Fémionok és fémkomplexek kölcsönhatása makromolekuláris bioligandumokkal.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61786
típus NI
Vezető kutató Kiss Tamás
magyar cím Fémionok és fémkomplexek kölcsönhatása makromolekuláris bioligandumokkal.
Angol cím Interactions of metal ions with macromolecular bioligands.
magyar kulcsszavak bioligandum, metalloenzim, metalloprotein
angol kulcsszavak bioligand, metalloenzyme, metalloprotein
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)80 %
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Dörnyei Ágnes
Enyedy Éva Anna
Gajda Tamás
Gyurcsik Béla
Hollender Dominik
Horváth László
Jakusch Tamás
Jankovics Hajnalka
Kiss Antal
Kolozsi András
Paksi Zoltán
Simon Ida Noémi
Slaska-Kiss Krystyna
Szilágyi István
projekt kezdete 2006-03-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 66.464
FTE (kutatóév egyenérték) 15.02
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
I. Fémionok és fémkomplexek kölcsönhatása makromolekuláris bioligandumokkal
A biológiai rendszerek létfontosságú fémionjai, vagy a terápiás célból adott fémkomplexek, kisebb vagy nagyobb biomolekulákhoz kötötten fordulnak elő a biológiai rendszerekben.
Ezen project keretében vizsgálni kívánjuk a toxikus/rákellenes hatású organoón illetve Al(III) kationok és a szérumfehérjék kölcsönhatásait, hogy tisztázzuk transzport sajátságaikat és biohozzáférhetőségüket. Tervezzük a β-amiloidok és fragmenseik fémionok (Al(III), Zn(II), Cu(II), stb.) indukálta aggregációja mechanizmusának vizsgálatát, illetve ennek kismolekulatömegű molekulákkal való gátlásának lehetőségét. Tervezzük, hogy az Al(III) és az organoón különböző kémiai formáinak hatását vizsgáljuk különböző hidrolázokra, megpróbálva tisztázni, az enzim funkciójára gyakorolt hatásukat.

II. Mesterséges metalloenzimek és metlloproteinek.
A metalloenzimek funkcionális modellkomplexei bepillantást nyújthatnak az enzimatikus folyamatokba. Az úgynevezett mesterséges nukleázok hatásosak lehetnek a nukleinsavak nem-oxidatív, szekvencia-specifikus hasítására és így a jövő hasznos eszközei lehetnek a biotechnológiának.
A korábbi foszfatáz modellezést szolgáló vizsgálataink alapján célunk az, hogy olyan mesterséges nukleázokat fejlesszünk ki, amelyek az RNS és a DNS hely specifikus hidrolízisére képesek, vagy hidrolitikusan nagyon aktívak, de nem specifikusak, így mint ‘footprinting’ reagens használható a fehérje-DNS kölcsönhatás vizsgálatában. Annak érdekében, hogy egy mesterséges nukleázt kapjunk, egy a szekvencia specificitásért felelős egységet kell kapcsolni a kellő hidrolitikus stabilitással rendelkező alap molekulához.
angol összefoglaló
I. Interactions of metal ions and metal complexes with macromolecular bioligands
In vivo, the essential/toxic metal ions absorbed by various living organisms are always sequestered by smaller or larger biomolecules.
In the framework of this project, we intend to study the interactions between the toxic/anticancer organotin and Al(III) cations, and serum/membrane proteins, in order to clarify their transport properties and cell bioavailability. We also plan to study the mechanism of metal ion (Al(III), Zn(II), Cu(II), etc.) induced aggregation of -amyloids and its fragments and the effects of several aggregation inhibitor oligopeptides. These investigations may provide deeper insights into the neurotoxicity of these metal ions. We plan to study the effect of the different chemical forms of Al(III) and organotin complexes on several, mostly hydrolases, exploring the way, the binding site and its effect on the function of the enzyme.
II. Artificial metalloenzymes and metalloproteins
The study of functional model complexes of metalloenzymes may provide insights into the enzymatic processes. The so-called artificial nucleases can be useful for the nonoxidative, sequence specific cleavage of nucleic acids and might become important tools in future biotechnology.
Based on our earlier phosphatase modelling results, our aim is to develop so called artificial nucleases able for site-specific hydrolysis of RNA or DNA, or hydrolytically highly active but non-specific agents that can be used as footprinting reagents in studying protein-DNA interactions. In order to get an artificial nuclease, attachment of a unit responsible for the sequence-specific binding is planned to be made to the basic molecule with reasonable hydrolytic activity.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
I.Meghatároztuk a VO(IVés V) kölcsönhatását jellemző kötési állandókat a szérum transzferrinhez és albuminhoz és megállapítottuk, hogy a különböző antidiabetikus komplexek vérben való szállításában a transzferrin az elsődleges transzporter. Megállapításainkat humán szérum mintákon végzett ex vivo HPLC-ICP-MS mérésekkel kísérletileg is igazoltuk. Biszpiridin-, és biszdipeptid-származékok között sikerült az Alzheimer kórban alkalmazható potenciális fémkelátor típusú gyógyszermolekulákat találni, melyek képesek voltak a β-amiloid oligomerizációját gátolni. Vizsgáltuk Al(III) komplexek hatását az alkalikus foszfatáz enzimre. Vizsgálataink arra utalnak, hogy a hordozó ligandumok képesek kiszorítani az aktív centrum fémionjait, míg az Al(III) képes helyettesíteni az egyik fémiont. II.Szerkezeti és funkcionális modellezés céljából vizsgáltuk a Cu,ZnSOD, NiSOD és endostatin N-terminális részletét, Zn-transzporter fehérjék fémkötő szekvenciáját,HRG fehérje His-gazdag régióját és az MMP13 enzim aktív centrumát modellező, illetve prolint és/vagy lizint tartalmazó peptidek fémkomplexeit. A modellkomplexek közül néhányat szilárd hordozón rögzítettünk. Nukleáz hatású modelljeink hatékonyaknak bizonyultak modell-szubsztrátok, DNS és RNS hasítása során. A specifikus mesterséges metalloenzimek vizsgálatának első lépéseként molekulafelismerési folyamatok és a lehetséges nukleáz domén mélyebb megismerésére törekedtünk. Fúziós fehérjék kölcsönhatását vizsgáltuk fémionokkal és DNS-sel.
kutatási eredmények (angolul)
I.Binding constants of VO(IV and V) to the serum proteins transferrin and albumin were determined and found that in transport of the different antidiabetic complexes in the blood transferrin is the primary transporter. This finding was confirmed by ex vivo HPLC-ICP-MS measurements made in real human samples. Chelators of bispyridyl and bis-dipeptide derivatives were synthetised against AD, which were able to inhibit oligomerization of β-amyloids. The effect of various Al(III) complexes were studied on alkalaine phosphatase. It was assumed that the carrier ligands were able to displace the metal ions from the active center of the enzyme, while the metal ion was able to displace one of the metal ions in the active center. II.For structural and functional modelling we studied metal complexes of N-terminal fragments of a Cu,Zn-SOD, Ni-SOD and human endostatin, of the metal binding site of Zn-transporter, of the His-rich region of HRG, the acive centre of MMP13 proteins, as well as of proline and/or lysine containing peptides. Some model complexes were immobilized on a solid carrier. The models with nuclease activity proved to be efficient in cleavage of model-substrates, DNA and RNA. As a first step in the studies of specific artificial metalloenzymes we intended to deeply understand the molecular recognition processes and the properties of the possible nuclease domain. Fusion proteins have been expressed and their interaction with metal ions and DNA was studied.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61786
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Joao Costa Pessoa, Susana Marcao, Isabel Correia, Gisela Goncalves, Ágnes Dörnyei, Tamás Kiss, Tamás Jakusch, Isabel Tomaz, M. Margarida C.A. Castro, Carlos F.G.C. Geraldes, Fernando Avecilla: Vanadium(IV and V) complexes of reduced Schiff bases derived from the reaction of aromatic o-hydroxyaldehydes and diamines containing carboxyl groups, Eur. J. Inorg. Chem., 3995-3606, 2006
Valerio Di Marco, Andrea Karoly-lakatos, Alfredo Venzo, Roberta Bertani, R. Seraglia, Tamás Kiss: The aluminium(III)-sialic acid interaction: a potenbtial role in aluminium-induced cellular mrmbrane degradationVanadium(IV and V) complexes of reduced Schiff bases derived from the reaction of aromatic o-hydroxyaldehydes and diamines containing carboxyl groups, Inorganica Chimica Acta, 359 4227-4234, 2006
Kiss T., Jakusch T., Hollender D., Dörnyei Á.,: Inzulinutánzó VO(IV) komplexek biospeciációja, Centenáriumi vegyészkonferencia, 2007. május 29- június 1, Sopron, p280, 2007
T. Kiss: Speciation of Bioactive Insulin-mimetic vanadium complexes, 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, 4-8 September, Wroclaw, Poland, Conference Proceedings, P5, 2007
T. Kiss: What are the actual forms of antidiabetic metal compounds in the blood serum?, 4th Central European Conference: Chemistry towards Biology, September 8-11, Dobogókő, Hungary, Book of abstracts, p. 27., 2008
Paksi Z, Jancso A, Pacello F, Nagy N, Battistoni A, Gajda T,: Copper and zinc binding properties of the N-terminal histidine-rich sequence of Haemophilus ducreyi Cu,Zn superoxide dismutase, J. Inorg. Biochem. 102, 1700-1710,, 2008
A. Kolozsi, A. Jancsó, N.V. Nagy, T. Gajda,: N-terminal fragment of the anti-angiogenic human endostatin binds copper(II) with very high affinity, J. Inorg. Biochem. 103, 940-947, 2009
Q. Wang, E. Leino, A. Jancsó, I. Szilágyi, T. Gajda, E. Hietamaki, H. Lönnberg: Zn2+ complexes of di- and tri-nucleating azacrown ligands as base moiety selective cleaving agents of RNA 3`,5`-phosphodiester bonds: binding to guanine base, ChemBioChem 9, 1739-1743, 2008
J. Šebek, B. Gyurcsik, J. Šebestík, Z. Kejík, L. Bednárová, Petr Bouř: Interpretation of the synchrotron radiation circular dichroism spectra of ionic dialanine forms, J. Phys. Chem. A, 111, 2750-2760, 2007
R. Šípoš, J. Šima, P. Tarapčík, B. Gyurcsik: Solution Properties of Iron(III) complexes with 5-Fluorosalicylic acid- Spectra, Speciation, and Redox stability, Chem. Papers, 62, 496-503, 2008
A. Kolozsi, I. Vosekalna, T. Martinek, E. Larsen and B. Gyurcsik: Copper(II) and zinc(II)ion binding properties of a MAP type branched ligand with histidines as surface functionalities, Dalton Trans., 5647–5654, 2009
A. Jancsó, A. Kolozsi, B. Gyurcsik, N.V. Nagy, T. Gajda: Probing Cu2+ and Zn2+ binding affinity of histidine-rich glycoprotein., J. Inorg. Biochem., 103, 1634–1643, 2009
T. Szabó-Plánka, B. Gyurcsik, I. Pálinkó, N.V. Nagy, A. Rockenbauer, R. Šípoš, J. Šima, M. Melník: Effect of fluorine position on coordinating ability of fluorosalicylic acids – an experimental study complemented with computations, Inorganic Chemistry, submitted, 2010
N.I. Jakab, Z. Vasková, J. Moncol, B. Gyurcsik, J. Šima, M. Koman, D. Valigura: Ternary complex formation of copper(II) with 5-fluorosalicylic acid and 3-pyridylmethanol in aqueous solutions and solid state, Polyhedron, submitted, 2010
B. Gyurcsik: Chimeric Metallonucleases-Design, Realization and Applications, : Inorganic Biochemistry: Research Progress, Eds. J.G. Hughes and A.J. Robinson, 2008, Ch. 1, pp. 11-26, Nova Science Publishers, NY, ISBN: 978-1-60456-708-3, 2008
B. Gyurcsik, A. Czene, E. Endreffy, and K. Nagata: Chimeric metallonucleases for gene therapy, Insights Into Coordination, Bioinorganic, And Applied Inorganic Chemistry, 9, 81-88, 2009
R. Šípoš, J. Šima, T. Szabó-Plánka, B. Gyurcsik: Solution properties of 5-fluorosalicylato copper(ii) complexes -speciation and photochemistry, Achievements In Coordination, Bioinorganic And Applied Inorganic Chemistry, 8, 286-298, 2008
N.V. Nagy, A. Lakatos, B. Gyurcsik, A. Rockenbauer: Complexation properties of oligopeptide H-GHKHG-H with copper(II) studied by the decomposition of electron paramagnetic resonance spectra., Trace elements in the food chain, Vol 3. pp. 472-476, 2009
Gyurcsik B: Mesterséges metallonukleázok genetikai alkalmazásokhoz, Magyar Kémikusok Lapja, 64, 304-305, 2009
B. Gyurcsik, N.I. Jakab, A. Czene, E. Endreffy, K. Nagata: Artificial Metallonucleases For Gene Therapy, 10th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry (ISABC 10). Sept. 25-28, 2009, Debrecen, Hungary, 2009
B. Gyurcsik, E. Endreffy, K. Nagata: Chimeric metallonucleases for gene therapy, The 3rd International IMBG Meeting on Metals in Health and Environment, September 21-24, Autrans, France, Book of abstracts, p. 15., 2008
Gyurcsik B.: Érdekességek a Colicin E7 bakteriális toxin nukleázdoménjéről, 44. Komplexkémiai Kollokvium, 2008. május 28-május 30, Siófok, 2008
Barátné Jankovics H., Várdai A., Gyurcsik B., Slaska-Kiss K., Kiss A.: A HNH nukleáz fehérjemotívum előállítása és tulajdonságai, 44. Komplexkémiai Kollokvium, 2008. május 28-május 30, Siófok, 2008
Gyurcsik B., Jakab I. N., Kolozsi A., Jancsó A., Gajda T: Nukleáz hatású peptidkomplexek tervezése és vizsgálata, Centenáriumi Vegyészkonferencia, 2007. május 29-június 1, Sopron, 2007
N.I. Jakab, B. Gyurcsik, H. Barát-Jankovics, Z. Kele, K. Slaska-Kiss, A. Kiss, K. Nagata: Zinc(II) binding to the HNH nuclease motif: What is the reason for its catalytic inactivity?, 14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC14), July 25-30, 2009, Nagoya, Japan, 2009
A. Lakatos; B. Gyurcsik; N.V. Nagy; L. Fülöp; Zs. Bozso; D. Simon; T. Kiss: Characterization of Zn(II) and Cu(II) binding ability of some metal chelators and their potential application in therapies for Alzheimer’s disease, Copper 08 - 6th International Copper Meeting: Copper and Related Metals in Biology, October 11 – 15, Alghero, Sardinia, Italy, Book of abstracts, p. 39., 2008
B. Gyurcsik, E. Endreffy, K. Nagata: Chimeric metallonucleases for gene correction, 3rd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Linking Chemistry, with Biological Activity, September 2 – 5, 2009, Frankfurt, Germany, 2009
B. Gyurcsik, E. Endreffy, K. Nagata: Metal binding chimeric peptides with nuclease activity; Artificial metallonucleases for gene therapy, 4th Central European Conference: Chemistry towards Biology, September 8-11, Dobogókő, Hungary, Book of abstracts, p. 27., 2008
I.N. Jakab, A. Jancsó, T. Gajda, B. Gyurcsik: Metalloenzyme mimicking His-Pro-rich peptide complexes, Copper 08 - 6th International Copper Meeting: Copper and Related Metals in Biology, October 11 – 15, Alghero, Sardinia, Italy, 2008
I.N. Jakab, O. Lőrincz , T. Gajda, B. Gyurcsik: Metalloenzyme mimicking His-Pro-rich peptide complexes, 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, 4-8 September, 2007 Wrocław, Poland, p.199., 2007
I. Vosekalna, B. Gyurcsik, A. Kolozsi, E. Larsen: A novel polyhistidine type ligand for zinc(II) and copper(II) binding, 29th European Peptide Symposium, Gdansk, Poland, 3rd–8th September 2006, 2006
B. Gyurcsik, A. Kolozsi, I. Vosekalna, E. Larsen: Bio-inspired metal binding molecules for environmental applications., Second International IMBG Meeting on Metals in Biocatalysis: from metalloenzymes to bio-inspired systems, Autrans, France, 24th – 27th September (2006)., 2006
N.I. Jakab, B. Gyurcsik: Design, preparation and investigation of metal binding peptides - models for the active site of the purple acid phosphatases, Second International IMBG Meeting on Metals in Biocatalysis: from metalloenzymes to bio-inspired systems, Autrans, France, 24th – 27th September (2006)., 2006
Gyurcsik B.: Mesterséges metallonukleázok genetikai alkalmazásokhoz, 45. Komplexkémiai Kollokvium és az MTA Koordinációs Kémiai Munkabizottság ülése, 2009. május 27-május 29, Siófok, 2009
Simon Ida Noémi: Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel, SZTE, 2008
Kolozsi András: Természet-ihlette hisztidingazdag ligandumok kölcsönhatása cink(II)-, réz(II)- és nikkel(II)ionokkal, SZTE, 2009
Szilágyi István: Metalloenzimek szerkezete és funkcionális modellezése, Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged, 2006
Dörnyei Ágnes: Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV) komplexek biospeciációja, Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged, 2008
Tamás Jakusch, Annalisa Dean, Tamás Oncsik, Attila Csaba Bényei, Valerio Di Marco, Tamás Kiss: Vanadate complexes in serum: a speciation modeling study, Dalton Trans., 39, 212-220, 2010
Tamás Jakusch, Dominik Hollender, Éva Anna Enyedy, Cristina Sanchez González, Maria Montes-Bayón, Alfredo Sanz-Medel, Joao Costa Pessoa, Isabel Tomaz, Tamás Kiss: Biospeciation of various antidiabetic V(IV) compounds, Dalton Trans., 2428-2437, 2009
Tamás Kiss, Tamás Jakusch, Dominik Hollender, Éva Anna Enyedy, László Horváth: Comparative studies on the biospeciation of antidiabetic V(IV) and Zn(II) complexes, J. Inorg. Biochem., 103, 527-535, 2009
Hossein Esbak, Éva Anna Enyedy, Tamás Kiss, Yutaka Yoshikawa, Hiromu Sakurai, Eugenio Garribba, Dieter Rehder László Horváth: Aminoacid-derivatised picolinato-oxovanadium(IV) complexes: Characterisation, speciation, and exvovo insulin-mimetic potential, J. Inorg. Biochem., 103 590-600, 2009
K. Bytzek, Éva Anna Enyedy,Tamás Kiss, Bernhard Keppler, Christian G. Hartinger: Biodistribution of antidiabetic Zn(II) complexes in human serum and in vitro protein-binding studies by means of CZE-ICP-MS, Electrophoresis, 30, 4075-4082, 2009
Carherine Gabriel, Melita Menelaou, Markos Daskalakis, Andrea lakatos, Tamas Kiss, Constantin Mateescu, Raphael G. Raptis, Panagiotis Zoumpoulakis, Athanasios Salifoglou: Synthetic, structural, spectroscopic and solution speciation studies of the binary Al(III)-qunic acid system. Relevance of soluble Al(III)-hydroxycarboxylate species to molecular toxicity, Polyhedron, 27, 2911-2920, 2008
Tamas Kiss, Tamás jakusch, Dominik Hollender, Ágnes Dörnyei, Éva Anna Enyedy, Joao Costa Pessoa, Hiromu Sakurai, Alfredo Sanz-Medel: Biospeciation of antidiabetic VO(IV) complexes, Polyhedron, 27, 2911-2920, 2008
Éva Anna Enyedy, Andrea Lakatos, László Horváth, Tamás Kiss: Interactions of insulin-mimetic zinc(II) complexes with cell constituents: glutathione and ATP, J. Inorg. Biochem., 102, 1473-1485, 2008
Tamás Kiss, Akira Odani: Demonstration of the importance of metal ion speciation in bioactive systems, Bull. Chem. Soc. Japan, 80, 1691-1702, 2008
Éva Anna Enyedy, László Horváth, Krisztina Gajda-Schrantz, Gábor Galbács, Tamás Kiss: An in vitro study of interactions between insulin-mimetic zinc(II) complexes and selected plasma components, J. Inorg. Biochem., 100, 1936-1945, 2006
Kiss T; Jakusch T; Bouhsina S; Sakurai H; Enyedy ÉA,: Binding Constant of VO(IV) to Transferrin, Eur. J. Inorg. Chem., 18, 1936-1945, 2006
Kiss T; Jakusch T; Hollender D; Dörnyei Á,: Biospeciation of Insulin-mimetic VO(IV) complexes, ACS Special Reports symposium Series 974, 323-339, 2007
Kiss T; Jakusch T; Hollender D; Dörnyei Á,: Biospeciation of Insulin-mimetic VO(IV) complexes, 232nd ACS National Meeting, 5th International Symposium on the Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium, San Francisco, USA, September 10-14,, 2006
Hollender D; Kiss T; Jakusch T; Costa Pessoa J,: Insulin-mimetic VO(IV) complexes in the serum: the possible role of transferrin and albumin, EUROBIC 8, Aveiro, Portugal, July 1-6,, 2006
Enyedy ÉA; Horváth L; Kiss T,: Solution study on the interactions of Insulin-mimetic Zn(II) complexes with some biomolecules, EUROBIC 8, Aveiro, Portugal, July 1-6,, 2006
Hollender D; Károly-lakatos A; Forgó P; Körtélyesi T; Dombi Gy; Majer Zs; Hollósi M; Kiss T; Odani A;: Al(III) binding ability of an octapeptide and its phosphorylated derivative,, J. Inorg. Biochem., 100 351-361, 2006
Szegedi V; Juhász G; Rózsa É; Juhász-Vedres G; Datki Zs; Fülöp L; Bozsó Zs; Lakatos A;...: Endomorphin-2, an endogenous tetrapeptide protects against AB1-42 aggregation in vitro and in vivo, FASEB J. 20 1191-1198, 2006
Di Marco VB; Károly-Lakatos A; Venzo A; Bertani R; Seraglia R; Kiss T: The Al(III)-sialic acid interaction: A potential role in aluminium-induced cellular membrane degeneration, Inorg. Chim. Acta 359 4227-4234, 2006
Károly-Lakatos A; Kiss T; Bertani R; Venzo A; Dimarco VB,: Complexes of Al(III) with D-gluconic acid, Polyhedron (in press), 2007
Paksi Z; Jancsó A; Kele Z; Gajda T,: Zinc(II) interaction of two histidine-rich peptides, mimicking the extramembranal metal binding sequence of eukariotic zinc transporters, New J. Chem., (közlésre beküldve), 2007
Gajda T; Gyurcsik B,: Mesterséges enzimek, Természet Világa 138 41-44, 2007
Jakab NI; Gyurcsik B; Körtvélyesi T; Vosekalna I; Jensen J; Larsen E,: Design of histidine containing peptides for better understanding of their coordination mode toward copper(II) by CD spectroscopy, J. Inorg. Biochem. 101, 1376-1385, 2007
T. Szabó-Plánka, B. Gyurcsik, N.V. Nagy, A. Rockenbauer, R. Šípoš, J. Šima, M. Melník: Complexation of 5-fluorosalicylic acid with copper(II). A pH-potentiometric, UV-VIS spectroscopic, and electron spin resonance study by the two-dimensional simulation of spectra., J. Inorg. Biochem., 102, 101-109, 2008
Gyurcsik B; Haruki H; Takahashi T; Mihara H; Nagata K,: Binding modes of the precursor of adenovirus major core protein VII to DNA and template activationg Factor-I: Implication for the mechanism of remodeling of the adenoviru, Biochemistry 45, 303-313, 2006
Kiss T; Gajda-Schrantz K; Zatta PF,: The role of aluminium in neurotoxic and neurodegenerative processes, Metal Ions in Life Sciences 1, Ch 13, 371-393, 2007
Kiss T; Gajda T; Gyurcsik B,: Bevezetés a bioszervetlen kémiába, Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 2007
Szilágyi I; Horváth L; Labádi I; Hernádi K; Pálinkó I;Kiss T,: Mimicking catalase and catecholase enzymes by copper(II)-containing complexes, Central European J. Chemistry, 4 118-134, 2006
Jakusch T; Gajda-Schrantz K; Adachi Y; Sakurai H; Kiss T; Horváth L,: Solution equilibrium characterisation of insulin-mimetic Zn(II) complexes, J. Inorg. Biochem., 100, 1521-1526, 2006
Kiss T; Odani A,: Demonstration of the importance of metal ion speciation in bioactive systems, Bull. chem. Soc. Japan, 80, 1691-1702, 2006
Kiss T; Odani A,: Demonstration of the importance of metal ion speciation in bioactive systems, Bull. Chem. Soc. Japan, 80, 1691-1702, 2007
Kiss T; T. Jakusch, Hollender D; Dörnyei Á; Enyedy ÉA; Pessoa JC; Sakurai H; Sanz-Medel A,,: Biospeciation of Insulin-mimetic VO(IV) complexes, Coord. Chem. Rev., (in press), 2007
Hollender D; Zsigó É; Datki Zs; Kiss T,: Derivatives of TPEN as Zn(II) chelators in Alzheimer's disease, 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, 4-8 Sept 2007, Wroclaw, Poland p185, 2007
Kiss T,: Biospeciation of Insulin-mimetic VO(IV) complexes, ISMEC 2007. 5-9 June 2007, Cagliari, Italy, p3, (plenary lecture), 2007
Jakab IN; Jenei Zs; Gyurcsik B; Gajda T; Körtvélyesi T; Mikulová A; Rulisek L; Raskó T; Kiss A,: Design, synthesis and metal ion biZinc(II) interaction of two histidine-rich peptides, mimicking the extramembranal metal binding sequence of eukariotic zinc transporters, Achievements in Coord. Bioinorg and Applied Inorg. Chem., 8 80-90, 2007
Paksi Z; Jancsó A; Gajda T; Rockenbauer A,: Copper and zinc binding properties of the N-terminal histidine-rich sequence of Haemophylus ducrey Cu,Zn superoxide dismutase., Biochemistry (közlésre beküldve), 2007
Jakab NI; Jancsó A; T. Gajda; Gyurcsik B; Rockenbauer A,: Copper(II), nickel(II) and zinc(II) complexes of N-acetyl-His-Pro-His-His-NH2: equilibria, solution structure and enzyme mimicking., J. Inorg. Biochem. 102, 1438-1448, 2008
Kolozsi A; Lakatos A; Galbács G; Madsen AO; Larsen E; Gyurcsik B,: A pH-Metric, UV, NMR, and X-ray Crystallographic Study on Arsenous Acid Reacting with Dithioerythritol, Inorg. Chem., 47, 3832-3840, 2008
Árus D; Paksi Z; Jancsó A; Nagy N; Rockenbauer A; T. Gajda,: Catechol oxidase and nuclease-like properties of copper(II) complexes formed with His-rich peptides, J. Inorg. Biochem.,(előkészületben), 2007
H. Barát-Jankovics, N.I. Simon, K. Ślaska-Kiss, A. Kiss, Z. Kele, B. Gyurcsik: Cloning, purification and metal binding of the HNH motif from Colicin E7, J. Inorg. Biochem.,(előkészületben), 2010
N.I. Jakab, O. Lőrincz, A. Jancsó, T. Gajda, B. Gyurcsik,: Approaching the minimal metal ion binding peptide for structural and functional metalloenzyme mimicking, Dalton Trans., 6987-6995, 2008
Gajda T; Kolozsi A,: Egy tökéletes metalloenzim modell?, Centenáriumi vegyészkonferencia, 2007. május 29- június 1, Sopron, p280, 2007
Paksi Z; Jancsó A; Battistoni A; Gajda T,: Metal binding properties of the N-terminal His-rich sequence of a bacterial Cu,Zn-SOD enzyme with a tentative chaperoning role, 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, 4-8 Sept 2007, Wroclaw, Poland, p266, 2007
Paksi Z; Jancsó A; Battistoni A; Gajda T,: Bakteriális Cu,Zn-SOD enzimek hisztidinben gazdag N-terminális részletének fémkötő sajátságai, XLII. Komplexkémiai Kollokvium, 2007. május 23-25, Mátrafüred, 2007
Gyurcsik B; Jakab IN; Kolozsi A; Jancsó A; Gajda T,: Nukleáz hatású peptidkomplexek tervezése és vizsgálata, XLII. Komplexkémiai Kollokvium, 2007. május 23-25, Mátrafüred, 2007
Gabriel C; Menelaou; Daskalakis; Raptis RG; Lakatos A; Kiss T,: Synthetic, Structural, Spectroscopic and Solution Studies of the Binary Al(III)-Quinic acid system. Relevance of soluble Al(III)-hydroxycarboxylate species to molecular t, Polyhedron, (közlésre beküldve), 2007

 

Projekt eseményei

 
2008-09-02 14:21:56
Résztvevők változása
vissza »