Egy ''reális'' interpretációs rendszer és számítógépes implementációja  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60595
típus K
Vezető kutató Alberti Gábor
magyar cím Egy ''reális'' interpretációs rendszer és számítógépes implementációja
Angol cím A ''real'' interpretation system and its computational implementation
magyar kulcsszavak reprezentacionalista dinamikus szemantika, lexikalista morfoszintaxis, számítógépes implementáció
angol kulcsszavak representational dynamic semantics, lexicalist morphosyntax, computational implementation
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Nyelvtudományi Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bódis Zoltán
Burányi Péter
Cserhátiné Ohnmacht Magdolna
Farkas Judit
Farkas Judit
Károly Márton
Kilián Imre
Kleiber Judit
Szilágyi Éva
Tamm Anne
Viszket Anita
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2012-01-31
aktuális összeg (MFt) 14.636
FTE (kutatóév egyenérték) 6.83
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az interpretáció szemantikai problémája áll tervbe vett kutatásunk középpontjában, közelebbről a dinamikus szemantika reprezentacionalista ágának felfogásában (ld. pl. DRT).
A projekt azonban a nyelvtudomány számos területét kívánja érinteni, a T38386 sz. jelenlegi OTKA-projektünkben is követett (nem terület-, hanem probléma-orientált) megközelítésünk karakterisztikus vonása gyanánt. A formális szemantika egyik sarokköve, hogy az interpretáció kompozicionális kapcsolatot létesítsen a szintaktikai egységek és a jelentéstani egységek között; lerögzítve tehát egy adott szemantikai rendszert, kereshetjük hozzá az ideálisan társítható szintaktikai struktúrát. Ez hipotézisünk szerint egy „totálisan lexikalista” grammatika kell legyen, amelynek lexikai egységei azonban ideálisan nem is a szavakhoz társítandóak, hanem a legkisebb jelentéssel bíró nyelvi egységekhez, a morfémákhoz. Másfelől a modern formális szemantika kezdi bekebelezni a hagyományosan kevésbé formális pragmatika és szövegtan leírási területeit. Végül azt szeretnénk megemlíteni, hogy egy elmélet egzaktságát végső soron a számítógépes implementálhatóság igazolja: így jutottunk el az eddigiekben általunk kifejlesztett morfoszintaktikai és diskurzusszemantikai rendszerek számítógépes nyelvészeti feldolgozásának gondolatához. A legtisztább eset az, amikor egy számítógépes alkalmazás bemeneti és kimeneti oldalán egyaránt természetes nyelvi mondatok állnak: ez a gépi fordítás feladata.
angol összefoglaló
The central topic of our project is the semantic problem of interpretation, as it is understood and captured in the representational branch of dynamic semantics (e.g. DRT)
It is a characteristic feature of our approach, however, that several fields of modern linguistics should be dealt with in harmony with the problem-oriented spirit followed in our current OTKA project No. T38386 (2002-2005) too. It is a cornerstone of formal semantics that interpretation is to form a compositional relation between syntactic units and semantic units; if a given semantic system is fixed, thus, some compatible syntactic structure should be decided. We hypothesize that this ideal syntax should be a “totally lexicalist” grammar, whose lexical units are to be assigned to the smallest units of languages bearing meaning, i.e. morphemes, instead of words. On the other hand, formal semantics tends to incorporate the descriptive fields of the traditionally less formal pragmatics and textology (cf. the “ideological basis” of SDRT). Finally we would like to mention that what can ultimately serve as the best evidence for the exactness of a theory is its computational implementability; and the clearest case in the area of linguistic applications is when both the input and the output data are sentences of human languages (and not artificial representations), that is, machine translation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A ReALIS Elméleti és Számítógépes Nyelvészeti Kutatócsoport olyan interpretációs rendszert dolgozott ki, amely elsődlegesen a formális diskurzus-szemantika reprezentacionalista (DRT, SDRT) ágának örököse, ugyanakkor kielégíti az antireprezentacionalista irányzat alapkövetelményét az „extra reprezentációs szint” kiküszöbölésére vonatkozóan. Mi ennek az ára? Az, hogy a diskurzusreprezentáció egyfajta elmereprezentáció részévé válik, így ágyazódik be a referenciális szemantikák elengedhetetlen komponensét jelentő világmodellbe. Ez azonban nem ár, hanem inkább lehetőség az antipszichologista formális szemantika és az informális kognitív nyelvészet integrálására. A számítógépes nyelvészet intelligens szövegfeldolgozásra törekvő ágában pedig új lehetőséget kínál például a gépi fordítás olyan megközelítésére, ami a humán fordító elméjének szimulálására épül.
kutatási eredmények (angolul)
Our ReALIS Theoretical and Computational Linguistics Team has worked out an interpretation system which is primarily the descendant of the representationalist branch of formal discourse semantics (DRT, SDRT) but, at the same time, satisfies the principal requirement of the anti-representationalist branch pertaining to the elimination of the “extra level of representation”. What is cost of this approach? The cost is that discourse representation becomes a part of some mind representation, embedding in this way in the world model, an inevitable component of referential semantics. This cost, however, is no cost at all, but rather a possibility for the integration of the anti-psychologist formal semantics and the informal cognitive linguistics. As for computational linguistics, in its branch aiming at intelligent text processing, our theory offers an approach to machine translation, for instance, which relies on the simulation of the human translator’s mind.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60595
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Alberti Gábor – Kleiber Judit – Ohnmacht Magdolna – Szilágyi Éva – Tamm, Anne – Viszket Anita: ReALIS projekt: a szóképzés általánosítása a számítógépes fordításban, Alexin Zoltán és Csendes Dóra szerk.: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY 2006, SzTE Informatikai Tanszékcsoport, 41-51, 2006
Alberti Gábor: A szóképzéssel együttjáró vonzatszerkezet-változások rendszere, Nyelvtudományi Közlemények 103. szám (MTA Nytud. Int.), 75-105, 2006
Szilágyi Éva – Alberti Gábor – Kleiber Judit: A lexikalista szintaxis rangja(i), Tanács Attila és Csendes Dóra szerk.: V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY 2007, SzTE Informatikai Tanszékcsoport, 284-287, 2007
Kleiber Judit: Számítógépes nyelvészet Pécsen, Alberti Gábor és Fóris Ágota szerk.: A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007
Farkas Judit - Alberti Gábor: A 'mint' kötőszavas alárendelések és a mozgatásos teszt, Péntek János köszöntése [munkacím], Kolozsvár, 2007
Alberti Gábor – Dóla Mónika – Kántor Gyöngyi – Kleiber Judit – Ohnmacht Magdolna: ReALIS: a „reális” interpretációs rendszer, Alberti Gábor és Fóris Ágota szerk.: A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007
Tamm, Anne: Estonian verbs, objects, and case: representing the basic aspectual relationships in LFG, LFG06, Konstanz, July 10-13 2006, 2007
Kleiber, Judit: Total Lexicalism in Language Technology, Ville V. Nurmi and Dmitry Sustretov (eds.), Proceedings of the Twelfth ESSLLI Student Session, http://www.loria.fr/~sustreto/stus07/stus07-proceedings.pdf, 149-160, 2007
Farkas Judit és Alberti Gábor: Lambda operátorprojekció a magyar alárendelésben, előadás A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. koferencián, 2007. okt. 25., 2008
Bérces Emese: A többszörös személyiségek lehetséges világai, 2007. évi LingDok, 2008
Szilágyi Éva: Total Lexicalism in Language Technology, Proceedings of the 13th ESSLLI Student Session, ed. K. Balogh, 175-184, http://staff.science.uva.nl/~kbalogh/StuS13/StuS13_Proceedings.pdf, 2008
Alberti Gábor: A szóképzéssel együttjáró vonzatszerkezet-változások polaritás-érzékeny rendszere, Fancsaly Éva (szerk.): Tanár és tanítvány, Írások Györke József és Hajdú Péter tiszteletére (2002-2007), Studia Linguistica, Dialóg Campus, Budapest – Pécs, 122–145, 2009
Kleiber Judit: A totális lexikalizmus elméletétől a kísérleti implementációig, megvédett PhD-értekezés (PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola), 2010
Alberti Gábor és Kleiber Judit: The Grammar of ReALIS and the Implementation of its Dynamic Interpretation, Informatica (An International Journal of Computing and Informatics; Slovenian Society Informatika), Vol. 34, 103-110, 2010
Alberti Gábor, Kleiber Judit, Károly Márton: From Sentences to Scope Relations and Backward, Proceedings of ICEIS 2010 / NLPCS (Madeira, Funchal), Eds. Bernadette Sharp and Michael Zock, SciTePress Portugal, 100–111., 2010
Alberti Gábor, Kilián Imre: Vonzatkeretlisták helyett polaritásos hatáslánccsaládok – avagy a ReALIS szigma függvénye, Tanács Attila és Vincze Veronika szerk.: VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY 2010, SzTE Informatikai Tanszékcsoport, 113–126, 2010
Alberti Gábor, Kleiber Judit, Károly Márton: The ReALIS Model of Human Interpreters and its Application in Computational Linguistics, Proceedings of ICSOFT 2010 / 5th Int. Conf. on Software Engineering and Data Technologies, Athens, Greece, 468–474., 2010
Farkas Judit: A finn nyelv (indexelt) generatív szintaxisa, PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, sorozat: "Nyelvtudományi doktori értekezések 2." Szerk. Kassai Ilona, 2011
Ohnmacht Magdolna: On the progressive in Hungarian, Temporal, Modal and Event Interpretation in Natural Language Discourse 2010, Univ. of Azores, 16-18 June 2010, 2010
Alberti Gábor, Kleiber Judit, Károly Márton: A mondatoktól a hatóköri relációkig – és vissza, ... szerk. Prószéky Gábor és Váradi Tamás, 2011
Alberti Gábor: ReALIS, avagy a szintaxis dekompozíciója, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII., Szerk. Bartos Huba. 1-49, 2011
Alberti Gábor: Az intenzionalitás számítógépes nyelvészeti kezelése – avagy a ReALIS lambda szintfüggvénye, Tanács Attila és Vincze Veronika szerk.: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY 2011, SzTE Informatikai Tanszékcsoport, 263-275, 2011
Kilián Imre: Tárgymodell változatok a ReALIS nyelvi elemzéshez, Tanács Attila és Vincze Veronika szerk.: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSzNy 2011. Szeged. SzTE Informatikai Tanszékcsoport. 276–28, 2011
Károly Márton: Interpretáció és modalitás – avagy a ReALIS lambda-függvényének implementációja felé, Tanács Attila és Vincze Veronika szerk.: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSzNy 2011. Szeged. SzTE Informatikai Tanszékcsoport, 284-296., 2011
Ohnmacht Magdolna: A temporális topik és a spatio-temporális argumentum, Vonzásban és változásban (szerk. Alberti, Kleiber, Farkas), PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája, 2012
Farkas Judit, Ohnmacht Magdolna: Aspect and Eventuality Structure in a Representational Dynamic Semantics, Vonzásban és változásban (szerk. Alberti, Kleiber, Farkas), PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája, 2012
Farkas Judit, Alberti Gábor: The Finnish Voice Continuum, benyújtva az Approaches to Hungarian 2012. évi számába, 2012
Alberti Gábor: The Discourse-Semantic Background of the Freedom of Hungarian Word Order, benyújtva az Approaches to Hungarian 2012. évi számába, 2012
Bódis Zoltán: ETR -- QuaeroBot, Vonzásban és változásban (szerk. Alberti, Kleiber, Farkas), PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája, 2012
Alberti Gábor, Károly Márton: Multiple Level of Referents in Information State, Alexander Gelbukh (ed.):Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, CICLing2012, New Delhi, India. Lecture Notes in Computer Science LNCS7181. Springer Ver, 2012

 

Projekt eseményei

 
2011-06-10 12:30:06
Résztvevők változása
2011-03-28 09:35:37
Résztvevők változása
2009-06-24 09:20:54
Résztvevők változása
vissza »