A magasan funkcionáló autizmus kognitív alapjai: naiv tudatelmélet, nyelv, végrehajtó funkciók és munkaemlékezet kapcsolatai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61615
típus K
Vezető kutató Győri Miklós
magyar cím A magasan funkcionáló autizmus kognitív alapjai: naiv tudatelmélet, nyelv, végrehajtó funkciók és munkaemlékezet kapcsolatai
Angol cím The cognitive basis of high functioning autism: the relations of naive theory of mind, language, executive functions, working memory
magyar kulcsszavak autizmus, naiv tudatelmélet, nyelv, végrehajtó funkciók, munkaemlékezet
angol kulcsszavak autism, naive theory of mind, language, executive functions, working memory
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)75 %
Neurológia, cerebrovascularis betegségek, pszichiátria (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)25 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Balázs Anna
Gyoriné Stefanik Krisztina
Hahn Noémi
Sajó Eszter
Várnai Zsuzsa
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 7.323
FTE (kutatóév egyenérték) 5.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A magasan funkcionáló autizmus kognitív alapjai:
naiv tudatelmélet, nyelv, végrehajtó funkciók és munkaemlékezet kapcsolatai

A tervezett kutatás célja hozzájárulni az autizmus kognitív alapjainak finomabb felbontású megértéséhez, különös hangsúllyal a kognitív zavarok oksági összefüggésein. Ennek érdekében:
(a) a korábbi szakirodalmi és saját adatokra alapozva jól körülírt, specifikus kérdéseket (hipotéziseket) vizsgál meg, illetve
(b) homogenizálva a vizsgált mintákat, a zavar markáns kibontakozása szempontjából lényeges 3-5 éves korra, illetve a neurokognitív háttér stabillá válásának időszakára, a serdülőkorra fókuszál.
Az alábbi specifikusabb kérdések megválaszolására törekszünk:
(1) Stabil-e az autizmussal élő, magasan funkcionáló személyek által mutatott egyéni „profil” a tudatelméleti képességet tekintve?
(2) Ha jelen van instabilitás, az összefügg-e (kovariál-e) a végrehajtó funkciókkal, azok valamelyik komponensével?
(3) Azoknál az autizmussal élő személyeknél, akiknél relatíve stabilnak mutatkozik a tudatelméleti képesség profilja, a szindrómára jellemző korlátozott tudatelméleti képesség magyarázható-e valamilyen munkaemlékezeti (kapacitás)korláttal?
(4) A nyelvi átkódolás esetleges korlátai összefüggenek-e a tudatelméleti, a végrehajtó funkció, a munkaemlékezeti korlátokkal?
(5) Van-e jellegzetes kognitív profilja azoknak az autizmussal élő gyermekeknek, akik már igen korán (3-5) éves korban tudatelméleti kompetenciát mutatnak?
(6) A fenti összefüggések mennyiben járulnak hozzá a tünetek súlyosságához és mintázatához a vizsgált mintákon?
angol összefoglaló
The cognitive basis of high functioning autism:
the relations of naive theory of mind, language, executive functions, working memory

The aim of the present proposal is to contribute to a more refined understanding of the cognitive bases of autism, with a special emphasis on the causal relationships between the cognitive impairments. In order to reach this aim, the planned research
(a) will examine well-defined questions (hypotheses) based on partly the relevant literature, partly on our own previous findings;
(b) it will homogenise the samples to be used, so it will focus on the age period of 3-5 years, which is crucial in the marked manifestation of the impairments, and on adolescence, which is the period of stabilising the neurocognitive basis of the disorder.
We wish to answer the following more specific research questions:
1. Is the idiosyncratic “profile” of theory of mind abilities shown by high functioning individuals with autism stable in time?
2. If it is rather unstable, does it covariate with executive functions, or any component of them?
3. In those individuals with autism, who show relatively stable profiles of theory of mind abilities, can the limited nature of these abilities, which is characteristic to autism, be explained in terms of a working memory (capacity) limitation?
4. Do the existing limitations of verbal encoding relate to theory of mind, executive function, or working memory limitations?
5. Is there a characteristic cognitive profile in those children with autism who show a quite early-emerging theory of mind competence (around the age of 3-5 years)?
6. Do the above-mentioned relationships contribute to the strength and/or pattern of symptoms in he two samples to be examined?

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk célja az volt, hogy exploratív jelleggel megvizsgáljuk, jellemzi-e az autizmus spektrum zavarokat egyes kognitív működések fokozott instabilitása, mégpedig rövid távon, a másodperces-perces idői nagyságrendtől a napos nagyságrendig. Ennek érdekében kognitív neuropszichológiai jellegű teszteket és kísérleti paradigmákat alkalmaztunk egy 5 ülésből álló intenzív méréssorozat keretei közt, olyan módon, hogy a fókuszban álló kognitív működéseket (komplex, verbalizált tudatelméleti működés, végrehajtó működések, munkaemlékezet) 2-3 alkalommal is mértük, többféle mérőeszközzel. Az autizmus spektrum zavarral élő, magasan funkcionáló fiatal felnőttekből álló vizsgálati csoporthoz (N=20) életkor, nem és IQ alapján illesztettünk neurotipikus kontrollcsoportot (N=20). Emellett egy fejlődési kontrollcsoporttal (N=10) is elvégeztük vizsgálatainkat, megvizsgálandó, az autizmussal élő csoportban tapasztalt mintázatok minőségi jellegű eltérésre, vagy fejlődési éretlenségre utalnak-e inkább. Noha a komplexebb és árnyaltabb elemzéseink még folyamatban vannak, előzetes eredményeink arra utalnak, hogy a rövid távú kognitív instabilitás releváns adalék lehet az autizmus spektrum megértésében; az e zavart mutató személyek erősen heterogénnek tűnnek kognitív instabilitás/stabilitás szempontjából, és az ismétlődő mérések során részben más teljesítmény-mintázatokat mutatnak, mint neurotipikus személyek.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of this research project has been to investigate if autism spectrum conditions are characterised by an increased instability in certain cognitive functionings, specifically on short-term (temporal resolution of seconds to days). To fulfil this aim, standard cognitive neuropsychological tests and experimental paradigms have been applied in an intensive series of measurements, consisting five sessions. Each of the cognitive functionings in focus (complex, verbalised naïve theory of mind, executive functions and working memory) were measured repeatedly within and across these sessions, with various measure tools (2-3 times per specific tool). A test group of high functioning young adults with autism spectrum disorder (N=20) and a neurotypical control group (N=20) were matched along age, sex and IQ. A group of developmental controls (neurotypical adolescents, N=10) was also involved, in order to control if patterns of stability in the autism group mirror delayed maturation of these cognitive skills, or a qualitatively atypical pattern. Although more complex and fine-grained analyses are still in progress, preliminary findings suggest that short-term cognitive instability may be a relevant factor in the understanding of autism spectrum conditions; the autism spectrum appears to be heterogeneous in terms of short-term cognitive stability/instability, and repeated measurements show patterns of performance partly different from those observed in both of the control groups.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61615
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Győri Miklós: Autism and cognitive architecture. Domain specificity and psychological theorising on autism., Budapest, Akadémiai., 2006
Győri Miklós és Bérdi Márk: Az autizmus modellezése konnekcionista eszközökkel: áttekintés, lehetőségek, eredmények., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Naggyűlése, Budapest, 2006. május., 2006
Batta Barbara, Kónya Anikó, Győri Miklós: A forrásemlékezeti képesség felbontása: a forrásemlékezet perceptuális, ágencia-alapú és tér-idői dimenziója., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Naggyűlése, Budapest, 2006. május., 2006
Győri Miklós, Batta Barbara, Hahn Noémi, Kónya Anikó: Az autizmus finomodó neurokognitív modelljei és a prefrontális kéreg szerepe., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Naggyűlése, Budapest, 2006. május., 2006
Hahn Noémi és Győri Miklós: A nyelv es a tudatelmélet fejlődési mintázatainak heterogenitása nyelvfejlődési zavarban es autizmusban., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Naggyűlése, Budapest, 2006. május., 2006
Stefanik K., Győri M., Sajó E., Várnai Zs., Balázs A.: Az autizmus spektrum zavarok diagnózisa a klinikumban és a kutatásban: az ADI-R és az ADOS eljárások., In: Racsmány M. (szerk): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Neuropszichológiai diagnosztikai módszerek. Budapest: Akadémiai., 2007
Győri M., Hahn N., Várnai Zs., Sajó E., Stefanik K., Balázs A.: Nem verbális eljárás a hamisvélekedés-tulajdonítás tesztelésére: eredmények tipikusan fejlődő és atipikus fejlődésű gyermekektől., In: Racsmány M. (szerk): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Neuropszichológiai diagnosztikai módszerek. Budapest: Akadémiai., 2007
M. Gyori, K. Stefanik, I. Kanizsai-Nagy, A. Balazs: Varieties of atypical theory of mind development in autism., Meeting of Minds 2 International Conference, Herning, Dánia, 2007. január., 2007
Gyori, M., Zs. Varnai, K. Stefanik, E. Sajo, A. Balazs: Specific connections between theory of mind and language in autism., Meeting of Minds 2 International Conference, Herning, Dánia, 2007. január., 2007
Győri M.: Newton tévedései és a naiv tudatelmélet mintázatai autizmusban., A másik elme szimpózium. Szombathely, 2007. március., 2007
Gyori, M., Stefanik, K., Kanizsai-Nagy, I., Balazs, A., Varnai, Z.: Patterns of atypical development of theory of mind and its relationship to language in autism., Autisme Europe aisbl 8th International Congress ‘A World of Possibilities’, Oslo, Norvégia, 2007. szeptember., 2007
Győri M.: Viselkedéskontroll és megismerés: a végrehajtó működések., pp. 322-335., In: Csépe V. - Győri M. - Ragó A., szerk., Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest: Osiris., 2008
Hahn N. és Győri M.: A kommunikáció modelljei és alapfolyamatai., pp. 196-224., In: Csépe V. - Győri M. - Ragó A., szerk., Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest: Osiris., 2008
Győri M.: A megismerő elme átfogó modelljei., pp. 229-266., In: Csépe V. - Győri M. - Ragó A., szerk., Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest: Osiris., 2008
Csépe V., Győri M., Ragó A.: Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás., Budapest: Osiris., 2008
Győri M.: Theory of Mind in autism: more variations and more complexity than once believed., 'Rain Man Is Among Us…' Nemzetközi konferencia, Krakkó, 2008. november., 2008
Gyori, M., Balázs, A., Batta, B., Pohl, Zs., Stefanik, K., Kanizsai-Nagy, I.: Explorations in short-term cognitive stability/instability in high-functioning young adults with ASD. Preliminary findings., Quality of Life in Child and Adolescent Mental Health’. ESCAP Conference. Budapest, August 2009, 2009
Gyori, M.: Autism and cognitive architecture: a case for massive modularity?, The 17th Annual Conference of the European Society for Philosophy & Psychology Budapest, Hungary 27-30 August 2009, 2009
Győri M.: Varieties of social cognition in autism - and some implications for atypical cognition and learning., “Kompetencia mindenkinek” Nemzetközi konferencia. Budapest, 2009. április 25., 2009
Győri M.: A tudatelméleti képesség változatossága autizmusban – és implikációi az atipikus megismerésre és tanulásra nézve., Gyógypedagógiai Szemle, 2009., (2-3), 96-111.o., 2009
Gyori, M, Németh, K, Batta, B, Stefanik, K: On short-term cognitive stability/instability in ASD: findings from a neuropsychological study on high functioning young adults., IX. Autism-Europe Conference, Catania, Italy, 8-10 October, 2010., 2010
Győri M, Batta B, Németh K, Pohl Zs K: Kognitív instabilitás autizmusban: klinikai és teoretikus megfontolások, előzetes neuropszichológiai eredmények., Magyar Megismeréstudományi Társaság éves konferenciáján (MAKOG 2010), Budapest, 2010. január 25-26., 2010
Batta B, Győri M, Németh K, Pohl Zs K: Szisztematikus és heurisztikus monitorozási folyamatok a forrásemlékezeti előhívásban magasan funkcionáló autizmussal élő személyeknél – előzetes eredmények., Magyar Megismeréstudományi Társaság éves konferenciáján (MAKOG 2010), Budapest, 2010. január 25-26., 2010
Győri M, Batta Barbara, Németh Krisztina, Kanizsai-Nagy Ildikó: Kognitív instabilitás autizmusban: prefrontális funkciók., A Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlése. Pécs, Hungary, 27-29 May 2010., 2010
Várnagy Zs., Győri M., Bérdi M.: A megismerés modellezése autizmusban: a konnekcionista (mesterséges neuronhálózatos) szimulációk rövid áttekintése., Magyar Pszichológiai Szemle, 66. 2. 335–360., 2011

 

Projekt eseményei

 
2012-02-15 09:06:20
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »