Tudás és társadalom  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62455
típus K
Vezető kutató Kampis György
magyar cím Tudás és társadalom
Angol cím Knowledge and Society
magyar kulcsszavak tudományfilozófia, társas tudás, tudomány és társadalom, hit és tudásformák
angol kulcsszavak philosophy of science, social knowledge, science and society, belief and forms of knowledge
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kutrovátz Gábor
Rédei Miklós
Ropolyi László
Szegedi Péter
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 8.307
FTE (kutatóév egyenérték) 2.09
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Projektünk tudományfilozófiával foglalkozik a társas tudás nézőpontjából. Motivációját a tudás értékválsága adja. A társas externalizmus és az internalista individualizmus között haladva célunk egy konstruktív tudáselmélet elemeinek kidolgozása.

Problémáink: a tudományos és technikai tudás társas rekonstrukciója az arisztotelészi tudásfelfogás alapján; a tudományos gondolkodás egyéni és közösségi forrásai; végül, a társadalmi elkötelezettség, manipuláció és felelősség kérdése a tudományban.

Ezen belül több alpontban tervezünk kutatást: „Konstrukció dekonstrukció nélkül”; az Internet mint új tudásparadigma forrása; társas ismeretelmélet; tudatelmélet, vallás és tudomány közös struktúrái; tudományos világképek ütközése; tudományos igazság és életkörnyezet (történeti esettanulmány Neumann János kapcsán).
angol összefoglaló
The project is concerned with philosophy of science from a perspective of social knowledge, motivated by a current value crisis of knowledge in general. We plan to progress between a social externalism and and internalist individualism with the aim of working out elements of a constructive social theory of scientifically valid knowledge.

Problems for the project include: scientific and technological knowledge from an Aristotelian perspective; indvividual and community sources of scientific thought; committment, manipulation and responsibility in science.

Research is planned under several subchapters: “construction without deconstruction”; Internet as the source of a new paradigm of knowledge; the common structures of mind, religion and science; collisions of scientific world views; scientific truth and life-world (an historical case study, John von Neumann).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkat alapvetően az előzetes kutatási tervnek megfelelően bonyolítottuk le. Ezt Rédei Miklós tanszékünkről való távozása sem borította fel, hiszen teljesítette a vállalt részfeladatait. Így jelentősebb változást egyedül Gulyás László bevonása jelentett, személyével egy új alpontot nyitunk a kutatásainkban „Társadalmi modellezés” címmel. A kutatásunk eredményeit számos magyar és nemzetközi folyóiratcikkben és könyvfejezetben, valamint három önálló könyvben és három konferencia-kiadványban (kettő még megjelenés alatt) tettük közzé. Ezen túlmenően, szerveztünk két hazai és egy nemzetközi konferenciát, valamint egy nemzetközi konferencia-szimpóziumot, és kutatóink több nemzetközi nyári iskolában vettek részt előadóként illetve szervezőként. Végül a kutatás támogatásával és időtartama alatt összesen 4 PhD disszertáció és 1 szakdolgozat született. A pályázati pénz felhasználása a pénzügyi tervvel összhangban, a pályázati céloknak megfelelően történt, említésre szoruló eltérés nem merült fel.
kutatási eredmények (angolul)
Our research was fundamentally accomplished according to the Research Plan. Since Miklós Redei fulfilled his parts successfully, his departing from our department during from the project did not set back our work. The only other significant change was that László Gulyás joined in, with him we started a new subchapter in our Research Plan under the title “Social Modeling”. The outcomes of our research were published in several Hungarian and international periodicals and book chapters, detailed separately, as well as in three separate books and three conference-issues (two under publishing). Furthermore, we organized two inland and an international conferences and an international symposium, as well as our researchers have participated in several international summer schools as presenters and organizers. Finally, with the help of the project, four PhD dissertations and one MSc thesis were prepared. The support of the project was utilized according to the budget plan without significant change.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62455
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kampis György: Az aktív természet, Typotex, 2007
Kampis György: Értelmetlen tervezettség, Magyar Tudomány, 2008
Kampis György és Tóth Mihály: Véletlen és teremtés, avagy kockázik-e az Isten?, Hiszem vagy tudom? Szerk Dombi Péter, Typotex, Budapest, 2008
Mund K.: Hogyan lehetséges kutyaetológia Magyarországon?, ELTE TÁTK Szociológia Int., 2008
Király Gábor: Democratisation of Science and Technology in Europe. Participation of Citizens in a Post-National Community, ELTE Szociológiai Doktori Iskola, 2009
Mund K., Kampis Gy. szerk.: Tudat és elme, Typotex, Budapest, 2006
Kutrovátz G., Láng B., Zemplén G.: A tudomány határai, Budapest: Typotex., 2008
Ropolyi L.: Az Internet természete. Internetfilozófiai értekezés, Typotex, Budapest, 2006
Kutrovátz Gábor: An Epistemological Cross-section of Science Studies, in the Context of the Science Wars, BME Tudomány-, Technika- és Mérnöktörténet Doktori Iskola, 2006
Kovács Ágnes: Aspects of Professional Identity of Women Scientists at a Swedish University', Maastrichti egyetem, 2007
Soós Sándor: A tudományos és a naiv fogalomrendszer kölcsönhatásának vizsgálata a fajproblematika interdiszciplináris modelljének rekonstrukcióján keresztül, ELTE, 2008
Gulyás László, Szabó Attila és Tóth István János: Az adócsalás elterjedtségének változása - becslések a TAXSIM ágensalapú adócsalás-szimulátor segítségével, Rejtett Gazdaság: 65-83., 2009
Gulyás László és Bálint Balázs: Traffix: a Framework for Agent-Based Traffic Simulations, Fifth Conference of the European Social Simulation Association (ESSA 2008), 2008
Gulyás László, Szabó Attila és Tóth István János: TAXSIM Agent Based Tax Evasion Simulator, Fifth Conference of the European Social Simulation Association (ESSA 2008), 2008
Mund K.: Reception of Darwin in the nineteenth century Hungarian Society, Glick T. and Engels E-M. eds: Reception of Charles Darwin in Europe, Athlone Critical Traditions: The Reception of British and Irish Authors in Europe, Continuum, London, 2007
Soós S.: Early reception of Darwin in the Hungarian scientific life, Glick T. and Engels E-M. eds: Reception of Charles Darwin in Europe, Athlone Critical Traditions: The Reception of British and Irish Authors in Europe, Continuum, London, 2007
Kutrovátz G., Láng B., Zemplén G.: A határvidék felderítése, Replika 54-55: 119-133., 2006
Kutrovátz G.: Idealizmus és történetírás kérdése a tudományháborúban, Fehér M., Zemplén G. és Binzberger V. (szerk.): Értelem és történelem. Budapest, L'Harmattan, 25-42., 2006
Kutrovátz G., Láng B., Zemplén G. szerk.: Tudományon innen és túl, Replika 54-55: 119-205., 2006
Ropolyi L.: Korlátok és képek a megismerésben, Kubinyi E., Miklósi Á. szerk. Megismerésünk korlátai. Gondolat, Budapest 27-45., 2006
Ropolyi L.: Mesterséges tudat, Makog XIV. Tudat és elme, Tihany, 2006
Ropolyi L.: Információ, tudás, társadalom, Információs Társadalom, VI(1), 15-21, 2006
Ropolyi L.: Demokratizmus és relativizmus, Kuhn és a relativizmus. Tudományos konferencia Thomas S. Kuhn halála 10. évfordulójának tiszteletére. Budapest, 2006
Ropolyi L.: Internethasználat és hálólét-konstrukció, Információs Társadalom, VI(4), 39-46, 2006
Soós S.: A tudomány evolúciós rendszertana és az extradiszciplinaritás problémája, Kubinyi E., Miklósi Á. szerk. Megismerésünk korlátai. Gondolat, Budapest, 2006
Soós S.: Current Science and Applied Ethics, Theories and Practice: Mapping the Field, Fábri Gy. (szerk.): A tudománykommunikáció értelme/értéke. Tudástársadalom Alapítvány, Budapest 63–74, 2006
Soós S.: Current Science and Applied Ethics, Theories and Practice: Mapping the Field, Világosság, 2006/5, 67–77, 2006
Soós S.: Európaiak a tudományról, Világosság, 2006/1, 77–87, 2006
Soós S.: Formal Ontology Applied to Philosophy of Science: The Species Problem, European Conference on Computing and Philosophy (E-CAP2006), Trondheim, Norvégia, 2006. június 22–24, 2006
Rédei M.: The birth of quantum logic, History and Philosophy of Logic vol. 28 pp. 107-122, 2007
Rédei M.: Von Neumann on quantum correlations, Demopoulos B., Pitowsky I. (eds.) Physical Theory and its Interpretation: Essays in Honor of Jeffrey Bub. Springer, 241-252, 2006
Rédei M., Stöltzner M.: Soft axiomatization: John von Neumann on method and von Neumann's method in the physical sciences, Carson E., Huber R. (eds.) Intuition and the Axiomatic Method. Western Ontario Series in Philosophy of Science Vol. 70. Springer, Dordrecht 235-249, 2006
Kutrovátz G.: Kanti témák a relativista tudományelemzésekben, Kuhn és a relativizmus. Tudományos konferencia Thomas S. Kuhn halála 10. évfordulójának tiszteletére. Budapest, 2006
Mund K., Farkas A. M.: A tudat tizenhét pillanata, Kubinyi E., Miklósi Á. szerk. Megismerésünk korlátai. Gondolat, Budapest 302-318, 2006
Mund K.: Retusált emlékek, Liget 2006/06, 2006
Mund K.: Hálózatok szerepe és szereplői az ELTE Etológia Tanszék kutya-kutatásaiban, Némedi D., Somlai P., Szabari V., Szikra D. szerk. Kötőjelek 2005. Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve. Plantin Kiadó, Budapest 27-45, 2006
Farkas A. M., Mund K.: "A Nyugat" a Kádár-kor sajtójában, Tóth P. szerk. Bevándorlás Magyarországra. Lucidus Kiadó. Budapest 287-324, 2006
Mund K., Kampis Gy.: Evolution and religion in contemporary Hungary, Journal of Cultural and Evolutionary Psychology. 4(2006)2, 125-157, 2006
Mund K.: Reception of Darwinism in nighteen century Hungarian Society, megjelenés alatt, 2008
Szegedi P.: Scientists versus Philosophers on the Relativism of Science, Baccarini E. ed. Relativism. [1. Biennial of Quadrilateral] MMSU, Rijeka pp. 83-91, 2006
Szegedi P.: Tudósok kontra filozófusok a tudomány relativitásáról, Binzberger V.-Fehér M.-Zemplén G. (szerk.): Kuhn és a relativizmus, L'Harmattan, Budapest, 36-46. o., 2007
Kutrovátz G., Zemplén G.: Ami a lapos Földön nem kerek, BUKSZ 19/1: 100-103., 2007
Kutrovátz G.: Tudás és áltudás?, Liget 20/12: 36-39., 2007
Kutrovátz G.: A Role for Dialectic in Science Studies, F.H. van Eemeren et al. (eds.): Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam, Sic Sat, Pp. 835-839., 2007
Kutrovátz G., Zemplén G.: A Bloor-Latour vita. Egy tudományos vita érveléselméleti vizsgálata, Gervain J, Pléh Cs. (eds.): Láthatatlan nyelv. Budapest: L'Harmattan, 2008
Kutrovátz G.: Lakatos's Philosophical Work in Hungary, Studies in Eastern European Thought, 2008
Kutrovátz G.: Rhetoric of Science, Pragma-dialectics, and Science Studies, F. van Eemeren, B. Garssen (eds.): Controversies and Confrontation. Amsterdam: John Benjamins, 2008
Ropolyi L.: Modell, elmélet és valóság a tudományokban, Makog XV. Modell és valóság, Eger, 51. old, 2007
Ropolyi L.: Playing with reality – a consequence of information technology, Let’s Play, 8th Association of Internet Researchers Conference, Vancouver, p. 68., 2007
Ropolyi L.: Meanings and Representation Strategies in the Cognition, Xth European Congress of Psychology, Prague, Czech Republic, 3 - 6, July 2007., 2007
Ropolyi L.: Az igaz a rész – az igaz az egész, avagy a filozófia képe és a kép filozófiája, Szellem, tapasztalat, nyelv: Kétszáz éves A szellem fenomenológiája, Budapest, 2007. szeptember 27 - 28., 2008
Mund K.: A növekedés diszkrét bája, Liget 2007/06. 52-57., 2007
Mund K.: A mítosz szerepe a tudományban, Liget 2007/08. 57-67, 2007
Mund K.: Tudások csárdája, Liget 2007/12. 18-26., 2007
Mund K., Farkas A. M.: Buddhista elmemodellek, Makog XV. Modell és valóság, Eger, 19. o., 2007
Rédei M., Summers S. J.: Quantum probability theory, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics vol. 38 pp. 390-417, 2007
Rédei M., Dalla Chiara M.L., Giuntini R.: The History of Quantum Logic, Handbook of History of Logic, D. Gabbay, J. Woods (eds.) North Holland pp. 205-283, 2007
Gulyás L.: Cooperation in Networked Populations of Selfish Adaptive Agents: Sensitivity to Network Structure, Physica A 378 110–117., 2007
Gulyás L., Kampis G.: Full Body: The Importance of the Phenotype in Evolution, Artificial Life, 2008
Mund K.: Vizuális/képi retorika az etológiai kutatásban, Kötőjelek 2006. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve. Némedi Dénes, Szabari Vera szerk. Budapest, Plantin Kia, 2006
Soós Sándor: The Scientific Reception of Darwin's Work in Nineteenth-Century Hungary, Eve-Marie Engels, Thomas F. Glick (eds.): The Reception of Charles Darwin in Europe, 2008, Continuum, London, New York 430-440., 2008
Kutrovátz G., Zemplén G.: A Bloor-Latour vita. Egy tudományos vita érveléselméleti vizsgálata, Gervain J. és Pléh Cs. (szerk.): A láthatatlan nyelv. Budapest, Gondolat Kiadó, 2008. Pp. 231-259., 2008
Ropolyi L.: Shaping the philosophy of the Internet, Philosophy Bridging Civilizations and Cultures, Ed.: S. Kaneva, IPhR – BAS, Sofia, 2007; 329-334, 2007
Ropolyi L.: Ideological presuppositions in dynamical theories., Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory. Proceedings, Budapest, 2007, pp. 135-136., 2007
Ropolyi L.: Interpretation as a Fundamental Tool in the Construction of Science, Technology, and Society, Society for Social Studies of Science/European Association for the Study of Science and Technology, Book of Abstracts, Rotterdam, 2008, pp. 718-719., 2007
Ropolyi L.: Virtuális hajlék, Csillagszálló. Kulturális utcalap. 4 (3), 35-38, 2009

 

Projekt eseményei

 
2017-02-06 09:49:06
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »