Képezünk, de kinek? (A felsőfokú agrárszakember-képzés tudományos megalapozása)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62649
típus K
Vezető kutató Hajdu Istvánné
magyar cím Képezünk, de kinek? (A felsőfokú agrárszakember-képzés tudományos megalapozása)
Angol cím We teach, but to whom? (Contibution to the laying of scientific foundations of agricultual higher education)
magyar kulcsszavak marketing, munkaerőpiac, stratégia, humán erőforrás
angol kulcsszavak marketing, labour-market, strategy, human resource management
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)99 %
Növénytermesztés (Komplex Környezettudományi Kollégium)1 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely _SZIE / Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Berde Csaba
Hajós László
Kocsondi József
Lakner Zoltán
Schaffhauser Franz
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.57
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Mind a nemzetközi, mind a hazai agrárgazdaságban (azaz a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban) mélyreható átalakulások mennek végbe a világgazdaság globalizációja, a regionális gazdasági integrációk (például az EU) növekvő szerepe valamint a műszaki-technológiai fejlődés és az átalakuló fogyasztási szerkezet hatására. Ennek következtében alapvetően módosul az az igényrendszer is, melyet a társadalom megfogalmaz az agrár-felsőoktatást végző intézményekben folyó képzéssel, a végzett szakemberek kompetenciáival szemben. A kutatás célja annak tudományos vizsgálata, hogy a képzésbe bekerülők motivációi és attitűdjei, a képzés egészének folyamata mennyiben járulnak hozzá a végzett szakemberek munkaerő-piaci versenyképességének növekedéséhez, közvetve a magyar élelmiszergazdaság versenyképességének fokozásához. A kutatás során számos intézményben kérdőíves felmérésék és egyéb, a szociális reprezentációt feltáró technikák (pl. conjoint elemzés, asszociációs hálók vizsgálata) segítségével kívánjuk megvizsgálni a résztvevők, illetve a végzettek véleményét a képzés különböző jellemzőiről. A kérdőíves felméréseket egy –és többváltozós matematikai statisztikai módszerekkel elemezzük. A kutatásban részt vevő több intézmény, illetve a különböző évfolyamok és a más-más időpontokban végzettek véleményének feltárása egyidejűleg ad módot a keresztmetszeti és időben elemzések elvégzésére. A kutatásokat a munkáltatói oldal véleményének feltárásával egészítjük ki.
A kutatómunka az alapkutatási eredményeken túl hatékonyan szolgálhatja a felsőoktatási intézmények stratégiai tervezőmunkájának tudományos megalapozását is.
angol összefoglaló
In the international as well as in Hungarian agrofood economy (in agriculture as well as in food production) there are deep-rooting structural changes, as a consequence of the globalisation, increasing importance of regional economic integrations (e.g. of the EU), the technical and technological development and the changing consumer behaviour. These changes drastically modify the demand-structure of the society to the content of education in the agricultural faculties, as well as the competences of the agricultural specialists. The aim of the research is the scientific analysis of the higher education process as a whole, from the analysis of attitudes and motivations, the investigation of education process, the evaluation of the role of higher education in the upgrading of position of agricultural specialists in workforce-market and in wide sense the development of competitiveness of Hungarian food economy. The basic methodology of the research will be the questionnaire technique, but-beside this- a wide range of techniques of investigation of social representation (e.g. conjoint-analysis, analysis of association network) will be intensively used. Beside the opinion of current students, the opinion of former students will be investigated. The questionnaires will be processed by one-and multivariate statistical methods. The multitude of institutes, taking part in the research as well as the investigation of different generations offers a good possibility for cross-sectional and longitudinal analyses. The investigations will be accomplished with the survey of opinion of the key players of the demand-side of the workforce-market.
The results of the investigation beside the contribution to the knowledge base of the basic sciences, will supply valuable information for the scientific foundation of strategic research of institutions of higher education.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során feltártuk a magyar agrár-és élelmiszeripari közép-és felsőoktatási intézményekben tanulók motivációs rendszerét, szakmai ambícióikat. A középfokú oktatásban tanulók szakmai motivációi alacsonyak. A szakközépiskolák pályaorientációs szerepe gyenge. A felsőoktatásban tanulók értékrendszere, ismeretköreinek jellege és későbbi szakmai ambíciói között matematikai –statisztikai eszközökkel igazoltunk kapcsolatot. Munkánk eredményei a hallgatói értékrend időbeli átalkulását igazolják. A felsőoktatási intézményekben tanulóknál csökkent a későbbi, szűk értelemben vett szakmai munka vonzereje. A végzettek összességében elégedettek a képzéssel, de az egyes ismeretkörök oktatásának megítélése jelentős szórást mutat. Nagymértékben nőtt az első munkába-lépésig eltelt idő. A jövedelem-szintben ugyanazon beosztás esetén 2-3 –szoros eltérések is megfigyelhetők hazánk egyes területei között. Az intézményi közgazdaságtan eszközeivel bemutattuk, hogy a felsőoktatás struktúrájában a közeljövőben-az érdek-rendszerek eltérése miatt- nem várható gyors átalakulás. A kutatás eredményei közvetlen támogatást adnak a beiskolázási munkához, az oktatás tartalmi fejlesztéséhez, valamint az alumni rendszerek működtetéséhez. A kutatás eredményeként kutatóműhelyünk kezdeményező szerepet vállalt az EU FP keretprogramból finanszírozott, Track-Fast: Oktatási igények és karrierlehetőségek a tudásalapú élelmiszertudományban és technológiában című project elindításában és megvalósításában.
kutatási eredmények (angolul)
In framework of the research, based on a series of direct-question surveys we have determined the motivation system of students in secondary and third level of agro-food education systems. The level of motivation is relatively low in case of students if secondary education. Our results highlight the necessity of deep rooted intitutional changes in secondary education system and the failures of reforms of last decades. The professional orientation role of vocational schools is rather low. In case of students in higher education we had been able a significant relationship between the value system, the types-of knowledge and the professional ambitions. The professional attractiveness of agro-food institutes is relatively low. There is a rather rapid change in value system of students. There are numerous symptoms of saturation on the labour market. The evaluation of professional content of curricula by graduated students is relatively favourable. The chances of income-generating show an extremely large scattering between different regions of Hungary. Based on approach of institutional economy, with MACTOR method we have determined the possibilities of forging coalition between the most important forces, shaping the higher education system. Based on results of research, the Budapest Corvinus University had been able to participate in EU FP 7 framework project, titled: Track Fast: Training Requirements and Careers for Knowledge-based Food Science and Technology in Europe.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62649
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hajdu Iné, Lakner Z.: Miért beteg a magyar felsőoktatás?, Lippay-Ormos-Vas Károly tudományos ülésszak előadásai II. 102-103, 2009
Hajdu Iné, Lakner Z. et al: Track-fast projectTrack Fast: Training Requirements and Careers for Knowledge-based Food Science and Technology in Europe., https://www.trackfast.eu/drupal/home, 2009
Hajdu Iné, Lakner Z.: Élelmiszermérnök-hallgatók motivációi és jövőképe, Élelmezési Ipar 52. p. 317-401, 2007
Hajdu Iné, Lakner Z.: The Hungarian higher eduacation in net of interests, The Journal of Higher Education JSTOR- közlésre elfogadva, 2010
Lakner Z.: A magyar élelmiszeripar versenyképessége és modernizációja-habilitációs tézis, Budapesti Corvinus Egyetem, 2009
Hajdu Iné, Lakner Z.: Contradictions and Dilemmas in Hungarian Higher Education and Research, Lippai-Ormos-Vas Károly Tudományos ülésszak előadásainak összefoglalói, BCE Budapest, pp. 260-261, 2007
Lakner Z. Hajdu Iné: Values and professional aspirations of students in Hungarian Higher Education, Studies in Agricultural economics, 2008
Hajdu Iné Lakner Z.: Interests and goals in the agricultural higher education system in Hungary -a methodological approach, Studies in Agricultural Economics No.110. p105-119, 2009
Hajdu Iné, Lakner Z., Balla Cs.: Value systems of food engineer students, ISEKI Food Conference. 2008 Porto, 2008
Hajdu Iné, Lakner Z., Balla Cs.: Structural changes in Hungarian higher education system, ISEKI Food Conference. 2008 Porto, 2008
vissza »