Népvándorlás kori germán és avar leletkorpuszok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61798
típus K
Vezető kutató Vida Tivadar
magyar cím Népvándorlás kori germán és avar leletkorpuszok
Angol cím Corpus of Avar and German Antiquities of Migration Period
magyar kulcsszavak Népvándorláskori régészet, Kárpát-medence, Eurázsia, nomádok, germánok, bizánci kapcsolatok
angol kulcsszavak Archaeology of Migrations Period, Carpathian basin, Eurasia, Avars, Nomads, Germans, Byzantine Connections
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
résztvevők B. Horváth Jolán
Szüts Tamásné dr. Garam Éva
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.384
FTE (kutatóév egyenérték) 3.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelen pályázat a magyar régészet egy hosszú távú vállalkozása számára szeretne a 2006-2008 kutatási periódusra anyagi erőforrást teremteni. A pályázat célja egységes szempontok alapján összeállított népvándorlás kori leletkorpuszok és az ahhoz kapcsolódó feldolgozások publikációra történő előkészítése és kiadása. A vállalkozás a magyar régészet nagy elmaradásait igyekszik pótolni és a 20. sz. nagyobb ásatásainak eredményeit közzé tenni. 1989 előtt a „Nemzeti Kutatási Főirány” program keretében Kovrig Ilona, Kiss Attila, Bóna István és Garam Éva irányításával jelentős kutatások és előmunkálatok folytak és számos germán és avar kori temető és telep leletanyagának publikációs előkészítése indult meg. Célunk továbbá nagy hagyatékok feldolgozása és kiadása is. 1994-ben az MTA Régészeti Bizottsága a jelen pályázat beadóit Garam Évát és Vida Tivadart mint szerkesztőket bízta meg az „Avar Corpus” című vállalkozás szervezésével, az avar kori telepek és temetők leletanyagáról készült monográfiák nyomdai előkészítésével, kiadásával. Az újonnan alapított „Monumenta Avarorum Archaeologica” sorozatban máig 7 kötet jelent meg, amelyek kiadója a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete. 2000-ben Bóna Istvánnal együtt a szerkesztők új sorozatot alapítottak „Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae” címmel, amely a Kárpát-medencei 5-6. századi leletanyag közlését tűzte ki célul.
angol összefoglaló
The present competition work would like to provide a financial basis for a long-term enterprise of the Hungarian archaeology, in the the research period between 2006–2008. The aim of the work is the preparation for publishing and edition of catalogues of finds from the Migration Period compiled on the basis of comprehensive of aspects. This project would like to meet a long-needed want of the Hungarian. Before 1989, in the frames of the „National Research Main Trend”, significant research and preparation work was made under the supervision of I. Kovrig, A. Kiss, I. Bóna and É. Garam. In the course of this work, preparation for publishing of several Germanic and Avarian cemeteries and settlements has been started. In 1994 the Arch. Comission of the Hung. Academy of Sciences assigned É. Garam and T. Vida, the competitors of the present work, with the organization of the project „Avarian Corpus”: the preparation for printing and edition of monographs publishing settlements and cemeteries of Avarian Age. The newly founded series „Monumenta Avar. Arch.” counts already 7 volumes, the editor of which was the Hungarian National Museum and the Institute of Archaelogy of the Hungarian Academy of Sciences. In 2000 the editors together with I. Bóna founded a new series „Monumenta German. Arch. Hungariae” that aimed to publish the 5-6th century find material of the Carpathian Basin.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2006-2009-es kutatási ciklusban négy kötetet jelent meg a „Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae”, és két kötetet a „Monumenta Avarorum Archaeologica” a Magyar Nemzeti Múzeum és az MTA Régészeti Intézete által kiadott sorozatokban. A kötetekben megvalósult a kora középkori leletanyag egységes szempontok alapján történő feldolgozása, kiadása és lehetőség nyílt a korszak kutatását módszertanilag megújító monografikus feldolgozások közlésére is. A Bóna hagyaték közlésével sikerült magyar régészet nagy elmaradásait pótolni a langobárd leletanyag kiadásában (Bóna István/B. Horváth Jolán) és hasonlóan nagy jelentőségű az avar kor kutatásában a zamárdi temető első 1500 sírjának a közlése is (Bárdos Edith/Garam Éva). Az osztrópatakai vandál fejedelmi sírok modern feldolgozása új eredményeket hozott és a római császárkori barbár elit kutatását segítette elő (Prohászka Péter). A program keretében először született a gepida településekről, azokat nemzetközi összefüggéseikben bemutató monográfia (B. Tóth Ágnes). A Közép-Duna-medencei motívum és ornamentika kutatás jelentős állomása az I. germán állatstílus állatalakjait elemző monográfia (Nagy Margit). Az avar kori ékkő és üvegberakásokat elemző monográfia technikatörténeti szempontból hozzájárult a technológiai tarnszfer és a kulturális kapcsolatok megismeréséhez (Heinrich-Tamáska Orsolya).
kutatási eredmények (angolul)
Four volumes of the Mon. Germ. Arch. Hung. series and two volumes of the Mon. Avar. Arch. series were published between 2006 and 2009. The greatest advantage of the volumes in these two series is the assessment and systematic publication of the archaeological heritage of the early Middle Ages according to uniform standards and format, as well as the monographic publication of the findings of major new excavations that have contributed to the methodological renewal of this period. The publication of the Langobard finds originally excavated by I. Bóna (I. Bóna/J. B. Horváth) has redeemed one of the long-standing debts of Hungarian archaeology; the publication of the first 1500 graves of the Zamárdi cemetery (E. Bárdos/É. Garam) is of similar significance to Avar studies. The modern evaluation of the Vandal royal burials found at Osztrópataka (P. Prohászka) is a major contribution to the research of the Barbarian elite of the Roman Age. Two other important contributions the period’s research are represented by the monograph discussing the Gepidic settlements in their European context (Á. B. Tóth), and the study on the animal figures of the First Germanic Animal Style (M. Nagy) filling an important gap in the research of the ornamental repertoire of the Middle Danube Basin. The analysis of Avar period gem and glass inlaid jewellery (O. Heinrich-Tamáska) has shed important new light on manufacturing techniques, technological transfer and on cultural connections.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61798
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Heinrich-Tamáska Orsolya: Die Stein- und Glasinkrustationskunst des 6. und 7. Jahrhunderts im Karpatenbecken, Budapest, 2006
Prohászka Péter: Das vandalische Königsgrab in Osztrópataka, Budapest, 2006
B. Tóth Ágnes: Gepidische Siedlungen im Theissgebeiet, Budapest, 2006
Nagy M.: Tierdarstellungen und der germanische Tierstiel I im Mitteldonaugebiet (3.– 6. Jahrhundert n. Chr.), Budapest, 2007
Bóna István/ B. Horváth Jolán: Langobardische Gräberfelder in West-Ungarn, Budapest, 2009
Bárdos Edith/Garam Éva: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek I., Budapest, 2009
vissza »