Folklore text research, philology, historical poetics. The 19th century corpus and interpretation of folklore genres  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
61252
Type NI
Principal investigator Voigt, Vilmos
Title in Hungarian Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika. Folklórműfajok 19. századi magyar szövegkorpusza és értelmezése
Title in English Folklore text research, philology, historical poetics. The 19th century corpus and interpretation of folklore genres
Keywords in Hungarian magyar folklór, szövegelemzés, textológia, komparatív finnugrisztika, népmese, népdal, vőfélyszöveg, sirató, találóskérdés
Keywords in English Hungarian folklore, textology, philology, comparative Fenno-Ugric studies, folk tale, folk song, folk riddle, best man’s rhymes, wailing texts
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Ethnography (Eötvös Loránd University)
Participants Domokos, Mariann
Gulyás, Judit
Rezessy, Anna
Tóth, Arnold
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 25.416
FTE (full time equivalent) 14.53
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja: több évtizedes kutatási hiányosságokat pótolva több 19. századi magyar folklór műfaj (mese, találóskérdés, sirató, vőfélyvers stb.) szövegbázisának filológiai apparátussal történő feltárása, áttekintése (szövegek összegyűjtése, kommentálása, értelmezése), monografikus tanulmányok és szöveggyűjtemények összeállítása és megjelentetése. A hagyományos magyar folklorisztikai filológia tapasztalatainak átadása, módszereinek megtanítása és ennek továbbfejlesztése. (Különös tekintettel a budapesti egyetemen mintegy 150 éve kialakított kutatási gyakorlatra.)
Summary
The objective of the research project is by focusing upon formerly ignored fields of Hungarian folklore of outstanding importance, to carry out the philological exploration and interpretation of the comprehensive 19th century Hungarian corpus of several folk genres (folktale, folk riddle, best man’s rhymes, wailing texts) with collecting, commenting and interpreting the textual variants. The textual variants of the above-mentioned folk genres are to be published in several volumes inevitably accompanied by monographic analytic treatises on the general and specific features as well as the historical changes of the genres concerned. The research project promotes summarizing the outcomes of traditional folklore philology in Hungary, and transmitting it to the next generation of young Hungarian folklorists. (With special emphasis on the 150-year-old folklore philological tradition at the University in Budapest.)

 

Final report

 
Results in Hungarian
A magyar népköltészet 19. századi, klasszikus szövegeinek feltárása, rendezése, kiadásra előkészítése. Ehhez a megfelelő textológiai és filológiai módszerek kidolgozása és alkalmazása. Különböző műfajok esetében ez más és más írásos/nyomtatott/szóbeli forrásokat érintett. A rendezés (amikor ez lehetséges volt) az általunk ismert legjobb, nemzetközi mintákat követte -- első ízben Magyarországon. Az eredmények a folklorisztikán kívül az irodalomtörténetben, néprajzban, művelődéstörténetben is hasznosíthatók.
Results in English
Searching, registering and systematizing Hungarian folklore texts from the 19th century. In order to meet the task, we were elaborating and discussing the necessary textological and philological methods. We have dealt with different genres, appearing in diffirent forms: handwritten, oral, printed. Each of those needs a different routine. If it was possible, in our systematization we have followed the most profitable international practice -- first time in Hungarian folklore research. Our results may be used also in history of literature, ethnography and Hungarian culture history.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61252
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gulyás Judit (szerk.): Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. (Artes Populares 23.), ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2008
Gulyás Judit: Tompa Mihály Népregék, népmondák című munkájának forrásai és egykorú fogadtatása., Ethno-lore. XXV. 117–169., 2008
Gulyás Judit-Domokos Mariann: Az Arany-család mesekéziratainak és Arany László „Eredeti népmesék” című művének kritikai kiadása., Ethno-lore. XXVI., 2009
Vargha Katalin: Reformkori találós kérdések a Hasznos Mulatságokbankritikai kiadása., In: Daczi Margit - T. Litovkina Anna -Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. 162-171., 2008
Domokos Mariann: Szerzői jogi kérdések 19. századi folklórszövegek kapcsán, In: Mezey Barna (szerk.): Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténet., 2009
Voigt Vilmos: A magyar reneszánsz korának szemiotikája, In Balázs Géza (szerk.): A magyar reneszánsz stylus. (Magyar szemiotikai tanulmányok 17.) Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 12-25., 2008
Voigt Vilmos: Mátyás király folklórja a kölcsönhatások közepén., Acta Hungarica XVIII. 40-45, 2008
Voigt Vilmos: Amban-Lai, a Siberian Shaman? The First Thatrical Representation of a Shaman: A Play by Empress Catherine II of Russia., Shaman Vol 16. Nos 1-2. 115-135., 2008
Voigt Vilmos: Van-e kulturális emlékezete a népnek?, 2000. január. 68-76., 2008
Voigt Vilmos: Kájoni János és Felvinczi György meg a magyar látomásszövegek, In Pócs Éva (szerk.) Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben.Balassi Kiadó, Budapest, 421-435., 2008
Voigt Vilmos: Huszonhét amerikai magyar népdal?, Honismeret XXXVI. 2. 44-55., 2008
Gulyás Judit: Tompa Mihály Népregék, népmondák című munkájának forrásai és egykorú fogadtatása., Ethno-lore. XXV. 117–169., 2008

 

Events of the project

 
2009-06-18 08:42:30
Résztvevők változása
Back »