Methods of communication in the Carpathian Basin during the Reformation: Early Modern European models and Hungarian characteristic (1550-1700)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49863
Type NI
Principal investigator Bitskey, István
Title in Hungarian A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
Title in English Methods of communication in the Carpathian Basin during the Reformation: Early Modern European models and Hungarian characteristic (1550-1700)
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Hungarian Literature and Cultural Studies (University of Debrecen)
Participants Csorba, Dávid
Fazakas, Gergely Tamás
Fekete, Csaba
Gábor, Csilla
Győri, L. János
Imre, Mihály
Luffy, Katalin
Oláh, Szabolcs
Tóth, Zsombor
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 19.319
FTE (full time equivalent) 7.92
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatócsoportunk célja a kora újkori művelődéstörténet kommunikációs stratégiáinak különböző tudományos megközelítésekkel végzett interdiszciplináris (irodalomtörténeti, eszmetörténeti, egyháztörténeti, könyvtörténeti, antropológiai stb.) vizsgálata volt, tekintettel a Kárpát-medence multikonfesszionális jellegére, valamint ennek a kulturális közegnek az európai összefüggésrendszerére. Projektünk egyik legfontosabb eredménye több 16-17. századi magyar, elsősorban protestáns nyomtatott és kéziratos szöveg papíralapú vagy digitális publikálása, valamint számos, ezekhez kapcsolódó feldolgozások (tanulmányok, tanulmánykötetek, monográfiák) megjelentetése. Kutatócsoportunk integrálta régiónk és Erdély összesen négy intézményében folyó reformáció- és puritanizmus-kutatásokat. A kutatási potenciál koncentrálásának, valamint néhány nyugat-európai kora újkor kutató intézménnyel való kapcsolatunknak köszönhetően az elmúlt három évben összesen hat szimpózium megrendezésében vállalhattunk szerepet Debrecenben és Kolozsvárott, illetve konferencia- és kutatóutakat tehettünk nagy-britanniai és németországi partnerintézményeinkbe.
Results in English
Our Research Group was involved in an interdisciplinary research project in order to explore the strategies of communication in early modern cultural history through different academic disciplines (literary history, history of ideas, church history, history of books, anthropology etc.), taking into account the multi-confessional character of the Carpathian Basin and the European context of this cultural community. The most important achivements of the project are many printed and digital critical editions of Hungarian (primarily Protestant) printed materials and manuscripts written in the sixteenth-, and seventeenth-centuries, as well as several studies, collections of studies, and monographs on these resources. We have integrated the research on Reformation and Puritanism conducted at four research institutions in our region and in Transylvania. Thanks to the concentration of the reserach potential, and our connections with some Western-European research institutes for Early Modern studies we were able to take part in the organisation of six conferences in Debrecen and Kolozsvár (Cluj) in the last three years, and we travelled for symposions and research to our partner institutes in United Kingdom and Germany.
Full text http://real.mtak.hu/2040/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Imre Mihály: A Rimay-filológus Szenci Molnár Albert, Irodalomtörténet (közlésre elfogadva), 2006
Bitskey István: Mars és Pallas között (Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006
Bitskey István: Képtisztelet vagy bálványozás? Pázmány Péter hitvitái a szentek ábrázolásáról, ''Tenger az igaz hitrűl való egyenetlenségek eláradott özöne''. Tanulmányok 16–19. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI J., TASI R., Miskolc, 67-78., 2005
Fekete Csaba: Veresegyházi négyszáz szarvashibája. [Himnológiai adalék: egy Tótfalusi Kis Miklóstól vett adat félremagyarázása.], Sárospataki Füzetek 2005/2 58-64., 2005
Luffy Katalin: „Mint valami azél tükörben élőven láttatom” – A nemzet metaforái Medgyesi Pál műveiben, A történetmondás rétegei a kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Scientia, 35–74., 2005
Bitskey István: Bálint Balassi, der erste grosse Dichter der ungarischen Sprache, Miteinander (Schriftenreihe des Ungarischen Kulturinstituts, Bd. 4), Stuttgart, 150-159., 2005
Bitskey István: Bél Matthias, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 25, Hg. Traugott BAUTZ, Herzberg, 50-51., 2005
Bitskey István: Katholische Reform und Gegenreformation in Ungarn. Ein Bericht über neuere Forschungen, Historisches Jahrbuch (München), Bd. 125, 395–412., 2005
Bitskey István: Krakkói humanista verseskötet a magyar történelemről, Lengyelek és magyarok a XVI. századi Európában, szerk. Amedeo di FRANCESCO, NAGY László Kálmán, Krakkó, 43–60., 2005
Csorba Dávid: ''Bánkódó lélek'' és mezővárosi társadalom: id. Köleséri Sámuel prédikációi, Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), szerk. SZABÓ András, Bp., 2005 (Historia Litteraria, 18), 175-184., 2005
Bitskey István: A nádor és az érsek (Esterházy Miklós vitája Pázmány Péterrel), Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára, szerk. ANGI János és BARTA János, Debrecen, 55-62., 2005
Bitskey István: Reprezentáció és mecenatúra Pázmány Péter udvarában, Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16–17. században, szerk. G. ETÉNYI Nóra, HORN Ildikó, Bp., 361–374., 2005
Bitskey István: ''Nem lehet a magyar irodalmat szárazon előadni''. Bán Imre emlékezete, Alföld, 2005/12, 49–58., 2005
Bitskey István: ''Csudájok vagy magyar poétáknak''. Sárközy Péter: Faludi Ferenc, Hitel, 2005/9, 117-120., 2005
Bitskey István: ''Nem úgy bátya!'' Marginálisok Pázmány Kalauzában, ''Nem sűlyed az emberiség!'' Album amicorum Szörényi László LX születésnapjára, szerk. JANKOVICS József, SZABÓ G. Zoltán, Bp., CD, Nr. 42. 1–6., 2005
Bitskey István: Az interdiszciplináris komparatisztika úttörője: Húgó Meltzl, Klió, 2005/3, 3–6., 2005
Bitskey István: ''Festés, faragás nálunk'' (Jávor Anna: J. L. Kracker, egy késő barokk festő), Hitel, 2005/12, 123-125., 2005
Imre Mihály: A vizsolyi Biblia egyik forrása - Petrus Martyr (szövegközléssel), Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2006
Oláh Szabolcs: Niklas LUHMANN: Az írás formája, Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. BÓNUS Tibor, KELEMEN Pál, MOLNÁR Gábor Tamás, Ráció Kiadó, Bp., 431-455., 2005
Oláh Szabolcs: A hívő ember képe és a lelkipásztori felügyelet nyelve Melius Péter igehirdetésében, Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), szerk. SZABÓ András, Bp., (Historia Litteraria, 18), 59-75., 2005
Oláh Szabolcs: A tanúságra hívás retorikája és a vita dialektikai elvű elutasítása (BORNEMISZA Fejtegetése és TELEGDI Felelete), „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne” (Tanulmányok 16-19. századi hitvitáinkról). Szerk. HELTAI J.,TASI R., Miskolc, 13-33., 2005
Gábor Csilla: Szentek történetei a XVII. század magyarországi katolikus prédikációirodalmában, A történetmondás rétegei a kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Scientia, 107–137., 2005
Oláh Szabolcs: Lírai „után-mondás”, tropológia és valóságképzet a XVII. századi lelki énekekben, A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. BALÁZS Mihály, ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, Szeged, 281-293., 2005
Gábor Csilla: Luis de Granada az imádságról és az elmélkedésről, Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, Budapest, 22–24., 2005
Tóth Zsombor: Élettörténet és emlékezet: a „Mentség” historiográfiai vizsgálatának tanulságai, A történetmondás rétegei a kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Scientia, 203-231., 2005
Fazakas Gergely: Az „árvaság” reprezentációja a kora újkorban: egy kulturális szerepminta értelmezési lehetőségei (Előtanulmány), Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére, szerk. BERTHA Zoltán, EKLER Andrea, Budapest, 99-114., 2005
Fazakas Gergely: Egy XVII. századi „kegyességi sikerkönyv” mai olvasási lehetőségei – Gondolatok Medgyesi Pál Praxis pietatis-ának legújabb kiadásáról, Egyháztörténeti Szemle, 6(2005/1), 116-122., 2005
Fazakas Gergely: Emlékezés a 100 esztendeje született Bán Imre professzorra, Református Tiszántúl, 13(2005/6), 21–22., 2005
Fazakas Gergely: Brit-magyar együttműködés a kora újkor kutatásában, Debreceni Szemle, 13(2005/1), 151–153., 2005
Fekete Csaba: Szenci Molnár Albert keresztelési éneke, Confessio 29(2005) 67-77., 2005
Fekete Csaba: Pálóczi Horváth Ádám virágvasárnapi énekének eredeti és átdolgozott alakja, Magyar Egyházzene XII (2004/205) 59-69., 2005
Fekete Csaba: Orgonaemlékek és védett épületek orgonái kezelésére, fenntartására, a védetté nyilvánított orgonákkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó irányelvek, Magyar Egyházzene XII (2004/205) 466-468., 2005
Fekete Csaba: Dőltbetűs énekeskönyvünk. [Versszedés és tipográfia.], Református Egyház LVII (2005) 166-168., 2005
Fekete Csaba: Liturgia Claudiopolitana. A református istentisztelet rendje Kolozsvárott 1670 táján (szövegközléssel), Debrecen, (Acta Patacina XVIII. - A Debreceni Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének kiadványai 1.), 2005
Fekete Csaba: Filioque et Niceanum, Theologiai Szemle XLVIII (2005) 69-74., 2005
Fekete Csaba: Óra || jóra - avagy adalékok egy Csokonai idézte rímpárhoz, Debreceni Szemle, XIII (2005) 77-96., 2005
Bitskey István: Militia et littera. Volkscharakterologische Ungarn-Topoi in der frühen Neuzeit, Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit, Hgg. D. BREUER, G. TÜSKÉS, Beihefte zu Simpliciana 1, Peter Lang, Bern–Berlin–usw. 111-124, 2005
Bitskey István: Historie und Politik, Camoenae Hungaricae, 89-104., 2006
Bitskey István: A német nyelvterület jezsuita egyetemei és Magyarország a kora újkorban, A jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. Szilágyi Csaba, Piliscsaba, 481-496, 2006
Bitskey István: Végvár és kultúra, Magyarország védelme - Európa védelme, szerk. Petercsák Tivadar, Berecz Mátyás, Eger, 185-197 (Studia Agriensia 24), 2006
Bitskey István: A Bocskai-Apológia előtörténete, "Frigy és békesség legyen" A bécsi és a zsitvatoroki béke, szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Debrecen, 2006, 177-182., 2006
Oláh Szabolcs: Az individualitás feletti értelemkonstrukció szerepe Bán Imre stílusfogalmában, Szerep és közeg: Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, szerk. OLÁH Szabolcs, SIMON A., SZIRÁK P., Bp., Ráció Kiadó, (Ráció-Tudomány 9.), 2006
Imre Mihály: Újfalvi Imre debreceni kiadványa: A. Spethe-Szenci zsoltárai, németországi párhuzamok, A zsoltár a régi magyar irodalomban, szerk. SZABÓ András, Budapest, 2008 (közlésre elfogadva), 2008
Oláh Szabolcs: Az egyháztörténet-írás rejtőzködő programja. (Bán Imre tudósi szerepei 1941 és 1956 között), Bán Imre emlékezete. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből III., szerk. FAZAKAS Gergely Tamás és HOLLÓSI Gábor, Debrecen, 2006, 28-40., 2006
Oláh Szabolcs: Türkenkrieg als öffentliche Rechtfertigung politischen Handelns. (Beispiele zur Selbststilisierung von Habsburg-Herrschern im 16. Jahrhundert), Hercules Neolatinus (Societas Neolatina Hungarica), ed. László HAVAS, Imre Tegyey, Debrecen, 2006, 137-159., 2006
Imre Mihály: A bibliai hagyomány hasonmása, Oppenheimi Biblia - 1612., Debreceni Disputa, 7-8., 2006
Csorba Dávid: Apafi fejedelem mecenaturaja, Debreceni Szemle, úf. 14 (2006/2), 192-203., 2006
Győri L. János: Egész Magyarországnak és Erdélységnek világosító lámpása". A Debreceni Református Kollégium története, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2006
Győri L. János: Die paradigmatische Analogie von Israel und Ungarn in der Reformationszeit, Die Ideologie der Formen. "Studia Humanitatis" 14, Hrg. Von József Jankovics und S. Katalin Németh, Balassi Kiadó, Budapest, 2006, 23-35., 2006
Tóth Zsombor: Az új életre hozatott Gyöngyösi István (1998–2005), Korunk, 2006/1, 125–127., 2006
Tóth Zsombor: A történelmem terhe. Antropológiai szempontok a kora újkori magyar írásbeliség textusainak értelmezéséhez, Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 2006
Tóth Zsombor: Erdélyi emlékiratok angolul és románul, KLIÓ, 2006/1, 116–124, 2006
Fazakas Gergely: Bán Imrével beszélget Bitskey István (1988), A szöveget a beszélgetésről készült videofelvétel alapján – jegyzetekkel – közzéteszi, Bán Imre emlékezete (Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből III.), szerk. Fazakas Gergely, Hollósi Gábor, Debrecen, 72-85., 2006
Fazakas Gergely (szerkesztette, bevezető) (szerk. Hollósi Gáborral): Bán Imre emlékezete (Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből III.), Debrecen, 2006
Fazakas Gergely: Técsi J. Miklós Lilium humilitatisának (1659) kiadástörténete - szövegközléssel, Könyv és könyvtár 28(2006), 53-146., 2006
Fazakas Gergely: „El-távozott a’ mi-magyar Izraëlünktül a’ dicsösség” (Köleséri Sámuel panaszimádságai 1666-ból) - szövegközléssel, Könyv és Könyvtár (2005), 65-124,, 2005
Fazakas Gergely: A kora újkori magyar kálvinizmusról - angolul, BUKSZ, 2006. nyár, 142-152., 2006
Fekete Csaba: Egységes, avagy egyforma? Hozzászólás Bustya Dezső tanulmányához. [Liturgia és himnológia.], Református Szemle 99 (2006/4), 2006
Fekete Csaba: Az Úrnak vacsorájáról való közönséges keresztyéni vallás, mellyet a keresztyéni Tanitók (...) a vásárhellyi szent Sinatba töttek (...), Hasonmás kiadás és kísérőtanulmány, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Corvina Alapítványának Baráti Köre, 2006
Fekete Csaba: Jer, áldott vendég! [Adventi énekeink.], Sárospataki Füzetek 19 (2006/1), 2006
Fekete Csaba: Samarjai Máté János: Az éneklésekről. (szövegközlés bevezetéssel), Zsoltár XIII (2006), 2006
Fekete Csaba: Martonfalvi Tóth György: Keresztyéni inneplés avagy lelki szent mesterség (szövegközlés bevezetéssel), Zsoltár XIII (2006), 2006
Bitskey István: Studenten an katolischen Universitäten des Heiligen Römischen Reiches, Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutshen und österreichischen Hochschulen, Hg. von Márta Fata, Gyula Kurucz, Anton Schindling, Stuttgart, 2006, 115-134., 2006
Bitskey István: "Nem lehet a magyar irodalmat szárazon előadni". Bán Imre emlékezete, Bán Imre emlékezete (Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből III.), szerk. Fazakas Gergely, Hollósi Gábor, Debrecen, 10-17., 2006
Imre Mihály: A puritánizmus fogalmának jelentésváltozatai Bán Imre műveiben, Bán Imre emlékezete (Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből III.), szerk. Fazakas Gergely, Hollósi Gábor, Debrecen, 40-44., 2006
Fekete Csaba: Bán Imre, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának olvasója, Bán Imre emlékezete (Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből III.), szerk. Fazakas Gergely, Hollósi Gábor, Debrecen, 60-65., 2006
Imre Mihály: Das poetische Programm des Psalteriums von Albert Szenci Molnár im Kontext des 16. Jahrhunderts, Die Ideologie der Formen. ''Studia Humanitatis'' 14, Hrg. Von József Jankovics und S. Katalin Németh, Balassi Kiadó, Budapest, 2006, 37-49., 2006
Oláh Szabolcs: Denk- und Schreibmodelle im Bibelverständnis von P. Bornemisza und N. Telegdi. Entwurf, dargestellt anhand der exegetischen Methodiklehrbücher von Petrus Palladius und Niels Hemmingsen (1559-1560), Die Ideologie der Formen. ''Studia Humanitatis'' 14, Hrg. Von József Jankovics und S. Katalin Németh, Balassi Kiadó, Budapest, 2006, 123-135., 2006
Oláh Szabolcs: A szaktudományok metaforikus megfeleltetése a humanitas egyetemes vizsgálatában (Szakbírálat Balogh Piroska Ars scientiae. Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz könyvéről), Irodalomtörténet, 2007/3, 2007
Oláh Szabolcs: A meghirdetett Ige mediális és hermeneutikai szerepe az önmegértésben (A kétélű tőr képzete Medgyesi Pál 1650-es tankönyvében), sajtó alatt, Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Oláh Szabolcs: Bálint Balassi - Biograph, Das lyrische Werk (közlésre elfogadva), Kindlers Literatur Lexikon, 3. völlig neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Hans Ludwig ARNOLD, Verlag J.B. Metzler, Stutgart/Weimar, 2008
Oláh Szabolcs: „Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd”. A kegyességgyakorlás nyelve (Medgyesi Pál: Praxis pietatis és Doce nos orare), (sajtó alatt), Humanizmus, religio, identitástudat a kora újkori Magyarországon (Studia litteraria), szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Debrecen, 2007
Oláh Szabolcs: Miklós Zrínyi - Biograph, Der Fall von Sziget, Heilmittel gegen das türkische Opium (közlésre elfogadva), Kindlers Literatur Lexikon, 3. völlig neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Hans Ludwig ARNOLD, Verlag J.B. Metzler, Stutgart/Weimar, 2008
Oláh Szabolcs: Janus Pannonius - Biograph, Das lyrische Werk, (közlésre elfogadva), Kindlers Literatur Lexikon, 3. völlig neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Hans Ludwig ARNOLD, Verlag J.B. Metzler, Stutgart/Weimar,, 2008
Oláh Szabolcs: Machiavelli, az államérdek elméletírója, Debreceni Disputa, 2007/7-8, 97–102., 2007
Oláh Szabolcs: Az eltérések szinopszisa a XVI. századi verses bibliai históriák és verses prédikációk összes szövegváltozataiban, http://www.irodalom.arts.unideb.hu/Reformacio/refindex.html, 2008
Oláh Szabolcs: A vitahelyzet megalkotása. Mediális technológiák 1578-ból és 2006-ból, Nemzeti művelődés – egységesülő világ, szerk. Szegedy-Maszák Mihály et al., Bp., Ráció Kiadó, 2008 (közlésre elfogadva), 2008
Oláh Szabolcs: Exegézis, kommunikáció, uralkodóeszmény (A „fejedelem” témájának retorikus szerepkörei Bornemisza Péter prédikációiban), A politika műfajai a régi magyar irodalomban, szerk, BENE Sándor, 2008 (közlésre elfogadva), 2008
Imre Mihály: 400 éve miénk Szenci Molnár zsoltároskönyve (Tu es Orpheus Pannoniae - Te Pannonia Orpheusa), Református Tiszántúl, 2007/5-6. 28-30., 2007
Imre Mihály: Régi magyar könyvkultúra Kolozsvárott, Könyv és Könyvtár, Debrecen, 2006, 273-276., 2006
Imre Mihály: Kortárs lexikográfiai elméletek érvényesülése Szenci Molnár Albert szótárkiadásaiban, Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, szerk. SZABÓ András, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, 2007, 30-89., 2007
Imre Mihály: Az ember világgá tágul és egyéniséggé sűrűsödik „...az Úristen, minden dolgok fénye, engem, a fény magyarázóját, megvilágosít”, Debreceni Disputa, 2007/7-8, 4–8., 2007
Imre Mihály: A marburgi magyar peregrináció és a Verbesserungswerk kapcsolata (sajtó alatt), Humanizmus, religio, identitástudat a kora újkori Magyarországon (Studia litteraria), szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Debrecen, 2007
Imre Mihály: Der Topos Querela Hungariae (Klage von Ungarn) in der Literatur des 16. und des 17. Jahrhunderts (közlésre elfogadva), „Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert”, Leipzig, 2008
Imre Mihály: Ikonographische Präsentazion der Wittenberger Geschichtsauffassung im Speculum pontificum romanorum von István Kis Szegedi (közlésre elfogadva), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa 1550-1700: Identitätsbildung und kulturelle Modernisierung in multikonfes-sionellen Regionen), 2008. Leipzig, 2008
Imre Mihály: Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben, Budapest, Balassi Kiadó (Humanizmus és Reformáció), 2008. (sajtó alatt), 2008
Gábor Csilla: Doctrine-Virtue-Memory, Kolozsvár, Cluj University Press, 2007
Gábor Csilla: Hagiográfia és polémia. Monoszlói András és Gyarmathi Miklós vitája a szentek tiszteletéről, Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Sapientia, 2007
Gábor Csilla (szerk.): Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban, Kolozsvár, Sapientia, 2007
Gábor Csilla (szerk. Balázs Mihállyal): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, Kolozsvár, Sapientia, Kolozsvár, Sapientia, 2007
Gábor Csilla: Emlékezés és felejtés, devóció és konfesszió (Kornis Gáspár emlékirata és környezete), Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. Gábor Csilla, Balázs Mihály, Kolozsvár, Sapientia, 233-245., 2007
Gábor Csilla: Kegyesség és (inter)konfesszió, sajtó alatt, Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Gábor Csilla: Változatok a sorsértelmezésre: Csete István prédikációi Mária országáról és annak történetéről , sajtó alatt, Humanizmus, religio, identitástudat a kora újkori Magyarországon (Studia litteraria), szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Debrecen, 2007
Csorba Dávid: Szerémi György emlékezete – Emlékezeti rétegek egy Mohács körüli történetben, Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. Gábor Csilla, Balázs Mihály, Kolozsvár, Sapientia, 447-456., 2007
Csorba Dávid: Heraldika, prédikáció, „debreceniség”. Architektúra és architextúra a kora újkori Debrecenben, Mediárium 1 (2007/3-4), 295-309., 2007
Csorba Dávid: Eddig ismeretlen Dante-allúzió a régi magyar irodalomból, Italianistica Debreceniensis 14 (2007), 81-98., 2007
Csorba Dávid: Doctrina és pietas Misztótfalusi Kis Miklós kiadói tevékenységében (közlésre elfogadva), Könyv és Könyvtár, 2008
Csorba Dávid: Két elveszett Bibliafordítás (közlésre elfogadva), Mediarium, 2008
Csorba Dávid: Egy bártfai kalendárium kalandos eltűnése (közlésre elfogadva), Magyar Könyvszemle, 2008
Tóth Zsombor: Usus doctrinae: Cserei Mihály 1712-es Praxis pietatis olvasata, sajtó alatt, Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Bitskey István, Csorba Dávid, Tasi Réka: ''Homályban és tükör-által'' (Barokk kori prédikátorok az isteni természetről), sajtó alatt, Festschrift XY születésnapjára., 2008
Csorba Dávid: A 17. századi protestáns kegyesség historiográfiája (sajtó alatt), Tanulmányok a 16–17. századi magyar és európai kálvinizmus historiográfiájáról, szerk. Csorba Dávid, Fazakas Gergely, Graeme Murdock, Debrecen., 2008
Csorba Dávid: A puritán formakincs mítosza: a keserű-édes kifejezés (sajtó alatt), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Bitskey István (szerk. Pusztai Gáborral): Michiel de Ruyter és Magyarország (sajtó alatt), Debrecen, Debreceni Egyetem Néderlandisztikai Tanszék, 2008
Tóth Zsombor: Zrínyi, 1664 – Made in England (közlésre elfogadva), Militia et Litterae Ungarnbilder und historisches Selbsverstandnis in der europaischen Geshichte,Lietratur und bildenden Kunst am Beispiel der beiden N. Zrínyi, Frankfurt, 2008
Tóth Zsombor: Ifjúkori önarckép: Cserei Mihály 1690–1697 (közlésre elfogadva), Generációk a történelemben, szerk. GYÁNI Gábor, Budapest, 2008
Tóth Zsombor: A koronatanú: Bethlen Miklós, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007
Bitskey István: De Ruyter admirális és a magyar irodalom (sajtó alatt), Michiel de Ruyter és Magyarország, szerk. Bitskey István és Pusztai Gábor, Debrecen, Debreceni Egyetem Néderlandisztikai Tanszék, 2008
Bitskey István: Lebensgemeinschaft und nationale Indetität. Beiträge der frühneuzeitlichen Kulturgeschichte Ungarns, Wien, Integratio, 2007, 2007
Bitskey István: A debreceni nyomda latin-magyar tankönyvkiadási programja 1591-ben (kísérőtanulmány a Bibliotheca Hungarica Antiqua 40. kötetéhez), Debrecen, Balassi Kiadó, 2007, 2007
Bitskey István: Pázmány Péter prédikációja Szent Mártonról, Szilas László Emlékkönyv, Budapest, METEM, 2007, 235-244., 2007
Bitskey István: Virtus és poézis. Önszemlélet és nemzettudat Zrínyi Miklós műveiben, Hősgaléria. A Zrínyiek a magyar és horvát históriában, Bp. Zrínyi Kiadó, 2007, 113-136., 2007
Bitskey István: Királylány, őrgrófné, szenvedők istápolója. Emlékezés Szent Erzsébetre, Új Hegyvidék, 2007/1-2, 86-90., 2007
Bitskey István: Az identitástudat formái a kora újkori Kárpát-medencében (sajtó alatt), Humanizmus, religio, identitástudat a kora újkori Magyarországon (Studia litteraria), szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Debrecen, 2007
Bitskey István, Fazakas Gergely (szerk.): Humanizmus, religio, identitástudat a kora újkori Magyarországon (Studia litteraria) (sajtó alatt), Debrecen, 2007
Bitskey István: Válaszkísérletek a krízisre: felekezetek az Iszlám árnyékában, Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára, MTA Történettud. Intézete, Compact Disc, 2007, 377-390., 2007
Luffy Katalin: Medgyesi Pál és a magyar puritanizmus (Historiográfia a kezdetektől az 1980-as évekig) (sajtó alatt), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Luffy Katalin: Új adatok Medgyesi Pál 1660 utáni életútjához - szövegközléssel (sajtó alatt), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Luffy Katalin: Műfajhasználat és reprezentáció főúri temetéseken, Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2007, 37-75, 2007
Fekete Csaba: Komáromi Csipkés György ágendája (szövegkiadás és kísérőtanulmány) (sajtó alatt), Debrecen, D. Dr. Harsányi István Alapítvány, 2008
Fekete Csaba: Évfordulók, fordulatok, Református Szemle (Kolozsvár) 100 (2007) 678-680, 2008
Fekete Csaba: Liturgia, liturgus, évforduló (közlésre elfogadva), Collegium Doctorum Magyar Református Teológia III/2, 2008
Fekete Csaba: Kecskeméti neumák és töredékek, Magyar Egyházzene XIV (2006/2007), 3-16., 2007
Fekete Csaba: Prózazsoltár és liturgia, A zsoltár a régi magyar irodalomban, szerk. SZABÓ András, Budapest, 2008 (közlésre elfogadva), 2008
Fekete Csaba (szerk.): Liturgiai irányzatok a magyar református egyházban (közlésre elfogadva), Debrecen, D. Dr. Harsányi András Alapítvány, 2008
Fekete Csaba: A Praxis pietatis egyes imádságai a hazai református liturgia és kegyesség történetében (közlésre elfogadva), Könyv és Könyvtár (Debrecen), 2008
Fekete Csaba: Komáromi György Bibliájához - helyesbítés (közlésre elfogadva), Magyar Könyvszemle, 2008
Fekete Csaba: János avagy Márk - Melius képzelt arcképéhez (közlésre elfogadva), Magyar Könyvszemle, 2008
Fekete Csaba: Adalék a Lilium humilitatis elterjedéséhez (közlésre elfogadva), Egyháztörténeti Szemle, 2008
Fekete Csaba: Buzgó könyörgések, áhítatos imádságok - Protestáns imádságtörténeti mozzanatok (közlésre elfogadva), Lelkiségtörténeti tanulmányok, szerk. SZELESTEI NAGY László, Piliscsaba, 2008., 2008
Fekete Csaba: Festett mellvéd és kegyesség, Református Szemle (2007/5), 1106-1121., 2007
Fekete Csaba: Fogadott fiúságra elpecsételtél Adalék a Losonczi András-féle imádságok (1660–1663) hátteréhez és forrásaihoz - szövegközléssel, http://patakarchiv.extra.hu/, 2007
Fazakas Gergely: „tetszett az Úristennek […] a gyámoltalan árvák seregébe béírni” Bethlen Kata önéletírása és az özvegyek reprezentációjának kulturális hagyománya a kora újkorban, Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. GÁBOR Csilla, BALÁZS Mihály, Kolozsvár, Scientia, 2007, 259-278., 2007
Fazakas Gergely: Vitéz Zsuzsanna kéziratos imádságoskönyve - kritikai kiadás (sajtó alatt), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó (Csokonai Könyvtár- Források), 2008
Fazakas Gergely, Győri L. János: Egy 18. századi kéziratos Praxis pietatis-másolat (sajtó alatt), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Fazakas Gergely: Az imádság testi megnyilvánulásainak értelmezése a kora újkori angol és magyar puritanizmusban (Az 1643-as Praxis pietatis filológiai és ikonográfiai kérdései) (sajtó alatt), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Fazakas Gergely, Győri L. János (szerk.): Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), (sajtó alatt), Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007
Győri L. János: Drégelypalánki János és a Praxis pietatis (sajtó alatt), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), 2007
Fazakas Gergely: Nemzet és/vagy Anyaszentegyház. Közösségképzetek a kora újkori református imádságirodalomban. Egy kutatás előzményei és lehetséges irányai (sajtó alatt), Humanizmus, religio, identitástudat a kora újkori Magyarországon (Studia litteraria), szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Debrecen, 2007
Fazakas Gergely: A kora újkori magyar kálvinizmus angolszász recepciója (sajtó alatt), Tanulmányok a 16–17. századi magyar és európai kálvinizmus historiográfiájáról, szerk. Csorba Dávid, Fazakas Gergely, Graeme Murdock, Debrecen., 2008
Fekete Csaba: Praxis praxisa, avagy fordító puritánság Medgyesi nyelve alapján (sajtó alatt), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Fekete Csaba: Délesti istentisztelet (Vesperás) Medgyesi Pál korából; Medgyesi: Ezékiás király hiti - betűhív szövegközléssel (sajtó alatt), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (a Könyv és Könyvtár különszáma), szerk. Fazakas Gergely, Győri L. János, 2007
Csorba Dávid: "A sovány lelket megszépíteni" A 17. századi Debrecen eszme- és kegyességtörténeti irányvonalai (sajtó alatt), Debrecen, Hernád Kiadó, 2008
Győri János: Von der Bedeutung der reformierten Literatur für die Kultur Ungarns, Church and Culture, szerk. Leo. J. Koffemann, Előd Hodossy-Takacs, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2007, 57-70., 2007
Back »