Government ministers in Hungary 1867-2006: inertia and mobility, modernization and Europeanization  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62628
Type K
Principal investigator Ilonszki, Gabriella
Title in Hungarian A kormányzati elit Magyarországon 1867-2006: zártság és mobilitás, modernizálás és európai folyamatok
Title in English Government ministers in Hungary 1867-2006: inertia and mobility, modernization and Europeanization
Keywords in Hungarian kormányzati elit
Keywords in English government ministers in Hungary
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute of International, Political and Regional Studies (Corvinus University of Budapest)
Participants Karácsony, Gergely
Kurtán, Sándor
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-06-30
Funding (in million HUF) 6.586
FTE (full time equivalent) 2.68
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja, hogy a kormányzati elit (miniszterek és államtitkárok) változásának hosszú távú trendjeit, illetve ennek a politikai rendszerrel összefüggő okait valamint hatásait mutassa be a modern kori Magyarországon, 1867 és 2006 között.
A kutatási hipotézis szerint két nagy kérdéskör mentén lehet az átalakulás lényegét megragadni: a) a csoport változása követte-e a külső társadalmi, politikai és kormányzati kihívásokat és igényeket, illetve b) mi határozta meg a miniszteriális karrierutakat? Az előbbi lényegében a mobilitásra, az utóbbi a rekrutáció hátterére vonatkozik. A mobilitás a politikai rendszer és egyben a csoport nyitottságát is méri, a rekrutációs csatornák feltérképezése pedig választ adhat arra, hogy milyen képviseleti, párt, érdekszervezeti, gazdasági, szakmai vagy patronázs kapcsolatrendszer alapján választódnak ki a kormányzati szereplők.
Mivel különböző korszakokat, sőt különböző politikai rendszereket vizsgálunk, a korányzati elit rendszerjellegű sajátosságainak bemutatása hozzájárul az adott időszakok politikai rendszereinek megismeréséhez is. Ezen kívül elemzésünk háttérként szolgál a kormányzati döntések személyi meghatározottságainak bemutatásához.
Egy elektronikus adatbázis elkészítése után és annak segítségével kívánjuk elemezni a kormányzati szereplőket e két kérdés mentén. Ilyen típusú átfogó adatgyűjtés még nem történt, tehát a tervezett projekt alapkutatás.
Summary
Our main research aim is to examine the political-systemic reasons and consequences of the transformation of the government elite (ministers and state secretaries) in Hungary between 1867 and 2006. According to the hypothesis the contents of the transformation can be grasped in two dimensions: first, a) has this transformation followed, indeed has it concluded from the external social, political, and governmental challenges and requirements, second b) how have the ministerial carrier routes been constructed? The former question is connected to mobility, the latter to recruitment. Mobility, in this sense, will be a feature both of the political regime and the given group while recruitment will reveal what kind of representation, party, interest group, economic, professional or patronage channels are in the background of ministerial careers.
We argue that the exploration of the systemic features of the government elite will enrich our knowledge about the political system in which the groups operate and will also provide information about the background and qualities of decision-making.
Our two main research questions will be answered with the help of an electronic data base, which will be built up within the framework of the project based on original data and information. A data collection and analysis of this depth and extent have not yet been done in Hungary thus the project proposal can be regarded as a genuine basic research in this field.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kormányzati elit társadalmi és politikai jellemzőinek feltárására 35 fő kérdés, három téma köré építettük fel az adatbázist. A társadalmi háttérre vonatkozó kérdések (nem, társadalmi státusz, születési adatok, végzettség, a kormányzati poszt előtti foglalkozás, apa foglalkozása, család politikai szerepe), politika karrierre vonatkozó általános kérdések (párttagság és pártvezetői szerep, parlamenti, helyi politikai, érdekszervezeti háttér, politikai üldöztetés), majd magára a kormányzati szerepre vonatkozó kérdések (első kinevezés helye és kormánya, a minisztériumok közötti és a kormányzati hierarchiában való mozgás, szolgálati idő hossza) következtek. Összességben 668 személy töltött be miniszteri posztot Magyarországon 1848 és 2008 között. Az adatbázis elemzése során három területre koncentráltunk: az egyes politikai rendszerek közötti folytonosságra, a miniszterek kiválasztódásának módozataira és végül a szakértelem és a politika kapcsolatára a miniszteri karrier-utakban. Az eredmények szerény, de mégis változó mértékű folytonosságot mutattak az egyes korszakok között, a szelekciós utakat tekintve részben megerősítették (pártok kiemelt szerepe), részben módosították (a parlamenti háttér alacsonyabb szintje), részben kiegészítették (a helyi politika változó tartalma) az összehasonlító politikatudományi kutatásokat, végül a szakértelem és a politika nem dichotóm kapcsolatára, illetve a szakértő miniszterek relatíve magas számára hívták fel a figyelmet.
Results in English
The research aimed to explore the features of cabinet ministers in Hungary in the 1848-2008 period. A database has been created around 35 questions that covered data on the social background (gender, social status, date and place of birth, education, profession, father's profession, family's political role), on the political career (party membership and leadership, parliamentary, local, and interest group background) and on the executive career (first appointment, length of service, portfolio etc,) of the ministers. Altogether 668 persons occupied cabinet ministerial positions in the given period. In the analysis we have concentrated on three main topics: continuity patterns between different political periods, the selection routes of ministers, and the connection between political loyalty and expertise in their career. In terms of research results we have identified modest but varied continuity levels between regimes. The selection routes of the Hungarian ministers partially confirmed (concerning the elevated role of parties), partially modified (concerning the low level of parliamentary background among them) and partially complemented (a particularly changing function of local politics) of the findings of comparative political science in this field. Lastly, we have found a relatively high proportion of "expert" ministers (again in comparative perspective) although clearly the connection between political loyalty and expertise cannot be conceptualized in a dichotomy.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62628
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ilonszki Gabriella: Kormányzati elit Magyarországon 1848-2008. Szakértők és politikusok., Akadémia Kiadó, 2010
Ilonszki Gabriella: Szakértők és pártemberek. Miniszterek Magyarországon 1848-2008, Akadémia Kiadó, 2010
Ilonszki Gabriella - Jáger Krisztina: Changing Government Advantages – the Consolidation of a Dominant Executive in Hungary’, Routledge, 2010
Jankovics Soma: Az önálló kormányzás kezdetei Magyarországon. Miniszteri utak 1848-1918, Akadémi Kiadó, 2010
Lázár levente: A két világháború közötti kormányzati elit hierarchiája., Akadémi Kiadó, 2010
Kurtán Sándor: Miniszterek az államszocializmus korszakában, 1949-1990, Akadémi Kiadó, 2010
Dukai Réka: Politika és közigazgatás kapcsolata – különös tekintettel az 1990 utáni időszakra, Akadémi Kiadó, 2010
Ványi Éva: Szakma és politika. Politikai vezetők a kormányzatban 1990-2006, Akadémi Kiadó, 2010
Gyömöre Máté: Párhuzamos világok. Két átmenet Magyarországon 1944-1949, Akadémi Kiadó, 2010
Ilonszki Gabriella és Jáger Krisztina: Erős kormány-gyenge parlament? Törvényhozási kapacitás és teljesítmény politikai szociológiai összefüggései, Századvég, 2009
Ilonszki Gabriella -Papp Zsófia: Experts and/or Partisans. Government ministers in Hungary 1848-2008., benyújtva a West European Politics c. folyóirathoz, review alatt, 2010

 

Events of the project

 
2020-02-13 13:02:58
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Politikatudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »