Blaschke János (1770-1833) rézmetsző életrajzának, pályaképének és oeuvre-katalógusának összeállítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62711
típus K
Vezető kutató Papp Júlia
magyar cím Blaschke János (1770-1833) rézmetsző életrajzának, pályaképének és oeuvre-katalógusának összeállítása
Angol cím Biographie, Career wiev and Oeuvre-catalogue of Johann Blaschke (1770-1833)
magyar kulcsszavak Blaschke János, 19. századi képzőművészet, sokszorosított grafika, könyvillusztráció (magyar, német, osztrák)
angol kulcsszavak Johann Blaschke, fine art of the 19th century, prints, bookillustration (hungarian, german, austrian)
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely Egyetemi Könyvtár és Levéltár (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 2.322
FTE (kutatóév egyenérték) 1.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Rövid összefoglalás

Kutatómunkám célja a 19. század első harmadában Magyarországon, Németországban és Ausztriában tevékenykedő népszerű rézmetsző, Blaschke János (1770-1833) életének és munkásságának monografikus feldolgozása és egy teljesség igényű (tehát az általa készített összes metszetet, könyvillusztrációt tartalmazó, szakszerűen leíró és fényképpel illusztráló) oeuvre-katalógus összeállítása és nyomdai előkészítése. Bár Blaschke mint sokat foglalkoztatott, termékeny művész fontos szerepet játszott a korszak hazai és külföldi könyvillusztrálásában, ez a tevékenysége eddig sem a hazai, sem a külföldi kutatásban nem került feltárásra. A tervezett alapkutatás során az eddig neki tulajdonított kb. 160 tételes életmű az előzetes kutatások szerint egy jelentékeny, kb. 200 tételes, könyvillusztrációkból álló metszetanyaggal fog bővülni. Blaschke János alakjának és munkásságának bemutatása példaértékűen világít rá arra a 19. század eleji összeurópai (birodalmi) kulturális közegre, melyben egy magyar származású művész egyforma otthonossággal mozgott, s egyformán népszerű és foglalkoztatott volt németországi, ausztriai és magyarországi könyvkiadói, sajtó- és művészkörökben. A feldolgozandó téma nemcsak a sokszorosított grafika területén az utóbbi időben megszaporodó hazai kutatások eredményeit bővíti, hanem - nemzetközi jellege miatt - a vizsgált időszak könyvillusztrálásával foglalkozó német és osztrák kutatók számára is hasznos lesz.
angol összefoglaló
Short Summary

The objective of my research work is to reveal the life and work of a popular copper engraver, John Blaschke (1770-1833), who worked in Hungary, Germany and Austria in the first tierce of the 19th century, in a monograph and to assemble a complete oeuvre catalogue, which contains all the engravings and book illustrations made by him with scientific descriptions and illustrating photos, and prepare it for publication.
Though Blaschke was a well commissioned, efficient artist, who played an important role in the book illustration trade of his age in his own country and abroad, his pursuit has been studied extensively neither in domestic nor in foreign research. During the planned basic research his oeuvre of about 160 items so far ascribed to him will be extended with a significant number of engravings, which mainly consist of book illustrations and the number of which, according to preliminary research, may exceed about 200 items. John Blaschke’s figure and work like an example reveal the all European cultural medium (of the empire) at the beginning of the 19th century in which an artist of Hungarian origin felt at home and was accepted and commissioned in German, Austrian and Hungarian publishing, editorial and art circles. The topic to be studied will not only extend the proliferating results of domestic research in the field of prints but it will also be useful for the German and Austrian researchers who study the book illustrations of the same period since this field of research has an international impact.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elkészítettem Blaschke János (1770 - 1833) metszeteinek oeuvre-katalógusát, illetve az életét és tevékenységét bemutató könyv első változatát. Blaschke több mint 800 illusztrációját azonosítottam (a szakirodalom eddig 162 metszetét ismerte). Mivel a kiadandó oeuvre-katalógus minden tételéhez illusztrációt mellékelek, létrehoztam egy digitális képi adatbázist, mely a metszetek szkennelt másolatát tartalmazza. A korszak könyvillusztrálási tevékenységének több szempontú bemutatása érdekében az oeuvre-katalógusban kronologikus, míg a Blaschke tevékenységét bemutató könyvben tematikus feldolgozást követtem. A kétfajta megközelítés, illetve az oeuvre-katalógus minden tételét lefedő illusztrációs anyag nemcsak Blaschke tevékenységéről ad átfogó képet, hanem a könyvillusztrálásban bekövetkezett műfaji és stiláris változásokról is. A 40 éven át magyarországi, ausztriai és németországi megrendelők számára egyaránt dolgozó Blaschke tevékenységének kutatása során számos új adattal, szemponttal egészítettem ki azokat a modern kutatásokat, melyek a korszak könyvkiadói és könyvillusztrátorai közötti, gyakran országhatárokon átívelő kapcsolati hálót vizsgálják. Kutatásaim eredményeit hét hazai és négy külföldi publikációban (köztük egy megjelenésre kerülő konferencia előadásban) tettem közzé, s 2010-ben tervezem – lehetőség szerint német és magyar nyelven – a könyv és az illusztrált oeuvre-katalógus megjelentetését.
kutatási eredmények (angolul)
I have finished the oeuvre catalogue of the engravings by János Blaschke, and the first version of the manuscript which introduces his life and work is also ready. I have identified more than 800 illustrations by Blaschke (experts were only aware of 162 engravings). I am going to illustrate each item in the oeuvre catalog to be published so I have created a database to store the scanned digital copies of the engravings. In order to present the book illustration activity of the examined period from different points of view I applied a chonological approach in the oeuvre catalogue but in the manuscript which treats Blaschke's life and work I preferred a thematic approach. The application of the two approaches supported by the illustration material, which covers every item in the oeuvre catalog, helps reflect the genre and stylistic changes in the book illustration trade and describes Blaschke's involvement in it. After studying Blaschke's forty years of engraving work embedded in the intricate network of international relations of Hungarian, Austrian, and German publishers and illustrators I discovered numerous additional data and aspects related to Blaschke's life that have been unknown to experts. The results of my research have been published in seven national and four foreign publications, one of them being a conference lecture in print soon; the book on Blachke and his illustrated oeuvre catalogue are planned to appear in Hungarian and German in the year of 2010.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62711
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Papp, Júlia: Adatok Mária Terézia ikonográfiájához – Blaschke János (1770-1833) könyvillusztrációinak tükrében, Aetas (közlésre leadva), 2009
Papp, Júlia: Relations among illustrators and publishers in Vienna on the turn of the 18th and 19th century mirrored in the works of Johann Blaschke (1770-1833), Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Wien - ÖNB konferencia (2007. IV. 26-28) (megjelenés alatt), 2009
Papp, Júlia: Angaben zur Ikonografie von Miklós Zrínyi und Maria Theresia – im Spiegel der Buchillustrationen von Johann Blaschke (1770-1833), Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte (közlésre leadva), 2009
Papp, Júlia: Az Egyetemi Könyvtár metszet- és könyvritkaságainak 19. századi hasonmásai., ELTE Egyetemi Könyvtár Évkönyve (megjelenés alatt), 2009
Papp, Júlia: Adatok Zrínyi Miklós, a szigetvári hős ikonográfiájához – Blaschke János (1770-1833) könyvillusztrációinak tükrében, Hadtörténelmi Közlemények (megjelenés alatt), 2009
Papp, Júlia: Angaben zum Lebenslauf des Kupferstechers Johann Blaschke (1770-1833), Wiener Geschichtsblätter 2008 (63) Heft 1. 55-68., 2009
Papp, Júlia: A bécsi Képzőművészeti Akadémia, A magyarországi művészet története (19. század) MTA Művészettörténeti Kutató Intézet kiadásában (közlésre elfogadva), 2009
Papp, Júlia: Kazinczy Ferenc, a klasszicista ízlés terjesztője, A magyarországi művészet története (19. század) MTA Művészettörténeti Kutató Intézet kiadásában (közlésre elfogadva), 2009
Papp, Júlia: Angaben zum Lebenslauf und zur Tätigkeit des Kupferstechers Johann Blaschke (1770-1833), Ars (megjelenés alatt), 2009
Papp, Júlia: Illusztrátorok, írók és könyvkiadók kapcsolata Bécsben és Pest-Budán a 18-19. század fordulóján – Blaschke János (1770-1833) rézmetsző munkásságának tükrében., Magyar Könyvszemle (124) 2008/2. 141-169., 2008
Papp, Júlia: Adatok Blaschke János rézmetsző (1770-1833) életrajzához., Művészettörténeti Értesítő (LVI) 2007/2. 349-358., 2007
vissza »