás 2006. Tanulmányok Vértes O. András emlékére. Budapest. MTA, 2006
Brdar-Szabó R: Metonymische Aspekte der Polysemie in der ein- und zweisprachigen Lexikographie, pp. 66-78 in: Brenner, K; Rada, R. Praktische Aspekte der Lexikographie. Budapest., 2005
Brdar-Szabó R: Metonymy in indirect directives: The case of stand-alone conditionals as independent speech acts in English, German, Hungarian and Croatian, Barcelona, A et. al. Metaphor and Metonymy in Grammar. Berlin – New York: de Gruyter. (előkészületben), 2009
Brdar-Szabó R: Allein stehende Konditionalsätze als indirekte direktive Sprechakte im Deutschen und ihre ungarischen Entsprechungen, pp. 25-33 in: Szatmári, P; Takács D. "...mit den beiden Lungenflügeln atmen." Zu Ehren von János Kohn. München: LINCOM, 2008
Brdar-Szabó R: Die Type-Token-Relation in der kontrastiven Linguistik und in der Übersetzungswissenschaft am Beispiel der indirekten direktiven Sprechakte, pp. 99-112 in: Muráth, J; Oláh-Hubai, Á. Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens. Wien: Praesens Verlag, 2007
Brdar-Szabó R; Brdar M.: Metonymy, metaphor, and the ‘weekend’ frame of mind, Absztrakt#10th International Cognitive Linguistics Conference: Cognitive Linguistics in Action: From Theory to Application and Back. Kraków, 2007. július 15-20., 2007
Brdar-Szabó R: The role of metonymy in motivating crosslinguistic differences in the exploitation of stand-alone conditionals as indirect directives, pp. 175-197 in: Kosecki, K. Perspectives on Metonymy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007
Péteri A: Satztypen und Satzmodi im Deutschen und im Ungarischen. Ein sprachtypologisch fundierter Vergleich, Online in: Fries, N; Debski, A. Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Kraków/Berlin; krakau2006.anaman.de, 2006
Péteri A: Corpuslinguistik und corpusgestützte linguistische Untersuchungen, pp. 213-232 in: Szatmári, P; Takács, D. "...mit den beiden Lungenflügeln atmen". Zu Ehren von János Kohn. München, LINCOM Europa, 2008
Brdar-Szabó R: Stand-alone dependent clauses functioning as independent speech acts: A crosslinguistic comparison, pp. 84-95 in: Benczes, R; Szilvia Cs. The Metaphors of Sixty. Papers Presented on the Occasion of the 60th Birthday of Zoltán Kövecses. Budapest: ELTE, 2006
Brdar-Szabó R; Brdar M: Scalar models in a cognitive approach to hyperbolic expressions: With a little help from metonymy, pp. 75-94 in: Cap, P. Pragmatics Today. Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Brdar-Szabó R; Brdar M: Übersetzungsäquivalenz und Sprachvergleich am Beispiel der referentiellen Metonymie bei Eigennamen, pp. 41-52 in: Tóth, J. Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Wien: Praesens, 2005
Brdar-Szabó R; Brdar M.: On inheriting arguments from research on (argument) inheritance, pp. 137-142 in: Heltai, P. Nyelvi modernizació. Szaknyelv, fordítás, terminológia. Pécs – Gödöllő : MANYE – Szent István Egyetem, 2007
Horváth K: Eine kontrastive Analyse der grammatischen Ausdrucksmittel der Modalität im Deutschen und im Ungarischen, pp. 121-143 in: Hohnsträter, D; Masát, A. Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2006. Budapest-Bonn: GuG/DAAD, 2006
Brdar-Szabó R; Brdar M: When Zidane is not simply Zidane, and Bill Gates is not just Bill Gates: Or, Some thoughts on online construction of metaphtonymic, pp. 125-142 in: Radden G; Köpcke K M; Berg T; Siemund P. Aspects of Meaning Construction. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins, 2007
Péteri A: Topik im Interrogativsatz?, Internationale Konferenz ''An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik''. Budapest, ELTE, 2007. október 11-12., 2007
Péteri A: Verbmodus und Satzmodus. Der Imperativ und der Imperativsatz im Deutschen und im Ungarischen, pp. 369-382 in: Balasko M; Szatmári P. Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. München, Lincom Europa, 2006
Brdar-Szabó, R; Knipf-Komlósi E; Péteri, A (szerk): An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009
Beczner, B; Nagy, G; Onesti, C; Péteri A: Interrogativsätze kontrastiv-typologisch. Ein deutsch-ungarischer Vergleich mit sprachtypologischem Hintergrund, Mannheim: Institut für deutsche Sprache. [amades - Arbeitspapiere und Materialien zur Deutschen Sprache 32.], 2009
Beczner B: Intonationsmuster im finnischen Interrogativsatz, pp. 187-196 in: Brdar-Szabó R; Knipf-Komlósi E; Péteri A. An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009
Brdar-Szabó, R: Motivierende Faktoren bei der Realisierung des Sprechaktes Anleitung am Beispiel von Kochrezepten im Sprachvergleich, pp. 263-272 in: Brdar-Szabó R; Knipf-Komlósi E; Péteri A. An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009
Horváth K: Die deutschen Modalverben und ihre ungarischen Entsprechungen. Ergebnisse einer Korpusanalyse, pp. 273-282 in: Brdar-Szabó R; Knipf-Komlósi E; Péteri A. An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009
Nagy G: Linskversetzung in der Optimalitätstheorie - Informationsstrukturelle Merkmale in der Syntax, pp. 293-302 in: Brdar-Szabó R; Knipf-Komlósi E; Péteri A. An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009
Horváth K: Modalisierte Sprechakte im Deutschen und Ungarischen, pp. 27-400 in: Boszák, G. Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Oradea: Christliche Universität Partium, 2008
Horváth K: Epistemische Modalität im Deutschen und Ungarischen, Előkészületben: házi védésre benyújtott doktori értekezés, ELTE Germanisztikai Intézet, 2009
Horváth K: Sind quotative Modalverben epistemisch?, V. Linguistische Tagung ungarischer Nachwuchsgermanisten. Veszprém, 2008. október 9., 2008
Horváth K: Die grammatische Markierung von epistemischer Notwendigkeit im Deutschen und Ungarischen: müssen und kell., Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. III. Internationale Germanistentagung in Oradea/Nagyvárad/Großwardein. 2009. február 18., 2009
vissza »