DIALECT ATLAS OF MEDVESALJA  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60379
Type K
Principal investigator Cs. Nagy, Lajos
Title in Hungarian Medvesalja nyelvjárási atlasza
Title in English DIALECT ATLAS OF MEDVESALJA
Keywords in Hungarian adatközlő, alaktani kérdés, alakváltozat, anyaggyűjtés, ejtésváltozat, jelentésföldrajz, középpalóc, kutatópont, lexikai kérdés, lexikai változat, nyelvatlasz, nyelvjárási alapréteg, nyelvjáráskutatás
Keywords in English informant, morphological question, morphological variant, fieldwork, pronunciation variant, distribution of semantic isoglosses, mid-Palóc dialect, village, lexical question, lexical variant, linguist
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Linguistics
Department or equivalent Kommunikáció-és Médiatudományi Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Nagyné Császi, Ildikó
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 2.073
FTE (full time equivalent) 2.56
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja olyan nyelvatlasz készítése, amely alapján a medvesalji nyelvjárási alapréteg vizsgálata hangtani, morfológiai, lexikológiai és szemantikai szempontból is lehetővé válik.
A fenti cél elérése érdekében a térképek nagyobb hányadát kitevő szóföldrajziak adatbeíró módszerrel készülnek, a jelentésföldrajziak pedig szemléltető ábrázolással, illetve a két módszer kombinálásával — mindegyik eljárás esetén számítógépes adatrögzítéssel. A szó- és jelentésföldrajzi térképek a térbeliségen túl szociolingvisztikai tanulságok levonására is alkalmasak lesznek, ugyanis a nyelvi adatok mellett különböző szimbólumokkal jelöljük az adatközlők nemét, életkorát, foglalkozását, iskolázottságát.
A kutatás a felvidéki Medvesalja és környéke 12 településének (Sőreg, Ajnácskő, Csevice, Gömöralmágy, Dobfenek, Gömörpéterfala, Óbást, Újbást, Bakóháza, Vecseklő, Medveshidegkút és Tajti) tájnyelvi vizsgálatára irányul, tehát teljes kutatópont-hálózatú nyelvatlaszt tervezek.
A készítendő atlasz hozzávetőleg 75-80 %-a lexikai, 20-25 %-a pedig morfológiai térképlapokat fog tartalmazni. Az adatok lejegyzéséből azonban következtetni lehet az ejtésváltozatokra is.
A címszók megegyeznek A magyar nyelvjárások atlasza I–VI. (Bp., 1968–77) címszavaival.
Külön CD-mellékleten mutatnánk be nyelvjárási szövegeket, melyeknek a lejegyzése a könyv mellékletei között kapna helyet.
Summary
The aim of the research is to prepare a dialect atlas which makes it possible to examine the phonological, morphological, lexicological and semantic characteristics of the dialect spoken in region Medvesalja. To reach this goal, the word geographic maps, that is, the majority of the maps will be prepared by entering data, whilst the maps of word meaning geography will be done by using graphical representation, and the combination of the two methods – with computational data recording in both cases. Apart from displaying spatiality the maps of word and word meaning geography will show sociolinguistic features as well, because next to the linguistic data we indicate the sex, the age, the occupation and the education of the informants with the help of different symbols.

The research aims at analysing the dialect of 12 settlements (Sőreg, Ajnácskő, Csevice, Gömöralmágy, Dobfenék, Gömörpéterfala, Óbást, Újbást, Bakóháza, Vecsekő, Medveshidegkút and Tajti) in region Medvesalja and its neighbourhood in the Upplands, thus I plan to prepare a dialect atlas with a network of all possible research spots.
In the dialect atlas 75–80% of the maps deal with lexical features, 20–25% of the maps display morphological characteristics. At the same time one can deduce pronunciation varieties from the way in which the data are recorded.
The entries coincide with those of the Atlas of Hungarian Dialects I–VI. (Budapest, 1968–77). The dialect texts will be published on an inset CD, the texts transcribed will be inserted into the atlas as an appendix.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Medvesalji nyelvatlaszomban az összes (1305) kérdésből 750 címszó szókincsanyagát mutatom be 675 (90%) lexikai, 69 (9,2%) morfológiai és 6 (0,8%) fonetikai térképlapon, adatbeírásos módszerrel. Mivel pontos nyelvjárási lejegyzésre törekedtem, a lexikai és a morfológiai adatokból a jellemző alak- és ejtésváltozatok kiderülnek. A gyűjtés általam összeállított kérdőfüzete a MNyA. kérdései közül az alaktani és a lexikai jellegű kérdéseket tartalmazza, valamint a teljes palóc kérdőívet (vö. Balogh Lajos − Pelle Béláné 1972) és a pótgyűjtés kérdéseit. A gyűjtést aktív indirekt módszerrel végeztük, s kiegészítettük a részt vevő megfigyeléssel. A gyűjtést Medvesalja és környéke minden szlovákiai településére (Sőreg [Šurice], Ajnácskő [Hajnáčka], Csevice [Šťavica], Gömöralmágy [Gemerský Jablonec], Dobfenek [Dubno], Gömörpéterfala [Petrovce], Óbást [Stará Bašta], Egyházasbást [=Újbást; Nová Bašta], Bakóháza [Bakov], Vecseklő [Večelkov], Medveshidegkút [Studená], Tajti [Tachty]), összesen 12-re terjesztettük ki, tehát a területi teljesség elvét érvényesítettük.
Results in English
My dialect atlas on Medvesalja presents the vocabulary of 750 keywords (out of the total 1305 questions) on 675 (90%) lexical, 69 (9,2%) morphological and 6 (0,8%) phonetic maps, adopting the method of data entry. As I endeavoured to use precise phonetic transcription, lexical and morphological data display characteristic varieties of pronunciation as well. The questionnaire I prepared is based on the morphological as well as lexical questions of MNyA. [The Atlas of Hungarian Dialects], but it also includes the whole Palóc questionnaire (cf. Balogh, Lajos − Pelle, Béláné 1972) with the questions of the supplementary data collection. Dialectal data were collected by using active, indirect method, combined with participating observation. Fieldwork was carried out in all the 12 Slovakian settlements of Medvesalja and its surroundings (Sőreg [Šurice], Ajnácskő [Hajnáčka], Csevice [Šťavica], Gömöralmágy [Gemerský Jablonec], Dobfenek [Dubno], Gömörpéterfala [Petrovce], Óbást [Stará Bašta], Egyházasbást [=Újbást; Nová Bašta], Bakóháza [Bakov], Vecseklő [Večelkov], Medveshidegkút [Studená], Tajti [Tachty]), so the principle of territorial completeness was adopted.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60379
Decision
Yes

 

List of publications

 
Cs. Nagy Lajos: Jelentésföldrajzi vizsgálatok a nagyatlasz, az Új magyar tájszótár és a medvesalji gyűjtés alapján., Guttmann Miklós, Molnár Zoltán (szerk.) V. Dialektológiai Szimpozion. 63–68. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. Szhely, 2007
Cs. Nagy Lajos: Néhány téllel kapcsolatos nyelvjárási megnevezés lexikológiai vizsgálata., Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok 2. 168–175. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2007
Cs. Nagy Lajos: Dialektológiai kutatások a PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékén, http://geolingua.elte.hu/about/eload/csnagy_kolozsvar_2008.pdf, 2008
Cs. Nagy Lajos: Inkongruenciajelenségek a 3. személyű birtokos többes voltának jelölésében., Előadás a Nyelvelmélet és dialektológia című konferencián. PPKE BTK Piliscsaba, 2008. nov. 11−12. (A tanulmány megjelenése konferenciakötetben 2009 tavaszán várható), 2008
Back »