Old Testament apocryphal and pseudepigraphic literature in Hungarian  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63156
Type NI
Principal investigator Fröhlich, Ida
Title in Hungarian Ószövetségi apokrif és pszeudepigráfikus irodalom magyarul
Title in English Old Testament apocryphal and pseudepigraphic literature in Hungarian
Keywords in Hungarian orientalisztika, ókortörténet
Keywords in English oriental studies, ancient history
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Culture
Department or equivalent Keleti Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Buzási, Gábor
Dávid, Nóra Margaréta
Dobos, Károly Dániel
Kamrada, Dolores
Pilecky, Marcel
Tamási, Balázs
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-07-31
Funding (in million HUF) 41.632
FTE (full time equivalent) 8.79
state closed project
Summary in Hungarian
Az apokrif és pszeudepigráfikus irodalom művei csak fordításokban (görög, latin, szír, etióp, ószláv, örmény stb.) maradtak fenn. A művek eredetije héber vagy arámi volt. Keletkezésük ideje a Kr.e. 3.sz. és a Kr.u. első néhány évszázad közötti idő volt. Ezek a művek, habár jámbor indíttatásúak, a bibliai hagyományba nem kerültek be. Bizonyos közösségekben, így a korai kereszténységben is, rendkívül népszerűek voltak. Eredeti szövegeik sokáig ismeretlenek voltak. A qumráni szövegek (holt-tengeri tekercsek) megtalálásával a barlangokból több apokrif mű szövege is előkerült eredetiben (Henok könyve, a Jubileumok könyve). Ez teljesen új fényt vetett az apokrif irodalomra: kiderült ugyanis, hogy ezek a művek meghatározóak voltak az esszénus irányzat szellemi hagyományában. A két szövegcsoport kontrasztív vizsgálata a hellénisztikus zsidó irodalom számos kérdésére adhat választ. A qumráni szövegek fordítását a témavezető elkészítette, az eddig két kiadásban is megjelent. Az apokrif és pszeudepigráfikus irodalom jórészt ismeretlen tartománynak számít Magyarországon. Fordítása nehezebb dolog, mivel több ritka nyelv jó ismeretére van szükség hozzá. Nagy európai nyelvekre már közel egy évszázada lefordították ezeket a szövegeket. A tervezett kutatás, a szövegek fordítása és kommentált kiadásra való előkészítése fiatal szakemberek munkája lenne, akik több ritka nyelvben jó ismeretekkel rendelkeznek. Az együttes munka, a rendszeres megbeszélések nyomán remélhető, hogy nemcsak jó színvonalú, gondosan kommentált fordítások születnek, hanem a szövegekkel kapcsolatos tematikus konferenciák nyomán új tudományos eredmények is napvilágot látnak a művek tartalmát, műfajait és funkcióit illetően.
Summary
Works of the apocryphal and pseudepigraphic literature have survived and are known to us in various translations (Greek, Latin, Syriac, Ethiopic, Old Slavonic, Armenian etc.). The original languages of these works were Hebrew and Aramaic. They were written between the 3rd century B.C.E and 2nd century C.E. Although written by pious authors they never have became part of any canon, neither Jewish nor Christian. However, they were widely known by Jews and Christians in Hellenistic and Roman times. The discovery of the Qumran texts resulted in finding of the Hebrew or Aramaic originals of several apocryphal and pseudepigraphic works (e.g. the book of Enoch, the book of Jubilees). These findings shed a completely new light both on the spiritual tradition of the Qumran community and on the social and spiritual background of the apocryphal and pseudepigraphic works. It has became evident that these works had a determinative role on the Essene spiritual tradition. A contrastive analysis of the two text-groups may answer several problems of the Jewish literature of the Hellenistic period. The Qumran texts have been translated and published by the consultant of the present application. Translating apocryphal and pseudepigraphic works means a difficult task since it needs a good knowledge of several special languages. Translations in major European languages had been completed first time a century ago. As to Hungarian, there is no comprehensive and commented translation of these works. The intended research aims to achieve a comprehensive and commented translation of the core of this literature. Intended participants of this program are young specialists under the guidance of a leading scholar. Thematic conferences on questions of content, genres and functions of these texts and consultation with invited scholars will raise new results in the research of these texts.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Megjelent a nem kánoni ószövetségi irodalom legkorábbi és legjelentősebb művének, Henok első könyvének első mérvadó magyar fordítása, a későbbi Henok-irodalom műveivel (szláv és héber Henok) egy kötetben, bevezetőkkel és jegyzetekkel. Befejezés előtt áll a leghosszabb, és magyarul eddig ismeretlen Jubileumok könyvének fordítása etióp (geéz) nyelvről. Készen állnak a görög, latin, szír nyelvű apokrif irodalom más fontos, rövidebb darabjainak fordításai. Elkészült a szövegeket áttekintő első magyar nyelvű monográfia, amely a műveket műfajcsoportonként, és mindig ószövetségi előzményeikkel és párhuzamaikkal együtt tárgyalja. Így világossá válnak a műfaji és irodalmi hagyományok, a művek helye a hagyományban és történeti környezetükben. A kutatásban résztvevők munkájával1 angol nyelvű, külföldön kiadott kötet, és 1 magyar nyelvű kötet jelent meg. Külföldi kiadványokban 20 idegen nyelvű, itthon 15 magyar nyelvű publikációjuk jelent meg. Nemzetközi konferenciákon 33 idegen nyelvű, itthon 33 magyar nyelvű előadás hangzott el. A kutatásban résztvevő fiatal kutatók felkészülését tudományos pályájukra segítették a meghívott előadók előadásai a kutatás területéről (ezek magyar nyelvű kötetben való megjelentetését tervezzük), tovább a szemináriumok és konzultációk. Az előadások szép számú külső érdeklődőt is vonzottak. A kutatás eredményei jól hasznosíthatók a most indult Vallástörténet mesterszak oktatásában.
Results in English
An authoritative translation (with introduction and notes) of the oldest and most important noncanonical biblical text, the first book of Enoch (1Enoch) was published, together with translations of 2nd and 3rd Enoch. The translation of another Ethiopic text of seminal importance, the book of Jubilees was nearly completed. Translations of shorter noncanonical texts in Greek, Latin, and Syriac are ready for publishing. A comprehensive monography on the noncanonical literature was completed. Texts are treated in it in generic terms and in chronological order, in the light of Old Testament tradition and parallels. Participants of the program have edited one volume in foreign languages, and one volume in Hungarian; they published 20 articles in foreign languages, and 15 articles in Hungarian during the term of the program. 33 conference papers were read in foreign languages, and 33 papers in Hungarian on the problems of Second Temple noncanonical literature and its background. The participants of the program are young scholars at the beginning of their careers. Papers given by world renown scholars in the themes of the program, as well as consultations helped them greatly to advance in their work on their dissertations and publications (publication of the papers in Hungarian is being planned). The papers attired a good number of auditory. Results of the research can be profited in the teaching of the new master program in History of Religions.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63156
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ida Fröhlich: Demonology and Apotropaic Practice in Qumran, Henoch. Historical and Philological Studies on Judaism folyóirat számára, 2007
Ida Fröhlich: Dealing With Impurities in Qumran and the Rationale of Impurities, Proceeding of EABS, Piliscsaba, August 2-6 2006, ’Anthropology’ (ed. Outi Lehtipuu), s.a., 2007
Ida Fröhlich: Narrating History in the Bible and in Postbiblical Literature, Biblische Notizen (Ausztria) számára, 2007
Ida Fröhlich: The Parables of Enoch and Qumran Literature, G. Boccaccini ed.), Enoch and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables, Grand Rapids, MI – Cambridge, U.K.: Eerdmans, 343-351., 2007
Almásy Adrienn: A gnósztikus „Ádám apokalipszise” és a zsidó irodalom (NH V, 5)., „Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Buzási Gábor: Ábrahám testamentuma, „Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Dávid Nóra: A rékábiták története” – rékábiták a történelemben, „Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Dávid Nóra: review R. Hachlili, Jewish Funerary Customs ..., Acta Archaeologica 58, pp. 222-225., 2007
Dobos Károly: The Consolation of History. A Reexamination of the Abraham Pericope in the Book of Jubilees, International Enoch Conference, Camaldoli, 2007. július 8-12, 2007
Dobos Károly: Kronológiai sémák az intertestamentális kor irodalmában, Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Garaguly István: "„Ezra kérdései” és örmény párhuzamai, Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Pilecky Marcell: Ószláv nyelvű ószövetségi apokrif szövegek nyelvi sajátságairól, Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Pudleiner (Kamrada) Dolores: Mózes halála az „Assumptio Mosis”-ban, Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Tamási Balázs: Prófécia és történetszemlélet „Báruk szír apokalipszisé”-ben, Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Tamási Balázs: Prófécia és korszakok szerinti szemlélet Qumránban, Ókor 2007/3-4. szám (s.a.), 2007
Fröhlich Ida: Tudós patriarchák, „Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban”, Piliscsaba, 2007. november 22, 2007
Dávid Nóra: A qumráni közösség temetkezési szokásai, Studia Biblica Athanasiana Vol. 10., 2007
Dávid Nóra: The Terminology of Death at Qumran, With Wisdom as a Robe. Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich, 2009
Dávid Nóra: Zsidó temetkezési szokások a hellénisztikus kortól a Bét Searim-i temető felhagyásáig, Tanulmányok évezredek történelméből (PPKE-BTK), s.a., 2009
Dobos Károly Dániel: With Wisdom as a Robe: Qumran and other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich/, Sheffield: Phoenix Press, 2009
Dobos Károly Dániel: The Consolation of History: A Reexamination of the Chronology of the Abraham Pericope in the Book of Jubilees, Henoch 31, 84-91, 2009
Dobos Károly Dániel: ’In Thy Light shall we see the the Light’ (Psalm 36. 10): Maimonides on Human Intellect, With Wisdom as a Robe: Qumran and other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich/ ed. by K. D. Dobos & M. Kőszeghy - Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 495-509, 2009
Fröhlich Ida: , Regény és közönsége az ókori Keleten, Correspondances: Hommage à Martonyi Éva = Kapcsolatok / szerk. Ádám Anikó, Bors Edit, Szávai Dorottya, 110–123, 2006
Fröhlich Ida: The Parables of Enoch and Qumran Literature, G. Boccaccini ed.), Enoch and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables, Grand Rapids, MI – Cambridge, U.K.: Eerdmans, 343-351, 2007
Fröhlich Ida: Ábrahám bölcsessége, Szotyori-Nagy Ágnes (szerk.), Rationale obsequium – Logiké latreia. A hatvanéves Rokay Zoltán köszöntése, Budapest: Szulik József Alapítvány, 17-25, 2008
Fröhlich Ida: Legal Exegesis and Coinage of Legends in Qumran Literature, Á. Szabó, P. Vargyas (eds.), Cultus Deorum. Studia Religionum ad Historam, vol. I. De Oriente Antiquo et Regione Danuvii Praehistorca. In Memoriam István Tóth, Pécs: Univ, 2008
Fröhlich Ida: Teológia és démonhit a qumráni közösség irodalmában [Theology and belief in demons in Qumran tradition],, Pócs Éva (szerk.), Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről VI, Budapest: Balassi Kiadó, 28-50, 2008
Fröhlich Ida: Henok könyvei, Piliscsaba: PPKE BTK, 2009
Fröhlich Ida: „Invoke At Any Time …” Apotropaic texts and belief in demons int he literature of the Qumran community, Biblische Notizen. Aktuelle Beitrage zur Exegese der Bibel und ihrer Welt 137, 41-74., 2009
Fröhlich Ida: Dealing with Impurities in Qumran – Some Observations on Their Nature and Rationale, conference volume of EABS 2006, ed. Outi Lehtipuu, 2009
Fröhlich Ida: Theology and Demonology in Qumran Texts, Henoch 31,, 2009
Fröhlich Ida: ’Non-Sectarian’ and ’sectarian’ in Qumran. Self-definitions in terms of purity, Sacha Stern (ed.), Sects and Sectarianism in Judaism, 2009
Fröhlich Ida: Women as Strangers in Ancient Judaism: The Harlot in 4Q184, Xeravits G. (ed.), „Strangers to One Another”, Berlin: Walter de Gruyter, s.a., 2009
Kamrada Dolores: Foreign Rite or Israelite Rite. One Aspect of Judg. 11.29-40, Xeravits G. (ed.), „Strangers to One Another”, Berlin: Walter de Gruyter, 2009
Kamrada Dolores: The Sacrifice of Jephthah’s Daughter and the Notion of Herem, With Wisdom as a Robe. Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich; ed. K.D. Dobos and M. Kőszeghy, Hebrew Bible Monographs, 21; Sheffield Phoenix Press, S, 2009
Kamrada Dolores: Hairy Samson. The Function of the Hair Motif in the Samson Narrative, P. Carstens (ed.), Proceedings of the EABS Lisbon 2008, Cultural Memory Session, London: Equinox, 2010
Tamási Balázs: Qumráni szövegek – pártütő angyalok: A “rossz” eredete a közösség gondolkodásában, Ókor 2006/2, 12-19., 2006
Tamási Balázs: a bölcsesség kincsesházait nem fosztják ki” – Lévi hagyománya és bölcsességi tanítása a qumráni és geniza töredékekben, Ókor 2007/4, 61-67., 2007
Tamási Balázs: Prophesized History of the Post-exilic Period and Polemics against Priests in 4Q390 from Qumran: Levite Authorship Behind the Text?”, With Wisdom as a Robe. Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich on the Occasion of Her 60th Birthday, Sheffield: Phoenix, 310 - 328., 2009
Tamási Balázs: Prophesized History of the Post-exilic Period and Polemics against Priests in 4Q390 from Qumran: Levite Authorship Behind the Text?” (Revised and condensed version, Henoch 31/2, 2009
Buzási Gábor: A mítosz repedései. Újplatonikus hermeneutika Julianus császárnál, Ókor 7, 35-40, 2008
Dávid Nóra: Az ókori zsidó missziológia forrásai, Orientalista Nap 2005, 28-37., 2007
Dávid Nóra: Burial in the Book of Tobit and in Qumran, ’Proceedings of the DSS in Context’ Coference, Vienna (eds. A. Lange, E. Tov) Leiden, Bril, 2010
Dávid Nóra: Xeravits Géza: Könyvtár a pusztában. Bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába. Budapest, L’Harmattan, 2008, recenzió, Katekhón V/1, 146-150, 2008
Dávid Nóra: Tal Ilan: Lexicon of Jewish Names in late Antiquity. Part III. The Western Diaspora 330 BCE-650 CE (TSAJ 126) Mohr Siebeck, 2008, recenzió, Journal of Ancient Judaism, s.a., 2010
Dávid Nóra: Die Septuaginta – Texte, kontexte, Lebenswelten. Herausgegeben von Martin Karrer und Wolfgang Kraus (WUNT 219) Mohr Siebeck, 2008, recenzió, Journal of Ancient Judaism, s.a., 2010
Dobos Károly: Frenkel, Éliás (Ernő). A Jubileumok könyve, Adalékok az ókori zsidóság egyik kronológiai művéhez , Bp. 1930, Henoch 31/1, 131, 2009
Tamási Balázs: ’Mózes öt könyve - Chamishá Chumsé Torá. Magyarra fordította, és jegyzetekkel fölvilágította Bloch Móric, Biblia Sacra Hungarica. A könyv „mely örök életet ád”, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 218-219, 2008
Tamási Balázs: Shiré David Ha-Melekh, vagy Dávid király énekei. Fordította (Mendelssohn után) Rosenthal Móric, héber és magyar nyelven, Biblia Sacra Hungarica. A könyv „mely örök életet ád”, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 220-219, 2008
Tamási Balázs: ’Mózes öt könyve izr. Iskolák használatára. Magyarra fordította Führer (Füredi) Ignácz és Stern Mór... Bp. 1881, Biblia Sacra Hungarica. A könyv „mely örök életet ád”, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 222-223, 2008
Almásy Adrienn: A kopt Illés apokalipszise és forrásai, Kulturális emlékezet az ószövetségi apokrifekben és pszeudepigrafákban, PPKE BTK, 2008. november 13, 2008
Buzási Gábor: Arisztotelész látáselmélete Julianus császár Nap-teológiájában, Filozófia és tudomány az ókorban, ELTE, PPKE, MFT, Piliscsaba, 2007. május 3-5., 2007
Buzási Gábor: Mítosz és exegézis Jamblikhosz iskolájában, Fikció és propaganda az ókorban: 8. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008. május 22-25, 2008
Buzási Gábor: Milyen érvekkel védelmezte Julianus császár platónikus köre a pogány áldozatbemutatási gyakorlatot?, Áldozat és ima – vallástudományi konferencia, KGRE BTK - MVT, Budapest, 2009. május 22-23, 2009
Buzási Gábor: Pál apostol megítélése Kelszosz, Porphüriosz és Julianus keresztényellenes vitairataiban, Pál apostol az ókori kereszténységben: A Magyar Patrisztikai Társaság 9. konferenciája, Kecskemét, 2009. június 25-27, 2009
Dávid Nóra: Jeruzsálem mint szakrális tér az ókori zsidó temetkezésben, Tér a történelemben. Doktorandusz-konferencia, PPKE-BTK, 2006. május 18, 2006
Dávid Nóra: Zsidó temetkezési szokások a második Templom korában, VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2006. május 26-28, 2006
Dávid Nóra: To Die in Qumran, IOSOT-IOQS XIX. International Congress, Ljubjana, 2007. július 15-20., 2007
Dávid Nóra: Death, Burial and Sacred Space in the Temple Scroll, EABS Annual Meeting, Lisbon, Portugal, 2008. augusztus 3-6., 2008
Dávid Nóra: „…honnan jöttek és hol haltak meg…” A próféták emlékezete az ószövetségi apokrifekben,, Kulturális emlékezet az ószövetségi apokrifekben és pszeudepigrafákban, PPKE BTK, 2008. november 13., 2008
Dávid Nóra: Die as a Stranger – Jewish Burial Practices in the Diaspora in Antiquity, JBSCE (Jewish and Biblical Studies in Central Europe), Piliscsaba PPKE BTK, 2009. február 1-2, 2009
Dávid Nóra: Thanatology of the Qumran Community, Seminary on the Tobiads, Universität Wien, 2009. június 15, 2009
Dobos Károly: "Azokban a napokban...”. Az idő koncepciója Hénok 1. könyvében, , Kulturális emlékezet az ószövetségi apokrifekben és pszeudepigrafákban, PPKE BTK, 2008. november 13, 2008
Fröhlich Ida: The Temple as a theme in the Book of Tobit, Society of Biblical Literature, SBL International Meeting, Edinburgh, 2006. június 3-6, 2006
Fröhlich Ida: Biblical Historiographies, EABS Annual Meeting, Piliscsaba, 2006. aug. 6-8., 2006
Fröhlich Ida: Evil and the Myth Language (1Enoch), The 4th International Enoch Seminar, Camaldoli, Italy, 2007. július 8-12., 2007
Fröhlich Ida: Embryology and healing in Genesis Apocryphon, IOSOT-IOQS, Ljubljana 2007. július 16-18., 2007
Fröhlich Ida: Biblical Women in the Genesis Apocryphon, SBL-EABS Bécs, 2007. július 22-26., 2007
Fröhlich Ida: Tudós patriarchák, Ószövetségi témák az apokrif és pszeudepigráfikus irodalomban, Piliscsaba, 2007. nov. 22, 2007
Fröhlich Ida: Qumran Biblical Interpretation in the Light of Ancient Near Eastern Historiography, The Dead Sea Scrolls in Context... An International Conference organized by the University of Vienna and the Hebrew University of Jerusalem, Vienna, February 11th -14th 2, 2008
Fröhlich Ida: Exegézis a rabbik előtt, A Bibliáról a Biblia évében. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2008. március 1, 2008
Fröhlich Ida: Court stories and eschatology in Second Temple literature – the Additions to Esther, „Deuterokánonikus könyvek”, Pápa, PRTA 2008. május 15, 2008
Fröhlich Ida: Izrael és Jeruzsálem – Utópia és valóság a fogság utáni kor irodalmában, VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, 2008. május 22-25., 2008
Fröhlich Ida: Electness and Sin in Deuteronomic Historiography – the History of the Kingdoms of Saul and David, SBL International Conference, Auckland, 2008. július 6-11, 2008
Fröhlich Ida: Figures of Evil in Second Temple Judaism, EABS, Lisszabon, 2008. augusztus 3-6., 2008
Fröhlich Ida: Apokrif irodalom mint kulturális emlékezet, Kulturális emlékezet az ószövetségi apokrifekben és pszeudepigrafákban, PPKE BTK, 2008. november 13, 2008
Fröhlich Ida: Homme et démons. Les écrits apotropaïques de Qoumrân: 4QCantique du Sage (4Q510-511) et autres, Séminaire Qoumran, Paris EPHE – Centre Gustave Glotz, 2009
Fröhlich Ida: Figures of the Watchers in the Enochic tradition (1-3Enoch), The 5th International Enoch Seminar, Naples, 2009. június 14-18., 2009
Fröhlich Ida: Why Study Extra-Canonical Literature?, SBL, Róma, 2009. június 30-július 4., 2009
Fröhlich Ida: Forms and traditions in Second Temple Literature (canonical books and Dead Sea Scrolls): Symbolic and Non-symbolic language, SBL, Róma, 2009. június 30-július 4., 2009
Fröhlich Ida: The Temple as Symbol of Power in Inner-biblical and Postbiblical Exegesis, EABS, Lincoln, 2009. július 26-29., 2009
Fröhlich Ida: Szent Pál és a rituális tisztaság, Biblikus Napok: Szent Pál és a pogány irodalom, Szeged, 2009. szeptember 24-26., 2009
Kamrada Dolores: „Őrjöngő bírák” (JHWH lelkének szerepe a Bírák könyvének elbeszéléseiben és Saul történetében, VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2006. május 26-28, 2006
Kamrada Dolores: Saul’s Madness, EABS Annual Meeting, Piliscsaba, 2006. aug. 6-8., 2006
Kamrada Dolores: "Hairy Samson", EABS Annual Meeting, Lisszabon, 2008. aug. 3-6., 2008
Kamrada Dolores: Éva alakjának újraértelmezései: Genesis, Vita Adae et Evae, Apocalypsis Mosis, Kulturális emlékezet az ószövetségi apokrifekben és pszeudepigrafákban PPKE BTK, 2008. november 13., 2008
Kamrada Dolores: Urim and Tummim – Saul and David, EABS Annual Meeting, Lincoln, 2009. júli. 26-30, 2009
Palatinus Zsuzsanna: Zsidóüldözés és mártíromság a Makkabeusok 3-4. könyvében, Kulturális emlékezet az ószövetségi apokrifekben és pszeudepigrafákban, PPKE BTK, 2008. november 13., 2008
Palatinus Zsuzsanna: Excavations in Tell Kittan, „Galiläa in Budapest” konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, Budapest, 2009. márc. 20, 2009
Palatinus Zsuzsanna: The Question of Suicide and Martyrdom in Ancient Jewish Thinking: The Death of Eleazar and Other Martyr Accounts, EABS Symposium, 2009. júni. 19-21, Hawarden, England, 2009
Tamási Balázs: Beliál szerepe a qumráni közösség történelemszemléletében, VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen, 2006. május 26-28., 2006
Tamási Balázs: Szövegek Qumránból: Bepillantás egy ókori zsidó közösség irodalmába és történetébe, Leuveni Collegium Hungaricumban tartott előadás, 2006. szeptember 14, 2006
Tamási Balázs: A bűn eredete Qumránban, Elhangzott előadás az Országos Széchényi Könyvtár éves tudományos ülésszakán, 2006. december 11, 2006
Tamási Balázs: A szentély pusztulásának emlékezete Báruk szír apokalipszisében és más apokrifekben, Kulturális emlékezet az ószövetségi apokrifekben és pszeudepigrafákban, PPKE BTK, 2008. november 13., 2008
Back »