Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítésének folytatása, a kritikai kiadás elkezdése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60204
típus K
Vezető kutató Kabdebó Lóránt
magyar cím Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítésének folytatása, a kritikai kiadás elkezdése
Angol cím Continuing the Preparations for the Lőrinc Szabó Critical Edition and Starting the Critical Edition itself.
magyar kulcsszavak Szabó Lőrinc, kritikai kiadás, szövegkiadás
angol kulcsszavak Lőrinc Szabó, critical edition, text-edition
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Kiss Katalin
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 10.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Pályázatunk kétarcú: alapkutatásként a Szabó Lőrinc szöveguniverzum teljességének publikálása, a Szabó Lőrinc topográfia nemzetközi vonatkozásainak feltárása; másrészt a modern nemzetközi elveken alapuló digitális megjelenítésű kritikai kiadás megkezdése (Föld, Erdő, Isten). Ugyanakkor a publikált szövegek poétikai eredményeinek felmutatásával a hazai és nemzetközi kánonban igyekszünk elhelyezni a költő munkásságát.
A következő, négyéves ciklus végére eljutunk évtizedes munkánk zárásához. Befejezzük a Szabó Lőrinc-szöveguniverzum megjelentetését, a költő utazásainak feltérképezését, emléktáblák megjelenésével nemzetközileg igyekszünk felhívni a figyelmet a költő jelenlétére. Elkezdjük az eddigi ciklusok közös címében jelzett folytatást, a kritikai kiadás megindítását. A kritikai kiadásban a hagyományos értékeket megtartva, a digitális változatot teremtjük meg a nemzetközi szabványoknak alkalmazásával. Munkánk elveit ismertettük az ELTE Modern Magyar Irodalomtört. Tanszéke által rendezett szövegtani szimpóziumon, ahol a jelenleg szövegkiadással és a szövegek digitalizálásával foglalkozó megjelenítők befogadták, sőt elfogadták mindazokat az elveket, amelyek alapján mi dolgozunk. Programunkban már felvettük a Föld, Erdő, Isten kötetnek az ilyen szempontú kritikai prezentációját.
Pályázatunk jelentősége a Szabó Lőrinc-szöveguniverzum megjelentetésének kiteljesítésében és a korszerű, nemzetközi elveket is figyelembe vevő kritikai kiadás első mozzanatának elkészítésében áll.
angol összefoglaló
Our application is two-edged: one aim is the publication of the entirety of the texts of Szabó Lőrinc following basic research; revealing the international relations of Szabó Lőrinc’s career; another aim is the launching of a digital critical edition of the poet’s volume “Föld, Erdő, Isten” based on internationally recognised data-processing methods. This would also involve the presentation of the poetical values of the texts published, this way placing the work of the poet in the Hungarian and international literary canon.
By the end of the next four-year cycle we would like to finish this long work. We finish the publication of the Szabó Lőrinc text universe, the mapping of his foreign travels, and by placing memorial plaques we will try to call attention to the international presence of the poet. We begin publishing the critical editions, keeping the traditional values of text edition, combined with the latest international standards. The principles of our work were disclosed during a symposium on textology organised by the Dep. of Modern Hungarian Literature at ELTE, Budapest, where those working with texts could learn about the principles we are useing. We also presented the samples of the critical edition of the volume “Föld, Erdő, Isten.”
The importance of our application lies in the continuation of publishing the Szabó Lőrinc text universe, and the preparation and realisation of a critical edition based on modern, internationally established principles and methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2006 és 2009 közötti 4 éves időszakban (a pályázott összeg feléből) folytattuk a Szabó Lőrinc-kutatásban a kritikai kiadás előkészítését, illetőleg elindítottuk a digitális kritikai jellegű megjelenítését Szabó Lőrinc költészetének. Megjelentettük az Osiris Klasszikusok sorozatban Vallomások címmel a költő naplóit, beszélgetéseit, és 1945-ös igazolási tárgyalásait tartalmazó 935 oldalas gyűjteményt, kritikai kiadásokra jellemző tudományos jegyzetapparátussal. Befejeztük a kiadatlan drámafordításait megjelentető sorozatot (1 nyomtatott kötet, két digitális megjelentetés), a Szabó Lőrinc Füzetek sorozatban kiadtuk dokumentálva a Vissza a háborúból című Remarque-regény Szabó Lőrinc által készített ismeretlen fordítását; a költő környezetének a költő életével kapcsolatos naplóit; kiegészítettük könyvtárának jegyzékét; előkészítettük majd megjelentettük a kelet-adriai utazásait feldolgozó könyvet. Dubrovnikban és a Merán melletti Avelengoban emléktáblát avatva örökítettük meg ott tartózkodását, Rómában olasz nyelvű válogatást jelentettünk meg verseiből. A www.szabolorinc.hu weblapon közzétettük Carl Rotheval folytatott levelezése magyar fordítását, valamint a család tulajdonában maradt versvariánsok digitalizált változatát. Elkészítettük a Föld, erdő, isten kötet kritikai jellegű digitalizált kiadását, ehhez hasonlóan készítjük a többi kötet kritikai jellegű megjelenítését. Ezáltal biztosítjuk a kéziratok hozzáférhetőségét és állag megóvását.
kutatási eredmények (angolul)
In the 4 years (2006-2009) (spending half of the support granted) the preparation of the variorum edition of the Lőrinc Szabó research continued and the launching of the digital version of the variorum presentation of his poetry was initiated. In the series of Osiris Classics the poet’s diaries conversations and the 935-page political screening of 1945 were published with the professional care characteristic of variorum editions, entitled Confessions. The series of so far unpublished drama-translations by him has been completed, represented by 1 printed volume and 2 digital publications. In the framework of the series Szabó Lőrinc Exercise Books the unknown translation of the novel Back from the War by Remarque was also published as well as a lot of information about his surroundings, the diaries of his life complete with the catalogue of his library. After thorough preparation the book on his trip to the east-Adriatic has also been published. To commemorate his visit memorial tablets in Dubrovnik and Avelengo were placed. In Rome a volume of his selected poems translated into Italian was published. On www.szabolorinc.hu the Hungarian translation of his correspondence with C. Rothe can be read together with the digitalized version of the poem-variants possessed by the family. The digitalized variorum edition of the volume entitled Earth, Forest, God has also been prepared and the similar edition of his further volumes can be expected to secure availability and conservation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60204
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kabdebó Lóránt: "Ritkúl és derül az éjszaka". Harc az elégiáért., Csokonai, Debrecen, 2006. 319 p., 2006
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc "pere", Argumentum, Bp., 529 p., 2006
Kabdebó Lóránt: ''Isten és világ''. Szabó Lőrinc metafizikai távlatai. In: Véges végtelen. Isten-élmény és Isten-hiány a XX. századi magyar költészetben, Budapest, Akadémiai Kiadó, p. 229-237., 2007
Kabdebó Lóránt vállogatása: Szabó Lőrinc válogatott versei. A magyar irodalom zsebkönyvtára, Magyar Napló, 2007
kiad, szerk., jegyz. Kabdebó Lóránt-Horányi Károly: Szabó Lőrinc: Vallomások, naplók, beszélgetések, levelek, Budapest, Osiris,, 2008
jegyz. Eszter de Martin-Kabdebó Lóránt: Lőrinc SZABÓ: Poesie scelte, Róma, Lithos, 2008
Kabdebó Lóránt: Új főszereplő a rendszerváltás utáni irodalomtörténeti kánonban. Szabó Lőrinc., Súlyok és hangsúlyok. Írások az utóbbi két évtized... Szerk. Szondi Gy., Vincze F.,Napkút, Bp., 30-52., 2009
Kontor István László (Szöv.gond. jegyz., tan.): Strindberg:A csöndes ház. Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai. 4., Csokonai, Debrecen,, 2007
Kontor István László (Szöv.gond. jegyz., tan.): Hans Johst: Thomas Pain. Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai. 5., www.szabolorinc.hu Szövegek és kiadások/Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai, 2008
Milnerné Darmó Magdolna: Pótlások a Szabó Lőrinc Füzetek 3. és 6. füzetéhez, Szabó Lőrinc Könyvtára (Külföldi szerzők művei -- kiegészítés /7.Magyar szerzők művei -- kiegészítés /63. Külföldi szerzők művei, javítások,kieg. a szócikkekhez/81.), 2007
Tóth Mariann: Szabó Lőrinc környezetének naplói. Szabó Lőrinc Füzetek. 8. 251 p., Miskolci Egyetem, Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2007
kiad, szerk., jegyz. Szemán Renáta-Juhász Gábor-Busku Anita Andrea: Szabó Lőrinc Remarque-fordítása: Vissza a háborúból, Szabó Lőrinc Füzetek 9., Miskolc, ME BTK, Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2008
Franciska Curkovic-Major: Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai, Szabó Lőrinc Füzetek 10. Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, sor.szerk. Kabdebó Lóránt, 2009
Lipa Tímea (fordítás gyorsírásból áttett szövege, kísérő tanulmány): Wedekind: Franciska,ford. Szabó Lőrinc, a német kiad.munkapéld. a ford.autógráf bejegyzéseivel, Szabó Lőrinc Füzetek, 11. www.szabolorinc.hu, 2007
Curkovic-Major Franciska: Leánderek és tücskök. (Szabó Lőrinc adriai utazásai), ItK. 3-4. 280-308., 2006
Kovács Béla Lóránt: A felejtés költészete, Szabó Lőrinc Káprázat és Utóhang ciklusai, Alföld, 4.szám 33-44 p., 2006
Szele Bálint: A komédia feltámasztása (A Vízkereszt fordításairól), Jelenkor, 658-664. p., 2006
Szele Bálint: Magyar költők műfordításai - különös tekintettel Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításaira., Balassi Intézet, www.bibl.u-szeged.hu/filo/hir/szele.htm, 2006
Kabdebó Lóránt: The ''gaps'' of the western mind and modern poetics., Neohelicon, Tomus XXXIV. Fasc. 1. junius, 145-194. p., 2007
Kabdebó Lóránte: A Te meg a világ poétikai naplója, Irodalomtörténet, 2007. 3. sz., 2007
Kabdebó Lóránt: Emléktábla avató beszédek., Magyar Jövő, 4. sz. 2-6. p., 2007
Lóránt Kabdebó: Razgovor s morem Lőrincza Szabóa, Dubrovnik, 2007. 1-2. 327-328 p., 2007
Franciska Curkovic-Major: Oleandri i cvrcci, Dubrovnik, 1-2. 292-321. p., 2007
Horányi Károly: Szabó Lőrinc első igazolási tárgyalásának jegyzőkönyve, Magyar Napló, 2007. október, 23-30. p ., 2007
Szele Bálint: Lőrinc Szabó and the Hungarian Shakespeare., HUSSE 8 Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2007. január 25-27., 2007
Szele Bálint: Szabó Lőrinc a magyar Shakespeare-fordítás hagyományában. A magyar Shakespeare-fordítás két paradigmája., "Ki merre tart a magyar Shakespeare-kutatásban" Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2007. április 19-21., 2007
Franciska Curkovic-Major: Kincses Trogir, s Raguza tornyai., Életünk, Dalmácia-különszáma, Szombathely, 8. szám, 45-58, 2008
Dr. Felszeghy Sára: Kór-képek. A betegség mint poétikai eszköz a magyar irodalomban., Napkút, 2008
Kabdebó Lóránt: A Szabó Lőrinc-vers mondhatósága., Parnasszus, Tél, 77--92., 2009
Kabdebó Lóránt: A huszadik század nagy pillanatai, Forrás, 10. 35-80., 2009
Horányi Károly: Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztője és az Új Szellemi Front. Második közlemény., ItK, 4., 395--471., 2009
Horányi Károly: Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztője és az Új Szellemi Front. Első közlemény., ItK, 3., 273--336., 2009
Kontor István László: Szabó Lőrinc kisebb német nyelvű versfordításai. Antológia., www.szabolorinc.hu Szövegek és kiadások/Szabó Lőrinc dokumentumok, 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-09-01 14:28:39
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Miskolci Egyetem), Új kutatóhely: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Miskolci Egyetem).
vissza »