Etnikai sztereotípiák a mai Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60660
típus K
Vezető kutató Kovács András
magyar cím Etnikai sztereotípiák a mai Magyarországon
Angol cím Ethnic stereotypes in contemporary Hungary
magyar kulcsszavak etnicitás, kisebbség, sztereotípia, előítélet
angol kulcsszavak ethnicity, minority, stereotype, prejudice
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
résztvevők Bindorffer Györgyi
Mandel Kinga Magdolna
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2008-07-31
aktuális összeg (MFt) 5.705
FTE (kutatóév egyenérték) 2.30
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarországon mindezidáig nem folyt széleskörű, empirikus szociológiai sztereotípiakutatás a magyarországi nem cigány etnikai kisebbségekről. Nem került vizsgálatra, hogy milyen sztereotípiák élnek a magyar lakosságban ezekről a kisebbségekről, milyen sztereotípiákban gondolkodnak a kisebbségek tagjai egymásról és a többségről; hogyan funkcionálnak ezek a sztereotípiák a köznapi kommunikációban és a társas érintkezés során, milyen forrásokból származnak és milyen úton adódnak tovább, csökkentik vagy esetleg növelik-e a sztereotipizálásra való késztetéseket azok a formák, amelyekben a szóban forgó kisebbségek érintkeznek egymással, és mily mértékben terheltek előítéletekkel az etnikai sztereotípiák a mai Magyarországon. A tervezett kutatás e kérdések megválaszolásának irányába szándékozik megtenni az első lépéseket.
A kvantitatív és kvalitatív módszerekkel végzendő kutatás három szlovák-német-magyar vegyes nemzetiségű településen folyna. A településeket a 2001-es népszámlálás adatai alapján a vegyes nemzetiségű településekről összeállított listáról fogjuk kiválasztani.
A kutatás exploratív szakasza azt vizsgálná, hogy milyen sztereotípiák élnek az egyes kisebbségekről a többi etnikai csoportban. Ebben a kutatási szakaszban olyan kvantifikálható adatok keletkeznének, amelyek segítségével le lehet írni az egyes csoportok sztereotípiaprofilját, a sztereotipizálás intenzitását, a sztereotipizálás homogenitását, és a sztereotípiákhoz fűződő értékeléseket - azaz azt, hogy mennyire előítéletes a sztereotípiaalkotás.
A kutatás második szakaszában az exploratív szakasz során gyűjtött adatok alapján elméleti kérdések vizsgálatát - a sztereotipizálás és az előítéletesség magyarázatára szolgáló elméletek némelyikének tesztelését - végezzük el.
A kutatás amellett, hogy lehetővé teszi az alapkutatások főbb elméleti kérdéseinek diszkusszióját, gyakorlati jelentőséggel is bír. A sztereotípiakutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazására elsősorban a konfliktuskezelés, a konfliktus-minimalizálás terén és az előítéletesség ellen kidolgozott nevelési programokban szokott sor kerülni. A sztereotípiakutatások eredményei azonban a legintenzívebben a médiában hasznosulhatnak, mivel a média munkatársainak lehetőséget nyújtanak arra, hogy tudatosítsák, milyen sztereotíp, esetleg előítéletesen sztereotíp tartalmak jelennek meg a médiában, mi ezek funkciója és milyen módon dekonstruálhatók a kisebbségekről alkotott sztereotíp képek.
angol összefoglaló
In Hungary no empirical research has been carried out on the non-Roma ethnic minorities living in Hungary. No one has examined what stereotypes exist among the Hungarian population about these minorities, how these stereotypes function in everyday communication and social interactions, what sources they come from and in which way they are passed on, and to what extent this stereotyping is biased in contemporary Hungary. The planned research intends to answer these questions.
By the help of qualitative and quantitative methods the examination would be carried out in three ethnically mixed (Slovak-Hungarian -German) villages. We will select the villages from a list of the ethnically mixed settlements compiled from the data of the 2001 census.
In the explorative phase of the research we aim at examining what stereotypes exist about certain ethnic minorities among the other minority groups. By the help of the information gained in this phase we will able to describe the stereotype profile of the minority groups, the intensity, the homogeneity of stereotyping and to what extent the stereotyping is prejudiced.
The second phase of the research we examine theoretical questions and test some hypotheses explaining stereotyping and prejudice formation.
Beside the discussion of the main theoretical questions of basic research the examination has practical importance. The results of stereotype-research are generally used in educational projects and conflict reduction programs. But the results of this examination may also be used by media since these help the staff of the media recognize what stereotypes and prejudiced images are present in media, what their function is and how these stereotypical image of the minorities could be deconstructed.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vegyes nemzetiségű – német, szlovák, magyar és cigányok által lakott - területeken kvalitatív és kvantitatív módszerekkel elvégzett kutatás során azt vizsgáltuk, hogy milyen sztereotípiák élnek az egyes kisebbségekről a többi etnikai csoportban. Rekonstruálni tudtuk az egyes csoportok sztereotípiaprofilját, a sztereotipizálás intenzitását, a sztereotípiák homogenitását, és a sztereotípiákhoz fűződő értékeléseket - azaz azt, hogy mennyire előítéletes a sztereotípiaalkotás. A kutatás során elméleti kérdések vizsgálatát is elvégeztük. Arra törekedtünk, hogy felderítsük, az azonosított sztereotípiák eredetét mennyiben kell keresnünk: - történelmi-kulturális csoportkonfliktusokban, a történelmi-kulturális hagyományban, a történelmi emlékezetben; - a csoportok közötti kapcsolatok jellegzetességeiben, a jelenlegi csoportkonfliktusokban, a csoportok közötti interakciók jellegében; - a csoportok státuspozícióiban meglévő különbségekben; a státushierarchia megerősítésére való törekvésekben; - a csoportidentitás megerősítésére irányuló törekvésekben - intézményes stimulusokban, elsősorban a rendszerváltozást követő átalakulás hatásaiban A fenti kérdések megválaszolása a sztereotipizálásról és a sztereotípiákról alkotott több elmélet tesztelésére is lehetőséget nyújtott. Ezek a sztereotipizálás szocio-kulturális magyarázata; a csoportkonfliktus elmélet, és ezen belül elsősorban a kontakt-hipotézis; és a rendszerigazolás, illetve a társadalmi dominancia elmélete.
kutatási eredmények (angolul)
The purpose of the project has been to examine stereotypes of certain ethnic minorities in ethnically mixed settlements. As a result of the quantitative and qualitative research we identified the stereotype profile of the ethnic groups, we measured the intensity and homogeneity of stereotypes and examined the extent to which stereotyping is biased. We have also examined theoretical questions concerning the possible origins of stereotyping. We aimed to find out what role the following explanatory factors play in stereotype formation: - The historical experience of intergroup relationship, reflected in historical memory - Present intergroup relations and intergroup conflict - Group status difference and maintenance of status hierarchy - Striving for a positive social identity - Institutional stimuli, particularly the effect of the political transition on ethnic relations By answering these questions we were able to test several theories explaining stereotyping and prejudice formation, such as socio-cultural explanation of stereotyping, group conflict theory, contact hypothesis and the theories of system justification and social dominance.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2053/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bindorffer Györgyi: Sztereotipizáció az interetnikus kapcsolatokban, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2006
Bindorffer Györgyi: Sztereotípiák és sztereotipizációs folyamatok két magyarországi etnikai lakosságú településen - Leányvár és Piliscsév, Magyar Szociológiai Társaság, 2006
Bindorffer Györgyi: Nemzetiségek egymás közt. Interetnikus kapcsolatok és sztereotipizációs folyamatok a leányvári németek és a piliscsévi szlovákok körében – esettanulmány, pp. 61-76 in: Császár Melinda - Rosta Gergely (szerk). Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Loisir Könyvkiadó, Budapest-Piliscsab, 2008
vissza »