The syntax and syntax-semantics interface of adverbial modification  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49873
Type NI
Principal investigator É. Kiss, Katalin
Title in Hungarian Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései
Title in English The syntax and syntax-semantics interface of adverbial modification
Panel Linguistics
Department or equivalent HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics
Participants Bartos, Huba
Bende Farkas, Ágnes
Egedi, Barbara
Kovács, András
Kováts, Zsófia
Márkus, Andrea
Pál, Alexandra
Peredy, Márta Dóra
Surányi, Balázs
Ürögdi, Barbara
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 49.800
FTE (full time equivalent) 9.14
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A határozószók és a határozók alaktani, mondattani és funkcionális kérdéseit vizsgáltuk a generatív nyelvelmélet keretében, főként magyar anyag alapján. Olyan leírásra törekedtünk, melyből a különféle határozófajták mondattani viselkedése, hatóköre, valamint hangsúlyozása egyaránt következik. A különféle határozótípusok PP-ként való elemzésének lehetőségét bizonyítottuk. A határozók mondatbeli elhelyezése tekintetében a specifikálói pozíció (Cinque 1999) ellen és az adjunkciós elemzés (Ernst 2002) mellett érveltünk. Megmutattuk, hogy a határozók szórendjének levezetéséhez bal- és jobboldali adjunkció feltételezése egyaránt szükséges. A különféle határozófajták szórendi helyét mondattani, jelentéstani és prozódiai tényezők összjátékával magyaráztuk. A jelentéstani tényezők között pl. a határozók inkorporálhatóságát korlátozó típusmegszorítást, a negatív határozók kötelező fókuszálását előidéző skaláris megszorítást, egyes határozófajták és igefajták komplex eseményszerkezetének inkompatibilitását vizsgáltuk. Az ige mögötti határozók szórendjét befolyásoló prozódiai tényező például a növekvő összetevők törvénye. Megfigyeltük az intonációskifejezés- újraelemzés kiváltódásának feltételeit és jelentéstani következményeit is. A helyhatározói igekötők egy típusát a mozgatási láncok sajátos fonológiai megvalósulásaként (a fonológiailag redukált kópia inkorporációjaként) elemeztük. A tárgykörben mintegy 60 tanulmányt publikáltunk. Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces (489 old.) c. könyvünket kiadja a Mouton de Gruyter (Berlin).
Results in English
This project has aimed to clarify – on the basis of mainly Hungarian data – basic issues concerning the category ’adverb’, the function ’adverbial’, and the grammar of adverbial modification. We have argued for the PP analysis of adverbials, and have claimed that they enter the derivation via left- and right-adjunction. Their merge-in position is determined by the interplay of syntactic, semantic, and prosodic factors. The semantically motivated constraints discussed also include a type restriction affecting adverbials semantically incorporated into the verbal predicate, an obligatory focus position for scalar adverbs representing negative values of bidirectional scales, cooccurrence restrictions between verbs and adverbials involving incompatible subevents, etc. The order and interpretation of adverbials in the postverbal domain is shown to be affected by such phonologically motivated constraints as the Law of Growing Constituents, and by intonation-phrase restructuring. The shape of the light-headed chain arising in the course of locative PP incorporation is determined by morpho-phonological requirements. The types of adverbs and adverbials analyzed include locatives, temporals, comitatives, epistemic adverbs, adverbs of degree, manner, counting, and frequency, quantificational adverbs, and adverbial participles. We have published about 60 studies; our book Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces (pp. 489) is published in the series Interface Explorations of Mouton de Gruyter, Berlin.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49873
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tamm, Anne: Hungarian Accusative in the light of the Estonian and Finnish object case, Ilves, Marju, János Pusztay (eds.), Folia Fennica. Savaria University Press. Szombathely, 2006
Kádár Edit: Atmospherical constructions in Hungarian, CESCL Proceedings, www.nytud.hu/CESCL, 2006
É. Kiss Katalin: Quantifier scope ambiguities, Martin Everaert, Henk van Riemsdijk (ed.) The Linguistic Companion, Oxford ; New York: Blackwell, 2006
É. Kiss Katalin: Event structure and discourse linking in Hungarian., Linguistics 43, 131-154., 2005
É. Kiss Katalin: Introduction, É. Kiss (szerk.) Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Mouton de Gruyter, Berlin, 1-30., 2005
É. Kiss Katalin: The inverse agreement constraint in Hungarian - a relic of a Uralic-Siberian Sprachbund?, Hans Broekhuis (szerk.) A Festschrift for Henk van Riemsdijk. John Benjamins, Amsterdam., 2005
É. Kiss Katalin: Eseményszerkezet és topik-predikátum tagolás a magyarban., Nyelvtudományi Közlemények 101, 160-172., 2005
É. Kiss Katalin: First steps towards a theory of the verbal prefix., Ch. Pinon és Siptár P. (szerk.) Approaches to Hungarian 9. Papers from the Düsseldorf Conference, Akadémiai Kiadó, Budapest, 57-88., 2005
É. Kiss Katalin: Az ómagyar igeidőrendszer morfoszintaxisáról., Magyar Nyelv 101, 420-435., 2005
É. Kiss Katalin (szerk.): Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian, Springer, Dordrecht, 2006
É. Kiss Katalin: Aims and background, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
É. Kiss Katalin: The function and the syntax of the verbal particle, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
É. Kiss Katalin: From the grammaticalization of viewpoint aspect to the grammaticalization of situation aspect, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
É. Kiss Katalin: Apparent or real? On the complementary distribution of identificational focus and the verbal particle., É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
Eszes Boldizsár: Verbal particles telicizing stative verbs, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
Pinon Christopher: Definiteness effect verbs, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
Pinon Christopher: Weak and strong accomplishments, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
Csirmaz Anikó: Particles and a two-component theory of aspect, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
Csirmaz Anikó: Accusative case and aspect, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
Csirmaz Anikó: Aspect, negation, and quantifiers, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
Surányi Balázs: Predicates, negative quantifiers and focus: specificity and quantificationality of n-words, É. Kiss (szerk.) Event structure and the left periphery. Studies on Hungarian. Springer, Dordrecht, 2006
Csirmaz Anikó: Semantics and morphology in syntax (PhD disszertáció), MIT Working Papers in Linguistics, 2005
É. Kiss Katalin: The structure of the Hungarian VP revisited, Pinon Ch. (szerk.) Approaches to Hungarian 10, 2006
Surányi Balázs: Multiple movements in multiple questions and pair list answers., In: Adger, David and Peter Svenonius (szerk.) The GLOW Newsletter. Spring 2005. 112-113., 2005
Surányi Balázs: Object Shift and linearization at the PF interface., Theoretical Linguistics 31 (1-2): 199-213., 2005
Surányi Balázs: Triggering wh-fronting., In: Christopher J. Pinón és Péter Siptár (szerk.) Approaches to Hungarian Vol. 9. Budapest: Akadémiai. 231-259., 2005
Surányi Balázs: Head movement and reprojection., In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Budapest: ELTE. 313-342., 2005
Surányi Balázs: Focus structure and the interpretation of multiple questions., In: Kerstin Scwabe és Susanne Winkler (szerk.) Information Structure and the Architecture of Grammar. Berlin: Mouton de Gruyter., 2006
Surányi Balázs: Locative adverbial particles and distributed spell out, kézirat, MTA Nyelvtudományi Intézet., 2006
Eszes Boldizsár: Aspect and adverb interpretation: the case of Hungarian gyorsan, kézirat, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2005
Bartos Huba: ''Degree domplements'' are genuine structural complements, International Association of Chinese Linguistics 14. konferenciája, 2005
Bartos Huba: ''Degree domplements'' are genuine structural complements, International Association of Chinese Linguistics 14. konferenciája, 2005
É. Kiss Katalin: Focussing as predication, Valeria Molnar, Susanne Winkler (ed.) The Architecture of Focus, Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. pp. 169-196., 2006
É. Kiss Katalin: Quantifier scope ambiguities, Martin Everaert, Henk van Riemsdijk (ed.) The Linguistic Companion, Oxford ; New York: Blackwell, 2006
É. Kiss Katalin: Jól megoldottuk? Rosszul oldottuk meg?Az összefoglaló és a kirekesztő kifejezést tartalmazó mondatok szórendjének magyarázata., Magyar Nyelv 102:442-459., 2006
Ürögdi Barbara: Dative case and predicate fronting in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 53/3, pp 291-332, 2006
Bartos Huba: És mégis mozog?, Kálmán L. (szerk.), KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Tinta, Budapest, 49–65., 2006
Egedi Barbara: Egyeztetés nélkül? A kopt és a kelta nyelvek mondatszerkezetének tipológiai párhuzamáról., Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 5. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged,7-24., 2006
Surányi Balázs: PP-hasadás és láncredukció., Kálmán László (szerk.) KB 120. A Titkos Kötet. Nyelvészeti Tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósi András Tiszteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet/Tinta Kiadó., 2006
Surányi Balázs: Mechanisms of wh-saturation and interpretation in multiple wh-movement., Lisa Cheng and Johan Rooryck (eds.) Wh-movement: Moving On. Cambridge, Mass.: MIT Press. 289–318., 2006
Surányi Balázs: Quantification and focus in Negative Concord., Lingua 116.3: 272–313., 2006
Surányi Balázs: Multiple foci and discourse-configurationality., Pawe³ Karnowski and Imre Szigeti (eds.) Language and Language Processing. (Proceedings of the 38th Linguistics Colloquium.) Frankfurt: Peter Lang. 95–105., 2006
Surányi Balázs: Hungarian as a Japanese-type scrambling language., Chris Davis, Amy Rose Deal and Youri Zabbal (eds.) NELS 36: Proceedings of the 36th annual meeting of the North East Linguistics Society. Vol. 2. UMass, Amherst: GLSA. 56, 2006
Surányi Balázs: Scrambling in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 53(4): 393–432., 2006
Surányi Balázs: Scrambling in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 53(4): 393–432., 2006
Surányi Balázs: 'PP-split and chain reduction., International Conference on the Structure of Hungarian 8, New York, 2007
Surányi Balázs: Cyclic Spell Out and reprojection in head movement., In: Jutta Hartmann, Vera Hegedűs and Henk van Riemsdijk (eds.) Sounds of Silence: Empty Elements in Syntax and Phonology. Amsterdam: Elsevier, , 293-337., 2008
Surányi Balázs: Locative particle and adverbial incorporation., In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Surányi Balázs: Határozók és kvantorok a magyar mondatszerkezetben, In: Maleczki Márta és Németh T. Enikő (eds.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Szegedi Tudományegyetem., 2008
Egedi Barbara: Reconsidering the Categorial Status of the Coptic suffix and conjugation base., In: Endreffy Kata - Gulyás András (eds.) Proceedings of theFourth Central European Conference of Young Egyptologists. Studia Aegyptiaca XVIII. Budapest, 2007. 109-119., 2007
Egedi Barbara: A kopt jelzős szerkezetek., In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 7. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. 9-25., 2008
Egedi Barbara: [Kóthay K. A. - Gulyás A.: Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban. Források a Kr.e. 3-2. évezredből, Miskolc, Bíbor kiadó, 2007], Ókor 7/1-2 (2008) 117-120.., 2008
Egedi Barbara: A magyar mondathatározók és hatókörviszonyaik, In: Maleczki Márta és Németh T. Enikő (eds.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Szegedi Tudományegyetem., 2008
Bende Farkas Ágnes: Resultatives and Dynamic Semantics., In: M. Aloni, P. Dekker, F. Roelofsen (eds.), Proceedings of the 16th Amsterdam Colloquium. ILLC University of Amsterdam., 2007
Bende Farkas Ágnes: Adverbs of Quantification, It-Clefts and Hungarian Focus, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Peredy Márta: Obligatory Adjuncts in Weak Accomplishments., Proceedings of the 12^th ESSLLI Student Session (2007) http://www.loria.fr/~sustreto/stus07/stus07-proceedings.pdf, 2007
Peredy Márta: A kötelező határozók aspektuális szerepe., Magyar Nyelv 104:1, 2., 2008
Peredy Márta: Mikor kötelezők a szabad határozók?, In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 7. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. 9-25., 2008
É. Kiss Katalin: A nyelvészet mint természettudomány, Magyar Tudomány, 2007.2, 165-172., 2008
É. Kiss Katalin: The structure of the Hungarian VP revisited., In: Ch. Pinon - Szentgyörgyvári P. (szerk.), Approaches to Hungarian 10, 31-58., 2008
É. Kiss Katalin: The structure of the Hungarian VP revisited., In: Ch. Pinon - Siptár P. (szerk.), Approaches to Hungarian 10, 31-58., 2008
É. Kiss Katalin: Az ige utáni szabad szórend magyarázata., Nyelvtudományi Közlemények 104., 2008
É. Kiss Katalin: Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása., Magyar Nyelv 103., 2008
É. Kiss Katalin: Free word order, (non-)configurationality and phases., Linguistic Inquiry 39 (3): 441-474., 2008
É. Kiss Katalin: Phase Extension., Theoretical Linguistics 33, 1., 2007
É. Kiss Katalin: Syntactic, semantic, and prosodic factors determining the position of adverbial adjuncts, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
É. Kiss Katalin: Scalar adverbs in and out of focus, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Bartos Huba: The syntax of Hungarian –vA adverbial participles: A single affix with variable merge-in locations, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Ürögdi Barbara: Temporal adverbial clauses with or without operator movement, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Egedi Barbara: Adverbial (dis)ambiguities. Syntactic and prosodic features of ambiguous predicational adverbs, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Kádár Edit: Adverbial versus adjectival constructions with BE and the category Adv, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Peredy Márta: Obligatory adjuncts licensing Definiteness Effect constructions, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Dékány Éva: Comitative adjuncts: appositives and non-appositives licensing Definiteness Effect constructions, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Eszes Boldizsár: Aspect and adverb interpretation – the case of quickly, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Csirmaz Anikó: Adverbs of counting, frequency and quantification: Flexibility and rigidity, In: É. Kiss, Katalin (ed.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces, Berlin: Mouton de Gruyter., 2008
Dékány Éva: A mi Jánossal exkluzív és inkluzív olvasatáról, Nyelvtudományi Közlemények 105, 2008
Dékány Éva: Two readings of we with John in Hungarian, In proceedings of MSCL 3, ed. By Philip Dudchuk, Natalya Ivlieva and Alexander Podobryaev, Moscow University Press, 2008
Back »