Filozófia, teológia és tudomány a késői antikvitásban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61970
típus K
Vezető kutató Kendeffy Gábor
magyar cím Filozófia, teológia és tudomány a késői antikvitásban
Angol cím Philosophy, Theology and Science in Late Antiquity
magyar kulcsszavak Lactantius, Boethius, püthagoreizmus, Chromatius, platonizmus, démurgosz, theodicea, gnózis
angol kulcsszavak Lactantius, Boethius, püthagoreizmus, neoplatonism, demiourge, theodicea, gnosticism
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely Klasszika Filológia Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Heidl György
Kárpáti András
Ötvös Csaba
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.013
FTE (kutatóév egyenérték) 3.12
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásaink a Krisztus utáni első hat évszázad vallási, filozófiai és tudományos irodalmára koncentrálnak. Tervezett munkáink:
Lactantius, a kzdelem és szeretet teológusa. Magyar nyelvű monográfia Lactantius teológiai rendszeréről, kiegészítve Lactantius Epitome Divinarum Institutionum c. művének magyar fordításával;
A monográfia egyes fejezeteit továbbfejlesztő idegen nyelvű Lactantius-tanulmányok;
Boethius De Institutione musicájának kommentált fordítása;
Tanulmányok a különböző gnosztikus irányzatok démiurgosz-fogalmáról, kiegészítve néhány jelentős forrás magyar fordításával.
Teremtő - Teremtés - Természet. Gyűjteményes, patrisztikus tanulmánykötet szerkesztése a teremtés témakörében.
Aquileiai Chromatius Máté-evangélium kommentárjainak jegyzetelt fordítása.
angol összefoglaló
Our project would concentrate on the religious, philosophical and scientific literature of the first six centuries A.C.
We would undertake the following items:
Lactantius, the theologian of struggle and love. A monography in Hungarian on Lactantius’ theological system, followed by the Hungarian translation of Lactantius’ Epitome Divinarum Institutionum;
Studies in English and French, in a view of deepening some topics of the above mentioned monography;
Translation of Boethius’s De institutione musica with commentary;
Translation of Chromatius’, bishop of Aquileia Commentaries on Matthew, with notes.
Essays on the concept of Demiourge in different currents of Gnosticism, supplemented with the translations of some important gnostic sources.
Creator, Creation, Creature. Editing a patristic collection of essays by outstanding Hungarian scholars.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
80 százalékban elkészült Boethius Institutio Musica című kézikönyvének magyar fordítása. Monográfia és tanulmányok készültek és jelentek meg Lactantius dualista teológiájáról, teodiceájáról. Tanulmány készült és jelent meg, egy másik pedig készülőben van Szent Ágoston akaratfelfogásáról és kegyelemtanáról. Egy tanulmány készült és látott napvilágot a patrisztikus filozófiára vonatkozó kutatásokról a hetvenes években. Megjelenés előttt áll egy tanulmánykötet Kendeffy Gábor és Heidl György szerkesztésében a patrisztikus teremtésfelfogásról és bibliamagyarázatról. Tanulmányok készültek és jelentek meg a gnosztikus kozmogóniáról és annak forrásairól, a démiurgosz alakról a Nag Hammadi iratokban, a gnoszticizmus kutatástörténetéről. Két tanulmány készült és áll megjelenés előtt Aquileiai Szent Chromatius munkásságáról és a püspök Máté-kommentárjában alkalmazott egzegetikai eszközökről.
kutatási eredmények (angolul)
A Hungarian translation of the greatest part of Boethius’Institutio Musica has been made. A monography and papers have reached completion on Lactantius’dualistic theology and his teodicy. An essay has been written and another is under preparation on Saint Augustine’s conception of God and his doctrine of grace. A further minor publication is related to the history of Patristic researches in Hungary. A collection of essays edited by G. Kendeffy and Gy. Heidl on the cosmological and exegetical ideas of the Church Fathers is forthcoming. Essays have been published and are forthcoming on Gnostic cosmogony (especially on the figure of Demmurge) in some Nag Hammadi writings and on the potential sources of Gnostic cosmological conceptions. Papers dealing with the history of Hungarian and international Gnostic studies have been also completed and published. An essay has been been completed and is forthcoming on the ecclesiastic and literary activity of Saint Chromatius of Aquieia, and an other dealing with the exegetical methods followed in his Commentary on Matthew is also accepted for publication.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61970
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ötvös Csaba: A fénycsepp lehelete. Megjegyzések pogány és keresztény traktátusok viszonyához., In: Katekhón 14 (2008) V/1, 2008
Kendeffy Gábor: A két út tanítása Lactantiusnál, Rihmer Z. (szerk.), Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességében. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája a, 2007
Kendeffy Gábor: Előítéletek a sztoikusokról – sztoikusok az előítéletekről, ”, in: Töredékes hagyomány. Tanulmányok Steiger Kornél 60. születésnapjára. Budapest, Akadémiai, 2007. 204-222., 2007
Kendeffy Gábor: „A rossz eredete a Pszeudoklementinumokban”, Gaudum et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére 80. születésnapjára. (szerk. Peres I.), Komárom 2007. 219-229., 2007
Kendeffy Gábor: Patrisztika, Boros G. (szerk.), Filozófia, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 178-184; 200-204., 2007
Kendeffy Gábor: Mire jó a rossz? Lactantius teológiája, Kairosz Kiadó, 2006
Kendeffy Gábor: „From Belief to Faith. Remarks ont the Role Played by Authority in Philosophical Research According to Ancient Pagan and Christian Authors, P. Losonczy, A. Szigeti, M. Vassányi, Religio Academici, Budapest, Akadémiai Kiadó, 34-42., 2009
Kendeffy Gábor (F. Romhányi Beatrixszal): Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és Egyháztörténeti tanulmányok, Gondolat Kiadó, 2009
Kendeffy Gábor: Mi köze a Filozófiai Intézetnek a Központi Szemináriumhoz? Patrisztikus kutatások a hetvenes években, Boros Gábor /szerk./: A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága, L’Harmattan, Budapest, 2010. 163-175. o., 2010
Ötvös Csaba: Norea imája. Az imádság szerepe és jelentősége egy gnosztikus traktátusban., Vallástudományi Szemle 2009, 2007
Ötvös Csaba: A hiány gyökere”. Apokaliptikus eszkatológia a Cím nélküli iratban (NHC II,5), Vallástudományi Szemle 2009, 2007
Ötvös Csaba: Magyar vonatkozású szócikkek, John Bowker (szerk): Világvallások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009
Hajdu Péter: Macrobius (szócikk), Hyperion. Elektronikus ókortudományi lexikon. http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/lexikon.php?id=685., 2009
Kendeffy Gábor: Metaphorical Approach in Lactantius’ Theology and Cosmology, Studia Patristica vol. XLII. (ed. F. Young, M. Edwards, P. Parvis), Peeters, Leuven-Paris-Dudley MA,, 2006
Kendeffy Gábor: Kegyelemtan Ágoston Római levél kommentárjaiban, Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és Egyháztörténeti tanulmányok, Gondolat Kiadó, . 37-55. o., 2009
vissza »