Selected topics on the history of astronomy in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62845
Type K
Principal investigator Balázs, Lajos György
Title in Hungarian Fejezetek a magyarországi csillagászat történetéből
Title in English Selected topics on the history of astronomy in Hungary
Keywords in Hungarian Tudománytörténet, csillagászat
Keywords in English History of Science, Astronomy
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel History
Department or equivalent Konkoly Thege Miklós Astronomical Institute (Research Centre for Astronomy and Earth Sciences Hungarian Academy of Sciences)
Participants Varghané Stolte, Magda
Zsoldos, Endre
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-01-31
Funding (in million HUF) 6.000
FTE (full time equivalent) 6.02
state closed project
Summary in Hungarian
A csillagászat magyarországi története az eddigiekben főleg egyes nevezetesebb személyek életrajzára (pl. Hell Miksa, Zách János Ferenc) vagy a kopernikánizmus elterjedésének körülményeire koncentrált. Újabban felerősödött az asztrofizika kezdeteinek kutatása Konkoly Thege Miklós ógyallai csillagvizsgálójának működésével kapcsolatban. Célunk ezen eléggé egyoldalú kép megváltoztatása, ezért a pályázat célja a csillagokkal kapcsolatos magyarországi kutatások vizsgálata. Ez magában foglal olyan témákat, mint annak felderítése, mikor és hogyan alakult át a csillagok skolasztikus definíciója a ma is használt csillag-fogalommá, hogy fogadta a magyar közvélemény az „új csillagok” megjelenését az égen, illetve az Ógyallán folyó kialakulóban levő asztrofizika egyes, eddig kevéssé feltárt, de nemzetközileg is jelentős eredményeinek analízise.
Summary
The history of astronomy in Hungary was mainly concerned with the biography of some of its most notable members (e.g. Maximillian Hell, Franz Xaver von Zach) and with the reception of Copernicanism. There are recent efforts to investigate the begininng of astrophysics in Hungary in connection with the work in Ógyalla Observatory, founded by Miklós Konkoly Thege. We aim to change this rather one sided approach, we plan to investigate the work done in Hungary with regard to stars. It includes such topics as the change of the definition of stars from the scholastic one to the one in use today, the reaction in Hungary to the appearance of the so-called „new stars” in the sky, or the analysis of some internationally noteworthy results which has not been properly studied previously.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az 1572. évi szupernóva: Kimutattuk, hogy az új csillag komoly politikai mondandót hordozott a kortársak számára. Jacob Schnitzler nagyszebeni csillagász tevékenysége: Megvizsgáltuk a vele kapcsolatos nyomtatványok szerzőségét: tizenhatot maga írt, hetet az adott elnök, egy pedig a barátai és professzorai által hozzá írt üdvözlő verseket tartalmazza. A nagyszombati jezsuiták csillagokról való ismereteinek vizsgálata: Megmutattuk, hogy Mária Terézia 1753-as rendelete után a megjelent könyvek és tézisek színvonala nagyot nőtt, a csillagokat most már a kornak megfelelően definiálták. John Herschel, a Hold és Magyarország: Foglalkoztunk John Herschel 1835-ben tett délafrikai útja kapcsán felröppent hírlapi kacsa magyarországi hatásával. Szathmári Ákos életének és munkásságának tanulmányozása: az első volt, aki Magyar-országon könyvet adott ki a spektroszkópiáról Kövesligethy Radó elméleti asztrofizikai munkássága: Levéltári kutatásokkal gyűjtött újabb adatok felhasználásával elkészítettük Kövesligethy Radó életrajzát. Megmutattuk, hogy Kövesligethy Radó levezetett egy spektrál-egyenletet, amelyben a sugárzás spektrális eloszlása csak a hőmérséklettől függ, a teljes hullámhossz tartományban a kisugárzott energia véges (ezzel 15 évvel megelőzte Max Planckot). Wilhelm Wien előtt 8 évvel felfedezte az eltolódási törvényt. Elsőként adott elméleti magyarázatot a hidrogén színképét leíró Balmer formulára.
Results in English
The Supernova of 1572: we showed that the new star made an important political message for the contemporaries. Activity of Jacob Schitzler, astronomer of Nagyszeben: we studied the authorship of the printed documents related to him: we found that 16 was written by him 7 by the actual presidents and one contains the poems written to him by his friends and professors. Study the knowledge of the Jesuits of Nagyszombat on the stars: we showed that after the decree of Maria Theresia the standard of the books and theses increased significantly, the definition of the stars was already in accordance with the era. John Herschel, the Moon and Hungary: we studied the effect of the well-known „Great Moon Hoax” in Hungary published in connection with the trip of John Herschel in South Africa in 1835. Study of Ákos Szathmári’s life and work: he was the first in Hungary who published a book on spectroscopy. Radó Kövesligethy’s work on theoretical astrophysics: based on new data collected by researches in archives we completed Kövesigethy’s biography. We showed that Radó Kövesligethy derived a spectral equation where the spectral distribution depends only on the temperature and the irradiated energy is finite in the whole wavelength range (he preceded Max Planck with 15 years). He discovered the displacement law 8 years before Wilhelm Wien. He was the first who gave a theoretical explanation for Balmers’ law of the Hydrogen spectrum.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62845
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zsoldos Endre: Nagyszombat és a csillagok, Publications of the Astronomical Department of the Eötvös University, 16, 39, 2006
Vargha Domokosné: Simon Newcomb és Konkoly Thege Miklós páthuzamos életrajza I., Természet Világa, 140, 257, 2009
Zsoldos Endre, Cristina Blaga: Jacob Schnitzler Wittenbergben, Magyar Könyvszemle, 122, 16, 2006
Zsoldos Endre: Az asztrofizika kezdetei Magyarországon: Szathmári Ákos (1855–1927), Természet Világa, 137, 572, 2006
Farkas Gábor Farkas, Zsoldos Endre: The New Star of 1572 and Hungary, Journal for the History of Astronomy, 38, 477, 2007
Balázs L., Vargha M., Zsoldos E.: A Pioneer of the Theory of Stellar Spectra – Radó von Kövesligethy, Astronomische Nachrichten, 328, 692, 2007
Balázs, Lajos G; Vargha, Magda; Zsoldos, Endre,: Rado Köveslighety's spectroscopic work, Journal of Astronomical History and Heritage, 11, 124, 2008
Balázs, Lajos: A kvantum elmélet Ógyallán született?, Természet Világa, 139, 250, 2008
Vargha Domokosné: Kövesligethy Radó gyermekéveiről, Természet Világa, 139, 221, 2008
Magda Vargha and Lajos G. Balázs: Kövesligethy’s spectroscopic studies, Communication of Astroseismology, 149, 136, 2008
Balázs, Lajos: Zrodila sa kvantová teória v Hurbanove?, Kozmos, rocnik, XL, 13, 2009
Lajos G. Balázs, Magda Vargha and Endre Zsoldos: The First 50 Years of Konkoly Observatory, Cultural Heritage of Astronomical Observatories. From Classical Astronomy to Modern Astrophysics, Proceedings of the International ICOMOS Symposium in Hamburg, October 14, 2009
Zsoldos Endre: John Herschel, a Hold és Magyarország, Magyar Könyvszemle, 125, 189, 2009
Zsoldos Endre: Magyarok az egyetemes csillagászattörténetben, Természet Világa, 140, I. különszám, 81, 2009
Vargha Domokosné: Simon Newcomb és Konkoly Thege Miklós páthuzamos életrajza Ii., Természet Világa, 140, 307, 2009
Zsoldos, Endre: Starting the classification: New and old stars, and sometimes comets, too, Journal for the History of Astronomy, 41, 105, 2010
Vargha Magda, Balázs Lajos:: Kövesligethy Radó ’tetemrehívásáról’, Magyar Tudomány, 166, 1499, 2006

 

Events of the project

 
2012-01-04 06:27:14
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont).
Back »