A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60618
típus K
Vezető kutató Pálffy Géza
magyar cím A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században
Angol cím The Hungarian Nobility at the Habsburg Court in Vienna and Prague in the 16th Century
magyar kulcsszavak Magyar Királyság, Habsburg Birodalom, bécsi udvar, nemesség, integráció
angol kulcsszavak Hungarian Kingdom, Habsburg Empire, Court in Vienna, Nobility, Integration
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.500
FTE (kutatóév egyenérték) 4.84
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században című, négy esztendőre tervezett kutatómunka – elsősorban a bécsi Österreichisches Staasarchiv levéltáraiban, a Magyar Országos Levéltárban, valamint Szlovákiában és Csehországban őrzött családi archívumokban végzendő szisztematikus feltárómunka alapján – arra keresi a választ, hogy a magyar nemesség mennyire volt jelen a Habsburg Birodalom közös udvartartásában a Mohácsi csata utáni egy évszázadban. Az alapkutatás legfőbb célja egy olyan adattár összeállítása, amely az 1526 és 1619 közötti időszakra vonatkozóan számba veszi a bécsi és prágai közös uralkodói, valamint főhercegi udvartartásokban szolgált, a Bécsben és Prágában palotával-házzal rendelkező, a császárváros különböző templomaiban és kolostoraiban temetkező, a cseh, osztrák és német területeken nemességet (birtokot) szerző, illetve ugyanezen tartományok nemeseivel házassági kapcsolatokra lépő nemeseket, illetve feltérképezi karrierlehetőségeiket. A cseh és osztrák–német összehasonlításban (cseh részről: Dr. VÁCLAV BÙ®EKkel Èeské Budìjovicéből, német részről: Dr. MARK HENGERERrel Konstanzból) végzendő, nemzetközi szempontból is érdeklődésre számot tartó kutatómunka ugyanakkor remélhetőleg hozzájárulhat a kora újkori magyar történelemről ez ideig kialakult, meglehetősen egyoldalú, nemzeti romantikus képünk reálisabb értékeléséhez is.
angol összefoglaló
The systematic archival research-project between 2006 and 2009, based on the papers of the Österreichisches Staasarchiv in Vienna, of the Hungarian State Archive (Magyar Országos Levéltár) in Budapest and of the several family archives in the territory of the Slovakian and the Czech Republic with Title “The Hungarian Nobility at the Habsburg Court in Vienna and Prague in the 16th Century” would like to present the very interesting and important process, what kind of problems and difficulties had the Hungarian nobility in the integration on the common court of the so called “zusammengesetzte” Habsburg Monarchy in Central Europe. I would like to create a databank of the Hungarian noblemen, who served at the court in Vienna or in Prague between 1526 and 1619, who had palaces and houses in Vienna, who buried in the churches and cloisters of the imperial city, who had indigenats and family-contacts in the Austrian and Czech provinces of the empire. The research is a comparative project-cooperation with some well-known professors from the Czech Republic (Dr. VÁCLAV BÙ®EK) and from Germany (Dr. MARK HENGERER).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században című kutatási projekt – a bécsi Österreichisches Staasarchiv levéltáraiban, a Magyar Országos Levéltárban és Szlovákiában őrzött családi archívumokban végzett feltárómunka alapján – arra kereste a választ, hogy a magyar nemesség mennyire volt jelen a Habsburg Monarchia közös (bécsi és prágai) udvartartásában a mohácsi csata utáni évszázadban. Az öt esztendős alapkutatás eredményeként elkészült egy olyan adattár, amely az 1526 és 1612 közötti időszakra vonatkozóan számba vette a Habsburg uralkodói és főhercegi udvartartásokban szolgált magyar nemeseket és feltérképezte karrierlehetőségeiket. Az adattár alapján levont legfőbb tanulságokat Pálffy Géza egy magyar nyelvű monográfiában [A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., 2010. 564 p., főként 77–135., 233–239., 319–350. o.] – mely első kiadásának gyors elfogyása után fél esztendővel az OTKA támogatásával utánnyomásban már ismét megjelent –, illetve az Amerikai Egyesült Államokban napvilágot látott angol kötetében [The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. Boulder, Co.–Wayne, N. J.–New York, 2009. xviii, 410 p., főként 53–88., 149–153., 193–208.] tette közzé. A magyar arisztokrácia karrierlehetőségeit ugyanakkor egy tucatnyi előadásban és ugyanennyi (magyar, német és szlovák nyelvű) tanulmányban vizsgálta, elsősorban a Batthyány, Esterházy, Illésházy, Nádasdy, Pálffy, Révay, Thurzó és Zrínyi családok példáján.
kutatási eredmények (angolul)
The systematic archival research-project between 2006 and 2011, based on the papers of the archives in Vienna, Budapest and Bratislava, with title “The Hungarian Nobility at the Habsburg Court in Vienna and Prague in the Sixteenth Century” presented the interesting and important process, what kind of problems had the Hungarian nobility in the integration on the common court of the composite monarchy of the Habsburg dynasty in Central Europe. One of the most significant results of the project is a databank of the Hungarian noblemen, who served at the Habsburg courts between 1526 and 1612. Based on this databank Géza Pálffy analysed the difficulties with the Viennese and Prague court integration in his Hungarian monograph [A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., 2010, 564 p., esp. 77–135, 233–239, 319–350] – after the first edition sold out in a half year with the financial support of the OTKA project is published already a new reprint edition –, and in the shorter English version of the topic printed by the Columbia University Press [The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. Boulder, Co.–Wayne, N. J.–New York, 2009, xviii, 410 p., esp. 53–88, 149–153, 193–208]. As result of his researches Pálffy published several (Hungarian, German and Slovak) studies on the career possibilities of the famous Hungarian aristocratic families as the Batthyány, Esterházy, Illésházy, Nádasdy, Pálffy, Révay, Thurzó and Zrínyi, too.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60618
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pálffy, G.: Staré tradície a nové zvyky v novom hlavnom meste Uhorského kráľovstva: korunovácia Maximiliána Habsburského v Bratislave 1563, pp. 151–161., 932–933. in: Rusina, I. a kolektív: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Renesancia. Umenie medzi neskorou gotiku a barokom. Bratislava, 2009
Pálffy, G.: A Magyar Korona országainak koronázási zászlói a 16–17. században, pp. 17–52. in: Bubryák O. (szerk.): „Ez világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Bp., 2010
Pálffy, G.: Le développement du système des magasins d’armement et de l’approvisionnement en matériel de guerre dans la région de l’Empire des Habsbourg aux confins de la Hongrie antiturque au cours du XVIe siècle, pp. 183–204. in: Armes et cultures de guerre en Europe centrale, XVe siècle-XIXe siècle.. Paris : Musée de l’Armée, 2008
Pálffy, G.: A 16–17. századi Habsburg–magyar kapcsolatok megítélése a magyar történetírásban, pp. 15–29. in: Šutaj, Štefan (ed.): Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí. Prešov : Universum, 2008
Pálffy, G.: Die Türkenabwehr der Habsburgermonarchie in Ungarn und Kroatien im 16. Jahrhundert: Verteidigungskonzeption, Grenzfestungssystem, Militärkartographie, pp. 79–108. in: Heppner, Harald–Barbarics-Hermanik. Zsuzsa (Hrsg.): Türkenangst und Festungsbau. Wirklichkeit und Mythos. Frankfurt am Main, 2009
Pálffy, G.: Utak az arisztokráciába – bárói címszerzők a 16. századi Magyar Királyságban, pp. 9–23. in: Papp Klára–Püski Levente (szerk.): Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Debrecen, 2009
Pálffy, G.: Bündnispartner und Konkurrenten der Krone: die ungarischen Stände, Stefan Bocskai und Erzherzog Matthias 1604–1608, pp. 363–399. in: Bůžek, V. (ed.): Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608–1611). České Budějovice, 2010
Pálffy, G.: Zvláštna cesta medzi aristokraciu Uhorského kráľovstva: rod Révai v 16. storočí, pp. 63–84. in: Kovačka, Miloš–Augustínová, Eva (ed.): Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie. 16. – 17. septembra 2008. Martin, 2010
Pálffy, G.: A szigetvári Zrínyi Miklós a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia arisztokráciájában, pp. 28–47. in: Zrínyi Miklós élete és öröksége. A 2008. november 7–8-án Zrínyi M. születésének 500. évfordulója alkalmából Szigetváron rendezett konferencia... Szigetvár, 2010
Pálffy, G.: Hrvatsko-mađarska obitelj Zrinski u aristokraciji Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva i Habsburške Monarhije, Előadás a 2010. október 6–7-án, Čakovecen (Csáktornyán, Horvátország) a Politička, kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj című konferencián, 2010
Pálffy, G.: A Magyar Korona országainak koronázási zászlói a 15–20. században, Előadás 2010. szeptember 21.én az MTA Történettudományi Intézetében, 2010
Pálffy, G.: A Batthyány család és a dunántúli határvédelem a XVI–XVII. században, Előadás 2010. november 25–26-án, Piliscsabán a Batthyány Ádám és köre című konferencián, 2010
Pálffy, G.: Povijest Mađarske : Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.), 295 p., Samobor : Meridijani, (Bibliotheca Historia Croatica, 57.), 2010
Pálffy, G.: A Thurzó család a Magyar Királyság arisztokráciájában. Egy különleges arisztokrata família Magyarországon, Történelmi Szemle, 53:1, 1-22., 2011
Pálffy, G.: A magyar királykoronázások történetének eddig ismeretlen alapforrása: a magyar tanácsosok 1561. évi javaslata a koronázások pozsonyi szertartásrendjéről, pp. 489–503. in: Krász, L.–Oborni, T. (szerk.): Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2008
Ludiková, Z.; Mikó, Á.; Pálffy, G.: A turócszentmártoni Szent Márton-templom késő reneszánsz és barokk funerális emlékei (16–17. század), Művészettörténeti Értesítő 57:2, 353–375., 2009
Pálffy, G.: Der Aufstieg der Familie Esterházy in die ungarische Aristokratie, pp. 13-46. in: Gürtler, W.; Kropf, R. (Hrsg.): Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Tagungsbd. der 28. Schlaininger Gespräche 2008. Eisenstadt, 2009
Pálffy, G.: Verschiedene Loyalitäten in einer Familie. Das kroatisch-ungarische Geschlecht Zrinski/Zrínyi in der »supranationalen« Aristokratie der Habsburgermonarchie im 16-17. Jh., pp. 11–32. in: Kühlmann, W.; Tüskés, G.; Bene, S. (Hrsg.): Militia et Litterae. Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa. Niemeyer Verlag, Tübingen, 2009
Pálffy, G.: Pozsony megyéből a Magyar Királyság élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16–17. sz. fordulóján (Az Esterházy, a Pálffy és az Illésházy cs. felemelkedése), Századok 143:4, 853-882., 2009
Pálffy, G.: Különleges úton a Magyar Királyság arisztokráciájába: a Révay család a 16. században, Történelmi Szemle 51:1, 1-20., 2009
Pálffy, G.: A Batthyány család a törökellenes határvédelemben a XVI–XVII. században, Hadtörténelmi Közlemények 122:2, 321-356., 2009
Pálffy, G.: A Magyar Királyság kevéssé kutatott 16–17. századi gazdasági szerepköreiről. A bécsi udvar éléskamrája – a Habsburg Monarchia hadiipari piaca, pp. 249–262. in: Bessenyei, J.; Draskóczy, I. (szerk.): Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Bp.-Miskolc, 2009
Pálffy, G.: Die Familie Esterházy in der ungarischen Adelsgesellschaft im 16. und 17. Jahrhundert, Előadás 2009. május 13-án a Bécsi Egyetemen Univ-Prof. Dr. Karl Vocelka Esterházy szemináriumában, 2009
Pálffy, G.: Bárók a 16. századi Magyar Királyságban, Előadás 2009. május 22-én Győrben A nemesség a középkorban és az újkorban / Šľachta v stredoveku a ranom novoveku c. magyar–szlovák történészkonferencián, 2009
Pálffy, G.: Utak az arisztokráciába: bárói címszerzők a 16. századi Magyar Királyságban, Előadás 2009. május 28-án Debrecenben az Arisztokrata életpályák és életviszonyok a magyar történelemben c. konferencián, 2009
Pálffy, G.: Pozsony megyéből a Magyar Királyság élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16–17. sz. fordulóján (A Pálffy, az Illésházy és az Esterházy cs. felemelkedése), Előadás 2009. június 2-án Budapesten a Szakály Ferenc halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián, 2009
Pálffy, G.: Kampf um Transdanubien: Die Familie Nádasdy und die ungarische Aristokratie im 16. und 17. Jahrhundert, Előadás 2009. szeptember 28-án Szalónakon (Schlaining, Ausztria) a Die Familie Nádasdy im 16. und 18. Jahrhundert nemzetközi konferencián, 2009
Pálffy, G.: A két Zrínyi Miklós határokon átívelő kapcsolatai: Egy horvát–magyar főúri család a Magyar–Horvát Királyság és a Habsburg Monarchia arisztokráciájában, Előadás 2009. október 1-én Zágrábban az Obitelj Zrinski i hrvatskoj i mađarskoj povijesti c. nemzetközi konferencián, 2009
Pálffy, G.: A Thurzó család a magyar arisztokráciában, Előadás 2009. október 12-án Szereden (Szlovákia) a Thurzovci a ich historický význam / A Thurzók történelmi szerepe c. nemzetközi konferencián, 2009
Pálffy, G.: Ein Militärgelehrter aus Elsass in Ungarn im 16. Jahrhundert: Lazarus Freiherr von Schwendi (1522–1583), Előadás 2009. október 23-án Párizsban a La pensée militaire hongroise à travers les siècles c. francia–magyar konferencián, 2009
Pálffy, G.: Romlás és megújulás 1606–1703. (=Magyarország története 10.) 112 p., Kossuth Kiadó, Budapest, 2009
Pálffy, G.: Die Rolle der Familie Batthyány in der Grenzverteidigung gegen die Osmanen im 16. und 17. Jahrhundert, Podravina: Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 8, broj 16, 73–88., 2009
Dominkovits, P.; Pálffy, G.: Küzdelem az országos és regionális hatalomért. A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–17. században. (1–2. rész.), Századok 144:4, 769–792. és 144:5, 1085–1120., 2010
Pálffy, G.: Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí, Forum Historiae: Časopis pre históriu a príbuznéspoločenské vedy, 4, Nr. 2.: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku, 1-14., 2010
Pálffy, G.: The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century, xviii, 410 p., Boulder, Co: Social Science Monographs–Wayne, N.J.: Center for Hungarian Studies and Publications, Inc.–New York : Distributed by Columbia University Press, 2009
Pálffy, G.: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Első kiadás, 564 p., Bp. : História–MTA Történettudományi Intézet (História könyvtár: Monográfiák, 27.), 2010
Pálffy, G.: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Változatlan utánnyomás az OTKA támogatásával, 564 p., Bp. : História–MTA Történettudományi Intézet (História könyvtár: Monográfiák, 27.), 2011
Pálffy, G.: Győztes szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? A magyar királysági rendek és Bocskai István mozgalma (1604–1608), 70 p., Bp. : Magyar Történelmi Társulat (Századok Füzetek, 3.), 2009
Pálffy, G.: Közép-Európa védőbástyája és éléskamrája (1526–1711), pp. 92–115. in: Marosi, E. (szerk.): Európa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az európai közösség eszméjéhez. Bp. MTA Művészettörténeti Kutató Intézete, 2009
Pálffy, G.: Bollwerk und Speisekammer Mitteleuropas (1526–1711), pp. 100–124. in: Marosi, E. (Hrsg.): Auf der Bühne Europas. Der tausendjährige Beitrag Ungarns zur Idee der Europäischen Gemeinschaft. Bp., 2009
Pálffy, G.: The Bulwark and Larder of Central Europe (1526–1711), pp. 100–124. in: Marosi, E. (ed.): On the Stage of Europe. The millennial contribution of Hungary to the idea of European Community. Bp., 2009
Pálffy, G.: Nádasdy Tamás nádor a magyar királyok koronázási szertartásáról (1561), pp. 305–310. in: Császtvay, T.–Nyerges, J. (szerk.): Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Bp., 2009
Ludiková, Z.; Mikó, Á.; Pálffy, G.: A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánsz és barokk síremlékei, epitáfiumai és halotti címerei (1530–1700), Művészettörténeti Értesítő 55:2, 327-410., 2007
Pálffy, G.: Kaiserbegräbnisse in der Habsburgermonarchie – Königskrönungen in Ungarn. Ungarische Herrschaftssymbole in der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger im 16. Jahrhundert, Frühneuzeit-Info 19:1, 41-66., 2008
Pálffy, G.: Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Weiterleben des Tafelzeremoniells des selbständigen ungarischen Königshofes und Machtrepräsentation. Teil 2., Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 116:1-2, 60-91., 2008
Pálffy, G.: Hofwechsel und Einflussverlust: der ungarische Adel am Hof der Jagiellonen und am Hof Ferdinands I., pp. 245-260. in: Fuchs, M.; Réthelyi, O. (Hrsg.): Maria von Ungarn (1505–1558). Eine Renaissancefürstin. Aschendorff Verlag, Münster, 2007
Pálffy, G.: Ungarn in der Habsburgermonarchie: Ungarische Herrschaftszeichen an der Wiener Begräbniszeremonie Ferdinands I. 1565, Előadás a 2007. május 11–12-én, Bécsben „Wien durch die Jahrhunderte” – Tagung Karl Vocelka zum 60. Geburtstag című nemzetközi konferencián, 2007
Pálffy, G.: Magyar címerek, zászlók és felségjelvények a Habsburgok dinasztikus-hatalmi reprezentációjában a 16. században, Történelmi Szemle 47:3-4, 241-275., 2006
Pálffy, G.: Magyarország két világbirodalom határán (1526–1711), pp. 307-487. in: Romsics, I. (szerk.) Magyarország története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
Pálffy, G.: Mi változott meg Magyarországon Mohács után? A Magyar Királyság a 16. századi Habsburg Monarchiában, Előadás a 2007. július 25-én Mátrafüreden, a Kárpát-medencei magyar történelemtanárok X. nyári találkozóján, 2007
Pálffy, G.: Das kroatisch-ungarische Geschlecht Zrinski/Zrínyi in der „übernationalen” Aristokratie der Habsburgermonarchie im 16. und 17. Jahrhundert, Előadás a 2007. október 10–14-én Budapesten tartott, Militia et litterae. Ungarnbilder und historisches Selbstverständnis in der europäischen Geschichte című konferencián, 2007
Mikó, Á.; Pálffy, G.: A pozsonyi ferences templom késő reneszánsz és kora barokk síremlékei, Művészettörténeti Értesítő 54:3-4, 319-348., 2006
Pálffy, G.: Szent István birodalma a Német-római Birodalom határvidékén: A Magyar Királyság és a Német-római Császárság a 16–17. században, Történelmi Szemle 49:3, 327-349., 2007
Pálffy, G.: Mi maradt az önálló magyar királyi udvarból Mohács után?, pp. 45-59. in: Etényi, N. G-; Horn, I. (szerk.): Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Balassi Kiadó, Budapest, 2006
Pálffy, G.: Zentralisierung und Lokalverwaltung. Die Schwierigkeiten des Absolutismus in Ungarn von 1526 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, pp. 279-299. in: Maťa, P.; Winkelbauer, T. (Hrsg.): Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740.Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas.Franz Steiner Verlag,Stuttgart, 2006
Pálffy, G.: Der ungarische Adel am Wiener Hof König Ferdinands I., pp. 95-110. in: Fuchs, M.; Oborni, T.; Ujváry, G. (Hrsg.): Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher. Aschendorff Verlag, Münster, 2006
Pálffy, G.: A három részre szakadt ország 1526–1606. (=Magyarország története 9.) 112 p., Kossuth Kiadó, Budapest, 2009
Pálffy, G.: Die Gesellschaft der ungarischen Länder 1526–1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts, pp. 61-92. in: Bůžek, V.; Král, P. (eds.): Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526–1740). Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2006
Pálffy, G.: Ein „altes Reich“ an der Peripherie des Alten Reiches: Das Ungarische Königreich und das Heilige Römische Reich im 16. und 17. Jahrhundert, Előadás a 2006.augusztus 30-szeptember 2-án a University of Oxford, New Collegeban szervezett nemzetközi The Holy Roman Empire, 1495-1806 című konferencián, 2006
Ludiková, Z.; Mikó, Á.; Pálffy, G.: A szepeshelyi Szent Márton-templom, egy felső-magyarországi katolikus központ késő reneszánsz és barokk sírkövei és halotti címerei, Művészettörténeti Értesítő 56:2, 313-344., 2008
Pálffy, G.: A Magyar Királyság a 16. századi Habsburg Monarchiában, Századok 141:5, 1075-1120., 2007
Pálffy, G.: Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Weiterleben des Tafelzeremoniells des selbständigen ungarischen Königshofes und Machtrepräsentation. Teil 1., Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 115:1-2, 85-111., 2007
Pálffy, G.: Ungarn in der Habsburgermonarchie. Ungarische Herrschaftszeichen an der Wiener Begräbniszeremonie Ferdinands I. 1565., pp. 29-46. in: Scheutz, M.; Valeš, V. (Hrsg.): Wien und seine WienerInnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über Jahrhunderte. Festschrift Karl Vocelka. Böhlau, Wien, 2008
Pálffy, G.: Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma?, Publicationes universitatis Miskolcinensis – Sectio Philosophica, Tomus XIII. – Fasciculus 2, 187-203., 2009
Pálffy, G.: Különböző lojalitások, végzetes sorsok a Zrínyi-Zrinski család történetében, Előadás 2008. május 26-án Grazban a a grazi Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja és a Magyar Katolikus Közösség előadás-sorozatában, 2008
Pálffy, G.: Különleges úton a magyar arisztokráciába: a Révay család a 16. században, Előadás 2008. szeptember 16-án Turócszentmártonban (Martin, Szlovákia) a Rod Révai v slovenských dejinách nemzetközi konferencián, 2008
Pálffy, G.: Der Aufstieg der Familie Esterházy in die ungarische Aristokratie, Előadás 2008. szeptember 30-án Szalónakon (Schlaining, Ausztria) a Die Familie Esterházy im 16–18. Jahrhundert nemzetközi konferencián, 2008
Pálffy, G.: Bündnispartner und Konkurrenten der Krone: die ungarischen Stände, Stefan Bocskai und Erzherzog Matthias 1604–1608, Előadás 2008. október 14-én Český Krumlovban (Csehország) Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608–1611) nemzetközi konferencián, 2008
Pálffy, G.: A Magyar Királyság a 16. századi Habsburg Monarchiában, Előadás 2008. december 4-én Kolozsvárott (Románia, Erdély) az Értékek Akadémiája, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság előadássorozata keretében, 2008
Pálffy, G.: Különleges úton a magyar arisztokráciába. A Révay család a 16. században, Előadás 2009. január 13-án Budapesten a Reneszánsz a 16. századi Kelet-Közép-Európában nemzetközi konferencián, 2009
Pálffy, G.: A császárváros és Közép-Európa védelmében: A győri főkapitányság a 16. században, Előadás 2009. január 31-én Győrben a „Győr, Európa védőpajzsa” konferencián, 2009
Pálffy, G.: Egy horvát–magyar főúri család a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokráciájában. A Zrínyiek határokon átívelő kapcsolatai, pp. 39-65. in: Bene, S.; Hausner, G. (szerk.): A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007
Pálffy, G.: A szelektív forráshasználat és a 19–20. századi függetlenségi szemlélet visszavetítésének veszélyei: válasz Őze Sándornak, Publicationes universitatis Miskolcinensis – Sectio Philosophica, Tomus XIII. – Fasciculus 2, 227-233., 2009
Bůžek, V.; Keller, K.; Kowalska, E.; Pálffy, G.: Společnost v zemí habsburské monarchie 1526–1740 v české, maďarské, rakouské a slovenské historické vědě posledního desetiletí, Český časopis historický 104:3, 485–526., 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:04:31
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »