Affektív prozódia éberen és hipnózisban: összehasonlító vizsgálatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62210
típus K
Vezető kutató Gősiné dr. Greguss Anna
magyar cím Affektív prozódia éberen és hipnózisban: összehasonlító vizsgálatok
Angol cím Affective prosody in waking and hypnotic states: A comparative study
magyar kulcsszavak affektív prozódia, hipnózis, hipnotikus fogékonység, szubjektív élmények, archaikus bevonódás
angol kulcsszavak affective prosody, hypnosis, hypnotic susceptibility, subjective experiences, archaic involvement
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bányai Éva
Varga Katalin
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.792
FTE (kutatóév egyenérték) 1.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás célja, hogy megvizsgáljuk, hogyan változik a hipnotizált beszédének affektív prozódiája hipnózisban az éber állapothoz képest. A hipnotizált személy hangjának objektív, komplex akusztikai elemzésére még a nemzetközi szakirodalomban sincs adat, ugyanakkor a hipnotizőrök anekdotikus „tudástárában” szerepelnek a hipnotizált személyek hangjára vonatkozó megfigyelések. A jelen kutatás eredménye várhatóan lehetővé teszi, hogy ezeket a véletlenszerű megfigyelésen alapuló nézeteket megerősítsük vagy elvessük.
Olyan önkontrollos kísérleti paradigmát dolgoztunk ki, amely lehetőséget nyújt arra, hogy hipnózisban egy független személlyel való interakció során is vizsgáljuk a hipnotizált beszédét, és így eldöntsük, a hipnotizált beszédében megjelenő változások a hipnotizőr személyének szólnak-e, vagy pedig a hipnózis állapotának a következményei.
A kísérleti ülések képanyagát videofelvételen, hanganyagát professzionális hangrögzítő rendszerrel rögzítjük, hogy off-line elemezhessük a hipnotizált beszédének változásait a hipnotizőr beszédének függvényében. Előző kutatásaink eredménye szerint fontos közvetítő szerepük miatt vizsgáljuk a résztvevőknek az élményeit, a kapcsolatba történő bevonódását és az aktuális hipnotikus interakcióra vonatkozó megítélését is (sztenderd kérdőívekkel). Azt várjuk, hogy a korábban a Laboratóriumunkban kimutatott különböző hipnózis-stílusok függvényében a hipnotizált hangjának változásai különböző, szisztematikus mintázatokat fognak mutatni.
angol összefoglaló
The aim of the submitted research plan is to study how the hypnotized subject’s affective prosody changes in hypnosis with respect to the waking state. There is no data even in the international literature on the objective, complex acoustic analysis of the hypnotized subjects’ voice, although the anecdotal „knowledge” of hypnotists includes observations regarding the voice of the subjects. The findings of the present research is expected to confirm or reject these pieces of „knowledge” that are based on random observations.
We have developed a self-control paradigm in which it becomes possible to study the hypnotized subjects’ speech when interacting with an independent experimenter as well, and thus, to determine if changes in the hypnotized subjects’ voice is directed toward the hypnotist or is the result of the hypnotic state.
The visual material of the experimental sessions will be recorded on video, while the auditory material will be recorded on a professional voice-recording system in order to analyze the changes in the hypnotized subjects’ voice as a function of the hypnotist’s speech off-line. The subjective experiences, involvement in the hypnotic relationship, and the judgment of the actual hypnotic interaction will also be studied (by standardized questionnaires), because our previous findings have shown their important mediating roles in the development of hypnosis. We expect to find various systematic changes in the hypnotized subjects’ voice as a function of the various hypnosis styles (as demonstrated by our Laboratory in our previous research).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Hipnotizőrrel ill. független kísérletvezetővel való interakcióban lévő hipnotizált személyek beszédének akusztikai és beszédpercepciós vizsgálatával, és kérdőíves eljárások alkalmazásával kimutattuk, hogy a hipnotizált beszédében bekövetkező változások inkább a hipnózis állapotát mintsem a hipnotizőrre való ráhangolódást tükrözik. Ha mélyült a hipnotizőr hangja az éberhez képest, akkor a k.sz.-eké is, de a k.v.-k és a k.sz.-ek között nem állt fenn ez az összefüggés. Míg a hipnotizőr és a k.sz. hangereje markánsan csökkent hipnózisban, a k.v.-é nem. Ugyanakkor a hangmagasság- és hangintenzitás-variabilitási adatok arra utalnak, hogy a k.sz.-ek hajlamosak a hipnotizőr és a k.v hangmagasság-változását is „követni” egyik ülésről a másikra. A hosszú idejű átlagos spektrumban tetten érhető hangszín változásai nem segítettek eldönteni, hogy a hipnózisban bekövetkező változások a hipnózis állapotát vagy a hipnotizőrre való ráhangolódást tükrözik-e. A percepciós vizsgálat eredményei szerint kívülálló megítélők megbízhatóan lassabbnak, álmosítóbbnak, halkabbnak és kevésbé dallamosnak észlelték a hipnotizált és a hipnotizőr beszédét, míg a k.v. hangjában nem észleltek különbséget. Az akusztikai mutatók és az archaikus bevonódás, élmény, ill. aktuális interakció közötti korrelációs adatok arra utalnak, hogy ezen dimenziókat nem a hang közvetíti a partner felé. A Gudjonsson Szuggesztibilitási Skála magyar nyelvű adaptációja alkalmasnak bizonyult a kikérdezési szuggesztibilitás mérésére.
kutatási eredmények (angolul)
We have shown by acoustic analysis, perception studies, and questionnaires that the changes in the speech of hypnotized subjects in interaction with the hypnotist or an independent experimenter are due more to the hypnotic state than to attunement to the hypnotist. If the hypnotist’s voice deepened relative to the waking state, so did that of the subjects, but no such relationship was found with the experimenter. The voice intensity of the hypnotists and the subjects decreased significantly, that of the experementer did not. Pitch- and intensitiy-variability data indicated that the subjects have the tendecy to follow the changes in the voice of both the hypnotist and the experimenter from one session to the next. Changes in long term average spectum did not contribute to settling the issue of hypnotic state vs. attunement to the hypnotist. Perception studies have shown that independent raters rated the voice of both the subjects and the hypnotists to be slower, sleepier, softer and less melodic in hypnosis than in waking, while no such differentiation occurred with the experimenters. Correlational data between acoustic indices on one side and archaic involvement, subjective experiences, and dyadic interaction harmony on the other side revealed that these dimensions transmitted by the voice are not utilized by the partner. The Hungarian adaptation of the Gudjonsson Suggestibility Scales proved to be a suitable method for measuring interrogatory suggestibility.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62210
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bányai É.: Hipnózis és hipnoterápia: a hipnózis a tudomány főáramában., In: Bányai É. és Benczúr L. (szerk.) A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény. ELTE Eötvös Kiadó. 15-34. o., 2008
Varga K.: A hipnábilitás (mérésének) jelentősége a klinikumban, In: Bányai É. és Benczúr L. (szerk.) A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény. ELTE Eötvös Kiadó. 453-470. o., 2008
Gősiné-Greguss A., Lakner E., Költő A., Varga K., Bányai É.: A kérdések szuggesztív hatásának standard mérése: eszköz a kiélezett helyzetekben ható sugalmazás vizsgálatára., In: A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 22-24., 2008
Gősi-Greguss, A. C., Bányai, É. I., Varga, K.: Voices in the hypnotic interaction: are hypnotist and subject percieved differently?, In: Hypnose. Zeitschrift für Hypnose und Hypnotherapie. Book of abstracts 11th Congress of the European Society of Hypnosis (ESH) 17-21 September 2008, Band 3, 30-31., 2008
Bányai, É. I., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., Józsa, E.: Interactional styles in hypnosis from the perspective of evolutionary psychology., In: Hypnose. Zeitschrift für Hypnose und Hypnotherapie. Book of abstracts 11th Congress of the European Society of Hypnosis (ESH) 17-21 September 2008, Band 3, 15., 2008
Varga K., Bányai É., Józsa E., Gősiné Greguss A.: Interactional phenomenology of maternal and paternal hypnosis styles., Contemporary Hypnosis, 25(1), 14-28., 2008
Varga, K., Bányai, É. I., Józsa, E., Gősi-Greguss, A. C.: Interactional phenomenology in relation to maternal and paternal hypnosis styles., In: Hypnose. Zeitschrift für Hypnose und Hypnotherapie. Book of abstracts 11th Congress of the European Society of Hypnosis (ESH) 17-21 September 2008, Band 3, 73., 2008
Józsa, E., Varga, K., Bányai, É. I., Gősi-Greguss, A. C.: Characteristic dyadic patterns in hypnosis., In: Hypnose. Zeitschrift für Hypnose und Hypnotherapie. Book of abstracts 11th Congress of the European Society of Hypnosis (ESH) 17-21 September 2008, Band 3, 40-41., 2008
Varga, K. S., Varga, K., Gősi-Greguss, A. C., Bányai, É. I.: The concept of visual imaginative synchrony and the preliminary results on its operationalization., In: Hypnose. Zeitschrift für Hypnose und Hypnotherapie. Book of abstracts 11th Congress of the European Society of Hypnosis (ESH) 17-21 September 2008, Band 3, 72-73., 2008
Varga, K., Józsa, E., Bányai, É. I., Gősi-Greguss, A. C.: A new way of characterizing hypnotic interactions: Dyadic Interactional Harmony (DIH) questionnaire., Contemporary Hypnosis, 23(4), 151-166., 2006
Gősiné-Greguss A.: Hipnózis- vagy hipnotizőrfüggő a hipnotizált hangjának változása?, In: XIX. Magyar Hipnózis Találkozó. „Mi fáj? Gyere, mesélj!” II. Csillaghegy, 2008. május 30– június 1., 2008
Varga K., Józsa E., Bányai É., Gősiné Greguss A. Cs.: Az élmények szinkronitása és a hipnábilitás., In XX. Magyar Hipnózis Találkozó: Az „ericksoni gyémánt”. Csillaghegy, 2009. május 22-24, 16., 2008
Tauszik K., Bányai É., Varga K., Gősiné-Greguss A., Józsa E.: Érzelmi viszonyulási mintázatok hipnózisban: archaikus bevonódás hipnotizőröknél és hipnotizáltaknál., In: A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 22-24., 2008
Gősi-Greguss, A. C., Bányai, É. I., Varga, K.: Prosodic changes in the hypnotist’s voice as a function of type of suggestion., 17th International Congress of Hypnosis and Hypnotherapy. Acapulco, Mexico, August 21-26, 2006., 2006
Bányai, É. I., Józsa, E., Métneki, J., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K.: Heritability of hypnotic susceptibility: A twin study., 17th International Congress of Hypnosis and Hypnotherapy. Acapulco, Mexico, August 21-26, 2006., 2006
Tauszik K., Bányai, É. I., Varga, K., Gősi-Greguss, A. C., Józsa, E.: The patterns of archaic involvement and the degree of kinship., 17th International Congress of Hypnosis and Hypnotherapy. Acapulco, Mexico, August 21-26, 2006., 2006
Székely, A., Rónai, Zs., Gősi-Greguss, A. C., Varga, K., Bányai, É. I.: Cognitive, personality and genetic factors of hypnotic susceptibility., 17th International Congress of Hypnosis and Hypnotherapy. Acapulco, Mexico, August 21-26, 2006., 2006
Varga, K., Józsa, E., Bányai, É. I., Gősi-Greguss, A. C.: The patterns of hypnotic experience as a function of degree of kinship., 17th International Congress of Hypnosis and Hypnotherapy. Acapulco, Mexico, August 21-26, 2006., 2006
Gősiné Greguss A., Bányai É., Varga K.: Hipnotizőrök beszédének sebessége régen és ma., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2006. május 25-27., 2006
Bányai É., Józsa E., Métneki J., Gősiné Greguss A., Varga K.: A hipnózis iránti fogékonyság örökölhetősége: ikervizsgálatok., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2006. május 25-27., 2006
Varga K., Józsa E., Bányai É., Gősiné Greguss A.: A hipnózis élményének mintázata a rokonsági fok függvényében., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2006. május 25-27., 2006
Székely A., Rónai Zs., Gősiné Greguss A., Varga K., Bányai É.: Kandidáns gének a hipnábilitás hátterében., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2006. május 25-27., 2006
Tauszik K., Bányai É., Varga K., Gősiné Greguss A., Józsa E.: Az archaikus bevonódás mintázata és a rokonsági fok., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, 2006. május 25-27., 2006
Gősiné Greguss A., Bányai É., Varga K.: Hipnotizőrök beszédsebességének változásai., Magyar Hipnózis Egyesület 17. Magyar Hipnózis Találkozója, Budapest-Csillaghegy, 2006. május 5–7. 25. o., 2006
Tauszik K., Bányai É., Gősiné Greguss A., Varga K., Székely A.: Hipnotizőrök archaikus bevonódásának vizsgálata., Magyar Hipnózis Egyesület 17. Magyar Hipnózis Találkozója, Budapest-Csillaghegy, 2006. május 5–7. 26. o., 2006
Bányai É., Gősiné Greguss A., Varga K., Métneki J., Józsa E., Tauszik K., Székely A.: A hipnózis iránti fogékonyság háttere: örökletesség és korai környezeti hatások., Magyar Hipnózis Egyesület 17. Magyar Hipnózis Találkozója, Budapest-Csillaghegy, 2006. május 5–7. 14. o., 2006
Varga K., Józsa E. Bányai É., Gősiné Greguss A.: Élménymintázatok hipnózisban: a rokonsági fok szerepe., Magyar Hipnózis Egyesület 17. Magyar Hipnózis Találkozója, Budapest-Csillaghegy, 2006. május 5–7. 20. o., 2006
vissza »