Dramatic Sermons: History of a Tradition from Late Antiquity to the End of the Middle Ages  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60928
Type F
Principal investigator Tóth, Péter
Title in Hungarian A dramatikus beszéd: egy műfaj története az antik retorikától a későközépkori prédikációkig
Title in English Dramatic Sermons: History of a Tradition from Late Antiquity to the End of the Middle Ages
Keywords in Hungarian Középkori magyar irodalomtörténet - klasszika filológia - drámatörténet
Keywords in English Medieval Hungarian literature - classical philology - history of drama
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Panel Literature
Department or equivalent University Library of Eötvös Loránd University (Eötvös Loránd University)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 2.235
FTE (full time equivalent) 1.59
state closed project
Summary in Hungarian
A dramatikus prédikáció a középkor végének latin és nemzeti nyelvű irodalmának egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb műfaja volt. Magyarországon szinte minden jelentősebb későközépkori prédikációs gyűjteményben találkozunk egy-egy dialógusokból építkező, a keresztény üdvtörténet legfontosabb eseményeit (Angyali Üdvözlet, a Passió eseményei) drámaszerűen elbeszélő beszéddel. A műfaj azonban leginkább a nemzeti nyelvű irodalomban terjedt el. Csaknem valamennyi nyelvemlék-kódexünk tartalmaz egy-egy ilyen módon feldolgozott passiót, Mária-siralmat, s ezek azután megtermékenyítették a néphagyományt is, s a legkülönbözőbb népi szövegekben (archaikus imákban, népmesékben, illetve biblikus történetekben) tükröződik hatásuk, s mind a mai napig benne élnek a köztudatban. A pályázati időszak során ezt az érdekes, de viszonylag kevéssé ismert és kutatott műfajt szeretném komplex vizsgálat tárgyává tenni. Szeretném feltárni antik gyökereit, illetve az egyes motívumok mentén haladva felvázolni a műfaj teljes, az európai kultúra két évezreden átívelő történetét a közel-keleti, szír és zsidó gyökerektől a görög és bizánci, majd ennek nyomán a korai latin prédikációs gyakorlaton keresztül egészen a 16. század elejének magyar nyelvemlékeiig. A munka során amellett, hogy kirajzolódik előttünk egy ma csak részleteiben ismert, s gyakran inkább csak félreértelmezett műfaj története, reményeim szerint talán előkerül néhány nyelvemlék-szövegünk ma még ismeretlen és azonosítatlan forrása is.
Summary
The dramatic sermon was one of the most popular and wide-spread literary genre of late-medieval culture. In the Hungarian tradition one can find in almost every sermon-collection texts made of dialogues and dealing with the crucial events of sacred history (as e. g. the Annunciation, elements of the Passion of Christ etc.) in a dramatic manner. The importance of this tradition, however, stands in that particular influence it made upon the vernacular literary texts. Almost every Hungarian manuscripts of the late 15th and early 16th century contain a dramatical Passion narrative or Marian Lament, which later have a considerable impact on folk traditions and their impact is to be found in a wide range of folklore texts, such as prayers, tales or Biblical narratives and their traces are to be felt even in such fields as the recent Passion-movie of Mel Gibson. During the proposed three-year research-period I would like to investigate the roots of this particular literary tradition and by the side of some motifs I would like to reconstruct the thousand-year history of this tradition from the Middle-Eastern, Syriac and Jewish beginnings through Greek, Byzantine and early Latin rhetorical praxis up to the late-medieval Hungarian codices. Beside the fact, that I would like to sketch the outline history of the dramatical sermon-tradition, it is also my proposed aim to find those, in some cases still unknown, sources which stand behind some of our medieval vernacular lirerary documents.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A hároméves kutatási során két alapvető célt tűztem ki. Egyrészt dramatikus jellegű nyelvemlékeink forrásainak feltárását, irodalomtörténeti értékelését, másrészt a dramatikus prédikáció műfajtörténeti hátterének feltérképezését. Ennek megfelelően számos hazai vonatkozású latin és magyar szöveggel foglalkoztam. Először Szent Demeter ekkor előkerült középkori legendáját vizsgáltam, melyről az OTKA támogatásával egy monográfiát is megjelentettünk. Ezután nyelvemlékeink különböző, a drámai emlékek között számon tartott jelenetének, így Krisztus és Mária dialógusának, Krisztus próféta-látomásának stb. forrásait kutattam. Eredményeimet külföldi és hazai konferenciákon ismertettem, majd ezek anyagát a konferenciákhoz kapcsolódó kiadványokban (folyóiratok, tanulmánykötetek) tettem közzé. Fontos előrelépés a Königsbergi Töredék őrzőkódexének feltárása, s a szöveg ennek fényében történő újabb értelmezése, illetve néhány további kisebb nyelvemlék forrásainak, valamint újabb hazai eredetű latin szövegek azonosítása. Az elméleti kutatások egyik fontos eredménye a dramatikus prédikáció és az apokrif iratok alapvető funkcionális hasonlóságának felismerése, s az apokrif fogalmának ennek tükrében történő újragondolása volt. A kutatás ezen ágának eredményeit szintén különböző hazai és külföldi konferenciákon ismertettem, s e témában nemrégiben egy nagyobb angol nyelvű tanulmányt is készítettem, mellyel meghívást kaptam az apokrif-kutatók 2010-ben Strassbourgban tartandó konferenciájára.
Results in English
My three-year research period had a twofold aim. At the one hand I explored the sources of some undidentified Old Hungarian dramatic texts, and wanted shed some light on the literary background of the genre of the dramatic sermons, at the other. I examined numerous Hungarian as well as Latin sources printed and manuscript as well. First I identified the Hungarian legend of the the martyr St Demetrius, which I dealt with in a separate monograph together with some colleagues. Later I scrutinized the sources of some Hungarian „dramatic” texts, such as the Prophets’ Play, or the Farewell of Christ and the Virgin etc. The results of this research were presented as conference-papers and articles in journals or in the proceedings of the conferences in English as well a sin Hungarian. Another important achievment was the invention of the photo-documentation of the manuscript of the Königsberg Fragment and a re-examination of the text itself, and the literary examination of some other 16th century Hungarian texts. As for the literary background of the genre, my most important result was that I observed a close functional similarit óy between dramatic sermons and apocryphal writings, and a re-evaluation of the concept of apocrypha in the light thereof. I gave some lectures on this subject at different Hungarian and international conferences and I wrote an English article about it which gave me the possibility to take part in an important conference on the apocrypha in Strassbourg 2010.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60928
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth P.: Honey on the Brim of the Poison-Cup: Translation and propaganda in Rufinus’ Latin version of the «Historia Monachorum», In: Burnett, Ch. – Glucker, J. (edd.): Greek into Latin: Proceedings of the Conference Held at The Warburg Institute 16-18 Nov. 2005. London (közlésre efogadva), 2007
Tóth P.: Szent Demeter magyarországi legendája. A latin szöveg kritikai kiadása [4 kézirat, 2 ősnyomtatvány és 20 kéziratos testimonium alapján], pp. 217-243 in: Tóth Péter (szerk.): Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje. Budapest: Balassi,, 2007
Kríza Á; Tóth P: Szent Demeter és a magyar király. Egy ismeretlen magyar vonatkozású szláv forrás, pp. 373-387 in: Ekler A; Mikos É; Vargyas G. Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, 2006
Mezey L.; Tóth P.: Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis., http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/Budapest.pdf, 2008
Tóth P.: Újabb kódextöredékek az Egyetemi Könyvtárban, in: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 13 (2007), 89-128, 2007
Tóth P. (szerk.): Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje., Budapest: Balassi, p. 294, 2007
Tóth P.: Szent Demeter magyarországi legendája., pp. 40-108 in: Tóth Péter (szerk.): Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje. Budapest Balassi, 2007
Tóth P.: Szent Demeter tiszteletének középkori és újkori emlékei, pp. 109-136 in: Tóth Péter (szerk.): Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje. Budapest Balassi (megjelenés alatt), 2007
Tóth P.: ''Patronus regis - patronus regni: Kaiser Sigismund und die Verehrung des heiligen Sigismund in Ungarn, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 118, 80-96., 2008
Tóth P: 1506 - A Winkler-kódex. "Némely alázatos doktor Szíz Mária képében": Drámai szövegeink a középkorban,, pp. 180-194 in: A magyar irodalom történetei I. Gondolat, Budapest,, 2007
Tóth P: Az apokrif irodalom határai: Hubai Péter: A Megváltó a keresztről, kopt apokrifek Núbiából (Budapest 2006), Vallástudományi Szemle 3 (2007) : 235-250, 2007
Tóth P: Középkori krónikatöredék, National Geographic Online - http://www.geographic.hu/index.php?act=kepgaleria&id=13049, 2009
Tóth P: The Prophets' Cry in Limbo: Origin and History of a Special Scene in Medieval Plays, European Medieval Drama 12 (2008), 67-92, 2009
Tóth P: [Kódexek], pp. 3-8, in: Megmaradsz-e ennyi kell - Válogatás az Egyetemi Könyvtár restaurált kincseiből. Budapest, 2007
Tóth P: Középkori kéziratos anyag számítógépes feldolgozásának problémái – Előadás a Network Shop 2007 c. konferencián Egyerben 2007 április 12-én, http//vod.niif.hu/play2/index.php?eid=61&bw=500k&1g=hu, 2007
Tóth P.: Szent Demeter és tisztelete, pp. 9-39 in: Tóth Péter (szerk.): Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje. Budapest Balassi, 2007
Tóth P.: Secret Events of Christ'S Passion: Pseudapocryphal Dialogue as Tool for Memorization and Popularization of Scholastic Wisdom., Előadás a 'Medieval Memories: Case Studies, Definitions, Contexts'' c. konferencián Prágában 2007. szeptember 5-én, 2007
Tóth P.: Response to Samuel Rubenson's Paper on Egyptian Hellenism and the Gnosis of the Ascetic, Előadás a ''Hellenism: Alien or Germane Wisdom'' c. konferencián november 25-én Budapesten, 2007
Tóth P.: Egy görög homília sikertörténete, Előadás a Magyar Patrisztikai Társaság "Aranyszájú Szent János és kora" c. konferenciáján 2007. június 30-án Kecskeméten, 2007
Tóth P.: Az alvilági prófétagyűlés: Még egyszer „az apokrif irodalom határai”-ról, in: Vallástudományi Szemle 2008/3, 147-166., 2008
Tóth P.: Sirmium Or Thessalonica: Pannonian Parallels and a Re-evaluation of the St. Demetrius Problem, Byzantinische Zeitschrift (benyújtva), 2009
Tóth P.: Prófétajáték: Egy különleges exegetikai módszer és még különösebb utóélete, Katekhón 16 (2008), 249-275., 2008
Tóth P.: Pseudo-Apocryphal Dialogue as Tool for Memorization of Scholastic Wisdom: The Farewell of Christ to Mary and the Liber de vita Christi by Jacobus,, in: Dolezalova, L. (ed.): Medieval Memories: Case Studies, Definitions, Contexts. Leiden: Brill,, 96-119. (megjelenés alatt), 2009
Tóth P.: Lost in Translation. An Evagrian Term in the Different Versions of the Historia Monachorum in Aegypto., in: Somos R.; Heidl G.; Origeniana IX. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 228). Louvain: Peeters, 613-621. (megjelenés alatt), 2009
Tóth P.: The Assembly of the Prophets in Netherworld: Apocryphal Narrative as Biblical Commentary, in: Dolezalova, L. : Retelling the Bible: Acts of the Conference held in Prague September 2008. (szerkesztés alatt), 2009
Back »