Magyarország és a balkáni térség interregionális kapcsolatrendszere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61432
típus K
Vezető kutató M. Császár Zsuzsa
magyar cím Magyarország és a balkáni térség interregionális kapcsolatrendszere
Angol cím The network of interregional relations between Hungary and the Balkan region
magyar kulcsszavak Balkán-félsziget, Multikulturalizmus, Etnikai földrajz, Vallásföldrajz, Politikai földrajz, Határ menti együttműködés, Településhálózat, Emberi erőforrás
angol kulcsszavak Balkan peninsula, Multiculturalism, Ethnic geography, Geography of religion, Political geography, Cross border cooperation, Settlement geography, Human resources
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Dövényi Zoltán
Golobics Pál
Reményi Péter
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.153
FTE (kutatóév egyenérték) 3.21
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarország életében a balkáni kapcsolatok változó intenzitással ugyan, de mindig fontos szerepet játszottak. Jelentőségük az 1990-es években értékelődött föl, de konkrét áttörés hazánk és a térség kapcsolatrendszerében mindmáig nem történt. Változást hazánk európai uniós csatlakozása hozott, hiszen Magyarország integrációja megváltoztatja mind hazánk mozgásterét, mind a balkáni államokhoz való viszonyát. A Balkán az a térség, ahol Magyarországnak történelmi és kulturális hagyományai alapján komparatív előnyei lehetnek, melyek egyszerre jelentik az uniós és a magyar érdekek érvényesítését. Nyilvánvaló a Balkánnak, mint interregionális dimenziónak a jelentősége. Az Európai Uniónak egy új alrendszere alakulhat ki, amely összekötő kapcsolatot jelent Közép-Európa és a Mediterráneum között. Ennek társadalmi, gazdasági és kulturális aspektusai számottevőek.Kutatásunk elsősorban arra irányul, hogy feltérképezzük azokat az irányokat, amelyek mentén a térség fejlődése, átalakulása végbemehet. Elemezzük a térség társadalmi-gazdasági, kulturális sajátosságait, kijelöljük az együttműködés területeit, Magyarország Balkánnal kapcsolatos régió-építési politikáját.A tervezett projekt a balkáni térség (különös tekintettel a Nyugat-Balkánra) interregionális kapcsolatrendszerét próbálja feltárni, kiemelt figyelmet fordítva a határmenti együttműködés formáira, a tudományos és kulturális kapcsolatokra és a településekre, valamint a népesség etnikai és vallási meghatározottságaira.
angol összefoglaló
Relations with the Balkans have always been of a great importance for Hungary. They have been growing since the 1990’s, but a breakthrough hasn’t happened yet. The change is due to the joining of our country to the EU, thus the integration is modifying both our possibilities and the direct relations between the Balkans and Hungary.
The Balkan peninsula is the region, where Hungary has comparative advantages, due to its historical and cultural traditions, which can mean the standing for both the EU’s and Hungary’s interests. The importance of the Balkans as an interregional dimension is evident. It can form a new subsystem within the EU connecting the Mediterranean and the East-Central European countries. The social, economical and cultural aspects of this are significant.
Our research project aims first of all the mapping of those directions along which the development and transition of the region can take place. Analysing of the social, economical and cultural specialities of the regions are planned, outlining the fields of cooperation and defining Hungary’s policy in connection with the region-building process of the Balkans are wished. The project wishes to uncover the interregional structure of connections of the Balkans (with a special interest on the Western-Balkans) putting stress on the forms of cross border cooperations, the scientific and cultural connections, the settlements and the ethnic and religious features of the peoples.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
I. A térség definiálása, lehatárolása, a magyarországi Balkán-kép felmérése II. Balkáni etnikumok (kisebbségben lévő etnikumok) és oktatási helyzetük, a kisebbségi oktatás jellemzői III. Kérdőíves vizsgálat a boszniai társadalom egy kisebb szegmensében a háború utáni etnikai együttélés jellemzőire fókuszálva IV. A nyugat-balkáni városhálózat mint az interregionális kapcsolatrendszer alapja, átalakulása V. Magyarország és a Balkán egyes országainak kapcsolati jellemzői napjainkban VI. A Balkán-félsziget kulturális földrajzi aspektusai az építészeti emlékek tükrében
kutatási eredmények (angolul)
I. Defining the research area, setting its borders and surveying the Balkan image of the Hungarian society II. Surveying the educational situation of the ethnic groups (minority groups) of the Balkans, characteristics of the minority education III. Query survey in a particular segment of the Bosnian society focusing on the cohabitation in the post war era IV. research of the change of the settlement system of the Western Balkans as the basis of the interregional cooperation V. Recent relationship characteristics of Hungary and some countries of the western Balkans VI. Cultural geographical aspects of the Balkan-peninsula through the built heritage
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61432
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
M. CSÁSZÁR ZS. - PETE J.: Iszlám a Kárpát-Balkán térségben, In: Tóth J. – Wilhelm Z. (szerk.) Keleti Horizontunk, Publicon Kiadó Pécs, pp. 129- 161, 2009
M. CSÁSZÁR ZS.- PETE J: A Kárpát-_Balkán térség és az iszlám kapcsolatának térbeli és történeti aspektusai-, IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen 2008. November 14-15 (szerk.Szabó V.- Orosz Z.- Nagy Richard.- Fazekas I. ) pp. 444-450, 2008
M. CSÁSZÁR ZS: Magyarok a határ túloldalán – A baranyi államhatát a XX. században, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bp. pp. 164-172, 2008
M. CSÁSZÁR ZS: Balkán a fejekben, Pécs, 2006. november. 9-10. – In: Reményi P. Szebényi A.(szerk.). V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia - Nagy terek politikai földrajza PTE TTK Földrajzi Intézet K, 2008
M.CSÁSZÁR ZS: Iskolázottság és oktatási struktúra Horvátország-, Balkán Füzetek - No. 4. Pécs, 2006 ( Horvátország az Európai Unió kapujában)-pp.99-112, 2006
HÁRY SZ. - M. CSÁSZÁR ZS: Az albán kisebbség és oktatása Macedóniában, Balkán füzetek 6. szám pp. 62-71, 2008
M. CSÁSZÁR ZS.- VATI T.: Abdullah „Apo” Öcalan a „szabadságharcos” terrorista, - Mediterrán Világ 7. szám pp.68-78- Veszprém, 2008
ZS. M. CSÁSZÁR-T. VATI: The effect of traffic on regional improvement especially on education improvement in certain Hungarian and South-eastern European regions - International Conference : T, University of Tuzla 59-68pp, 2008
M. CSÁSZÁR ZS: Specific features of minority education in Macedonia and Croatia - International Conference, Modern Nationalism: Its Balkan and European dimension - New Bulgarian University Sofia, november 23-24 , 2007 (in press), 2007
M. CSÁSZÁR, ZS, - HÁRY, SZ, - REMÉNYI, P: Integration or Separation? Practice of the Albanian minority education in Macedonia-, - Symposion of West Balkans in Limerick Ireland on 29 of March 2008 (in press), 2008
M. CSÁSZÁR ZS: A magyar oktatás Balkán képe, In (Pap N. szerk.) A Balatontól az Adriáig – Lomart Kiadó Pécs pp. 189-201., 2006
REMÉNYI P.: A Balkán-félsziget városhálózata átalakulásának ciklikussága, Mediterrán és Balkán Fórum III. évf. 1. sz. pp13–25., 2009
PAP N.–REMÉNYI P.–VÉGH A: Országtanulmány: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság., Balkán Füzetek No. 6. pp. 19–40., 2008
BUCHER E.–PIRISI G.–REMÉNYI P.: Der Einfluss der Ungarndeutschen auf die Gesellschaftlich-wirtschaftliche Entwicklung Ungarns in der Region Südtransdanubien, In: Hammer E.–Kupa L. (Hrsg.) Ethno-Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa, Hamburg, pp. 131–146., 2008
PAP N.–REMÉNYI P.–VÉGH A: Border changes in the Western Balkans and their effect on the settlement system at the end of the 20th century, In: Lóczy D.–Tóth J.–Trócsányi A. (eds): Progress in Geography in the European Capital of Culture 2010. Pécs, pp. 25–42, 2008
REMÉNYI P.: Pécs és a „dunai dimenzió” – A dunai németek és potenciális szerepük Pécs fejlődésében., . In Pap N. (szerk.): Kultúra-Területfejlesztés, Geographia Pannonia Nova, Pécs, pp. 177–188, 2008
REMÉNYI P.: Etnikai homogenizáció a volt Jugoszláviában, VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, .In: M. Császár Zs. szerk Balkán Füzetek különszám ban közlésre elfogadva 7 p, 2009
ZS. M. CSÁSZÁR – F. DARDAI: Das Balkanbild in ungarischen Schulbüchern für Geschichte und Geographie. In: Pulverfass, Powder Keg, Baril de Poudre? Südosteuropa im europäischen Geschichtsschulbuch/South Eastern Europe, European History Textbooks. Helmedach, Andreas (hrsg.) Hannover, pp. 199-218. /Studien zur Internationalen Schulbuchforschung Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts Bd, 2007
M. CSÁSZÁR ZS.- REMÉNYI P: Horvátország térszerkezete és az oktatás, Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” Nemzetközi Tudományos Konferencia Eötvös József Főiskola Baja, 2007. március 23. - pp. 425- 429., 2008
M. CSÁSZÁR ZS: Oktatás és identitás a “déli végeken, Magyarok a Kárpát-medencében c. konferencia kötete. Szeged, pp. 503-513., 2008
M. CSÁSZÁR ZS.-HASANOVIC-KOLUTÁCZ: A Balkán egyes országainak etnikai sajátosságai az oktatás példáján, In: Tóth J. – Aubert A. (szerk.). A Kárpát-medence és etnikumai Publicon Kiadó, Pécs pp. 109 - 127., 2009
. M. CSÁSZÁR ZS.: Az etnikai oktatás kérdései a Nyugat-Balkánon, Pajtókné Tari Ilona- Tóth Antal (szerk.) Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos konferencia Eger, EFK Kiadó pp. 380-388., 2009
M. CSÁSZÁR ZS- KOLUTÁCZ A.(: ): Baranya megye és Tuzla kanton társadalmi-gazdasági változásainak összehasonlító elemzése, Közép-Európai Közlemények II. évf. 1. szám No.3.pp.18-30., 2009
M. CSÁSZÁR ZS: Integráció vagy szegregáció: a roma oktatás ügye néhány délkelet-európai ország példáján keresztül, Balkán Füzetek Különszám I. pp.142-149, 2009
M.CSÁSZÁR ZS. - MÉREI A.- VÉGH A.: Kisebbségi múlt és jövő Koszovóban, Közép-Európai Közlemények II. évf. 2-3. szám pp.7-16., 2009
ZSUZSA M. CSÁSZÁR ¬- ANDREA KOLUTÁCZ: The Balkan from Hungarian viewpoint, Institute of International Politics and Economics &International Scientific Forum "Danube River of Cooperation"Collection of Works, Water and Cultura Collection CD pp., 2009
ZSUZSA M. CSÁSZÁR ¬- ANDREA KOLUTÁCZ: ): Uporedna geografska analiza društveno-ekonomskih preobražaja na području županije Baranje i Tuzlanskog kantona., NURKOVIĆ, S. (ed.): Zbornik radova Drugog kongresa geografa Bosne i Hercegovine. Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, pp. 634-650., 2009
CSÁSZÁR, M. ZS.,- REMÉNYI, P. (2009: The structure of external relations of South Transdanubia towards the Western Balkans, Development opportunities of Slovenien Border regions (ed. Anton Gosar) Koper Zalozba Annales pp. 285-295, 2009
M. CSÁSZÁR ZS.: Iszlám a Balkánon, In: Ferwanger P. á.- Kalmár Z. (szerk.) Az átmenet egyensúlya- Szilágy István 60 éves – Áron Kiadó Budapest. pp. 149-168, 2010
M. CSÁSZÁR Zs: A Nyugat-Balkán oktatási rendsz, In: Pap N.- Kobolka I. (szerk.): Nyugat-Balkán. Budapest MK KBH pp. 191-211., 2009
M. CSÁSZÁR Zs: Kisebbség-oktatás-politika, Kontraszt Kiadó Kft Pécs ( megjelenés alatt), 2010
HASANOVIĆ-KOLUTÁCZ A.: A boszniai háború hatása Tuzla kanton társadalmi – etnikai viszonyaira., Modern Geográfia (http://www.moderngeografia.hu), 2010. 1. szám, pp. 1-28., 2010
HASANOVIĆ-KOLUTÁCZ A.: Menekültkérdés Tuzla kantonban 1992 és 2008 között., Mediterrán és Balkán Fórum IV./1. pp. 10-17., 2010
M. CSÁSZÁR ZS. – HASANOVIĆ-KOLUTÁCZ A: Az etnikai együttélés jellemzői a háború utáni Bosznia-Hercegovinában, különös tekintettel Tuzla kantonra, Valóság folyóirat, Bp. (megjelenés alatt), 2010
M. CSÁSZÁR ZS.: Magyarország gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatai a Balkán egyes államaival a 21. század elején – megjelenés alatt, Modern Geográfia (megjelenés alatt), 2010
Mészáros Flóra: A Balkán építészetének legjelentősebb emlékei, Balkán Füzetek (megjelenés alatt), 2010
vissza »