A foglalkoztatás(politika) lehetőségei a globalizáció korában: nemzetközi trendek, magyar perspektívák.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62901
típus K
Vezető kutató Artner Annamária
magyar cím A foglalkoztatás(politika) lehetőségei a globalizáció korában: nemzetközi trendek, magyar perspektívák.
Angol cím Possibilities of employment (policy) int he age of globnalization: international trends, Hungarian perspectives
magyar kulcsszavak munkaerőpiac, globalizáció, foglalkoztatás, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika
angol kulcsszavak labour market, globalization, employment, employment policy, social policy
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely MTA Világgazdasági Kutatóintézet
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 1.554
FTE (kutatóév egyenérték) 0.85
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A globalizáció mind a világpiaci konkurenciaviszonyok, mind a technikai fejlődés oldaláról mélyreható változásokat idéz elő a munkaerőpiacon, melyek mindenekelőtt az élőmunkamennyiség iránti igény csökkenésében és a szaktudás iránti igény változásában jelennek meg. Miközben a munkatermelékenység a mind élesebb világpiaci verseny kulcseleme, a társadalmi haladás a munkavállalók jólétének növekedését igényli. (Nem véletlen, hogy mind az EU, mind a magyar kormányok újabban fokozottan hangsúlyozzák a gazdasági és társadalmi kohézió követelményének szoros összetartozását.)
E két folyamat közti ellentmondás feloldására a spontán piaci mechanizmusok nem képesek, az a széles értelemben felfogott gazdaságpolitikára hárul. A feladat nehézségét az adja, hogy a gazdaságpolitikának a versenyképesség érdekében tiszteletben kell tartania a tőkehatékonyságot, miközben a hosszú távú gazdasági-társadalmi stabilitás érdekében az élőmunka-felhasználás növelésére kell ösztönöznie. E feladatok elsősorban a foglalkoztatás- kisebb részben a szociálpolitika hatáskörébe tartoznak.
A kutatás a nemzetközi trendek tükrében a magyar foglalkoztatási helyzet jelene és perspektívái felől közelíti meg a kívánatos/lehetséges foglalkoztatás- és szociálpolitikai eszközöket, figyelemmel a versenyképességi kényszer szülte gazdaságpolitikai imperatívuszokra. A kutatás eredményéül adódó helyzetkép és gazdaságpolitikai javaslatok mind a kormányzásban, mind a felsőoktatásban hasznosíthatók.
angol összefoglaló
Thanks to the technical development and also the growth of world market competition globalization causes deep changes on the labour market. In the centre of these changes stand both the decrease of demand for living labour and the change in demand for skill. While effective use of labour is the key to competitiveness, economic development demands increase in welfare of workforce. This is reflected in the fact, that in its Lisbon strategy the EU and also the different governments of Hungary have even more stressed the need for cohesion both economically and socially in the last years.
Spontaneous market forces are not able to solve the contradiction between these socio-ecnomic developments, hence it is the task of the economic policy in broad sense. Closerly, it is the employment and to a lesser extent the social policy, which are most competent in this context.
The research project examines Hungarian labour market developments and the possibly employment and social policy in the mirror of international trends and demands, with special regard to the imperatives generated by the demand of world market competitiveness. As a result of the project the state of affairs and the policy recommendations can help governance and can also be used in third level education.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A korlátlan piaci rendszer társadalmi hatékonysága a rendelkezésre álló munkaerőállomány (és minden más input) felhasználása szempontjából – a mainstream közgazdaságtan által hirdetettel ellentétben - rendkívül rossz: a profitszempontú vállalat csak a saját körébe vont erőforrásokkal gazdálkodik, a „megtakarításokat” kilöki a társadalom holt vízébe, ahol azokkal a közszférának kell(ene) boldogulniuk. A vállalati hatékonyságért tehát a társadalom rendkívül nagy költséget fizet. (Pöttyös-labda effektus). A technikai haladással a termelés élőmunkaigénye történelmi perspektívában csökken, de ez csak a fent nevezett pöttyös-labda effektus miatt okoz munkanélküliséget. A kapitalista gazdaság növekedésének foglalkoztatás-elaszticitása csökkenő, sőt negatív. A tőkelogika a szabadidőt a munkaerőállomány egyik oldalán halmozza fel (munkanélküliség), míg a másik oldal a termelékenység élőmunkaigényt csökkentő hatásából nem részesül: vagyis az egy foglalkoztatottra jutó átlagos leadandó munkamennyiség nem csökken. A tartaléksereg nyomása alatt a foglalkoztatás körülményei régiónként különböző mértékben és formában, de mindenütt romlanak. A munka már a 2008-ban kirobbant válság előtt is fokozott mértékben alá volt vetve a tőkének, a profittermelés céljainak, amely alávetés nem kis részben oka a válságnak. Ebben a helyzetben a foglalkoztatáspolitika csak olyan mértékben és körben lehet sikeres, amilyen mértékben és körben kizárja a piaci folyamatokat.
kutatási eredmények (angolul)
The efficiency of the unrestricted market system as far as the utilization of the workforce and many other inputs are concerned is very low if we measure it on macro level. A profit-oriented company manages only the inputs what it integrates into its own activity and it throws its savings out to the ‘dead water’ of the society where these have to be managed by the public sphere. The society pays very big price for the efficiency or profitability of the companies. (‘Spotted-ball effect’.) Thanks to the technological development the live labour need of the production is decreasing in historical perspective. This however causes unemployment only because of the above mentioned spotted ball-effect. The employment-elasticity of the capitalist economic growth is decreasing or even negative. The logic of the capital accumulates the spare-time on the one side of the workforce (unemployment) while the other side does not enjoy the decreasing need for the live labour: it means that the amount of the job per employee does not decline. Under the pressure of the reserve army of the workforce the circumstances of the work deteriorate. The labour has been increasingly submitted to the capitalist profit production even before the world economic crisis began in 2008 and this submission has been partly the reason for the crisis. In this situation the employment policy can be effective only to the extend in which it excludes the market mechanisms.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62901
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Artner Annamária: Válság és foglalkoztatás, Eszmélet folyóirat, 2009
Artner Annamária: Írország - felzárkózás kérdőjelekkel, Köz-Gazdaság 2008. III. évf. 2. szám, 33-49. old., 2008
Artner Annamária: Az ír foglalkoztatáspolitika fő vonalai napjainkban, Munkaügyi Szemle 51. évf. 5. szám 39-41. old., 2007
Artner Annamária: Az utóbbi évtizedek munkaerőpiaci trendjei az OECD-ben a statisztika tükrében, Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet Évkönyve, 2006 ZSKF, 2007
Artner Annamária: Egy békétlen világ felé - Foglalkoztatási viszonyok és társadalmi egyensúly, Annual 2006 Zsigmond Király Főiskola évkönyve, 2007
Artner Annamária: Írország gazdasági fejlődése és munkaerőpiaca, ppt-előadás, szétküldve, 2007
Artner Annamária: Decent work - tisztes munka és a globális foglalkoztatási helyzet, ppt-előadás, szétküldve, 2007
Artner Annamária: A versenyképes munkaerőpiac, ppt előadás, Világgazdasági Kutatóintézet - Zsigmond Király Főiskola, 2008
Artner Annamária: A globális foglalkoztatási helyzet jelenlegi tendenciái, ppt-előadás, Zsigmond Király Főiskola, 2007
vissza »