Psicho-social and demographic determinants of social and regional disparities in quality of life of the Hungarian population and the possibilities for interventions. Quality of life and empowerment  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49785
Type NI
Principal investigator Kopp, Mária
Title in Hungarian Az életminőség demográfiai, társadalmi és regionális egyenlőtlenségeinek pszicho-szociális meghatározói a magyar népesség körében és a beavatkozás lehetőségei. Életminőség és esélyerősítés
Title in English Psicho-social and demographic determinants of social and regional disparities in quality of life of the Hungarian population and the possibilities for interventions. Quality of life and empowerment
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Dept. of Behavioral Sciences (Semmelweis University)
Participants Ádám, Szilvia
Balog, Piroska
Berghammer, Rita
Bódizs, Róbert
Csoboth, Csilla
Gyukits, György
Hajnal, Ágnes
Hegedűs, Katalin
Kovács, József
Kovács, Mónika Erika
Lázár, Alpár Sándor
Lázár, Imre
Mucsi, István
Novák, Márta
Purebl, György
Réthelyi, János
Stauder, Adrienn
Susánszky, Anna
Susánszky, Éva
Sverteczki, Melinda
Szántó, Zsuzsanna
Szebik, Imre
Túry, Ferenc
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 43.500
FTE (full time equivalent) 4.11
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Vizsgálataink célja az volt, hogy magatartástudományi alapú esélyerősítési modellt dolgozzunk ki. Ok-okozati összefüggések bemutatására nyílt lehetőségünk a 2002-es 12.600 főre kiterjedő országos reprezentatív felmérés, valamint a 2006-os 4849 főt magába foglaló követéses vizsgálat adatai alapján. A kutatási témában elért eredményeinkről „Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban” címmel monográfia készült. A pályázat keretében a tudományos iskola munkatársaitól 156 publikáció készült. Vizsgáltuk az esélyteremtés egyéni, közösségi és populációs szintjeinek jellemzőit, valamint az esélyteremtés színtereit: az egyes életszakaszokkal, a társas kapcsolatok minőségével, a közösségi viszonyokkal, a munkával, a kultúrával, vallással, a televiziónézéssel, internet használattal, valamint a negatív életeseményekkel való megbirkózással kapcsolatos esélyteremtési lehetőségeket, a cigány/roma népesség esélyerősítésének kérdéseit. Vizsgálataink kiemelt területe volt az önkárosító és egészségvédő magatartásformák, attitűdök, valamint a krónikus betegek, fogyatékkal élők esélyerősítésének elemzése. Elemeztük az idő előtti halálozás pszichoszociális prediktív tényezőit, ennek nemi különbségeit. Számos esélyerősítést javító intervenciós programot vezettünk be. Pszichofiziológiai vizsgálataink során olyan eljárásokat fejlesztettünk ki, amelyek lehetővé teszik az alváslaboratóriumi felvételek primer prevencióban is kamatoztatható aspektusainak feltárását.
Results in English
The main aim of our studies was to elaborate a behavioural sciences based model of empowerment. On the basis of our national representative study in 2002 including 12.600 persons and the 2006 follow-up study including 4849 persons we could analyse cause-effect relationships. We have completed a monograph entitled “Empowerment and Quality of Life in the Hungarian population“. Furthermore, altogether 156 scientific publications were published within the frame of the grant. We analysed the individual, community and population based levels of empowerment. The arenas of empowerment covered in these studies: life course perspectives, the quality of social relationships, community affiliations, work related protective and risk factors, culture, religion, information and communication technology (internet and television), and possibilities of coping with negative life events. We analysed the possibilities of empowering the gipsy population. Recommendations were made to decrease self-destructive behaviours and to thel realisation of empowering the chronically ill and the disabled. We examined the psychosocial predictive factors of premature mortality as well as the gender differences in this respect. In our psychophysiological studies we developed specific methods which could be important in primary prevention by extracting adequate information from sleep laboratory recordings.
Full text http://real.mtak.hu/2026/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Salavecz Gy., Neculai K., Rózsa S., Kopp M: Az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 (3): 231-246, 2006
Stauder A.; Konkolÿ Thege B: Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7. 203-216, 2006
Bódizs, R., Lázár, A.S: Schizophrenia, slow wave sleep and visuospatial memory: sleep-dependent consolidation or trait-like correlation?, Journal of Psychiatric Research 40: 89-90., 2006
Csoboth, Cs., Szumska, I., Purebl, Gy: Self-rated health and health damaging behaviour among young women in Hungary in connection with family background, Soc and Prev Medicine. Vol: 51 45-53, 2006
Hegedus K.:: Les services de soins palliatifs en Europe de l'Est et en Hongrie, Médecine Palliative, 5 (3) 159-161., 2006
Hegedus K.: Psychological and spiritual care of Holocaust survivors, European Journal of Palliative Care, 13 (3) 122-123. IF: 0.875, 2006
Konkolÿ Thege B: Die Beziehung zwischen existenzieller Frustration und gesundheitsschädlichem Verhalten., Existenzanalyse, 23 (1), 68-72, 2006
Kopp, M., Williams R.:: Cognition, Brain, Behavior (special issue: Health in Central and Eastern Europe in the context of transition: a psychosocial perspective., Cognition, Brain, Behavior 10 (1), pp.15-29., 2006
Kopp, MS, Skrabski, Á: The importance of health psychology approach in transforming societies, European Health Psychologist 3, 7-9, 2006
Kopp, MS., Skrabski, Á, Szántó Zs., Siegrist, J: Psychosocial determinants of premature cardiovascular mortality differences within Hungary, J. Epidemiology and Community Health. 60, 782-788., 2006
Lukács L., Túry F.: Quality of life of young Eastern European men: noncompetitive bodybuilding related to gender role conflict and depression, Journal of Psychological Investigations 1:39-49,, 2006
Molnár, M. Z., Novak, M., Mucsi I: Management of restless legs syndrome in patients on dialysis., Drugs 66. 5. 607-624., 2006
Novak, M., Shapiro, C., Mendelssohn, D., Mucsi, I: Diagnosis and Management of Insomnia in Dialysis Patients., Seminars in Dialysis 19. 1. 25-31., 2006
Novak M, Mendelssohn D, Shapiro CM, Mucsi I: : Diagnosis and management of sleep apnea syndrome and restless legs syndrome in dialysis patients. Invited review., Seminars in Dialysis. (19)3 210-216., 2006
Novak M, Molnar MZ, Ambrus C, Kovacs AZ, Koczy A, Remport A, Szeifert L, Szentkiralyi A, Shapiro CM, Kopp MS, Mucsi I: Chronic Insomnia in Kidney Transplant Recipients., Am J Kid Dis 47(4): 655-665, 2006
Purebl, Gy., Birkás, E., Csoboth, Cs., Szumska, I., Kopp, MS: The relationship of biological and psychological risk factors of cardiovascular disorders in a large scale national representative community., Behav Med Vol.:31 133-141., 2006
Ádám Sz., Győrffy Zs., Csoboth Cs: Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban, Hippocrates 8. 2. 113-117., 2006
Balog P, Székely A, Szabó G, Kopp M: A rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 (3), 193-203, 2006
Jianhua, S., Chung, S.A, Kayumov, L., Moller, H., Hossain, N., Wang, X., Deb, P., Sun, F., Huang, X., Novak, M., Appleton, D., Shapiro, C. M: Polysomnographic and Symptomatological Analyses of Major Depressive Disorder Patients Treated With Mirtazapine., Can J Psychiatry, Vol 51, No 1, January, 2006
Bódizs, R.:: Alvásszabályozás és hipnotikumok: a benzodiazepin-receptor agonisták hatásai., Neuropsychopharmacologia Hungarica 8(3): 113-125, 2006
Dunai A, Mucsi I, Juhász J, Novák M: Az obstruktív alvási apnoe epidemiológiája, duagnosztikája, kezelése és cardovasculáris következményei, Orv. Hetil. 147. 33. 1559-1564., 2006
Hegedűs K: A terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései és törvényi szabályozása., Családorvosi Fórum, 2.sz. 7-10., 2006
Hegedűs K.: Hospice betegellátás 2005., Otthonápolás, 2 (3) 22-23, 2006
Kopp M, Székely A, Skrabski Á: Vallásosság és életminőség az átalakuló társadalomban,, Confessio, 1, 27-37, 2006
Kovács M.: A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében., Lege Artis Medicinae, 16 (11): 981-987, 2006
Kovács M.: Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban., Pszichoterápia 15 (1); 19-25., 2006
Lukács L., Túry F., Argalász A., Murányi I: A testépítés gyakoriságának és az evészavarok egyes háttértényezőinek preventív vizsgálata fiatal férfiakon., Lege Artis Medicinae 16:242-247,, 2006
Major J., Ress K., Hulesch B., Túry F: A kiégés jelensége az orvosi hivatásban, Lege Artis Medicinae 16:367-373,, 2006
Neculai K., Salavecz Gy., Stauder A., Kopp M: Munkahelyi tényezők és pszichés jól-lét az oktatás és kultúra területén dolgozó nők körében, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7 (2): 111-123., 2006
Novák M, Szentkirályi A:: Az inszomnia epidemiológiája és jelentősége, Háziorvos Továbbképző Szemle 11. 730-735., 2006
Pilling J.: A gyász lélektana és a gyászolók segítésének lehetőségei, Családorvosi Fórum. (2): 27-33., 2006
Purebl Gy, Rózsa S, Danis I, Kopp M: A D-típusú személyiség skála pszichometriai jellemzői reprezentatív vizsgálat alapján., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7(3) 225-230, 2006
Purebl Gy, Rózsa S, Kopp M.: A rövid stressz kérdőív kifejlesztése és pszichometriai jellemzőinek előzetes adatai, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7(3) 217-224, 2006
Mazzag J., Pászthy B., Túry F: Az evészavarok transzgenerációs átörökítésének lehetőségei. Irodalmi áttekintés., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7.4. 269-286., 2006
Stauder A, Kopp M: Pszichiátriai kezelés gyakorisága allergiás betegek körében, Allergológia és Klinikai Immunológia, 9, 46-53., 2006
Susánszky É.; Konkolÿ Thege B.; Stauder A.; Kopp M: A WHO Jól-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7. 3. 247-256., 2006
Susánszky É, Szántó Zs.: Fiatalok és egészség, Új Ifjúsági Szemle. 4. 4. 46-55, 2006
Susánszky É, Szántó Zs, Stauder A, Kopp M: Pályakezdő fiatalok életminősége Magyarországon., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika (7) 4. 287-300., 2006
Túry F., Harmatta J: A hazai pszichiátria helyzete és aktuális problémái, Lege Artis Medicinae 16:833-838,, 2006
Túry F., Lukács L: Az evészavarok modern formái, Ideggyógy. Szemle 59:294-296., 2006
Túry F., Péter O: Az evés lélektana és szimbólumai egy filmalkotás tükrében (Marco Ferreri: A nagy zabálás)., Lege Artis Medicinae 16:994-997., 2006
Túry F., Wildmann M., László Zs., Dúll A.: Családlátogatás evészavarban szenvedőknél – környezetpszichológiai megfontolások, Magyar Pszichológiai Szemle 61:53-66,, 2006
Túry F., Wildmann M.: A családterápia szerepe az extrém súlyos anorexia nervosa kezelésében. Esetismertetés., Orvosi Hetilap 147:517-520., 2006
Túry F.: Magatartásorvoslás a hétköznapokban, Háziorvos Továbbképző Szemle 11:583-587,, 2006
Vincze G., Murányi I., Túry F.: Addikciós sajátosságok általános kórházi populációban a konzultációs-kapcsolati pszichiátria szemszögéből, Psychiatria Hungarica 21:161-167,, 2006
Zana Á, Hegedűs K, Szabó G.: A Neimeyer és Moore féle Multidimenzionális halálfélelem skála validálása magyar populáción, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3): 257-266., 2006
Szerk. Kopp M, Kovács M. E.: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón., Semmelweis Kiadó, 2006
Bánki M. Cs, Purebl Gy.: A felnőttkori inszomnia kezelési lehetőségei. In: A pszichiátriai kórképek kezelése., A Szakmai Kollégium és a Tudományos Társaság útmutatója. Szerk.: Németh Attila. Docindex. Documed., 2006
Bódizs R: Megragadható-e a személyiség és az intellektus a frontális alvás-EEG finomelemzése által? In: Halász P (szerk.) Frontális lebeny mint a neurológia és a pszichiátria közös, Melinda kiadó, Budapest pp. 91-102., 2006
Novak M, Molnar MZ, Mucsi I.: Sleep disorders in patients with chronic renal faliure. In: Andreoli, TE, Ritz E, Rosivall L (eds.): Nephrology, Hypertension, Dialysis, Transplantation., Budapest: State Printing Co. 2006. 477-485, 2006
Pilling J, Hegedűs K.: A pszichés támasznyújtás lehetőségei a hospice gondozásban. In: Bagdy Emőke - Túry Ferenc (szerk.): A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakmai protokollja., Bp. Grafológiai Intézet Kft, 260-266., 2006
Pilling J.: A hospice szemléleti és gondozási rendszere. In: Horti József, Riskó Ágnes (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 331-338., 2006
Túry F.: A családi határok vizeletben oldódnak? Enuresis nocturna – a pszichés tényezők szerepe. In: Gyakorlati gyermekgyógyászat., Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika, 2005, 22-26. old, 2006
Szeifert L, Molnár M Zs, Czira M, Kovács Á Zs, Lindner A, Ambrus Cs, Remport Á, Szentkirályi A, Novák M, Mucsi I.: Hazai vesetranszplantált betegek anémiáját meghatározó tényezők., Hypertonia és Nephrologia. 2006., 2006
Bak, Judit - Piko, Bettina: Smoke-free world for children's welfare: Perceptions of smoking in preadolescence., Children and Youth Services Review, 29, 283-293., 2007
Ádám Sz., Győrffy Zs., Kopp M.: A nők helyzete a tudományos pályán: kihívások és lehetőségek, Magyar Tudomány, 2, 238-242., 2007
Bódizs R, Sverteczki M, Mészáros E: Wakefulness-sleep transition: emerging electroencephalographic similarities with the rapid eye movement phase, Brain Research Bulletin, 2007
Bódizs R, Simor P, Csóka Sz, Bérdi M, Kopp MS: Dreaming and health promotion: a theoretical proposal and some epidemiological establishments, European Journal of Mental Health, 2008
Blom May - Georgiades A - László KD - Alinaghizadeh H - Janszky I - Ahnve S: Work and marital status in relation to depressive symptoms and social support among women with coronary artery disease, Journal of Women's Health, Vol.16. No.9., 1305-1316., 2008
Csóka Sz, Szabó G, Sáfrány E, Rochlitz R, Bódizs R: Kísérlet a felnőttkori kötődés mérésére: a Kapcsolati kérdőív (Relationship Scales Questionnaire) magyar változata, Pszichológia, 2008
Dunai Andrea - Novak M - Chung SA - Kayumov L - Keszei A - Levitan R - Shapiro CM: Moderate exercise and bright light treatment in overweight and obese individuals, Obesity, 15. 7. 1749-1757, 2007
Gáti Á, Pászthy B, Wittman I, Ábrahám I, Jeges S, Túry F: A leptin és glukóz metabolizmus evészavarokban, Psychiatria Hungarica 22: 163-169, 2007
Hegedűs Katalin - Zana Ágnes - Szabó Gábor: Az élet végi ismeretek oktatásának hatása a medikusok és az egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjére, LAM 17.2. 165-170., 2007
Hegerl U, Wittmann M, Arensman E, Van Audenhove Ch, Bouleau JH, Feltz-Cornelis Ch, Gusmao R, Kopp M, et al: The ''European Alliance Against Depression (EAAD)'': A multifaceted, community-based action programme against depression and suicidality, The World Journal of Biological Psychiatry, 2008, 9, 1, 51-59, 2008
Koerte J - Janszky I - Sundin Ö - Blom M - Georgiades A - László KD - Allinaghizadeh H - Ahnve S: Effects of a stress management program on vital exhaustion and depression in women with coronary heart disease: A randomized controlled intervention study, Journal of Internal Medicine, 2008
Konkoly Thege Barna: Frankl logoterápia és egzisztenciaanalízise az egészségpszichológia kontextusában, Pszichológia 27.3. 261-274, 2007
Kopp M: Selye János 1907-1982. Mit jelent Selye János munkássága a mai magyar társadalom számára?, Magyar Tudomány, 2008
Kopp M, Skrabski Á: A magyar népesség életkilátásai, Magyar Tudomány 9, 1149-1153, 2007
Kopp Mária: A pszichoszomatikus betegségek szociológiai háttere, előfordulása a világon, Védőnő 17.1.29-33., 2007
Kopp MS, Stauder A, Purebl Gy, Janszky I, Skrabski A: Work stress and mental health in a changing society, European Journal of Public Health, 2008
Kopp M - Skrabski Á - Székely A - Stauder A - Williams R: Chronic stress and social changes, socioeconomic determination of chronic stress, Annals of New York Academy of Sciences, 1113, 325-338, 2007
László Krisztina - Győrffy Zs - Salavecz Gy - Ádám Sz - Kopp M: Munkahelyi stressztényezők kapcsolata a fájdalmas menstruációval, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 8, 3, 229-239, 2007
Lukács L - Murányi I - Túry Ferenc: Eating and body attitudes related to noncompetitive bodybuilding in military and general Hungarian male student populations, Military Medicine 172.2.152-156., 2007
Lukács L - Murány I - Túry F: The relationship between body-building and eating attitudes in men., Applied Psychology in Hungary 2005-2006. 7-8. 52-63., 2006
Lukács L, Murány I, Túry F: A testi attitűdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 8. 131-145., 2007
Molnar MZ - Czira M - Ambrus C - Szeifert L - Szentkiralyi A - Beko G - Rosivall L - Remport A - Novak M - Mucsi I: Anemia is associated with mortality in kidney-transplanted patients - a prospective cohort study, American Journal of Transplantation 2007.7. 818-824, 2007
Molnar MZ - Szentkiraly A - Lindner A - Czira ME - Szabo A - Mucsi I - Novak M: High prevalence of patients with a high risk for obstructive sleep apnoe syndrome after kidney transplantation - association with declining renal function, Nephrology, Dialysis, Transplantation 2007. 1-7 in press, 2007
Molnar MZ - Szentkiraly A - Lindner A - Czira ME - Szeifert L - Kovacs A - Fornadi K - Szabo A - Rosivall L - Mucsi I - Novak M: Restless legs syndrome and mortality in kidney transplant recipients, Am J Kidney Dis 2007.50.5. 813-20, 2007
Neculai K., Győrffy Zs., Ádám Sz., Kopp M.: Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey, Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 2008
Palkonyai, É, Kolarz, G, Kopp MS, Bogye G, Temesvári P, Palkonyai L, Ratkó Im, Mészáros, E: Depressive symptoms in early rheumatoid arthritis: a comparative longitudinal study, Clinical Rheumatology, 26, 753-758., 2007
Piko Bettina F - Bak, Judit - Gibbons, FX: Prototype perception and smoking: Are negative or positive social images more important in adolescence?, Addictive Behaviors 2007.32. 1728-1732., 2007
Pikó Bettina - Keresztes Noémi: Serdülők egészségmagatartása két szociális megküzdési (coping) mechanizmus tükrében, Magyar Pszichológiai Szemle 2007.62.2.203-214., 2007
Seres Gabriella, Bárdos György: Pszichológiai tényezők az irritábilis bél szindrómában: a megküzdés és a kötődés vizsgálata, Magyar Pszichológiai Szemle 2006.61.3.373-398., 2006
Seres Gabriella, Bárdos György: Pszichológiai tényezők az irritábilis bél szindrómában: a megküzdés és a kötődés vizsgálata, Magyar Pszichológiai Szemle 2006.61.3.373-398., 2006
Susánszky Éva - Szántó Zsuzsa - Kopp Mária: A dohányzásról való leszokás motivációs hátterének vizsgálata, LAM 2007. 17. 8-9. 616-623, 2007
Székely A, Balog P, Benkő E, Breuer T, Székely J, Kertai MD, Horkay F, Kopp M, Thayer JF: Anxiety predicts mortality and morbidity after coronary artery and valve surgery. A 4-year follow-up study, Psychosomatic Medicine. 2007. Vol 69. 7. 625-631., 2007
Túry F, Gyányi A.: "Testzsírfóbia", a modern evészavarok egyike: a testépítő típusú evészavar, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 8:203-210, 2007
Túry F, Pászthy B.: A pszichoedukáció és az önsegítés szerepe az evészavarokban, Háziorvos Továbbképző Szemle 12:514-518, 2007
Csépe Andrea (szerk.): Összefogás a depresszió ellen, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007
Bódizs R, Csóka Sz.: Éberenlét és alvás: módosult tudatállapotok és tudatállapot-módosulások. In: Halász P (szerk.) Tudat és tudatzavarok., Budapest, Melinda Kiadó. 31-50., 2007
Bódizs R.: Alvás és álom. In: Csépe V, Győri M, Ragó A (szerk.): Általános pszichológia 1.köt., Budapest, Osiris. 553-571., 2007
Csoboth Csilla T - Kopp, Maria S: Hungary. In: Mental health promotion and mental disorder prevention across European Member States: a collection of country stories. Eds: Jane-Llopis, E. - Anderson, P, Luxembourg: European Communities. 2006.83-84., 2006
Kopp MS: Cultural transition, In: Encyclopedia of Stress, Volume 1 (Ed G.Fink), Academic Press, San Diego, 2007. 2nd Edition, 678-682., 2007
Kopp MS: The Central-Eastern European health paradox: why are men more vulnerable in a changing society? In: From Slavery to citizenship (Ed: Richard Ennals), John Wiley and Sons, London, 2007
Lajtai László: Alkoholhasználat és alkoholfüggőség. Miért éppen alkohol? In: Az addiktológiai alapjai I. szerk. Demetrovics Zs., ELTE Eötvös K. 2007. 73-106., 2007
Lajtai László: Kapcsolat roma (cigány) páciensekkel. In: Orvosi kommunikáció. Szerk. Pilling János 2. átdolg.kiad., Budapest, Medicina 2008. 335-350, 2008
Piko B, Kopp M: The role of a transdisciplinary approach in the health field: applying behavioral science in theory and practice. In: Holger Hoffmann-Riem (ed.): Transdisciplinary approaches in science, Transdisciplinary approaches in science, 2007, pp.305-314, 2007
Pilling János - Cserháti Zoltán: Kommunikáció szomatizáló páciensekkel. In: Orvosi kommunikáció. Szerk. Pilling János. 2.átdolg.kiad., Budapest, Medicina 2008. 210-226., 2008
Pilling János: Az agresszió megelőzésének és kommunikációs kezelésének lehetőségei. In: Orvosi kommunikáció. Szerk. Pilling János. 2.átdolg.kiad., Budapest, Medicina 2008. 293-305, 2008
Schmied-Schwaiger Zsuzsanna: Az iskolai depresszió- és szuicidprevenció lehetőségei és korlátai. In: Összefogás a depresszió ellen. Kézikönyv a segítő foglalkozásúak számára. Szerk. Csépe Andrea, Budapest, Semmelweis Kiadó 2007. 88-99., 2007
Stauder A: Stressz és stresszkezelés, In: Kállai J - Varga J - Oláh A (szerk) Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest, Medicina 2007. 153-176., 2007
Susánszky Éva - Hajnal Á - Szirtes M: Depresszióval és öngyilkossággal kapcsolatos lakossági attitűdök vizsgálata, In: Összefogás a depresszió ellen. Kézikönyv a segítő foglalkozásúak számára. Szerk. Csépe Andrea. Budapest, Semmelweis Kiadó. 2007. 48-68., 2007
Székely András - Purebl György: A depresszió területi megoszlása Magyarországon 1995-2002 között, In: Összefogás a depresszió ellen. Kézikönyv a segítő foglalkozásúak számára. Szerk. Csépe Andrea. Budapest, Semmelweis Kiadó. 2007. 28-47., 2007
Túry Ferenc: A pszichoszomatikus zavarok mintabetegségei: az evés zavarai, In: Bevezetés a pszichológiába. Szerk: Czigler I., Oláh A. Budapest, Osiris 2007. 286-304., 2007
Baranyai Réka - Bakos G - Steptoe A - Wardle J - Kopp M: Egyetemisták és főiskolások szívbetegséggel kapcsolatos egészségmagatartása, rizikótudata és hiedelmei, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2006.7.2, 125-138., 2006
Barótfi, Szabolcs - Monar MZS - Almasi, Cs et al: Validation of the Kidney Disease Quality of Life- Short Form questionnaire in kidney transplant patients, J. Psychosom.Res. 2006. 60. 495-504., 2006
Brassai László, Pikó Bettina, Keresztes Noémi, Jennifer B. Unger: Kulturális értékek kultúrközi vizsgálata egyetemisták körében, Pszichológia 2006; 26(3): 265-274, 2006
Dégi László Csaba, Szabó Béla: A felnőtt-középkorú lakosság egészségmagatartásának pszichoszociális vetületei, Erdélyi Pszichológiai Szemle, 2006, 7. 191-205, 2006
Dégi László Csaba: Onkopszichológiai beavatkozások hatékonyságvizsgálata a daganatos betegek életminősége és túlélési esélye szempontjából, Psychiatria Hungarica, 2006, 21.2. 138-146, 2006
Goodwin RD - Castro M - Kovacs M: Major depression and allergy: does neuroticism explain the relationship?, Psychosom Med. 2006. 68. 94-98., 2006
Hegedus Katalin - Zana Ágnes - Szabó Gábor: Az élet végi ismeretek oktatásának hatása a medikusok és az egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjére, Lege Artis Medicinae 17.2.165-170., 2006
Keresztes Noémi, Pikó Bettina: A dél-alföldi régió ifjúságának fizikai aktivitását meghatározó szociodemográfiai változók, Magyar Sporttudományi Szemle 2006; 1: 7-12., 2006
Keresztes Noémi, Pikó Bettina: Középiskolás fiatalok pszichoszociális egészsége és értékorientációja fizikai aktivitásuk tükrében, Egészségfejlesztés 2006; 4: 19-28., 2006
Keresztes Noémi, Pluhár Zsuzsanna, Pikó Bettina: Fiatalok életmódja és egészsége a lakóhely tükrében, Új Pedagógiai Szemle 2006; 6: 36-47, 2006
Konkoly Thege B.; Martos T.: Az Életcél-kérdőív magyar változatának jellemzői., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7. 153-170., 2006
Martos Tamás, Szabó Gábor, Rózsa Sándor: Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán, Mentálhigiéné és Pszcihoszomatika 2006. 7. 171-192., 2006
Pikó Bettina, Keresztes Noémi, Pluhár Zsuzsanna: Aggressive behavior and psychosocial health among children, Personality and Individual Differences 2006; 40: 885-895, 2006
Pikó Bettina, Keresztes Noémi: Pszichoszomatikus tünetképzés, mint egészségindikátor a korai serdülőkorban: Magatartás-epidemiológiai elemzés, Orvosi Hetilap 2006; 18 (147): 819-825, 2006
Pikó B - Bak J: Children's perceptions of health and illness: Images and lay concepts in preadolescence, Health Education Research 2006 21(5):643-53, 2006
Rózsa S, Kő N, Csoboth Cs, Purebl Gy, Beöthy-Molnár A, Szebik I, Berghammer R, Réthelyi J, Skrabski Á, Kopp M: A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 6: 275-294, 2005
Rózsa, S., Purebl, G., Susánszky, É., Kő, N., Szádóczky, E., Réthelyi J., Danis, I., Kopp, M.: A coping dimenziói, a Coping kérdőív magyar változata, Alkalmazott Pszichológia (in press), 2008
Salavecz Gyöngyvér - Neculai K - Jakab E: A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2006.7.2. 95-110., 2006
Shen Jianhua - Sharon A Chung, Leonid Kayumov, Henry Moller, Naheed Hossain, Xuehua Wang, Prativa Deb, Frank Sun, Xin Huang, Marta Novak, Darryl Appleton, Colin M Shapiro: Polysomnographic and Symptomatological Analyses of Major Depressive Disorder Patients Treated With Mirtazapine, Can J Psychiatry, Vol 51, No 1, January 2006, 2006
Smudla Anikó: A cadaver donorokból történő szervkivétel jogi, etikai és társadalmi vonatkozásai Magyarországon, Lege Artis Medicinae, 16 (5): 480-487, 2006
Smudla Anikó, Ökrös Ilona: A cadaver donorokból történő szerv- és szövetkivétel: hatályos jogszabályok és gyakorlat, Aneszteziológia és Intenzív Terápia 2006. 36(3):121-125, 2006
Szabó L., Pászthy B., Túry F.: Az apák szerepe az evészavarok családdinamikájában, Pszichoterápia 15: 406-415, 2006
Szentkirályi A; Molnár M Zs; Ambrus Cs; Szeifert L; Kovács Á; Pap J; Remport Á; Mucsi I; Novák M: Nyugtalan lábak szindróma vesetranszplantált betegekben. (Restless legs syndrome in kidney transplanted patients), Hypertonia és Nephrologia 2005; 9(2): 105-112, 2005
Kopp M: Pszichoszociális tényezők jelentősége, különös tekintettel a megelőzésre, In: Pszichoonkológia (szerk: Riskó Á), Medicina, Budapest, pp.42-49., 2006
Kovács ME: Quality of life and health of aging women in Hungary. Characteristics and bio-psycho-social background factors. In: Backes GM - Lasch V - Reimann K eds.: Gender, health and aging. European perspectives on life course, health issues and social challenges., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. 175-202., 2006
Kovács M: Pszichoneuroimmunológia - onkopszichológiai vonatkozások., In: Horti J - Riskó Á: Onkopszichológia a gyakorlatban. Budapest: Medicina 2006. 50-54., 2006
Riskó Á., Túry F.: Pszichoszomatikus betegek pszichoterápiája, In: A pszichoterápia tankönyve, II.kiadás. Szerk.: Szőnyi G., Füredi J. Medicina, Budapest (nyomdában), 2006
Rózsa S, Réthelyi J, Stauder A, Susánszky É, Mészáros E, Skrabski Á, Kopp M: A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés tervezése, statisztikai módszerei, a minta leíró jellemzői és az alkalmazott kérdőívek., In: Kopp M, Kovács M (szerk) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest, 70-83, 2006
Túry F., Lukács L., Szabó Sz.: Az evés és a testkép zavarai a sportban., In: Kurimay T., Kárpáti R., Lénárt Á. (szerk.) Szemelvények a sportlélektan és a sportpszichiátria területéről. Coincidencia, Budapest (nyomdában), 2006
Balog Piroska - Dégi L. Csaba: A családi támogatottság szerepe a daganatos nők pszichoszociális sérülékenységének csökkentésében, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2005. 6.1. 17-34., 2005
Balog Piroska - Mészáros Eszter: A házastársi stressz, a depressziós tünetek és a cardiovascularis vulnerabilitás összefüggései nőknél, Lege Artis Medicinae 2005.15.8-9. 685-692., 2005
Bódizs, R., Sverteczki, M., Lázár, A.S., Halász, P.: Human parahippocampal activity: non-REM and REM elements in wake-sleep transition, Brain Research Bulletin 2005; 65(2): 169-176, 2005
Bódizs R, Kis T, Lázár AS, Havrán L, Rigó P, Clemens Z, Halász P: Prediction of general mental ability based on neural oscillation measures of sleep, J. Sleep Res. 2005. 14.285-292., 2005
Csoboth CT, Birkás E, Purebl G: Living in Fear of Experiencing Physical and Sexual Abuse is Associated with Severe Depressive Symptomatology Among Young Women, Journal of Women's Health 14 (5): 441-448, 2005
Győrffy Zsuzsa - Ádám Szilvia - Kopp Mária: A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota - országos reprezentatív minta alapján, Orvosi Hetilap 2005. 146. 26. 1383-1391, 2005
Keresztes Noémi, Pluhár Zsuzsa, Pikó Bettina: Társas hatások szerepe a serdülők fizikai aktivitási magatartásában, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2005. 6.1.35-51., 2005
Kopp MS, Skrabski Á, Kawachi I, Adler NE: Low socioeconomic status of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality, J. Epidemiology and Community Health 2005.59, 675-678, 2005
Kopp M: Európai szövetség a Depresszió ellen. Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkossági magatartás ellen, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2005. 6,2,147-152, 2005
Molnar MZ, Novak M, Ambrus C, Szeifert L, Kovacs A, Pap J, Remport A, Mucsi I: Restless Legs Syndrome in patients after renal transplantation, Am J Kidney Dis. 2005 45.2.388-96, 2005
Mucsi I, Molnar MZ, Ambrus C, Szeifert L, Kovacs AZ, Zoller R, Barotfi S, Remport A, Novak M: Restless legs syndrome, insomnia and quality of life in patients on maintenance dialysis, Nephrol Dial Transplant 2005 20.3.571-7, 2005
Novak M, Mah K, Molnar MZ, Ambrus C, Csepanyi G, Kovacs A, Vamos E, Zambo M, Zoller R, Mucsi I, Devins GM: Factor structure and reliability of the Hungarian version of the Illness Intrusiveness Scale Invariance across North American and Hungarian dialysis patients, J Psychosom Res. 2005 58.1.103-10, 2005
Pilling János - Cserháti Zoltán: A szomatizáció kezelése a mindennapi orvosi gyakorlatban, Alkalmazott Pszichológia 2005. 7.2.59-73., 2005
Skrabski Á, Kopp MS, Sándor Rózsa, János Réthelyi, Richard Rahe: Life meaning: an important correlate of health in the Hungarian population, Int J. Behavioral Medicine, 2005.12,2,78-85., 2005
Szanto Z, Susanszky E, Kopp M: Relationships between unfavourable health status and smoking cessation attempts in Hungary, Sozial- und Praventivmedizin 2005.50.324-333., 2005
Szumska I, Túry F, Csoboth C, Réthelyi J, Purebl G, Hajnal Á: The prevalence of eating disorders and weight-control methods among young women: A Hungarian representative study, European Eating Disorders Review 13(4):278-284, 2005
Túry F, Újszászy L: Az irritábilis bél szindróma pszichológiai vonatkozásai, Háziorvos Továbbképző Szemle 10:325-328, 2005
Vincze G, Túry F, Murányi I, Kovács J: Depresszió a szomatikus medicinában - a konzultációs-kapcsolati pszichiátria szükségessége, Lege Artis Medicinae 15:53-59, 2005
Vincze G, Túry F: A konzulens (liaison) pszichiáter helye és szerepe a medicinában, Háziorvos Továbbképző Szemle 10:584-586, 2005
Johannessen H, Lázár I (eds): Multiple Medical Realities: Patients and Healers In Biomedical, Alternative and Traditional Medicine, Oxford: Berghahn Publ, 2005
Németh Erzsébet: A társadalmi szintű kommunikáció alapelvei, In: Mészáros Aranka (szerk.) A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. Miskolc Z-Press, 2006
Németh Erzsébet: A meggyőzés folyamata és az egészségkommunikáció hatékonysága, In: Rezidensképzés. Pilling János (szerk.) Semmelweis Kiadó, 2005
Túry F., Szumska I: Az evészavarok kognitív viselkedésterápiája, In: Mórotz K, Perczel-Forintos D (szerk) Kognitív viselkedésterápia. Medicina, Budapest, 499-526, 2005
Percezl Forintos Dóra, Rózsa Sándor, Kopp Mária: A Beck-féle Reménytelenség Skála rövidített változatának vizsgálata Magyarországon egy országos reprezentatív felmérés tükrében, Psychiat Hung 2007, 22(5): 379-389, 2007
Susánszky Éva, Kopp Mária, Székely András: Depresszió Stop - "Európai Szövetség a Depresszió Ellen" a magyarországi program bemutatása és eredményei I., Magyar Epidemiológia, 2007; 4: 37-41., 2007
Back »