A BÍRÓI ÉRVELÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYOZÁSA: Jogi kultúrák és jogászi gondolkodásmód összefüggése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62382
típus K
Vezető kutató Varga Csaba
magyar cím A BÍRÓI ÉRVELÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYOZÁSA: Jogi kultúrák és jogászi gondolkodásmód összefüggése
Angol cím THE COMPARATIVE STUDY OF JUDICIAL ARGUMENTATION: The Connection between Legal Cultures and the Legal Mind
magyar kulcsszavak bírói érvelés; jogi kultúra, jogi gondolkodás; jogösszehasonlítás, történeti alapok; jogi hagyomány, változatosság, fenntarthatóság
angol kulcsszavak judicial argumentation; legal culture, legal thinking; comparative law, historical foundations; legal tradition, diversity, sustainability
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely MTA Jogtudományi Intézet
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.000
FTE (kutatóév egyenérték) 3.07
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A BÍRÓI ÉRVELÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYOZÁSA egy születőfélben lévő új diszciplína művelésének megkezdésére s eredményeinek első monografikus rögzítésére hivatott: a klasszikus összehasonlító jogtól megkülönböztetett összehasonlító jogi kultúrák alapjainak tisztázására, benne a jog mint kultúra s a jog mint hagyomány meghatározó vonásainak megvilágítására, mindebben a gondolkodási módként azonosított jog leírására. A JOGI KULTÚRÁK ÉS A JOGÁSZI GONDOLKODÁSMÓD ÖSSZEFÜGGÉSE felismerése talaján részben mindenekelőtt a német, francia, olasz és nordikus jogok összevetésével, az angol–amerikai s a kontinentális jogi mentalitások kontrasztálásával (felvetve konvergenciakérdést, európai közös kodifikáció s jogalkalmazás problematikáját, globális perspektívákat egyaránt), a közép- és kelet-európai (magyar, balti, stb.) átmenetben zajló köztes átalakulások kimutatásával, sőt összemérve önmagukban is vegyes hatásokat elszenvedő (Québec, Louisiana, Izrael, Japán) jogok belső működésével, történelmi (klasszikus zsidó és iszlám, távol-keleti) elődök s útitársak, végül (antropológiai leírtsága mértékéig) a törzsi jogok mentalitásával kísérli meg a jogot bírói (jogi-jogászi) gondolkodásmódtól működtetésében megragadni, és szabályanyaga, eljárásai változatossága, a professzionális deontológia eltérősége ellenére a közös irány és célbaérés lehetőségét (és gyakran tapasztalati tényét) értelmezni. Ontológiailag közelíti meg ezzel a jogtechnikát, teremtőnek látja az eltérő kultúrákban hasonló megoldásokra eltérő eszköztár sajátszerű mozgatásával törekvő eljárási lehetőségeket. Ezzel létszerű magyarázatot ad a különféle jogideológiáknak mint normatív hivatásrendi világképeknek, egyszersmind megvilágítja fogalmiasítás, logika, nyelvhasználat különbözőségeit (mert a feladatmegoldás kultúrfüggő éthosza alá rendeltségét) az egyes jogi kultúrákban.
Tanulmányok sora, fordításkötet, országos munkaértekezlet dolgozatainak gyűjteménye, monografikussá szerveződő magyar kötet, valamint egy angol nyelvű monografikus szintézis lesz a kutatás végső terméke.
angol összefoglaló
THE COMPARATIVE STUDY OF JUDICIAL ARGUMENTATION is dedicated to launch, by monographising the first results of, the cultivation of a new discipline in formation: laying the foundations of Comparative Legal Cultures (as distinguished from Comparative Law), characterising law as culture and as tradition within it, by describing law as problem-solving. THE CONNECTION BETWEEN LEGAL CULTURES AND JUDICIAL REASONING will be researched through the comparison of German, French, Italian and Nordic laws, the contrast between Civil Law and Common Law (with convergence, European codification and common jurisdiction with mixed style raised), the interim transformations in Central and Eastern European (Baltic, Hungarian, etc.) transition, in parallel with the analysis of the internal working of mixed (Quebec, Louisiana, Israel, Japan) laws, of historical (classical Jewish and Islamic, as well as Far-Eastern and tribal) forerunners and/or companions, in order to assess law as operated by juridical thought patterns, and to interpret the availability and also the recurrent fact of comparable destinies and solutions in outcome of the diversity of rules, procedures, and professional deontologies. Thereby legal technique is considered ontologically, and procedures aimed at a similar solution through the operation of varying instrumentalities in differing legal cultures are seen as productive. All in all, legal ideologies are interpreted as normative world-concepts, substantiated by the explanation how differing levels and ways of conceptualisation, roles played by logic, and uses of language are equally a function of the basic ethos society and culture formed about law in various legal cultures.
A series of papers, an anthology of classic papers in translation, the proceedings of a national workshop, a volume in Hungarian of papers organised into a monograph, as well as a monographising synthesis in English will be the published output of the research planned to run for four years.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a jogot folyamatként láttatja, mely professzionális hatósági diskurzusban bontakozik folyvást ki, normativitásra utaló s e diskurzust mindenkori alakulásában mederbe terelő objektivációk, mint textualizált jelzések nyomán. E konglomerátum jéghegyének látható csúcsa „a jog”, amelynek szükségképpeni megvalósulását sugallja a háttérből voltaképpen mozgató tömb, mint mindenkori aktualizálásában újra megvalósító demiurgoszi teremtő, a bírói érvelés eredményeként. Ennek mikéntje viszont a jog össztársadalmi vállalkozása mögött álló, öröklötten minden egyes aktusával tovább fejlődő (rekonvencionalizáló) kultúra által hordozott hagyományban rejlik. A különféle társadalmi praxisokban az azok begyakorlottsága s rutinírozottsága mögött megbúvó (mert általuk kifejlesztett) társadalmi diszciplína fegyelmező ereje teszi lehetővé, hogy a textuális jogi objektivációk önmagukban bizonytalan, többértelmű, homályos, voltaképpeni kriterialitásra alkalmatlan jelzései ebben a mozgás-összességben mégis harmonikus koordináltságot, a soha nem szűnő össztársadalmi méretű edukáció és szocializáció eredményeként előálló viszonylagos, ám praktikus megítélésében mégis megbízható gyakorlatot eredeztethessenek. Jelenkorunk posztmodernitása a jogban is csupán egy végső statisztikai valószínűséggel, a stochasztikus folyamatokban munkáló autopoietikus erők összhatásának tendenciális végkifejletével jellemezhető, bármiféle bizonyossághoz bizonytalanságok tömegén keresztül érkező összetettséget mutat.
kutatási eredmények (angolul)
Law is eventually seen as a process continuously unfolding from professional authoritative discourse upon the basis of objectivations that are taken as textual signals demanding normativity when they channel the discourse within definite webs at any time. The visible top of this conglomerate’s iceberg is provided by “the law”, while its necessary realisation is asserted by the genuine motive force working in the background, that is, by the act of demiurgic creation restating law through its actualisation by each act of implementation as a concrete result of the judicial reasoning. All its internal functioning is defined by tradition carried by the underlying culture instantly reconventionalised. The disciplining force rooted in various routinised social practices makes it possible that signals issued by textual legal objectivations can in the total movement generate (their ambiguously fuzzy nature notwithstanding, unable to provide criteriality) some harmoniously co-operative and reliable praxis, out of all-social education and socialisation. Accordingly, post-modernism will reveal law as complex entity reaching certainty through sets of uncertainty and characterised by the tendential end of total effects of autopoietic forces, operating with statistical probabilities in stochastic processes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62382
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varga Csaba: Comparative Legal Cultures: On Traditions Classified, their Rapprochement & Transfer, and the Anarchy of Hyper-rationalism, with Appendix on Legal Ethnography, Szent István Társulat, Budapest, Philosophiae Iuris (sajtó alatt), 15 ív, 2010
Varga Csaba: Theory & Philosophy of Law: Norm, Logic, System, Doctrine & Technique of Legal Processes, with Appendix on European Law, Szent István Társulat, Budapest, Philosophiae Iuris (sajtó alatt), 22 ív, 2010
Varga Csaba: Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában (Magyar körkép - európai uniós összefüggésben), Szent István Társulat, Budapest, Jogfilozófiák, p. 282, 2009
Varga Csaba: Transition? To Rule of Law? Constitutionalism and Transitional Justice Challenged in Central and Eastern Europe, Kráter, Pomáz, PoLíSz Series 7, p. 292, 2008
Varga Csaba: Jogállami? átmenetünk?, Kráter, Pomáz, PoLíSz sorozat könyvei 6, p. 289, 2007
Varga Csaba (szerk.): Összehasonlító jogi kultúrák, 2. bőv. kiad., Szent István Társulat, Budapest, 7,5 ív bővítéssel (sajtó alatt), 2010
Varga Csaba (szerk.): Kiáltás gyakorlatiasságért a jogállami átmenetben, 2. bőv. kiad., Szent István Társulat, Budapest, 6,5 ív bővítéssel (sajtó alatt), 2010
Varga Csaba: Codification on the Threshold of the Third Millennium, Postscript (2,25 ív) in: Varga Csaba: Codification as a Socio-historical Phenomenon, 2nd enl. and rev. ed. Szent István Társulat, Budapest (sajtó alatt), 2010
Varga Csaba: Legal Theorising – An Unrecognised Need for Practicing the European Law, Acta Juridica Hungarica 50: 415-458, 2010
Varga Csaba: Coming to Terms with the Past under the Rule of Law: Principles and Constitutional Assessments (A Case-study of Hungary), (1,5 ív) in: Ulfried Neumann & Shing-I Liu (ed.) Gerechtigkeit, Nomos, Baden-Baden, (sajtó alatt), 2010
Varga Csaba: Contemporaneity of Lukács’ Idea to Social Science Theoretical Thought (The Ontology of Social Being in Social Science Reconstructions – with Regards to Constructs like Law), (2 ív) in: Marcos Del Roio (ed.) György Lukács e a emancipação humana Unesp, Marília, Brasil, (sajtó alatt), 2010
Varga Csaba: Law, Ethics, Economy: Independent Paths or Shared Ways?, pp. 239-250 in: Tomasz Gizbert-Studnicki (ed.) Law, Liberty, Morality and Rights. Wolters Kluwer Polska OFYCINA, Warszawa, 2010
Varga Csaba: Rule of Law, or the Dilemma of an Ethos: Gardening versus Mechanisation, pp. 213-230 in: Per Bergling, Jenny Ederlöf, Veronica L. Taylor (ed.) Rule of Law Promotion: Global Perspectives, Local Applications. Iustus Förlag, Uppsala, 2009
Varga Csaba: A bírói döntéshozatal »fekete doboza« és a joguralom – az európai egységesülés s a globalizáció távlatában, Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny [Kolozsvár] VII (1), No. 14: 5-13, 2009
Varga Csaba: Mintakövetés, tehetetlenség európai csatlakozásunkban (Közép-európai körkép), Magyar Jog LV: 65-74, 2009
Varga Csaba: Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek – nemzetközi ellenszélben [A jog lehetőségei elidegenedés és az emberszolgálat között], PóLíSz No. 125: 4-25, 2009
Varga Csaba: Kultúra és kultúrák az Európai Unióban (Egység-mítosz a hasonlók különbözése talaján), Jogtudományi Közlöny LXIV: 9-100, 2009
Varga Csaba: A kontinentális és az angolszász jogi mentalitás jövője az Európai Unióban, Jura 15(1): 133-142, 2009
Varga Csaba: Legal Philosophy, Legal Theory – and the Future of Theoretical Legal Thought, Acta Juridica Hungarica 50: 237-252, 2009
Varga Csaba: Природа права и правовое мышление, pp. 343-356 in: А. В. Поляков (ред.) Российский Ежегодник Теории Права / Russian Yearbook of Legal Theory , I (2008). Юридическая книга, Санктпетербург, 2009
Varga Csaba: An Investigation into the Nature of the Judicial Process, Acta Juridica Hungarica 50: 1-30, 2009
Varga Csaba: An Investigation into the Nature of the Judicial Process, pp. 177-184 in: Raimund Jakob, Lothar Philipps, Csaba Varga... (ed.) Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit: Gedenkschrift für Ilmar Tammelo. LIT Verlag, Münster, 2009
Varga Csaba: Heuristic Value of the Axiomatic Model in Law, pp. 119-126 in: Raimund Jakob, Lothar Philipps, Csaba Varga... (ed.) Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit: Gedenkschrift für Ilmar Tammelo, Lit-Verlag, Münster, 2009
Varga Csaba: The Quest for Formalism in Law: Ideals of Systemicity and Axiomatisability between Utopianism and Heuristic Assertion, Acta Juridica Hungarica 50: 1-30, 2009
Varga Csaba: Jogtudomány, jogelmélet – mint az európajog fel nem ismert szükséglete, Európai jog VIII(6): 3-10, 2008
Varga Csaba: Jogfelfogások és jogfilozófiák (A jogi bölcselkedés jövője), Valóság LI(10): 10-19, 2008
Varga Csaba: Comparative Legal Cultures? & Karşılaştırmalı hukuk kültürleri, pp. 25-46 & 47-68 in: Hukuk kurultayı 2006, 2. Ankara Barosu, Ankara, 2007
Varga Csaba: Development of Theoretical Legal Thought in Hungary at the Turn of the Millennium, pp. 632-654, in: Takács Péter, Jakab András et al. (ed.) The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2007
Varga Csaba: Legal Traditions? In Search for Families and Cultures of Law, pp. 181-193 in: José Juan Moreso (ed.) Legal Theory: Legal Positivism and Conceptual Analysis, Steiner Verlag, Stuttgart, ARSP Beiheft 106, 2007
Varga Csaba: Transfers of Law: A Conceptual Analysis, pp. 21-41 in: Mamoru Sadakata (ed.) Hungary s Legal Assistance Experience in the Age of Globalization, Nagoya University Center for Asian Legal Exchange, Nagoya, 2006
Varga Csaba: Codification at the Threshold of the Third Millennium, Acta Juridica Hungarica 47: 897-117, 2006
Varga Csaba: Jogdogmatika, avagy jus, jurisprudentia és társai – tudományelméleti nézőpontból, pp. 11-26 in: Szabó Miklós (szerk.) Jogdogmatika és jogelmélet, Bíbor Kiadó, Miskolc, Prudentia Iuris 26, 2007
Varga Csaba: Jogkölcsönzés egy globalizálódó világban, Társadalomkutatás 24: 33-60, 2006
Varga Csaba: Differing Mentalities of Civil Law and Common Law? The Issue of Logic in Law, Acta Juridica Hungarica 48: 401-410, 2007
Varga Csaba: Towards an Autonomous Legal Policy?, Absztrakt, IVR World Congress, Cracow, Aug. 1-6, www.law.uj.edu.pl/ivr2007/Abstracts_WG.pdf, 2007
Varga Csaba: Reception of Legal Patterns in a Globalising Age, pp. 85-96 in: Nicolás López Calera (ed.) Globalization, Law and Economy. Steiner Verlag, Stuttgart, ARSP-Beiheft 109, 2007
Varga Csaba: Codification on the Threshold of the Third Millennium, pp. 189-214 in: Mamoru Sadakata (ed.) Legal and Political Aspects of the Contemporary World, Nagoya University Center for Asian Legal Exchange, Nagoya, 2007
Varga Csaba: Jogfilozófia, jogelmélet – a teoretikus jogi gondolkodás jövője, pp. 39-48 in: Nagy Zsolt, Nagy Tamás (szerk.) Jogelmélet és önreflexió. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára 16, 2007
Varga Csaba: Comparative Legal Cultures? Renewal by Transforming into a Genuine Discipline, Acta Juridica Hungarica 48: 95-113, 2007
Varga Csaba: A jogbölcselkedés állapota Magyarországon, pp. 1132-1154 in: Jakab András, Takács Péter (szerk.) A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005: Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Gondolat/ELTE ÁJK, Budapest, 2007
Varga Csaba: "Jog", "jogtudomány", "tudomány" – lét- és ismeretelméleti nézőpontból, pp. 68-80 in: Szabó Miklós (szerk.) Jogdogmatika és jogelmélet, Bíbor Kiadó, Miskolc, Prudentia Iuris 26, 2007
Varga Csaba: A jogdogmatika természetét illető kutatások lehetséges hozadéka, pp. 241-251 in: Szabó Miklós (szerk.) Jogdogmatika és jogelmélet, Bíbor Kiadó, Miskolc, Prudentia Iuris 26, 2007
Varga Csaba: Hukukta Kuram ve Uygulama: Hukuk Tekniginin Sihirli Islevi? (Elméleti és gyakorlati elem a jogban, avagy a jogtechnika varázsszerepéről), pp. 5-17 in: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 15, Istanbul Barosu Ayainlari, Istanbul, 2006
Varga Csaba: Judicial Black-box and the Rule of Law in the Context of European Unification and Globalisation, Acta Juridica Hungarica 49: 469-482, 2008
Varga Csaba: Law and Its Doctrinal Study (On Legal Dogmatics), Acta Juridica Hungarica 49: 253-274, 2008
Varga Csaba: Doctrine and Technique in Law, Iustum Aequum Salutare 4: 23-37, 2008
Varga Csaba: Jogelmélet - Jogi néprajz, avagy a szokásvizsgálódások teoretikus hozadéka, Társadalomkutatás 26: 275-298, 2008
Varga Csaba: Jogi kultúránk - európai és globális távlatban, pp. 13-42 in: Paksy Máté (szerk.) Európai jog és jogfilozófia: Tanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére. Szent István Társulat, Budapest, 2008
Varga Csaba: Szerepfelfogások és stílusok az európai bíráskodásban, Állam- és Jogtudomány 49: 281-315, 2008
Varga Csaba: Az Európai Unió közös joga: Jogharmonizálás és jogkodifikáció, Iustum Aequum Salutare 4: 131-150, 2008
Varga Csaba: Theatrum legale mundi avagy a jogrendszerek osztályozása, pp. 167-184 in: Fekete Balázs (szerk.) A jogösszehasonlítás elmélete: Szövegek a jelenkori komparatisztika köréből, Szent István Társulat, Budapest, 2006
Varga Csaba: Theory and Practice in Law: On the Magical Role of Legal Technique, Acta Juridica Hungarica 47: 351-372, 2006
Varga Csaba: Legal Renovation through Constitutional Judiciary?, pp. 287-312 in: Mamoru Sadakata (ed.) Hungary s Legal Assistence Experiences in the Age of Globalization, Nagoya University Center for Asian Legal Exchange, Nagoya, 2006
vissza »