Regionális fejlettségbeli különbségek vizsgálata településszinten  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63209
típus K
Vezető kutató Molnár Tamás
magyar cím Regionális fejlettségbeli különbségek vizsgálata településszinten
Angol cím Regional analysis of the development differences of settlements
magyar kulcsszavak Területfejlesztés, Település, KFM Mutatószám
angol kulcsszavak Regional development, Settlements, KDI Index
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék (Kaposvári Egyetem)
résztvevők Czuppon Viktória
Horváthné Kovács Bernadett
Marton István
Molnárné Barna Katalin
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2008-01-31
aktuális összeg (MFt) 3.627
FTE (kutatóév egyenérték) 1.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A hosszú évek során kialakult területi fejlődési egyenlőtlenségek nemcsak a különböző régiók között, hanem régiókon belül is jelentkeznek. Magyarországon sem beszélhetünk azonos fejlettségű homogén régiókról; még egy megyén belül is változatos a kép. Igazán valós képet, a megfelelő aggregációs szint megválasztásával, legalább kistérségi szintű, de még inkább településszintű vizsgálatok eredményeznek (HARDI T. 2001). Az eltérő fejlettségi szintű település(-együttes)ek gazdasági helyzete változott az elmúlt években, mely változások a települések egymáshoz viszonyított felzárkózásához, illetve lemaradásához vezethettek, a háttérben álló különböző társadalmi-gazdasági okok miatt. A kutatás célja összetett: célunk egy modell értékű statisztikai mutatószám-együttes kialakítása, mely alkalmas arra, hogy a települések fejlettségi mutatóit abszolút és relatív értékében is vizsgálja. E mutatószám alkalmazásával megállapítható adott régió településeinek fejlettségi sorrendje, valamint – a mutatószám rendszer évekre visszamenő megállapítása alapján – adott települések fejlődésének üteme, a fejlettségi sorrendben történő elmozdulása. A vizsgálatok további lépéseiben (a Pályázatban foglalt munka folytatásaként) arra keresünk választ, hogy az Európai Uniós, valamint a hazai támogatások együttesen milyen módon, és milyen mértékben befolyásolták a települések helyzetét az adott régión belül. Azaz, a vizsgálatok végső eredményei kimutatják, hogy a célirányos fejlesztések ténylegesen szolgálják-e egy-egy település, kistérség gazdasági fejlődését. A kutatómunka részterületei rávilágítanak a fejlettséget befolyásoló két speciális eset ok-okozati összefüggéseire is. Célzottan vizsgáljuk a (1) Balaton part menti és háttértelepülések fejlettségi színvonalát befolyásoló tényezőket; valamint (2) a határ menti települések jellemzőinek megállapítása célunk szerint elvezet azok konkrét lehatárolásához. Ez utóbbi kutatáshoz célunk, hogy felvegyük a kapcsolatot, és közös munkát alakítsunk ki egy megfelelő határon túli partnerintézménnyel. A fent vázolt jelen kutatómunka (és következő lépései) három doktori disszertáció megírásának anyagát képezik, továbbá alapját adják azon publikációknak, melyek e tématerület szélesebb körben való megismertetését szolgálják.
angol összefoglaló
Territorial development differences evolved during long years can be seen not only between regions but within regions as well. Homogeneously developed regions can be mentioned neither in Hungary, even within a county, huge difference is seen. Clear picture on the development is shown on suitable aggregation level: at least surveys on level of small regions but rather settlements give appropriate results (HARDI T. 2001). The economic situation of settlements with different development changed in the last years, which led to changes in the settlement development order due to different social-economical reasons.
The objective of the research is complex: our aim is to develop a statistical index-complex with model value that is suitable for analysing the development of the settlements in absolute and relative way. With applying this index, the development order of the settlements can be given in a region, and based on the figures of several years; the rate of the development and changes in the development order of the settlements can be defined. In further steps of the research, answer is searched on the question what impact have the EU and national supports on the situation of the settlements of regions. The final results of the survey reveals whether different targeted development of a settlement or small region really serves the economic development.
Partial areas of the survey reflect on the reasons and causes of two special cases, as well. The factors influencing the development of costal and background settlements of lake Balaton, and the features of border settlements are analysed. In order to achieve the later results, also context to a cross border institute is aimed to be formed.
The results of the survey are the basis of three doctoral dissertations, and will be widely published in order to achieve a better understanding of the issue.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során kialakítottunk egy modellt, amely a regionális versenyképességet leginkább befolyásoló mutatókat sűríti. Így megállapítható adott régió településeinek fejlettségi sorrendje, valamint adott települések fejlődésének üteme, a fejlettségi sorrendben történő elmozdulása. Az EUs, és hazai támogatások együttes befolyásoló hatásának a települések fejlettségbeli helyzetére irányuló vizsgálataink eredményei kimutatták, hogy a célirányos fejlesztések nem egyértelműen szolgálták ténylegesen egy-egy település, kistérség gazdasági fejlődését, sőt sok esetben a vizsgált időszak alatt a fejlettségbeli (KFM alapján megállapított) különbségek nőttek. A kutatás eredményei alapján a kistérségek fejlettségi szintjének megkülönböztetése: (a) a gazdasági energiával rendelkező kistérségek (hat gazdasági mutató alapján a regionális átlag feletti fejlettség), (b) társadalmi energiával rendelkező kistérségek (gazdasági mutatók fejlesztése), (c) infrastrukturális energiával rendelkező kistérségek (többnyire szintén a gazdasági szféra fejlesztése), (d) a környezeti energiával rendelkező kistérségek (gazdasági és társadalmi szféra fejlesztése). A Balaton part menti és háttértelepülések számára a turizmus mellett más gazdasági fejlesztésekre is szükség van a vizsgált településeken, amelyek szoros összefogása és „interregionális” fellépése kulcstényező a támogatási források minél hatékonyabb elérése érdekében.
kutatási eredmények (angolul)
A model of a complex indicator for regional competitiveness level of settlements was formed, by compressing different most influencing factors. Thus the rank of order of the settlements situated in certain region and also the development rate and restructuring of the rank can be defined. The results of the analysis on the influence of EU and domestic subsidies showed no evident positive results of directed investments on the on the development status (based on CDI) of settlements or sub-regions; even in many cases the difference deepened. Four development categories were formed for sub-regions: (a) sub-regions with economic power (performing above the regional average based on six indicators), (b) sub-regions with social power (development of economic sphere), (c) sub-regions with infrastructural power (development of economic sphere mostly), (d) sub-regions with environmental power (development of both economic and social spheres). For the development of shore-line and background settlements of lake Balaton additional economic development other than that of the tourism sector is necessary, where also cooperation and “inter-regional” activity of the settlements and sub-regions is necessary in order to use grants of the EU and the Hungarian government as effectively as possible.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63209
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Molnár Tamás: A települések fejlettségének alakulása a Dél-dunántúli régióban, Acta Scientarum Socialium, Kaposvári Egyetem, közlésre elfogadva, 2007
Tamás Molnár: Factors Influencing Development Level of Settlements in South-Transdanubia, Journal Central European Agruiculture, 2006
Katalin Barna: Measuring Regional Competitiveness, Journal Central European Agriculture, 2007
Barna Katalin: A regionális versenyképességet befolyásoló szubjektív tényezők, ''Agrárgazdaság, vidék, régiók multifunkcionális feladatok és lehetőségek'' XLVIII Georgikon Napok, Keszthely, 2006. szeptember 21.-22. (CD ROM), 2007
Bernadett Kovács: Use of environmental supports in the South-Transdanubian region, Acta Scientarum Socialium, Kaposvári Egyetem, közlésre elfogadva, 2007
Dr. Czuppon Viktória: A Dél-dunántúli régió urbánus és rurális területeinek meghatározása, III. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa, 2006
Sitányi, L. – Czuppon, V – Sáriné, Csajka E. – Martonné, Tosetto A.: Effect of national and EU co-financed tenders on territorial development in the South Trans-Danubian region – from the aspect of innovation, JCEA :: HAED :: University of Zagreb Faculty of Agriculture, 2006
Horváthné Dr. Kovács B - Csizmadiáné Dr. Czupopn V: Tendering activity of subregions in county Somogy, Acta Scientiarum Socialium. közlésre elfogadva, 2008
Dr. Marton István: Regional research of the Balaton region, Acta Oeconomica Kaposvariensis, megjelenés alatt, 2008
Dr. Marton István: Analysising the competition activity in the South Transdanubian region, Acta Scientiarum Socialium Kaposvariensis (XXVII), megjelenés alatt, 2008
Dr. Molnár T - Tóth E: Development level of settlements in the scope of subsidies, Acta Scientiarum Socialium (XXVII) közlésre elfogadva, 2008
Molnár Tamás: A telelpülési fejlettség mérésének lehetőségei., A sport szerepe a turizmus fejlődésében. Nemzetközi Konferencia kiadvány. Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, 2007
Bertalan Péter - Molnár Tamás: Oktatáspolitikai kihívások a XXI. század elején. Lehetőségek, alternatívák a Dél-dunántúli régióban, Európai kihívások IV. nemzetközi tudományos konferencia. 155-161. o, 2007
Horváthné Dr. Kovács B - Ritz I: A területfejlesztés támogatása Baranya megye kistérségeiben, Területi statisztika 11. (48) évfolyam 1. sz. 2008. január 74-81. o, 2008
Barna Katalin: Módszertani lehetőségek a Magyarországi régiók versenyképességének mérésére, Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvári Egyetem, 2007
Horváthné Dr. Kovács B - Csizmadiáné Dr. Czupopn V: Benefits from national operative programmes in the subregions on the border of the South Transdanubian region, Acta Oeconomica Kaposvariensis. közlésre elfogadva, 2008
Czuppon Viktória: TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MUTATÓK ALKALMAZÁSA KISTÉRSÉGI ELEMZÉSEKBEN, Földtudományok Doktori Iskola, Pécs, PhD értekezés, 2006
Marton István: A Balaton térség komplex gazdasági és turisztikai elemzése, Regionális gazdaságtan- és politika Doktori Iskola, Pécs, PhD értekezés, 2006
Dr. Kovács Bernadett: A Somogy megyei kistérségek pályázati aktivitása, Területi Statisztika, 10. (47) évfolyam, 3. sz. 2007. május, 267-272. o, 2007
Molnár T. - Tóth E.: A települési fejlettség alakulása a támogatások türében, Acta Oeconomica Kaposvariensis. I. évfolyam 1-2 összevont szám. 185-196. o., 2007
vissza »