Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62207
típus K
Vezető kutató Hoffmann István
magyar cím Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból
Angol cím Onomastic Research of the Old Hungarian Period
magyar kulcsszavak névtan, helynévkutatás, nyelvtörténet, ómagyar kor
angol kulcsszavak Onomastics, Place Names, History of the Hungarian Language, Old Hungarian Period
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Győrffy Erzsébet
Rácz Anita
Reszegi Katalin
Tamás Gáborné Póczos Rita
Tóth Valéria
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.925
FTE (kutatóév egyenérték) 6.95
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A régi magyar helynevek kutatása több tudományszak szempontjából is kulcsfontosságú terület elsősorban a magyarságtudományi diszciplínák körében. E témakörben mintegy egy évtizede (részben pályázati keretben) folytatott kutatómunkánk eddigi eredménye nyolc kiadott és három megjelenés alatt álló könyv, valamint körülbelül 100 tanulmány, de komoly eredménynek tarthatjuk magának a hat fős kutatócsoportnak a kialakulását is.
Tervezett munkánk egyrészt a korai ómagyar kor helynévadatainak minél teljesebb és sokoldalúbb feltárására irányul szótárak és különféle adatbázisok létrehozásának formájában. Az adatbázist a Magyar névarchívum honlapján az interneten is közzétesszük, ennek új részeként térinformatikai (névtérképes) adatbázist alakítunk ki. A progaram keretében megjelentetjük a Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 3. kötetét, valamint a Korai magyar helynévszótár 2. kötetét. Másrészt tanulmányok, monográfiák révén a magyar helynévtörténet elméleti problémáit igyekszünk körüljárni, főleg az eddig kevéssé kutatott kérdésekre vonatkozóan, illetve az újabb tudományos eredmények fényében leginkább újragondolandó területeken. Ezzel összefüggésben legalább három monográfia elkészítését tervezzük. Évente helynévtörténeti szeminárium formájában tudományos tanácskozást szervezünk, amelynek az előadásait a Helynévtörténeti tanulmányok c. sorozat köteteiben kívánjuk megjelentetni.
angol összefoglaló
The research of old place names is of key importance among various disciplines concerned with Hungarian studies. In the past decade, partly financially supported by applications, we have published 8 books and three others are in the process of publication at the present moment. Around one hundred articles have been written in the field and we also consider it an important achievement that a research group of six linguists has been formed.
Our present aim is to explore the toponyms of the early old Hungarian age in a complex and detailed way, in the form of dictionaries and databases. The database will be published online, on the homepage of the Hungarian Name Archives, which will have a new part consisting of a database of name maps. Under the auspices of the programme we will release the 3rd band of the book Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból (’Toponymic history data from the early old Hungarian age’), as well as the 2nd band of Korai magyar helynévszótár (’Early Hungarian toponymic dictionary’). Furthermore, we are planning to deal with theoretical questions of Hungarian place name history in the form of articles and monographs, concentrating especially on areas which have been abandoned up to now and others that need to be reconsidered due to the latest reseach results. In connection with this, at least three new monographs are planned to be published. We organise research meetings on a yearly basis, in the form of seminars on place name history, the lectures of which are to be published in the bands of the series Helynévtörténeti tanulmányok (’Studies in toponymic history’).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat futamideje alatt megjelentettünk 5 könyvet (2 monográfiát, illetve a folyóirattá alakuló Helynévtörténeti Tanulmányok c. sorozat 3 kötetét, a negyedik kötete, a HT. 5. pedig megjelenés alatt van), illetve 60 tanulmányt. További 2 monográfia (Hoffmann István akadémiai doktori és Póczos Rita PhD-értekezése) szintén közvetlenül a megjelenés előtt áll. Elkészítettük a Korai magyar helynévszótár 2., illetve a Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 3. és 4. adatbázisát, és lezárult a szócikkek megszerkesztése is. A KMHsz. 2. és a HA. 3. nyomdai előkészítése folyamatban van, mindkét kötet 2010-ben megjelenik. A szótári munkálatokhoz kapcsolódóan az Árpád-kori vármegyék digitális térképei (modern térinformatikai programmal, georeferált térképekként) ugyancsak elkészültek. A pályázat résztvevői hazai és nemzetközi konferencián egyaránt előadásokkal szerepeltek: valamennyi pályázati résztvevő előadást tartott a 2006-os Nemzetközi Hungarológiai Kongressuson (Debrecen), illetve a 2007-es VI. Magyar Névtudományi Konferencián (Balatonszárszó). A program két résztvevője részt vett a 2008-as Nemzetközi Névtudományi Konferencián (Torontó) is. Minden évben megrendeztük a helynévtörténeti szemináriumot, amelynek megszerkesztett és lektorált előadásait a Helynévtörténeti Tanulmányok köteteiben adtuk közre (a legutóbbi, a 2009. évi szeminárium anyaga a HT 5.-ben jelenik meg, e kötetnek a nyomdai munkálatai jelenleg zajlanak).
kutatási eredmények (angolul)
During the course of the project, we published 5 books (2 monographs and Volume 3 of the series Helynévtörténeti Tanulmányok (HT, Studies in the Field of the History of Toponyms) which is now published as a journal and its 4th volume, HT 5 is in press now), and 60 papers. 2 more monographs (the academy doctor’s thesis of I. Hoffmann and the PhD thesis of R. Póczos) is just about being published. We prepared the 2nd database of Korai magyar helynévszótár (KMHsz, Dictionary of Early Hungarian Toponyms), and the 3rd and 4th databases of Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból (HA., Toponym History Data from the Early Old Hungarian Age) and the edition of the dictionary entries was completed, too. The 2nd database of KMHsz and the 3rd one of HA are in press already and both are expected to be published in 2010. Related to the dictionary, the digital maps of the comitats of the age of the Árpád dynasty (using modern geoinformation programmes, prepared as georeferenced maps) were also prepared. Participants of the project appeared with lectures at conferences in Hungary and abroad. All of them delivered lectures at the 2006 International Congress of Hungarology (Debrecen), and the National Conference of Onomastics in 2007 (Balatonszárszó). Two members of the programme participated at the International Conference of Onomastic Sciences (Toronto, 2008), too. We organised the Toponym History Seminar in every year, lectures of which were published in the volumes of HT.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62207
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hoffmann István: Nyelvi rekonstrukció — etnikai rekonstrukció, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Pásztor Éva: Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 131-142., 2009
Hoffmann István–Tóth Valéria: Helynévtörténeti tanulmányok 2., Debrecen, 2006
Tóth Valéria: A -hida utótagú településnevekről, 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére, 2006
Póczos Rita: Jövevénynév, jövevényszó, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Győrffy Erzsébet: Vizsgálódások vízneveink körében, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Rácz Anita: A pszeudo-törzsnévi eredetű településnevekről, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Reszegi Katalin: A hegynevek és műs helynévfajták kapcsolata, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Tóth Valéria: A településnevek változási érzékenységéről, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Bényei Ágnes: A -j képző szerepe a helynevekben, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Kenyhercz Róbert: Az etnikai viszonyok tükröződése a szókezdő mássalhangzó-torlódások körüli nyelvi változásban, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Kocán Béla: Az Árpád-kori Ugocsa vármegye helyneveinek nyelvi rétegei, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Tóth Valéria: Egy szó eleji hangváltozási típusról, Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói, 2007
Hoffmann István: Mortis birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben, Magyar Nyelvjárások 44., 2006
Kocán Béla: Ugocsa vármegye korai ómagyar kori településneveinek nyelvi rendszere, Magyar Nyelvjárások 44., 2006
Hoffmann István: Szöveg és szórvány kapcsolata a Tihanyi apátság alapítólevelében., A mondat kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára, 2006
Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél nyelvészeti jelentősége, Tanulmányok a 950 éves Tihanyi alapítólevél tiszteletére, 2007
Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél szórványaihoz: Tichon, Balatin, Petra, Névtani Értesítő 29., 2007
Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája, Debrecen, 2008
Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél helynévi szórványainak névrendszertani tanulságai, Helynévtörténeti tanulmányok 3. 9–28., 2008
Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 3., Debrecen, 2008
Kocán Béla: A középmagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései, Helynévtörténeti tanulmányok 3. 95–104., 2008
Tóth Valéria: A -falva > -fa változás településneveinkben, Helynévtörténeti tanulmányok 3. 105–120., 2008
Győrffy Erzsébet: Az ér, sár és viz földrajzi köznevek Árpád-kori folyóvizneveinkben, Helynévtörténeti tanulmányok 3. 121–134., 2008
Reszegi Katalin: A régi hegynevek névterjedelmének kérdéséről, Helynévtörténeti tanulmányok 3. 135–144., 2008
Póczos Rita: Többnevűség egy mai helynévrendszerben, Helynévtörténeti tanulmányok 3. 179–208., 2008
Hoffmann István: A név mint történeti forrás, Név és valóság. Bp., 20–29., 2008
Bába Barbara: A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata, Név és valóság. Bp., 53–58., 2008
Győrffy Erzsébet: Folyóvíznevekből alakult településnevek, Név és valóság. Bp., 142–147., 2008
Kenyhercz Róbert: Helynévkutatás és hangtörténet avagy a helynevek forrásértéke, Név és valóság. Bp., 175–181., 2008
Kocán Béla: Az ómagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései, Név és valóság. Bp., 182–188., 2008
Kovács Éva: Az ómagyar kori Bihar vármegye vízneveinek nyelvi elemzése, Név és valóság. Bp., 189–194., 2008
Pásztor Éva: Határrésszé vált települések névbokrosodásának elméleti kérdései, Név és valóság. Bp., 217–222., 2008
Póczos Rita: A párhuzamos helynévadás, Név és valóság. Bp., 223–229., 2008
Rácz Anita: Népnévi eredetű településneveink szerkezeti sajátosságairól, alaki változásairól, Név és valóság. Bp., 230–239., 2008
Reszegi Katalin: A hegynév terminus definiálása, Név és valóság. Bp., 240–246., 2008
Szőke Melinda: Régi helyneveink latinizálása, Név és valóság. Bp., 267–271., 2008
Tóth Valéria: Többnevűség a településnevek körében, Név és valóság. Bp., 285–293., 2008
Hoffmann István: The name as a historical source, Onomastica Uralica 7. Debrecen–Helsinki, 75–86., 2008
Győrffy Erzsébet: River names in Hungary during the Árpád age, Onomastica Uralica 7. Debrecen–Helsinki, 57–74., 2008
Reszegi Katalin: A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 35-45., 2009
Hoffmann István: Címszóválasztás nyelvtörténeti szótárakban., 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére., 2006
Szőke Melinda: A hiteleshelyi oklevelek helynévi szórványainak nyelvészeti hasznosíthatóságáról, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 149-162., 2009
Bába Barbara: Néhány lehetőség és módszer a földrajzi köznevek jelentésföldrajzi vizsgálatában, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 73-83., 2009
Hoffmann István: Tolna., Helynévtörténeti tanulmányok 4: 185-192., 2009
Kovács Éva: A Tihanyi összeírás nyelvészeti vizsgálatáról, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 163-170., 2009
Nyirkos István: A finn helynevek morfológiai jellegzetességeiről, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 9-15., 2009
Póczos Rita: Etnikai viszonyok tükröződése a helynévmodellekben, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 17-34., 2009
Bényei Ágnes: Még egyszer a -d helynévképzőről, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 85-103., 2009
Győrffy Erzsébet: A többnevűség és a szakasznevek folyóvízneveink körében, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 105-113., 2009
Kocán Béla: A folyóvíznevek típusai és változásaik Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori névanyagában, Helynévtörténeti tanulmányok 4: 115-130., 2009
Reszegi Katalin: A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról, Névtani Értesítő 31: 7-16., 2009
Tóth Valéria: Elmélet és módszer a történeti helynévkutatásban, Névtani Értesítő 31: 175-183., 2009
Tóth Valéria: Beszámoló a 23. Nemzetközi Névtani Konferenciáról, Névtani Értesítő 30: 217-222., 2008
Tóth Valéria: Settlement name strata in the multilingual Carpathian Basin, Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Rthnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. Toronto, Kanada., 2009
Győrffy Erzsébet: Old Hungarian Hydronyms in the Multilingual Carpathian Basin, Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Rthnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. Toronto, Kanada., 2009
Hoffmann István: A magyar nyelv hazai szórványemlékei, „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Szerk. MADAS EDIT. Bp. 13–31., 2009
Hoffmann István–Tóth Valéria szerk.: Helynévtörténeti tanulmányok 4., Debrecen, 2009
Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára., Debrecen, 2007
Rácz Anita: Törzsnévi eredetű helyneveink nyelvi kérdései, Helynévtörténeti tanulmányok 2: 9-29., 2006
Tóth Valéria: A templomcímből alakult településnevek változásáról, Helynévtörténeti tanulmányok 2: 31-46., 2006
Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél három szórványáról: Huluoodi, Turku, Ursa, Helynévtörténeti tanulmányok 2: 67-82., 2006
Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod vármegye lakosságának nyelvi-etnikai összetételéhez, Helynévtörténeti tanulmányok 2: 87-105., 2006
Kocán Béla: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei, Helynévtörténeti tanulmányok 2: 107-128., 2006
Reszegi Katalin: Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata, Helynévtörténeti tanulmányok 2: 159-180., 2006
vissza »