Causes and effects of land use transformation in the Northern Balaton catchment area  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60203
Type K
Principal investigator Szilassi, Péter
Title in Hungarian A területhasználat változásának okai és következményei a Balaton északi vízgyűjtőjén
Title in English Causes and effects of land use transformation in the Northern Balaton catchment area
Keywords in Hungarian területhasználat változás, Balaton, vízgyűjtőterület
Keywords in English land use, Lake Balaton, catchment management
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Institute of Geosciences (University of Szeged)
Participants Jordán, Győző
Rompaey, Anton
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-01-31
Funding (in million HUF) 4.034
FTE (full time equivalent) 3.06
state closed project
Summary in Hungarian
Jelen pályázat céljaként a területhasználat változásának elemzését szeretnénk elvégezni a Balaton északi vízgyűjtőjén. A kutatás alapvető célja, hogy a létrehozandó tájtörténeti adatbázis Földrajzi Információs Rendszer segítségével történő feldolgozása során adatokat nyerjünk jövőbeni területhasználat optimalizálásához. Részletesebb célok: Az eddig végbement területhasználat változások tendeciáinak egzakt számszerűsítése. Az egyes részvízgyűjtők területhasználat változásainak összehasonlító elemzése. A területhasználat változások társadalmi (gazdasági, politikai, demográfiai, szociológiai) és természeti (vízrajzi, talajtani, domborzati) okainak feltárására. A végbement területhasználat változások, és a Balaton vízminőség változásai közötti összefüggések feltárására. A múltban végbement területhasználat változások Földrajzi Információs Rendszerrel történő feldolgozása, statisztikai elemzése után a jövőre vonatkozó területhasználat scenáriók készítése.
Summary
The objective of the project proposal is the analysis of landuse changes in the northern catchment of Lake Balaton. The main objective of the project is to obtain information for the optimalisation of future landuse by means of the GIS analysis of landuse history.
Further objectives: Quantitative assessment of landuse change tendencies. The comparative analysis of landuse changes in sub-catchments. Analysis of social (economic, demographic, social) and natural (hidrologic, pedologic, topographic) reasons for landuse changes. Investigation of relationship between landuse changes and water quality changes of Lake Balaton. Based on the GIS study and statistical analysis of past landuse changes, development of future landuse scenarios.

 

Final report

 
Results in Hungarian
The main result of the OTKA project was to obtain information for optimalisation of the future land use by means of the GIS analysis of land use history. Detailed results: 1. There are few studies that examine the possible role of environmental characteristics such as soil quality in land use change, and most of these studies keep a marginal importance of the environmental factors on the land use change. It has been investigated the regional scale relationship between soil quality and land use change in Hungary. It has been demonstrated that the soil quality acts as a location factor in the case of arable land use change. 2. The main trends of the land use changes also have been analysed. Between 1913 and 1935, when the proportion of orchards and vineyard areas of inshore settlements was higher than of the whole catchment. This fact is in connection with the increasing importance of inshore settlements in recreation since 1913. 3. It is obvious that the quality of land cover change model predictions is somehow related to the quality of the input data layers. In our researches the impact of the use of low quality input data in stochastic LULC-models is examined by means of the application of a land cover change model based on logistic regression equations in the Lake Balaton catchment (Hungary). The comparability of different land use maps has been improved with landscape metrics methods.
Results in English
A kutatás fő célja a jövőbeli földhasználat optimalizációját, tervezését megalapozó tájváltozás elemzése volt. Kutatásaink főbb eredményei az alábbi témakörök szerint csoportosíthatóak: 1. A területhasználat változás környezeti, tájökológiai hátterének feltárásával több külföldi szerző is foglalkozott, ám többségük elhanyagolhatónak tartja a természeti (pl. agroökológiai) potenciál szerepét a tájváltozásban. Kutatásaink során kimutattuk, hogy a területhasználat (pl. szántóterületek) térszerkezetének változása szoros összefüggést mutat az agroökológiai (talaj értékszám) adottságokkal a Balaton-vízgyűjtőjén. 2. Elemezve a területhasznált történeti változását, tendenciáit kimutattuk, hogy a tájhasználati funkció változása is jelentős hatást gyakorol a művelési ágak térszerkezetére. A Balaton partmenti településein 1913-tól kezdődően ugrásszerűen megnőtt a gyümölcsösök aránya, az üdülési funkció erősödése miatt. 3. A területhasználat jövőbeli térszerkezetének előrejelzésére számos tájváltozás modell ismert, melyek rendkívül érzékenyek a bemeneti adatok (térképek) minőségére (méretarány, raszteres felbontás). A Balaton egyik kisvízgyűjtőjének példáján elemeztük az eltérő léptékú adatok hatását a logisztikus regresszión alapuló tájváltozás modellezés pontosságára. Az eltérő időpontokban készült eltérő méretarányú, térbeli és tartalmi pontosságú területhasználat térképek összehasonlíthatóságát tájmetriai módszerekkel javítottuk.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60203
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szilassi P: Térképi adatbázisok összehasonlíthatóságának javítása tájmetriai elemzések révén, Tájváltozás vizsgálati módszerei a XXI. században című konferencia kiadványa (in press), 2010
Szilassi P., Kovacs F., Van Rompaey A., Van Dessel W.: Investigating the link between soil quality and agricultural land use change. A case study in the Lake Balaton Catchment, Hungary, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (in press), 2010
Szilassi P: Tájtörténeti adatbázis kialakítása és néhány alkalmazási lehetősége a Balaton vízgyűjtőjén, in.: Kázmér Miklós (szerk) A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói Budapest 2006. február 8-9. Hantken Kiadó, Budapest 2009 pp. 207-222, 2009
Jordán Gy. , Szilassi P Van Rompaey A W., Csillag G.,: Mit tanulhatunk a múlt területhasznosítás változásaiból?, in.: Kázmér Miklós (szerk) A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói Budapest 2006. február 8-9. Hantken Kiadó, Budapest 2009 pp. 223-236, 2009
SZILASSI P.: A területhasználat változása és az agroökológiai potenciál kapcsolata a Balaton vízgyűjtőjén, in.:CSORBA P, FAZEKAS I (szerk.)Tájkutatás – Tájökológia . Debrecen, Magyarország, 2006.04.07-2006.04.08., 2008
Van Dessel W, Van Rompaey A, Poelmans L, Szilassi P: Predicting land cover changes and their impact ont he sediment influx in the Lake Balaton catchment, LANDSCAPE ECOL 23. (6) 645-656 pp., 2008
Van Dessel W, Van Rompaey A, Poelmans L, Szilassi P: Tájváltozás okai a Balaton vízgyűjtőjén, In: Szabó J, Demeter G (szerk.) Geographica generalis et specialis: Tanulmányok Kádár László születésének 100. évfordulójára. 261-267. pp., 2008
Szilassi P.: Tájváltozás geoinformatikai módszerekkel történő elemzése a Balaton vízgyűjtőjén, III. Magyar Tájökológiai Konferencia, E Budapest, 2008. május 8-10. BCE Tájvédelmi, és Tájrehabilitációs Tanszék 97.pp., 2008
Jordán Gy, Szilassi P, A Van Rompaey, Wim Van Dessel: Területhasználat változások hatása vízgyűjtők hidrológiai és vízminőség dinamikájára: numerikus modellezés Balaton-felvidéki vízgyűjtőn:, III. Magyar Tájökológiai Konferencia, III. Magyar Tájökológiai Konferencia, Budapest, 2008. május 8-10. BCE pp. 351-357., 2008
SZILASSI P, JORDÁN GY, VAN ROMPAEY A, VAN DESSEL W: A területhasználat változás és a vízminőség vízminőség közti kapcsolat vizsgálata idősor analízis segítségével egy balaton-felvidéki kisvízgyűjtő példján, In: Szabó V, Orosz Z, Nagy R, Fazekas I (szerk.)IV. Magyar Földrajzi Konferencia . Debrecen, Magyarország, 2008.11.14-2008.11.15. Debrecen: Debreceni Egyetem, pp. 91-99., 2008
Szilassi P.: A földhasználat és az agroökológiai potenciál közti kapcsolat elemzése GIS módszerekkel a Balaton vízgyűjtőterületén, in: Tóth T. et al (szerk): Földminősítés, Földértékelés és Földhasználati Információ Keszthely 169-177. pp. ISBN 978 963 87616 3 7, 2007
SZILASSI P.: A területhasználat változásának tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén a településsoros statisztikai adatok tükrében, in.: Kiss A.- Mezősi G. Sümeghy G. (szerk.) Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. SZTE pp. 667-677., 2006
SZILASSI P.: A területhasználat változás főbb tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén, in.: KERTÉSZ Á., DÖVÉNYI Z., KOCSIS K., (szerk). III. Magyar Földrajzi Konferencia CD - Rom MTA Budapest 2006. szeptember 6-7. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1-9. p, 2006
SZILASSI P.: A tájváltozás agroökológiai hátterének feltárása, különös tekintettel a művelés alól kivett területekre, n.: FÜLEKY M. (szerk.): „Település a tájban” VI. Magyar Tájtörténeti Konferencia 2006. június 28-30. Kiadványa Tokaj, 179-184. pp., 2006
VAN DESSEL W., POELMANS L., JORDÁN GY., SZILASSI P., CSILLAG G. VAN ROMPEY: Kísérlet területhasználat változás scenáriók készítésére a Pécselyi-medence példáján, in.: II. Magyar Tájökológiai Konferencia 2006. április 7-9. Debrecen pp. 87., 2006
Back »