Fogeredetű posztnatális őssejtek izolálása és jellemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61543
típus K
Vezető kutató Varga Gábor
magyar cím Fogeredetű posztnatális őssejtek izolálása és jellemzése
Angol cím Isolation and characterisation of postnatal stem cells of dental origin
magyar kulcsszavak őssejt, differenciálódás, génexpresszió, sejtosztódás, fogbél, parodontális ligamentum
angol kulcsszavak stem cell, differentiation, gen expression, cell proliferation, dental pulp, periodontal ligament
megadott besorolás
Sejtbiológia, molekuláris transzportmechanizmusok (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely Orálbiológiai Tanszék (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Blazsek József
Burghardt Beáta
Gera István
Kádár Kristóf
Kiss Gábor
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 9.930
FTE (kutatóév egyenérték) 2.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Vizsgálataink célja emberi fogbélből és parodontális ligamentumból származó őssejtek izolálása és jellemzése, in vitro modell-rendszerek és eljárások kidolgozása a fogeredetű, és így potenciálisan a fogak és a parodontális szövetek részleges vagy teljes regenerációjára felhasználható őssejtek azonosítására, izolálására és fejlődési, differenciálódási képességeik meghatározására. Mukánk során emberi maradó (dental pulp stem cell=DPSC) és tejfogak pulpájából (stem cells from human exfoliated deciduous teeth=SHED) és a parodontális ligamentumból (periodontal ligament stem cells=PDLSC) preparálunk pluripotens őssejteket tartalmazó sejtkultúrákat
Kitűzött feladataink röviden összefoglalva a következők:
1. Emberi fogbélből és parodontális ligamentumból származó fogeredetű őssejtek izolálása és sejtkultúrában tartása, tenyésztése, a sejtek proliferációs képességének és klonogenitásának vizsgálata
2. DPSC, SHED és PLDSC sejtek differenciációs és transzdifferenciációs képességének vizsgálata
3. Telomeráz enzim szerepének vizsgálata a differenciációban és a proliferációban
4. BMP2 és BMP4 szerepének vizsgálata a differenciálódásban és a proliferációban
5. Az extracelluláris mátrixkomponensek szerepének vizsgálata a differenciálódásban és a proliferációban
6. Fogeredetű őssejtek in vivo alkalmazásának megalapozása
angol összefoglaló
The purpose of our study are to isolate and characterize human stem cells from dental pulp and periodontal ligament, to develop in vitro model systems and processes, for identification of stem cells, which have the potential for full or partial regeneration dental and periodontal tissues. On the course of our work we will prepare cultures containing pluripotent postnatal stem cells from the dental pulp (dental pulp stem cell=DPSC), from deciduous pulp (stem cells from human exfoliated deciduous teeth=SHED) and periodontal ligament (periodontal ligament stem cells=PDLSC).
Our specific tasks are:
1. to isolation and culture of dental pulp and periodontal stem cell, and characterisation of their proliferative capacity and clonogenity
2. to study of the differentiation and transdifferentiation capacity of DPSC, SHED and PLDSC cells
3. to determine the role of telomerase activity on differentiation and proliferation capability
5. to study the effect of BMP2 and BMP4 on on differentiation and proliferation capability
4. to test the effect of extracellular matrix components in differentiation and proliferation capability
6. To make the foundation for in vivo application of dental and periodontal stem cells

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásainkhoz a K61543 kutatási pályázatmellé elnyertük a IN67250 nemzetközi kiegészítő támogatást is, így beszámolónk ezek összefoglaló zárójelentése. Vizsgálataink célja emberi fogbélből és parodontális ligamentumból származó őssejtek izolálása és jellemzése, in vitro modell-rendszerek és eljárások kidolgozása a fogeredetű, és így potenciálisan a fogak és a parodontális szövetek részleges vagy teljes regenerációjára felhasználható őssejtek azonosítására, izolálására és fejlődési, differenciálódási képességeik meghatározására, illetve ectodermális sejtekkel való kölcsönhatásaik jellemzésére. Munkánk során emberi fogak pulpájából (dental pulp stem cell=DPSC) és a parodontális ligamentumból (periodontal ligament stem cells=PDLSC) illetve emberi nyálmirigyekből (PTHSG) preparáltunk pluripotens őssejteket tartalmazó sejtkultúrákat. Ezen kultúrákat molekuláris és sejtbiológiai módszerekkel jellemeztük, a sejteket különböző irányú differenciálódásra / transdifferenciálódásra bírtuk. Az osteogén differenciálódás mellett ki kell emelnünk mind a DPSC, mind a PDLSC sejtek képességét a neuronális differenciálódásra az általunk kidolgozott három lépésből álló protokoll mellett. Fentieken túl egy új állatkísérletes tesztrendszert dolgoztunk ki az osseointegráció, illetve a parodontális ligamentum és a fogbél regenerációjának tanulmányozására. Mindezek megalapozzák további ilyen irányú kutatásainkat, az emberi fogeredetű sejtek in vivo regenerációs alkalmazásának kidolgozására.
kutatási eredmények (angolul)
The originally supported K61543 research grant received additional support by IN67250, which is a supplementary international extension of the same project. Therefore, this is a joint report of the twin grants. The purpose of our study was to isolate and characterize human stem cells from dental pulp and periodontal ligament, to develop in vitro model systems and processes, for identification of stem cells, which have the potential for full or partial regeneration dental and periodontal tissues. On the course of our work we prepared cultures containing pluripotent postnatal stem cells from the dental pulp (dental pulp stem cell=DPSC), from the periodontal ligament (periodontal ligament stem cells=PDLSC), and from the salivary glands (PTHSG). We characterized these cultures and developed methods for their differentiation / transdifferentiation in vitro. Besides the osteogenic differentiation we must highlight the potency of both DPSC and PDLSC cells for neuronal differentiation when our newly developed three step protocol is used. Moreover we also developed and in vivo animal test model for studying osseointegration, periodontal and pulp regeneration. These results will give the foundation of our future work towards the application of human stem cells of dental origin in biological regeneration of damaged tissues.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61543
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varga G, Kádár K, Csillag M, Szlávik V, Molnár B, Kiss G, Vág J, Gera I, Fazekas Á.: Proliferation and toxicity studies in stem cell culture from human dental pulp., Advances in Dental Research, szerkesztés alatt, 2009
Szlávik V, Kádár K, Varga G, Fazekas Á, Vág J: Az epitéliális és mezenchimális kölcsönhatás in vitro modellezése fogpulpa eredetű DPSC és nyálmirigy eredetű HSG sejtekkel, Magyar Élettani Társaság LXX kongresszusa, Szeged, 2006
Kádár K, Vág J, Szlávik V, Varga G: Cocultured DPSC and HSG cells: a Model for epithelial-mesenchymal communication, Congress of the Paneuropean Federation of the IADR, Dublin, 2006
Király M, Kádár K, Molnár B, Porcsalmy B, Óvári G, Brecska N, Gera I, Varga G.: Fogeredetű mesenchymalis őssejtek in vitro neuronális differenciációja., MFE Kongresszus, Szeged, 2007
V. Szlávik, K. Kádár, E. Nátz, M. Király, W.-D. Grimm, D. Widera, B. Kaltschmidt , C. Kaltschmidt, J. Vág, I. Gera, G. Varga.: Neuronal Differentiation of Cultured Human Dental Pulp Cells, IADR, J Dent Res 86 (Special issue A): A0161, 2007
Király M, Porcsalmy B, Zsembery Á, Varga G.: Functional evidence for neuronal differentiation of progenitor cells of dental pulp – patch clamp studies., GRC Conferences, Craniofacial Morphogenesis & Tissue Regeneration, Il Ciocco Feb 10-15, 2008
Fazekas Á, Csillag M, Szlávik V, Kádár K, Vág J, Varga G: A sulcus tágító anyagok hatása a humán parodontális ligamentum sejtek proliferációjára, Magyar Fogorvosok Egyesületének Árkövy Kongresszusa, Debrecen, 2006
GRIMM W-D, WH ARNOLD, S BECHER, A DANNAN, G GASSMANN, S PHILIPPOU, G VARGA, D WIDERA, T DITTMAR: Periodontal Stem Cell Plasticity in Athymic Nude Rat Model, IADR, J Dent Res 88 (Special issue A): A234, 2009
Grimm W-D, Dannan A, Gassman G, Kaltschmidt B, Varga G, Widera D, Kaltschmidt B.:: Periodontium derived stem cells as multipotential adult progenitor cells, IADR, J Dent Res 86 (Special issue A): A2436, 2007
B. PORCSALMY, M. KIRÁLY, B. MOLNÁR, P. HERMANN, W.-D. GRIMM, B. GANSS, I. GERA, G. VARGA: Neuronal differentiation of human periodontal ligament progenitor cells in vitro, IADR, J Dent Res 88 (Special issue A): A235, 2009
Szlávik V, Szabó B, Vicsek T, Barabás J, Bogdán S, Gresz V, Varga G, O’ Connell B, Vág J.: Differentiation and formation of salivary rudiments by primary human submandibular gland cells in culture, Tissue Eng Part A. 14 (11): 1915-1926, 2008
V Szlávik, J Vág, K Markó, K Demeter, E Madarász, I Oláh, T Zelles, BC O’Connell, G Varga: Matrigel-induced acinar differentiation is followed by apoptosis in HSG cells, J Cell Biochemistry, 2008 Jan 1; 103(1):284-95, 2008
Blazsek J, Dobó Nagy Cs, Blazsek I, Varga R, Vecsei B, Fejerdy P, Varga G.: Aninobisphonate stimulates bone regeneration and enforces consolidation of titanium implant int he rat tail vertebrae, Pathol Oncol Res. 2009 Mar 7. [Epub ahead of print], 2009
Grimm W-D, Arnold WA, Becher S, Dannan A, Gassmann G, Philippou S, Dittmar T, Varga G: Does the chronically inflamed periodontium harbour cancer stem cells?, In “Stem Cell Biology in Health and Disease”, edited by T Dittmar and KS Zänker. In“Advances in Experimental Medicine and Biology” Series, in press, 2009
Kádár K, Porcsalmy B, Király M, Molnár B, Jobbágy-Óvári G, Somogyi E, Hermann P, Gera I, Varga G: Humán fogbél eredetű őssejtek izolálása, tenyésztése és jellemzése, Fogorvosi Szemle, közlésre elfogadva, 2009
Király M, Porcsalmy B, Pataki Á, Kádár K, Jelitai M, Molnár B, Hermann P, Gera I, Grimm W-D, Ganss B, Zsembery Á, Varga G: Simultaneous PKC and cAMP activation induces differentiation of human dental pulp stem cells into functionally active neurons, Neurochem Int accepted for publication, 2009
Nagy K, Szlávik V, Rácz G, Ovári G, Vág J, Varga G.: Human submandibular gland (HSG) cell line as a model for studying salivary gland Ca2+ signalling mechanisms, Acta Physiol Hung. 2007 Dec; 94(4): 301-13, 2007
Molnár B, Kádár K, Király M, Porcsalmy B, Somogyi E, Hermann P, W-D Grimm, Gera I, Varga G: Emberi foggyökérhártya eredetű őssejtek izolálása, tenyésztése és jellemzése, Fogorv Sz. 101 (4): 155-161, 2008, 2008

 

Projekt eseményei

 
2008-09-15 14:39:47
Résztvevők változása
vissza »