Nyelvfilozófia-történeti tanulmányok (Monográfia-sorozat)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60083
típus K
Vezető kutató Neumer Katalin
magyar cím Nyelvfilozófia-történeti tanulmányok (Monográfia-sorozat)
Angol cím Historical Studies in the Philosophy of Language (Monographies)
magyar kulcsszavak nyelvfilozófia, filozófiatörténet
angol kulcsszavak philosophy of language, history of philosophy
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Filozófiai Kutatóintézet
résztvevők Ambrus Gergely
Huoranszki Ferenc
Kelemen János
Laki János
Lehmann Miklós
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 1.154
FTE (kutatóév egyenérték) 1.02
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Projektünk célja egy nyelvfilozófia-történeti monográfia-sorozat első, a sorozat jellegét és színvonalát meghatározó köteteinek megírása és megjelentetése. Ezzel túllépnénk a megszokott kutatási projekteken, amelyek jellemzően nem támogatják a nagyobb lélegzetű és egységes gondolatmenetű munkák megírását; ehelyett a résztvevők többnyire tanulmányokat írnak, melyek sokszor egyébkénti kutatási témáikat egészítik ki vagy fejelik meg jól-rosszul az illető projekt problematikájával, majd ezután tanulmányköteteket állítanak össze az alkalmi kutatócsoport írásaiból, amelyeket csak laza tematikus szálak kötnek össze egymással.

Könyvsorozatunk a módszerek és témák pluralitására törekszik: nem kötelezzük el magunkat sem az „analitikus”, sem pedig a „kontinentális” (vagy „hermeneutikai”) irány vagy módszer mellett; emellett tematikus sokféleségre törekszünk: tervünkben szerepelnek monográfiák a nyelvfilozófia-történet egyes alakjairól, irányzatairól, a nyelvfilozófia egyes problémáinak a filozófiatörténetbeni megjelenéséről, továbbá nemcsak – mint ami a gyakoribb szokott lenni a nyelvfilozófia-történetírásban – az új- és a legújabbkori filozófiatörténet kap helyet, hanem régebbi korokig is visszanyúlunk. A sorozat nyitókötetét Kelemen János – aki egyike volt a hazai nyelvfilozófiai kutatások elindítóinak, s aki hazai egyetemen először tartott nyelvfilozófiai kurzust – írja.
angol összefoglaló
The objective of our project is to create and publish the first volumes of a prospective series in the philosophy of language. These monographies, written by leading experts of the field, are expected to set up the standards for the coming books of the series launched. Our ambition is to exceed the usual projects, which instead of comprehensive works support collections of essays compiled from loosely connected writings of the group-members.

The ambition behind our series is to present a plurality of methods and topics to the readers: we do not commit ourselves either to the “analytic” or to the “continental” (or “hermeneutic”) method and encourage thematic plurality. Among others we intend to produce monographs on great authors, important problems, and trends in the philosophy of language. Contrary to the prevailing course we do not intend to focus exclusively on the latest and modern developments, but go back into the distant past of the history. The first piece of the series will be written by professor János Kelemen who belongs to the originators of the Hungarian studies in the philosophy of language.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk súlypontjai a következő kérdésekre estek: 1/ A nyelv (ill. nyelvfilozófia) mint a filozófiai analízis, ill. érvelés eszköze problémája. Ezen belül vizsgáltuk a/ a hagyományos metafizikai problémák nyelvi analízissel történő megoldását (Thomas Reidnél és Moore-nál), b/ a nyelvkritikát mint a filozófiai érvelés módszerét és a metafizika-kritika eszközét (Carnapnál és Wittgensteinnél). Kutatásunknak ez a pont volt a leghangsúlyosabb része. 2/ A nyelv-gondolkodás-relativizmus összefüggései szövegértelmezésekben (Frege, Wittgenstein), továbbá tudományfilozófiai, hermeneutikai, ill. kognitiv tudományi kontextusba helyezve. 3/ Történeti elemzések a nyelvfilozófia történetének némely csomópontjáról, nevezetesen az olasz nyelvű irodalomból (Dante- és Vico-elemzések), továbbá a 19-20. század fordulójának nyelvi fordulatáról (a saussure-i nyelvészettel a középpontban, ám tágabb eszmetörténeti kontextusban).
kutatási eredmények (angolul)
Our research had the following three focal points: 1/ The language (or rather the philosophy of language) as the central concern of philosophical analysis, and as the tool of argumentation. This general question was approached from two angles: a) How traditional metaphysical problems had been solved by linguistic analysis (as with Reid and Moore). b) The linguistic approach as a method of philosophical reasoning and as a means of the elimination of metaphysics (Carnap, Wittgenstein). We consider this first point as the principal part of our project. 2/ The interconnections of language, thought, and relativism elucidated by interpretations of primary sources (Frege, Wittgenstein) and investigated in the contexts of hermeneutics, philosophy of science, and cognitive science. 3/ Historical studies of some epoch-making authors from the past of the philosophy of language (Dante and Vico) and exploration of the ‘linguistic turn’ that took place at the turn of the 19th and 20th centuries. The focus of the latter research was Saussure’s general linguistics set into a broader context of ideas.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2050/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ambrus Gergely: Carnap korai metafizika-kritikája, Magyar Filozófiai Szemle, megjelenés alatt, 2008
Ambrus Gergely: Metafizika és nyelvelemzés: Carnap korai metafizika-kritikája, Nyelvfilozófiai miniszümpozium, MTA Filozófiai Kutatóintézet, 2006. nov. 20., 2006
Huoranszki Ferenc: Thomas Reid on Voluntary Action, a megjelenési hely még nem dőlt el, 2008
Huoranszki Ferenc: Az okság fogalma, Nyelvfilozófiai miniszümpozium, MTA Filozófiai Kutatóintézet, 2006. nov. 20., 2006
Kelemen János: A Purgatórium XII. éneke, Dante Füzetek, Budapest-Szombathely, 2006, 20-33., 2006
Kelemen János: Bevezető előadás a Metafora, trópusok, jelentés c. konferenciához, Bevezető előadás a Metafora, trópusok, jelentés c. konferenciához. Világosság, 2006/8-9-10, 5-7., 2006
Kelemen János: I'interpretazione vichiana della teoria dantesca sulla lingua poetica, Una relazione presentata alla conferenza "Le questioni dell'interpretazione di Dante", Universitá Tor Vergata, Roma, 2007, május 22-23, 2007
Neumer Katalin: Die „gemeinsame menschliche Handlungsweise”. Zu einem Wittgensteinschen Begriff, Erkenntnisfronten im XXI Jahrhundert / Frontiers of Knowledge in the XXI Century, 2007. jún. 27-29., 2007
Neumer Katalin: Verdächtige Bilder und Töne. Wittgenstein 1946–1951, 30. Internationales Wittgenstein-Symposium, Kirchberg 2007, aug. 5-11., 2007
Farkas János László: A második birodalom, MTA Filozófiai Kutatóintézet, 2006. nov. 27. (előadás), 2006
Ambrus Gergely: Logikai pozitivizmus és metafizika. Carnap a metafizikai test-lélek probléma értelmetlenségéről, Analizis fogalmak az analitikus filozofiában c. monográfia, 2008
Farkas János László: Szignifikáció, Világosság, 2006/5, 13-30., 2006
Huoranszki Ferenc: Introduction: Fate and Freedom, Free Will, Control, a szerző készülő Fate and Freedom c. könyvének fejezetei, 2008
Kelemen János: Cibo e metafore del cibo in Dante, Arnaldo Marianacci, Antonio Sciacovelli (a cura di), Il cibo e le feste nella letteratura italiana. Ed. IICB, Budapest 2006. 43-52., 2006
Kelemen János: Storia e lingua. Vico nella storia del pensiero linguisto, Antonio Sciacovelli (a cura di): „Con dottrina e con volere insieme“. Saggi, studi e scritti vari dedicati a Béla Hoffmann, Szombathely, Savaria University Press 2006, 31, 2006
Kelemen János: A nyelv fogalma Saussure előtt és után, Magyar nyelv, 2006/4, 389-400, 2006
Laki János: A tudomány mint nyelv és kultúra, Magyar Tudomány, 2007/2, 141-148, 2007
Laki János: A tudományfejlődés pulzáló modellje, Fehér Márta-Zemplén Gábor-Binzberger Viktor (szerk.): Kuhn és a relativizmus, L´Harmattan, megjelenés alatt, 2007
Lehmann Miklós: A szép evolúciója, Donáth Péter és Farkas Mária (szerk.): Filozófia, művelődés, történet Budapest: Trezor Kiadó 2007, 177-189, 2007
Neumer Katalin: Sklaven und Automaten. Wittgenstein zu Fragen der Seele in den Jahren 1946-1951, Wilhelm Lütterfelds (Hrsg.), Das Sprachspiel der Freiheit. Frankfurt: Peter Lang (= Wittgenstein-Studien, Bd. 15), megjelenés alatt, 2007
vissza »